-->

poniedziałek, 5 lutego 2018

Inwentarz dóbr Łosieniec (1838)

Źródło inwentarza:
Księga Hipoteczna dóbr ziemskich Łosieniec (Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu)

Tekst z oryginalnego inwentarza przepisał Piotr Tameczka.
Działo się na gruncie dóbr Łosińca w Powiecie Sieradzkim Gubernii Kaliskiej położonych w zamieszkaniu dworskiem dnia 22 listopada / czwartego grudnia 1838 roku.
Na żądanie W. Ignacego Siemiątkowskiego dziedzica dóbr Woysławic, w wsi Woysławicach Powiecie Szadkowskim zamieszkałego, jako nabywcy praw od współsukcessorów Jana Zbiiewskiego, zamieszkanie zaś prawne co do tego interessu u Franciszka Bielskiego Patrona Trybunału Kaliskiego w Kaliszu zamieszkałego obrane mającego od którego tenże Patron Franciszek Bielski stawać i przymuszone wywłaszczenie dóbr Łosiniec popierać będzie.
Z mocy wyroku [...]1 Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiey z powództwa Ignacego Siemiątkowskiego przeciwko sukcessorom Jana Zbiiewskiego o summę 13,555 zp. zaocznie w dniu 6 / 18 sierpnia rb. zapadłego i przy [...]2 w dniach 12/24 września i 1/13 października tr. wręczonego.
Podpisany Komornik przy Trybunale Cywilnym Gubernii Kaliskiey d. 24 grudnia / 10 stycznia 1837 / 38 r. przez Kommissyą Rządową Sprawiedliwości mianowany w Kaliszu mieszkający, a co do zajęcia dóbr Łosiniec w Powiecie Sieradzkim położonych na przymuszone wywłaszczenie plenipotencyą szczególną przez Extrahenta sobie udzielony umówiony.
W Imieniu Najjaśnieyszego Mikołaja I Cesarza wszech Rossyi Króla Polskiego etc.
Po wydanem przez siebie w dniu 11 / 23 października 1838 r. zapowiedzeniu exekucyi na którego czele wyrok ex quo w rozłoncznie wypisany został, a które sukcessorom [...]3 Jana Zbiiewskiego niemniey Prezydentowi Miasta Kalisza i Wójtom Gmin Biskupice i Łosińca w dniach 14 / 26 i 15 / 27 października tr. przez Jakuba Muśkiewicza woźnego doręczone zostało, gdy dotąd żadnego skutku nie odniosło, przeto działający Komornik zjechał w dniu dzisiejszym tu na grunt dóbr obecnych Łosiniec gdzie powtórnie sukcessorów po niegdy Janie Zbiiewskim Dziedzicu dóbr Łosińca i innych pozostałych mianowicie:
1. Wiktora Zbiiewskiego Dzierżawcę wsi Łosińca.
2. Norberta Zbiiewskiego Dzierżawcę dóbr Inczewa.
3. Anielę Zbiiewską Pannę doletnią.
4. Konstancyą Zbiiewską Pannę usamowolniwszy w wsi Łosińcu Powiecie Sieradzkim.
5. Józefa Siemiątkowskiego Dziedzica dóbr Biskupice dodanego teyże Konstancyi Zbiiewskiey Kuratora, w wsi Biskupicach Powiecie Sieradzkim, mieszkającym.
6. a) Władysława, i b) Boliwara nieletnich Rodzeństwa Gurowskich po Teressie z Zbiiewskich Hr. Gurowskiey pozostałych Dzieci, czyli Ich Opiekuna Mikołaya Hr: Gurowskiego w dobrach swych Wyszynie Powiecie Konińskim.
7. a) Wiktoryi i b) Klementyny nieletnie Siostry Gołembowskie po Antoninie z Zbiiewskich Gołembowskiey pozostałe Córki a raczej Ich Opiekuna Romana Hr. Ankwicza w dobrach swych Zakrzewku Powiecie Radomskim, zamieszkałych, zamieszkanie zaś prawne co do tego interessu u Franciszka Nowickiego Patrona Trybunału Kaliskiego w Kaliszu zamieszkałego ostatnich dwóch obrane mających, wezwał, ażeby czyniąc zadosyć powyż z daty powołanemu wyrokowi summę trzynaście tysięcy pięćset piędziesiąt pięć złotych polskich (13,555 zp.) z procentem pięć od sta od dnia 18 / 30 stycznia 1838 r. liczyć się winnym jako procentów zaległych od summy 614555 zp. 11 gr. na dobrach Łosińcu i Inczewie w dziale IV pod Nr. 4 i 6 zahypotekowaney urosłych, tudzież koszta procentowe w ilości zp. 540 ustanowione żądającemu Ignacemu Siemiątkowskiemu wprost na ręce działającego Komornika moc z prawa i dokumenta w ręku maiącego natychmiast [zapłacili]4, w razie bowiem przeciwnym do zaięcia nieruchomości Dóbr Ziemskich Łosińca z Powiecie Sieradzkim położonych na przymuszone wywłaszczenie i wystawienie takowych na sprzedaż publiczną zaraz przystąpie.
Ponieważ z nieznanych tylko WWm Wiktora i Norberta Zbiiewskich Komornik zastał, którzy podobnie jak i w protokule zajęcia Dóbr Inczewa w dniu wczorajszym sporządzonym zapłacenia żądanej summy odmówili, a przeciwko zajęciu Dóbr Łosińca nie maią nic do nadmienienia, i gdy Komornik maiąc sobie odmówionem zapłacenie żądanej należytości, na satysfakcyą więc takowey do zaięcia Dóbr Łosińca na przymuszone wywłaszczenie i wystawienie takowych na sprzedaż publiczną w Trybunale Cywilnym Kaliskim odbydź się maiący przystąpił, jakoż w obecności świadków w końcu aktu tego wyszczególnionych:


Dobra Ziemskie
Łosiniec

Składaiące się z Folwarku i wsi zarobnej Łosiniec oraz Karczmy Ludwików zwaney, niemniey dwóch wiatraków w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim Gubernii Kaliskiey, Gminie Łosiniec położone do Parafii Charłupia mała należące z polami, rolami, łąkami, pastwiskami, zabudowaniami dworskiemi i wieyskiemi, inwentarzami i porządkami gruntowemi, powinnościami włościan, ich załogami, daninami, czynszami, propinacyą, polowaniem, i ztem wszystkiem co tylko całość dóbr tych stanowi, w tem ograniczeniu jak dobra te na teraz exystuią i jak prawnie exystować winny, zgoła z wszystkiemi przyległościami, użytkami i dochodami bez żadnego z dóbr tych wyłączeniu na przymuszone wywłaszczenie i wystawienie takowych na sprzedaż publiczną niniejszem aktem zaiął, a następnie w ślad art. 675 K. P. S. do szczegółowego opisania stanu takowych przystąpił.
Dobra zajęte Łosiniec są łączne, odległe są od miast Błaszkow mil dwie, Sieradza mila jedna, Warty mil jedna i pół i Gubernialnego Kalisza mil pięć i pół. Graniczą i stykają się na wschód słońca z dobrami Wólka Dzierlińska, na południe z dobrami Smardzew i Noski, na zachód z dobrami Wróblew, wsią Ocinem, i na północ z dobrami Kościerzyn, Dzierlin i Charłupia mała. Granice tych dóbr z wszystkich stron w spokojnem używaniu zostaią.
Dobra te dziedziczne są wezwanych Sukcessorow [...]3 Jana Zbiiewskiego, którzy takowe po Nim z dobrodzieystwem prawa i inwentarza odziedziczyli, wartość dóbr tych w księdze wieczystey w summie 80,000 zp. jest umieszczona, zostaią zaś dobra te w dzierżawnem posiadaniu W. Wiktora Zbiiewskiego aż do Śo Jana Chrzciciela 1839 r. z których płaci roczney dzierżawy po zp. 3500, a to na mocy protokułu licytacyinego przed Antonim Pstrokońskim Rejentem Powiatu Sieradzkiego w Sieradzu d. 12/24 maja 1836 sporządzonego.
Opis zabudowań dworskich i wieyskich w dobrach zaiętych znayduiących się.Jaki budynek z czego budowany czem kryty miary Warszawskiey
Łokcie
jakiey potrzebuie reparacyi
I. Zabudowania Dworskie wsi Łosińca
1. Dwór o 5ciu pokojach, o dwóch schowaniach, dwóch [siennikach]5, kredensie i dwóch pokoiach pod dachem z drzewa w słupy i strychulce żywicą z kominem murowanym gontami 34 17 5

2. Dom w ogrodzie o 2ch izbach, komorze i sieni, z kominem lepionym z bali na węgieł, gliną zewnątrz i wewnątrz obrzucany słomą 28 11 3 1/2

3. Stodoła o 2ch klepiskach z drzewa ciosanego na węgieł i słupy słomą 72 18 5

4. Stodoła o 2ch klepiskach z drzewa ciosanego na węgieł i słupy słomą 72 18 5

5. Stodoła o 1m klepisku


Brog na 8miu słupach
do kładzenia zboża
z drzewa w słupy i strychulce z gliną


słomą


słomą
40


15
12


10
4 1/2


8


6. Obory z drzewa ciosanego i rzniętego na węgieł słomą 42 13 3 1/2 dachu nowego
7. Owczarnia z drzewa ciosanego i rzniętego w słupy słomą 54 15 4 1/2

8. Staynie, spichrze i wozownia. z drzewa ciosanego i rzniętego na węgieł słomą 42 15 4 przyciesi
9. Wolarnia, chlewy i kurniki w klamrę


W podwórzu gołębnik na słupie
Studnia drzewem ocembrowana z żurawiem i wiadrem.
Podwórze do okoła ogrodzone płotem z żerdzi wsparniki.
z drzewa starego kostkowego w słupy słomą
gontami
73 6 3II. Zabudowania wieyskie wsi Łosiniec.


1. Chałupa o 2ch izbach, komorze i sieni.


Obora


Stodoła
z drzewa kostkowego starego w słupy
z dyli łupanych w słupy
z drzewa kostkowego i z dyli w słupy.
słomą
słomą


słomą
24
14


27
10
9


11
4
3


4


2. Chałupa o 2ch izbach, 2ch komorach i 2ch sieniach
Stodołka i obora
z drzewa kostkowego w słupy
z drzewa kostkowego i okrąglaków w słupy
słomą
słomą
21
27
14
9
4
3


dachu
3. Chałupa o 1ey izbie komorze i sieni


chlew


obora, staynia i szopa
stodoła
z drzewa kostkowego w słupy
z drzewa w słupy


z drzewa w słupy
z drzewa w słupy
słomą
słomą


słomą
słomą
23
6


19
29
11
5


9
11
4
3


3
4
przyciesi
zawaleniem grozi
4. Chałupa o 1ey izbie, komorze i sieni


Stodoła
z drzewa kostkowego w słupy
z okrąglaków i żerdzi
słomą
słomą
23
30
11
11
4
4


5. Chałupa o 2ch izbach, komorze i sieni


Obora i stajenka


stodoła
z drzewa kostkowego w słupy
z bali i dyli w słupy

z drzewa w słupy
słomą
słomą


słomą
24
13


28
12
9


12
4
3 1/2


3


6. Chałupa o 1ey izbie, komorze i sieni


Stajenka i obora
Stodoła
z drzewa kostkowego w słupy
z bali w słupy
z drzewa w słupy
słomą
słomą
słomą
23
13
28
11
8 1/2
12
4
3
3


7. Chałupa o 2ch izbach, 2ch komorach i 2ch sieniach z drzewa kostkowego w słupy słomą 21 13 4 przyciesi
8. Karczma o 2ch izbach, 2ch komorach, schowaniu i sieni z drzewa w słupy i strychulec z gliną słomą 30 14 4 poprawienia ścian
9. Chałupa o 2ch izbach, komorze i sieni z drzewa kostkowego na węgieł i słupy słomą 24 11 4

10. Chałupa o jedney komorze i sieni


Oborka
z drzewa kostkowego na węgieł i słupy
z drzewa w słupy
słomą
słomą
24
14
11
9
4
3


11. Chałupa o 1ey izbie, komorze i sieni


Oborka
Stodoła


Obora
z drzewa kostkowego na węgieł i słupy
z bali na węgieł
z drzewa i dyli w słupy
z drzewa kostkowego
słomą
słomą
słomą


słomą
24
13
23


12
11
7
10 1/2
8


4
4
3


3


12 Chałupa o 2ch izbach, komorze i sieni


Stodoła
z drzewa kostkowego w słupy
z drzewa kostkowego w słupy
słomą
słomą
24
26
11
11
4
3 1/2


przyciesi i dachu
13 Chałupa o 2ch izbach, 2ch komorach i sieni


Oborka
Stodoła
Wiatrak dominialny
z drzewa kostkowego w słupy
z drzewa w słupy
z drzewa w słupy
z drzewa
słomą
słomą
słomą
słomą
21
16
27
14
9
11
4
3
4
III. Zabudowania Karczmy Ludwików zwaney.


14 Karczma o 4ch izbach, 2ch komorach i sieni
Stodoła
Wiatrak zwyczayny, dominialny


W chałupach wieyskich kominy są lepione nadmurowane
z bali rzniętych w słupy
z drzewa w słupy
z drzewa
słomą


słomą
gontami kryty
20


18
14


10
4


3Po obiechaniu całych dóbr Łosińca i opisaniu stanu budowli w dobrach tych znayduiących się przystąpił Komornik do dalszey czynności jak następuie:
W dobrach zaiętych Łosiniec żadnych fabryk ani zakładów jak równie gorzelni i browaru niemniey żadnego inwentarza i porządków gruntowych według oświadczenia dzierżawcy Wo Wiktora Zbiiewskiego i ludzi gruntowych [niemasz]6.
Porządki zaś na Wiatrakach obydwóch są następujące jako to: Kamienie-paprzyce, liny, kosze, skrzynie i wszelkie żelastwa i porządki do wiatraków potrzebne, gruntowe.

Posada Włościan

Powinności tychże, załogi, daniny, czynsze i różne obowiązki.
W dobrach zaiętych jest włościan pańszczyznę robiących:
1o Półrolników siedmiu, którzy maią zasiew gruntowy oraz na załogę po parze wołów, parze koni, krowie jedney, świni, wóz, pług, siekierę, dwie kozy i dwa sierpy, robią pańszczyzny każden od So Jakuba do So Michała po dni ośm, zaś od So Michała do So Jakuba po dni sześć na tydzień sprzężaiem lub ręczno, przędą po dwie sztuki, na daninę daią po dwa kapłony po dwie kury i po dwa mendele jay - z powinności owce myią i strzygą, kapustę i brukiew sadzą, wycinaią, obieraią i siekaią - do trzody i na [stróżą]7 koleyno chodzą, sadze wycieraią i [swiętną]8 drogę o milę jedną sprzężaiem odbywaią.
2o Komorników siedmiu, którzy za kopczyznę ze dworu braną, z ogrodów i pomieszkania robią pańszczyzny od So Jakuba do So Michała po dni cztery, a od So Michała do So Jakuba po dni dwa na tydzień ręczno.
3o Komornic siedm, które pobieraiąc od dworu kopczyznę robią pańszczyzny po dni dwa na tydzień, a w żniwa trzy ręczno.

Czynszownicy niestali.

1. Karol Szteybel młynarz płaci z wiatraka, karczmy Ludwików zwaney i roli rocznie zp. 342.
2. Bogusław Trzciński, także młynarz płaci z wiatraka w wsi Łosińcu stoiącego, karczmy i roli rocznie zp. 282.
Obydwa szynkuią dworskie trunki za 21 grosze i melą wszelkie mlewo dla dworu bezpłatnie i bez brania miarki.

Wysiew.

Wszelkiego gatunku zbóż na folwarku Łosiniec uskuteczniany jest corocznie następny, a to podług podania Wo Wiktora Zbiiewskiego dzierżawcy i okazanych Regestrów gospodarczych.

1. Pszenicy wierteli 30.
2. Żyta wierteli 160.
3. Jęczmieniu wierteli 60.
4. Grochu wierteli 30.
5. Owsa wierteli 180.
6. Tatarki wierteli 10.
7. Siemienia lnianego wierteli 1.
8. Siemienia konopnego garcy 8.
9.Koniczyny garcy 5.
10. Kartofli wysadza się około wierteli 150.
11. Siana sprzęt wozów parokonnych 16.
Ogrodowizny i innych ziemiopłodów tyle siać i sadzić można ile tego gruntowa potrzeba wymaga.

Rozległość.

Zaiętych dóbr Łosiniec uważaiąc sposobem przybliżonym, oraz w zastosowaniu się do podanego sobie powyżej wysiewu jest następna.
1. Place i zabudowania dworskie i wieyskie wraz z podwórzami, ogrodami, zaymuią powierzchni około mórg 25.
2. Grunta orne dominialne klassy I i II i III zaymuią około mórg 320.
3. Grunta, które włościanie obsiewaią takieyże samej klassy iak i dominialne około mórg 120.
4. Łąki dominialne i włościan około mórg 20.
5. Drogi, rowy, sadzawki, glinianki i granice około mórg 20.
Ogół całey rozległości czyni mórg 515.
wyraźnie mórg pięćset piętnaście czyli około 17 włók 5 mórg miary nowopolskiey.

Podatki

Jakie dobra te zaięte Łosiniec do Kassy Obwodu Sieradzkiego co rocznie opłacaią a to stosownie do świadectwa przez tęż Kassę na dniu dzisieyszym udzielonego są następne:
I. Dominium Łosiniec.
1. Ofiary ziemiańskiey zp. 256 gr. 11.
2. Groszy dodatkowych zp. 17 gr. 3.
3. Kontyngensu kwerunkowego zp. 170 gr. 1.
4. Składki ogniowey zp. 120 gr. 28. zp. 564 gr. [...]9.

II. Gromada Łosiniec.
1. Podymnego zpol. 157 gr. 15.
2. Kontyngensu kwerunkowego zpol. 105 gr. 10.
3. Szarwarku zpol. 82.
4. Składki na posługę transportową zpol. 7 gr. 15.
5. Składki na utrzymanie [kantonistów]10 zpol. 5 gr. 10. zp. 357 gr. [....]11
zpol. 922 gr. 5
wyraźnie złotych polskich dziewięćset dwadzieścia dwa groszy pięć.

Oprócz tego Dominium płaci dziesięciny Proboszczowi przy Kościele parafialnym Charłupia mała rocznie zp. 20. i do tego obowiązane jest swym kosztem Dzienniki Praw i Dzienniki Gubernialne utrzymywać.
Zaiąwszy działaiący Komornik Dobra Ziemskie Łosiniec powyż opisane z wszystkiemi przyległościami, użytkami i dochodami na przymuszone wywłaszczenie i wystawienie takowych na sprzedaż publiczną, a że takowe zostaią w dzierżawney possessyi W. Wiktora Zbiiewskiego aż do So Jana Chrzciciela 1839 r. i Jemu wszelkie dochody z takowych aż do expiracyi kontraktu wyłącznie służą przeto Komornik nie [nadwerężaiąc]12 praw Jemu służących, ogólnym Dozorcą nad zaiętemi dobrami co do dopilnowania całości granic i zabudowań tegoż Wo Wiktora Zbiiewskiego tu w wsi Łosińcu zamieszkałego ustanowił, który takowy dozor na siebie przyiął i odpowiedzialności prawney poddał się.

Sprzedaż zaiętych dóbr Łosiniec [...]13 ninieyszem Aktem zaięte i opisane odbywać się będzie na audyencyi publiczney [...]1 Trybunału Cywilnego Pierwszey Instancyi Gubernii Kaliskiey w Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefina zwaney posiedzenia swe odbywaiącego, a to za popieraniem i pilnością Franciszka Bielskiego Patrona Trybunału z strony Extrahenta ustanowionego Obrońcy do czego dalsze formalności prawne przedsięwziętemi i popieranemi będą.
Protokuł ninieyszy wobec świadków Kwiryna Leszczyńskiego zarządcy wsi Łosińca w teyże wsi i Jakóba Muśkiewicza woźnego Trybunału Kaliskiego w Kaliszu, zamieszkałych w jedynastu exemplarzach sporządzony w przytomności tychże świadków WWo Wiktora i Norberta Zbiiewskich współwłaścicieli beneficyalnych [....]14 Dozorcy przeczytany za dobry przyięty ukończony, przez tychże świadków i mnie Komornika podpisany został z uwzględnieniem że reszta współsukcessorów Jana Zbiiewskiego nie była przy tey czynności obecną.
[podpisano] Wiktor Zbiiewski Dozorca i współdziedzic Norbert Zbiiewski - Kwiryn Leszczyński świadek
Jakób Muśkiewicz świadek
[podpisano] Tomasz Kozłowski Komornik Tryb.
Koszta
stemple zp. 3 gr. 20
protokuł zp. 3.
dyetty zp. 4.
kopie zp. 16 gr. 15.
wręczenia zp. 5.
milowe Komor zp. 12.
Woźnego zp. 8 gr. 20.
świadkom zp. 8.
zp. 60 gr. 25.
Jednę kopię tego protokułu zaięcia jako Dozorca drugą kopię jako współdziedzic - trzecią jako Wójt Gminy Łosiniec - a dwie kopie tego zaięcia dla mych sióstr Anieli i Klementyny odebrałem ninieyszem zaświadczam.
(...)15 [podpisano] Wiktor Zbiiewski.
Pięc kopiy tego protokułu zaięcia na stemplach po gr. 10 pisane, z których:
Trzy kopie tego zaięcia Wo Wiktorowi Zbiiewskiemu to jest jedną jaka współwłaścicielowi Dóbr Łosińca, drugą jako ustanowionemu Dozorcy i trzecią kopią jako Wójtowi Gminy Łosiniec, tu w wsi Łosińcu Powiecie Sieradzkim zamieszkałem, w mieszkaniu Jego do rąk Tegoż własnych, zaś:
Dwie kopie tego zaięcia dla Anieli Zbiiewskiey Panny doletniey i Konstancyi Zbiiewskiey Panny usamowolnioney, obuch jako współwłaścicielek Dóbr Łosińca, w wsi Łosińcu mieszkaiących w mieszkaniu tychże pod ich niebytność na ręce ich brata Wo Wiktora Zbiiewskiego, wręczyłem i zostawiłem, który w dowód oryginał ten zawidymował, w wsi Łosińcu dnia 22 listopada / czwartego grudnia 1838 r. świadczę [podpisano] Jakób Muśkiewicz Woźny T. [G.]16 Kal.

Kopię tego zaięcia odebrałem, w Łosińcu dnia 22 listopada / 4 grudnia 1838 r.
[podpisano] Norbert Zbiiewski
6 kopię tego zaięcia na stemplu gr. 10 pisaną W. Norbertowi Zbiiewskiemu współwłaścicielowi dóbr Łosińca w Łosińcu Powiecie Sieradzkim mieszkaiącemu w mieszkaniu jego do rąk tegoż własnych wręczyłem i zostawiłem, który oryginał ten podpisał w wsi Łosińcu dnia 22 listopada / 4 grudnia 1838 r. świadczy
[podpisano] Jakób Muśkiewicz woźny T. [G.]16 Kal.
Kopię tego zaięcia odebrałem jako Kurator usamowolnioney Konstancyi Zbiiewskiey panny w Biskupicach dnia 4 grudnia 1838 r.
[podpisano] Józef Siemiątkowski.
7 kopią tego protokułu zaięcia na stemple gr. 10 pisaną Wu Józefowi Siemiątkowskiemu dziedzicowi dóbr Biskupice w wsi Biskupicach Powiecie Sieradzkim zamieszkałemu jako kuratorowi usamowolnioney Konstancyi Zbiiewskiey panny współwłaścicielki dóbr Łosińca w wsi Biskupicach w zamieszkaniu jego Dworskiem do rąk tegoż własnych wręczyłem i zostawiłem który oryginał ten podpisał w wsi Biskupicach dnia 22 listopada / 4 grudnia 1838 r. świadczę.
[podpisano] Jakób Muśkiewicz woźny T. [G.]16 Kal.
Kopię tego zaięcia odebrałem w Biórze Sądu Pokoiu Powiatu Sieradzkiego świadczy.
w Sieradzu dnia 23 listopada / 5 grudnia 1838 r.
[LS]15 [podpisano] Jakób Bojemski Pisarza Sądu Pokoiu Ptu Sieradzkiego.
8 Kopię tego aktu zaięcia na stemplu gr. 10 pisaną Wu Jakóbowi Bojemskiemu Pisarzowi Sądu Pokoiu Powiatu Sieradzkiego w mieście Sieradzu zamieszkałemu w Biórze tegoż Sądu do rąk jego własnych wręczyłem i zostawiłem, który oryginał ten zawidymował w Sieradzu dnia 23 listopada / piątego grudnia 1838 r.
świadczy
[podpisano] Jakób Muśkiewicz Woźny T. [G.]16 Kal.
9 Kopię tego zaięcia na stemplu gr. 10 pisaną Wu Mikołajowi Hr: Gurowskiemu jako opiekunowi nieletnich a) Władysława i b) Boliwara Gurowskich, po niegdy Teressie z Zbiiewskich Gurowskiey współwłaścicielce dóbr Łosińca pozostałych synów w dobrach swych Wyszynie Powiecie Konińskim zamieszkałemu.
10tą Kopią tego zaięcia na stemplu gr. 10 pisaną Wu Romanowi Hr: Ankwicz w dobrach swych dziedzicznych Zakrzewku Powiecie Radomskim zamieszkałemu, jako opiekunowi nieletnich a) Wiktoryi i b) Klementyny sióstr Gołembowskich po Antoninie z Zbiiewskich Gołembowskiey współwłaścicielce dóbr Łosińca pozostałych córek - dla obydwóch w zamieszkaniu ich prawnem obranem w Kaliszu u Franciszka Nowickiego Patrona Trybunału Kaliskiego w Kaliszu zamieszkałego i na ręce tegoż Wo Franciszka Nowickiego Patrona obedwie kopie tego zaięcia wręczyłem i zostawiłem.
w Kaliszu dnia 28 listopada / 10 grudnia 1838 r. świadczę.
[podpisano] Jakób Muśkiewicz Woźny T. [G.]16 Kal.
Za zgodność z okazanym oryginałem na stemplu gr. 15 sporządzonym zaświadcza
Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiey Gubernii Kaliskiey
Muśkiewicz

Przypisy:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz