-->

piątek, 3 maja 2013

Biała Góra

Taryfa Podymnego 1775 r.
Biała Góra, wieś, woj. łęczyckie, powiat łęczycki, własność szlachecka, 12 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Białagura, parafia chodów, dekanat łęczycki, diecezja gnieźnieńska, województwo łęczyckie, powiat łęczycki, własność: Łobocki (Marcin) Łobocki (Łobodzki), pisarz grodzki łęczycki.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Biała góra, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Wartkowice, własność prywatna. Ilość domów 12, ludność 77, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:
Biała Góra,  wś i fol., pow. łęczycki, gm. Gostków, par. Wartkowice, 14 w. od Łęczycy. Wś ma 6 dm., 70 mk., fol. 3 dm., 67 mk.

Słownik Geograficzny:
Białogóra pow. łęczycki, gm. Gostków, rozl. morgów 476, domów 10 (opuszczona u Zinberga).

Spis 1925:
Biała Góra, wś i kol., pow. łęczycki, gm. Gostków. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 12, kol. 30. Ludność ogółem: wś 55, kol. 202. Mężczyzn wś 26, kol. 107, kobiet wś 29, kol. 95. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 55, kol. 202. Podało narodowość: polską wś 55, kol. 202.

Wikipedia:
Biała Góra-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Wartkowice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Kurjer Warszawski 1849 nr 271

Postanowieniem Rady Administracyjnej Królestwa z d. 1/13 Września r.b., dwanaście realności wiejskich, mianowicie; 1) Gozdów i Gozdówek; 2) Wrzask; 3) Jasionna; 4) Osiennice; 5) Piaski; 6) Lezayna; 7) Pludwiny; 8) Witów; 9) Gatka; 10) Konarzew; 11) Błonia Pustkowie; 12) Podgórzyce folwark, już poprzednio z Ptu Rawsk:, do Ptu Łęczyckiego oddzielone, wcielone zostają do Okrę: Zgierskiego.—Temże postanowieniem, dwadzieścia cztery gmin z sześćdziesięcią wsiami i osadami, jako to: 1) Borszyn; 2) Białogóra; 3) Bronno; 4) Czechów; 5) Gostków; 6) Krzepocinek; 7) Leźniczka; 8) Łażki; 9) Mniszki; 10) Powodów; 11) Psary, 12) Prusinowice; 13) Rużyce Żmijowe; 14) Rużyce Grochowe; 15) Sniatowa; 10) Sucha górna; 17) Starzyny; 18) Trojany; 19) Wróblew; 20) Wierzbowa; 21) Woźniki; 22) Zduny; 23) Tkaczew. i 24) Leźnica Wielka, obecnie do Okręgu Zgierskiego należące, dla dogodności mieszkańców i dla dobra służby Rządowej, odłączają się od tegoż Okręgu, a wcielają do Okręgu Łęczyckiego.Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 215

(N. D. 4861*) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Warszawie.
Z powodu śmierci.
2. Sebastyana Prądzyńskiego właściciela dóbr Białogóry** Ogu Łęczyckiego.  
(…) Toczy się po tychże postępowanie spadkowe z oznaczeniem terminu 6cio-miesięcznego, a najpóźniej na d. 23 Grud. 1854 (4 Stycznia) 1855 r. w którym podług prawa spadkobiercy, wierzyciela i legataryusze zgłosić się powinni pod prekluzyą.
Warszawa d. 16 (28) Czerwca 1854 r.
Stępowski.

*nieczytelne
** wpis niepewny, jest jeszcze Biała Góra w dzisiejszym powiecie Łęczyckiem.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 168

(N. D. 4045) Sąd Policyi Prostej Okręgu Łęczyckiego.
Podaje do publicznej wiadomości, że w d. 16 (28) Czerwca r. b. w wsi Białogórze Ogu tutejszym umarł chłopiec lat około 15 mieć mogący żebraniną trudniący się, niewiadomego imienia, nazwiska i pochodzenia ubrany w starą podartą koszulę i spodnie płucienne, włosów blond, oczu piwnych, czoła wysokiego, nosa ściągłego, ust szerokich, twarzy ściągłej, szyi długiej cienkiej, ktoby wiedział o jego nazwisku i pochodzeniu, niech da wiadomość Sądowi Policyi Poprawczej Wydziału Łęczyckiego do akt sprawy dochodzenia przyczyny śmierci chłopca w wsi Białogorze zmarłego. Łęczyca d. 3 (15) Lipca 1856 r.
Podsędek Gotomski.

Dziennik Warszawski 1865 nr 20

(N. D. 565) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Warszawie.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną udzielonych, następujące dobra ziemskie jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną które odbywać się będą w Warszawie przy ulicy Miodowej pod N. 487 w Kancelarjach Rejentów niżej wyrażonych.
20. Białagóra z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Zgierskim Powiecie Łęczyckim, raty zaległe w chwili zarządzenia przedaży wynoszą rs. 54 kop. 87, vadjum do licytacji rs. 540, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 1493, k. 12 1/2 termin przedaży d. 1 (13) Października 1865 r. przed Rejentem Kanc. Ziem. Teofilem Brzozowskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach wyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, przedaż odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Warszawa d. 8 (20) Stycznia 1865 r.
za Prezesa, Zabokrzecki.
Pisarz, Suski.

Dziennik Warszawski 1870 nr 271

N. D. 9655. Pisarz Trybunału Cywilnego w Warszawie.
Stosownie do art. 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Józefa Stokowskiego Kasjera miejskiego, w mieście Powiatowem Makowie, Gubernji Łomżyńskiej zamieszkałego, a zamieszkanie prawne do tego interesu i całego postępowania subhastacyjnego u Teofila Tomickiego, Adwokata przy Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego w Warszawie pod Nr. 519 zamieszkałego, obrane mającego, w poszukiwaniu sumy rs. 1,050 z procentem od dnia 9 Lipca n. s. 1868 r. liczącym się i kosztów od Marjanny z Józwickich i Wiktora małżonków Ulatowskich. wiaścicieli dóbr ziemskich Białogóra, w tychże dobrach Okręgu Zgierskim dawniej, a obecnie pod jurisdykcją Sądu Pokoju w Łęczycy zamieszkałych, protokułem Napoleona Mierkowskiego, Komornika przy Trybunale Cywilnym w Warszawie, w dniu 29 Lipca (10 Sierpnia) 1870 r. spisanym, w drodze sądowej przymuszonego wywłaszczenia, zajęte i zaaresztowane zostały DOBRA ZIEMSKIE
Białogóra, z przyległościami i przynależytościami, w Parafji Wartkowice, gminie Gostków, podług wykazu hypotecznego w Okręgu Zgierskim, Powiecie Łęczyckim, Gubernji Warszawskiej dawniej, a obecnie w Powiecie Łęczyckim, Gubernji Kaliszskiej, pod jurisdykcją Sądu Pokoju w Łęczycy położone, prawem własności do egzekwowanego solidarnego dłużnika Wiktora Ulatowskiego należące i w jego posiadaniu i użytkowaniu dochodów zostające.
Ogólna rozległość dóbr tych, nie licząc gruntów należących do uwłaszczonych włościan, wynosi w przybliżeniu włók 13 morgów 26 i prętów kwadratowych 190 miary nowopolskiej, albo dziesiatyn 272 i sażeni 377, a w szczególności:
a) Gruntu ornego włók 10 morgów 26, albo dziesiatyn 196 saż. 2562.
b) Łąk włóka 1 morgów 28, albo dziesiatyn 33 sażeni 155.
Resztę zajmują ogrody, zabudowania i pastwiska, na których osady włościańskie wsi Białogóra mają prawo pasania bydła. Gleba ziemi w 2/3 częściach pszenna, a w 1/3 żytnia, gospodarstwo płodozmienne.
Wysiewa się rocznie: żyta korcy 100, pszenicy 30, owsa 70, jęczmienia 14*, grochu 24, buraków sadzi się około mórg 30, wyki sieje się około mórg 12, koniczyny 12, rzepaku 12, kartofli sadzi się korcy 200, siana zbiera się fur 100.
Inwentarz jest taki; koni roboczych 8, wołów 12, krów 7, jałowizny 8, stadniny 3, trzody chlewnej 8, owiec negreti 350; sieczkarnia 1, młockarnia 1, wozów 4 i półtoracznych 4, pługów 4, bron 8, plużyc 4.
Na gruncie zajmowanych dóbr, stoją następujące zabudowania:
1. Dwór czyli dom parterowy, z drzewa w węgieł zbudowany, gontami kryty, o trzech kominach murowanych.
2. Ogród owocowy rowem okopany, w którym jest drzew owocowych około sztuk 60, kilka dzikich, 17 uli z pszczołami i 2 puste.
3. Klomb okrągły przed domem.
4. Ogród warzywny sztachetkami drewnianemi ogrodzony, w którym jest sadzawka.
5. Druga takaż sadzawka, obie wyschłe.
6. Dom parterowy, folwarczny (czworak), z drzewa w węgieł i słupy zbudowany, gontem kryty, o jednym kominie murowanym.
7. Spichrz z cegły palonej na wapno murowany, a pod nim piwnice, gontami kryty.
8. Budynek mający ścianę frontową i obie szczytowe masiv z cegły na wapno murowane, ścianę zaś tylną z bali w słupy murowane, na podmurowaniu z kamieni postawiony, gontami kryty, mieszczący w sobie porządkownią, wozownie, stajnie, obory i owczarnią.
9. Stodoła z bali w węgieł zbudowana, słomą kryta, o trzech klepiskach.
10. Stodoła z bali w słupy murowane zbudowana, o 2-ch klepiskach, na podmurowaniu z kamieni polnych stojąca nie pokryta, w której mieści się młockarnia z kieratem drewnianym pod szopą ze słupów dębowych w ośmiokąt zbudowaną, a w części z cegły surówki, słomą krytą.
11. Spichrz z drzewa w węgieł zbudowany, deskami kryty.
12. Szopa pod dachem gontami krytym, na słupach dębowych wspartym.
13. Bróg na dębowych słupach, pod dachem słomą krytym.
14. Kurniki z drzewa w węgieł zbudowane, bez dachu.
15. Studnia balami cembrowana. z żurawiem.
16. Sztachetki drewniane ogradzające dziedziniec.
17. Czworak z drzewa w węgieł zbudowany, słomą kryty, o jednym kominie murowanym, w połowie uwłaszczony.
18. Karczma czyli dom, z pecyny zbudowanу, o jednym kominie murowanym, w połowie słomą, a w połowie gontami kryty.
19. Studnia balami cembrowana z żurawiem.
W domu tym mieszka Stanisław Baraniecki, który za to dokonywa bezpłatnie reperacje wszelkich robót stolarskich dla dworu, a nadto za prawo szynkowania, opłaca dworowi rocznie rs. 37 kop. 50, a nadto ponosi wszelkie opłaty do szynku przywiązane.
Obszerniejsze opisanie po wyż zajętych i zaaresztowanych dóbr, znajduje się w akcie zajęcia u sprzedażą kierującego Teofila Tomickiego Adwokata, w Warszawie pod Nr. 519 zamieszkałego, zaś zbiór objaśnień i warunki sprzedaży, w Kancelarji Pisarza Trybunału tutejszego w Wydziale I złożone, przejrzane być mogą.
Zajęcie w kopjach doręczono:
1. Andrzejowi Biernackiemu, Wójtowi gminy Gostkow, do której zajmowane dobra należą we wsi Gostkowie, Powiecie Łęczyckim urzędującemu, na ręce własne, dnia 29 Lipca (10 Sierpnia) 1870 r. 2. Ignacemu Zabokrzeckiemu Pisarzowi Sądu Pokoju w Łęczycy, w temże mieście urzędującemu, na ręce własne, dnia 30 Lipca (11 Sierpnia) 1870 r.
3. Heliodorowi Janiszewskiemu, Pisarzowi Sądu Pokoju, w mieście Powiatowem Łodzi urzędującemu, dnia 15 (27) Października 1870 roku na ręce własne.
Wniesiono do księgi wieczystej powyż zajętych i zaaresztowanych dobr, w Warszawie dnia 22 Października (3 Listopada) 1870 r., a w dniu dzisiejszym do księgi zaaresztowań w Kancelarji Trybunału tutejszego, na ten cel utrzymywanej, wpisanem zostało.
Pierwsza publikacja zbioru objaśnień i warunków sprzedaży, odbędzie się na jawnej audjencji Trybunału Cywilnego w Warszawie, w miejscu zwykłych posiedzeń pod Nr. 549 w Warszawie, o godzinie 10 z rana, w Wydziale I, dnia czwartego (szesnastego) Stycznia tysiąc ośmset siedmdziesiątego pierwszego roku.
Sprzedażą kierować będzie Teofil Tomicki Adwokat, którego zamieszkanie jest wyżej wskazane. Warszawa dnia 5 (17) Listopada 1870 r.
Radca Dworu, Zgórski.
Wywieszono na tablicy w sali ustępowej Trybunału Cywilnego w Warszawie.
Warszawa dnia 5 (17) Listopada 1870 r.
Radca Dworu, Zgórski.

 *nieczytelne

Dziennik Warszawski 1873 nr 244

N. D. 6960. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia byłej Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnienia przez Dyrekcję Główną udzielonego, dobra ziemskie
Białogóra
po uwłaszczeniu włościan przy dziedzicu pozostałe, z wszelkiemi przyległościami i przynależytościami, w okręgu Zgierskim, powiecie Łęczyckim gubernji Kaliskiej położone, jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, które to zaległości w terminie przedaży, oprócz kosztów, wynosić będą około rs. 738, wystawione są na przedaż przymusową pierwszą przez licytację publiczną.
Sprzedaż odbywać się będzie w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej, w dniu 18 (30) Maja 1874 r., poczynając od godziny 10 z rana w kancelarji hipotecznej Rapackiego Franciszka Rejenta Kancelarji Ziemiańskiej w Warszawie przy ulicy Miodowej pod Nr. 487, przed tymże Rejentem lub innym, któryby go zastępował.
Vadium do licytacji oznaczone jest w sumie rs. 2400, w gotowiźnie. Dozwala się jednak składanie na vadium listów Zastawnych lub likwidacyjnych z bieżącemi kuponami, w ilości, któraby przedstawiała wartość równą sumie vadialnej w gotowiźnie, obliczoną tymczasowo według ceny, za jaką listy przez Dyrekcję Szczegółową w miejscu z wolnej ręki sprzedane zostaną.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 14411 kop. 20.
Uwaga I. Nowonabywca ma prawo z postąpionego szacunku potrącić pożyczkę Towarzystwu w ilości, jaka w dacie przedaży po zaspokojeniu zaległości pozostanie do umorzenia to jest sumę rs. 7028 kop. 14.
Uwaga II. W razie nie dojścia do skutku powyższej przedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbędzie się w terminie, jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
Uwaga III. Gdyby w dniu do licytacji oznaczonym przypadło uroczyste święto kościelne lub galowe dworskie I-go rzędu, przedaż odbędzie się w dniu zaraz następnym w kancelarji tego samego Rejenta.
Uwaga IV. Gdyby w terminie przedaży, Rejent, przed którym takowa ma się odbywać był przeszkodzonym, sprzedaż ta odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w księdze wieczystej dóbr Białogóra, i w biórze Dyrekcji Szczegółowej.
Warszawa d. 10 (22) Listopada 1873 r.
Prezes Ewaryst Mejer.
Pisarz Słowikowski.

Dziennik Warszawski 1874 nr 213

N. D. 6380. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Warszawie.
Z powodu nastąpionej śmierci:
2. w dniu 2 (14) Kwietnia 1874 r. Andrzeju Jóźwickiego, wierzyciela ostrzeżenia dla rs. 2.400 z procentem i kosztami, na dobrach Białogóra z Okręgu Zgierskiego, w dziale IV przez zastrzeżenie z wniosku Nr. 99 zapisanego; (…) toczą się postępowania spadkowe, do ukończenia pięciu pierwszych termin na dzień 13 (25) Stycznia, a dwóch ostatnich na dzień 19 Kwietnia (1 Maja) 1875 r. w Kancelarji podpisanego Rejenta wyznaczony został.
Franciszek Kulikowski, Rejent.
_________________________________________________________________________________

Kaliszanin 1886 nr. 18
_________________________________________________________________________________


____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Kaliszanin 1886 nr. 23
_________________________________________________________________________________


Dziennik Łódzki 1886, nr. 23

Dobra Białogóra w Łęczyckiem nabyli włościanie w celu rozparcelowania pomiędzy siebie, płacąc za włókę po 3,000 rs. Obszaru dobra mają kilkanaście włók.

Gazeta Kaliska 1904 nr 266

Zabójstwo. We wsi Biała-Góra, pow. łęczyckiego, bracia Andrzej i Józef Tomaszewscy w bójce zadali takie rany Wawrzyńcowi Antkiewiczowi, że ten ostatni nazajutrz zmarł w szpitalu św. Mikołaja w Łęczycy.


Godzina Polski 1916 nr 240

Wartkowic
W pow. łęczyckim.
Wieś nasza wielu wsiom polskim być stawianą za przykład. Zawdzięczamy to okolicznemu obywatelstwu z proboszczem ks. Chrzanowskim na czele. Posiadamy sklep współdzieczy, straż ogniową ochotniczą, założoną staraniem obywatela p. Boettichera,
szkołę, ochronę, w której znajduje przytułek 60 dzieci, dom Ludowy z ładną scenką, kasę pożyczkową i t. d.
Rada opiekuńcza, której prezesem jest ks. Chrzanowski, organizuje Koło Macierzy Szkolnej, oraz kursy dla analfabetów.
Maślarnia pod nazwą ziemian łęczyckich rozwija się znakomicie, dając pracę znacznej liczbie osób.
Przed trzema tygodniami miejscowi amatorzy (pod reżyseryą p. Mazowieckiego nauczyciela z Powodowa) odegrali na dochód Straży ogniowej ochotniczej „Surdut i siermięgę".
Przed dwoma tygodniami odbyło się posiedzenie Rady opiekuńczej, na której omówiono projekt założenia łaźni dla przechodzących łodzian. Projektodawca, obywatel z Gostkowa p. Skrzyński złożył na ten cel 150 rb.
Założono staraniem proboszcza Chrzanowskiego szkoły we wsiach: Białej Górce, Niedźwiedziej Woli i ochrona w Sędowie, coraz więcej się rozwijają.
Zbiory tegoroczne przeszły wszelkie oczekiwania.


Rozwój 1920 nr 317

— Potajemne gorzelnictwo.
Na ostatniej Sesji sądowej w Łęczycy w dniu 22 i 23 b. m. osądzono 16 spraw o potajemne gorzelnictwo w powiecie. Z tych sześć odroczono, 10 zaś zasądzono. Biegłym w tych sprawach był starszy komisarz kontroli p. Maj Majewski.
Skazani zostali:
(...) Marjanna Szymańska, Biała Góra gm. Gostków, 8 m. więz. i 5000 mk. lub 7 m. aresztu.(...)


Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 14

WYKAZ
Stowarzyszeń i Związków, które decyzją Wojewody łódzkiego w dniach i przy liczbach niżej wyszczególnionych zarejestrowane zostały.
L. p. rej. 2417 T-wo Ochotn. Straży Pożarnej w Białej - Górze, pow. Łęczycki, z dn. 24. VI. 1930 r. L. II
AP. 4033.
Naczelnik Wydz. Bezp. Publ.
(—) Szutowski.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Gostków dzieli się na gromady:
1. Biała-Góra, obejmującą: wieś Biała- Góra, kol. Biała-Góra, folw. Starzynki.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Dziennik Łódzki 1948 nr 41

GOSTKÓW
Na terenie gminy Gostków (w Białej Górze i w Kłudnej) pow. łęczyckiego wybudowane zostały z inicjatywy mieszkańców 2 szkoły. W akcji budowy szkół uczestniczyli członkowie gminnerady narodowej wraz z miejscową ludnością. Szkoły oddane zostały do użytku. Za przykładem gm. Gostków powinny iść inne ośrodki gminnnaszego województwa.

Dziennik Łódzki 1974 nr 64

W Białej Górze, pow. Poddębice paliły się stodoła i obora należące do Edwarda R. Straty szacuje się na 30 tys. zł. Przyczyną było zaprószenie ognia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz