-->

sobota, 25 maja 2013

Gorzuchy

Zajączkowski: 
Gorzuchy-pow. sieradzki
1) 1394 T. Sir. I f. 59: Gorzuchy - domina Filca (?) i jej synowie z G. 2) 1400 Hube, Zbiór Sier. 182: Gorzuchowo - Orsula de G.
3) XVI w. Ł. I, 415, 417: Gorzuchy - villa, par. Wróblew, dek. warcki, arch. uniejowski. 4) 1496 P. 171: Gorzuchi - par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1511-1518 P. 181: Gorzuchy - wł. szl, jw. 1553-1576 P. 219: Gorzuchi-jw. 5) XIX w. SG II, 734: Gorzuchy - wś i folw, par. i gm. Wróblew, pow. jw. 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Gorzuchy, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 10 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Gorzuchy, parafia wroblew (wróblew), dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Gołembowska, pisarzowa. (wdowa po Janie Nepomucenie Gołembiowskim, pisarzu ziemskim sieradzkim Wiktoryna z Bartochowskich)

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Gorzuchy, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Kaliski, parafia Wróblew, własność prywatna. Ilość domów 10, ludność 57, odległość od miasta obwodowego 3 1/2.

Słownik Geograficzny:  
Gorzuchy, wś i folw., pow. sieradzki, gm. i par. Wróblew, o 11 w. od Sieradza i Błaszek, rozl. 406 mr., w tem 385 mr. dworskich (dominium Sadokrzyce), 21 mor. włościańskich, 95 mk. R. 1827 było 57 mk., 10 dm. Ż.

Spis 1925:
Gorzuchy, wś, pow. sieradzki, gm. Wróblew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 30. Ludność ogółem: 174. Mężczyzn 79, kobiet 95. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 174. Podało narodowość: polską 174.

Gorzuchy, obecnie część wsi Dąbrówka w gminie Wróblew.

1992 r.
____________________________________________________________________

Dziennik Departamentu Kaliskiego 1815 r.
____________________________________________________________________

 

Gazeta Warszawska 1827 nr 49

Z powodu nastąpioney w dniu 4 Sierpnia 1822 roku śmierci Antoniny z Zbijewskich, Jana Nepomucena Gołembowskiego Dziedzica Dóbr Gorzuch i innych małżonki, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem po raz trzeci donosząc, zawiadomia podpisany, iż do przeniesienia własności summy 50,000 zł: Pol: z prowizyią na Dobrach Smardzewie w Powiecie Wartskim położonych, w Dziale IV. pod Nrem 3 lokowaney, termin roczny, w szczególe zaś na dzień 20 Sierpnia 1827 roku w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego iest przeznaczony. —Kalisz dnia 2 Lutego 1827 roku. Rejent Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego.
F. Bajer


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 36

(N. D. 644) Sad Policyi Prostej Okręgu Wartskiego.
Podaje do wiadomości: że na polu w pobliskości wsi Gorzuch w Gminie Sadokrzyce O-gu tutejszym w dniu 14 (26) Stycznia r. b. dostrzeżone zostały zwłoki mężczyzny na ziemi leżące, miał lat około 30 wzrostu średniego, twarzy okrągło sciągłej, włosów bląd, oczu niebieskich, nosa miernego komplexyi szczupłej, wynędzniałej; ubrany był w kapotę płucienną łataną, lejbek czyli kamizelkę sukienną koloru modrego, koszule płucienną paczesną, dwoje spodni pacześnych, czapkę sukienną koloru czarnego rogatą z barankiem czarnym i buty chłopskie zniszczone, wedle opinii lekarza śmierć jego nastąpiła w skutek Appoplexyi gdy człowiek ten, z imienia nazwiska i zamieszkania jest niewiadomy, i nikomu tu nieznany, Sąd wzywa każdego jakiekolwiek wiadomości o nim posiadającego, iżby takowe udzielić raczył najbliższemu Sądowi mieszkania swego.
Warta d. 22 Stycz. (3 Lutego) 1852 r.
Assessor Trybunału, p. o. Podsędka,
Grzybowski.

_________________________________________________________________________________

Tydzień Piotrkowski 1875 nr. 7
_________________________________________________________________________________


Kaliszanin 1875 nr 41

Zawiadamiam, iż sprzedaż dóbr Sadokrzyc i Gorzuch z W-mi
Nieniewskimi z Tubądziska do skutku nie doszła, lecz owszem wszelkie z tego tytułu projekta ustały, i dlatego też pomienione dobra
Sadokrzyce i Gorzuchy
w powiecie sieradzkim położone, są do sprzedaży albo też do wydzierżawienia. Wiadomość o warunkach powziąść można u podpisanego w Sadokrzycach pod Błaszkami, albo też u W-go Gracjana Jastrzębskiego Patrona w Kaliszu
Pestkowski.

Kaliszanin 1878 nr 98

Jest do sprzedania od 1 lipca 1879 r. Majątek ziemski składający się z dwóch folwarków Sadokrzyce i Gożuchy wraz z aparatem gorzelni, bez inwentarzy, z kompletnemi obsiewami. Reflektanci w chęci kupna raczą się zgłosić do właściciela Łubna-Jarosłaj pod Błaszkami.

Tydzień Piotrkowski 1895 nr. 13


Kurjer Warszawski 1895 nr 109

Bank włościański.
Przy pomocy Banku włościańskiego włościanie zakupili w r. b . w celach parcelacyjnych następujące majątki w gub.: piotrkowskiej, kaliskiej i kieleckiej:
Gożuchy, w pow. sieradzkim, od p. Antoniego Zgleczewskiego, 342 morgi, za 18,951 rs., pożyczka Banku 13,570 rs.;
Wszystkie te kupna doszły do skutku przy pomocy oddziału piotrkowskiego Banku włościańskiego.

Gazeta Świąteczna 1895 nr. 747

Rozkup ziemi. Przy pomocy oddziału banku włościańskiego w Piotrkowie włościanie rozkupili już po Nowym Roku następujące majątki: W guberńji Kaliskiej: Gożuchy, 342 m., za 18951 r. z pożyczką około 14 tysięcy.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 31

Obwieszczenie.
Wydział hipoteczny w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po śmierci:
4) Piotra Skrzypińskiego, właściciela działki gruntu Nr 17, przestrzeni 5 dzies. 614 saż., zapisanej pod Nr 2 działu II wykazu hipot. majątku Gorzuchy E., pow. Sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznacza się na d. 15 marca 1919 r. w tymże wydziale hipotecznym w Kaliszu, gdzie osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.

Gazeta Świąteczna 1920 nr 2054

Podziękowanie od żołnierzy. Serdeczne podziękowanie zasyłają żołnierze 7 kompańji 29 pułku strzelców kaniowskich oddziałowi Czerwonego Krzyża w Sieradzu, a w szczególności tym wszystkim, którzy przyczynili się do dawania tak hojnych ofiar. Otrzymaliśmy je w całości przez p. Delikowskiego, wysłanego ze wsi Gorzuch w pow. sieradzkim. Wszystkim składamy w imieniu całej kompańji serdeczne podziękowanie z pola. Sierżant J. Jakubczak, starszy kancelista Leon Pabczyński, kapral B. Owczarek, plutonowy F. Wardęga.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 23

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszym obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych".
1) Stanisławie Bednarku, właśc. działki gruntu przestrzeni 4 dzies. 1549 sąż. ze składu majątku Gorzuchy E. pow. Sieradzkiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych, wyznaczony został na d. 18 października 1921 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 46

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Marjannie Biczyńskiej, współwł. działki gruntu przestrzeni 5 dzies. 177 sąż. z maj. Gorzuchy E., pow. Sieradzkiego,
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zostali w kancelarji hipotecznej w Kaliszu, na d. 2 stycznia 1921 r.

 Ziemia Sieradzka 1927 styczeń


Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 9

OGŁOSZENIE.
Starostwo Sieradzkie stosownie do art. 222 p. 4 Ust. z dnia 19. IX. 1922 r. Dz. Ust. 102, poz. 936 — ogłasza, że dnia 13 stycznia 1927 r. zatwierdzony został statut spółki wodnej we wsi Gorzuchy, gm. Wróblew.
Spółka wodna nosi nazwę „Gorzuchy".
Celem spółki jest osuszenie gruntów członków spółki według przedłożonego Starostwu projektu technicznego.
Statut Spółki wodnej uchwalony przez członków na zebraniu w dniu 5 września 1926 r,. ułożony został według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 20. VII. 1923 r. Nr. 417/23 (Monitor Polski Nr. 161, poz. 225),
Sieradz, dnia 4 czerwca 1928 r.
Starosta: w z. (—) Drożański


Echo Sieradzkie 1932 20 czerwiec

POŻAR.
O godz. 1 w nocy w zagrodzie Leona Kwapisza, zam. w Gorzuchach. gm. Wróblew wybuchł pożar. Spaliła się obora, stajnia 2 konie i źrebak, wartości 600 zł., 3 krowy wart. 800 zł. pies podwórzowy, nowy wóz i t. p.
Dzięki energicznym wysiłkom okolicznych straży został uratowany dom mieszkalny.

Dochodzenie prowadzi policja.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVI. Obszar gminy wiejskiej Wróblew dzieli się na gromady:
2. Charłupia-Wielka, obejmującą: wieś Charłupia Wielka, folwark Charłupia Wielka, folwark Charłupia Wielka, kolonję Janków, osadę Myja, kolonję Tatjanówka, osadę Wygoda, kolonję Wygoda, kolonję Zapłocie.
3. Dąbrówka Gorzuchy, obejmującą: wieś Dąbrówka-Zgniła, kolonję Dąbrówka-Zgniła, wieś Gorzuchy.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:

wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Łódzkie 1939 maj

Sąd sieradzki skazał złodzieja z Chojen na 2 lata więzienia SIERADZ, 23. 5. — Sąd Grodzki w Sieradzu rozpatrywał sprawę karną Władysława Galusa, zam. w Chojnach pod Łodzią, oskarżonego o to, że w nocy dokonał kradzieży na plebanii w Wągłczewie gdzie skradł znaczną cześć nakryć stołowych na ogólna sumę 289 zł. 90 gr. Drugiego włamania dokonał w szkole powszechnej w Zapuście, a następnie w szkole w Łubnie. Po dłuższym dochodzeniu i obserwacji Kom. posterunku w Wojkowie, Obierzalski pojechał do Łodzi przeprowadzić rewizję i odszukał na Chojnach cały szereg skradzionych rzeczy. W chwili wkroczenia policji, Galus ukrył się pod łóżkiem, lecz wyciągnięto go stamtąd i aresztowano. Na rozprawie w Sieradzu Galus nie przyznał się do winy i oświadczył, że część odebranych rzeczy kupił na Starówce w Łodzi. Sąd po przesłuchaniu świadków księdza Kruszyńskiego kierowników szkół Godlewskiego i Kościelskiego i innych uznając winę za udowodnioną i skazał Galusa na 2 lata więzienia i umieszczenie w domu poprawy jako niepoprawnego. Bronił z urzędu adwokat Jędrzejewski. Oskarżony W. Galus jest w Sieradzu znany jako b. rolnik ze wsi Garzuchy, gm. Wróblew, lecz majątek sprzedał. W roku 1928 oskarżony wraz z innymi, dokonał kradzieży obuwia ze składu Jędrzejewskiego za co został skazany na 8 mies. więzienia. Ogółem Galus karany był już 8 razy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz