-->

piątek, 4 sierpnia 2017

Niniwka / Struga Kamienacka

Wikipedia:
Niniwka – rzeka, prawobrzeżny dopływ Warty o długości 27,73 km przepływający między innymi przez Nobelę w powiecie sieradzkim.

Struga Kamienacka (Niniwka) 1939 r.

Niniwka 1980 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1936 nr 14

STRUGA KAMIENACKA.
Obwód rybacki strugi Kamienackiej Nr. 1.
Obwód ten obejmuje obszar biegu strugi Kamienackiej od strugi Ruda-Okupniki do mostu na drodze Kolusa—Grady, ze wszystkiemi odnogami i łachami Starej Warty, mającemi stałe lub okresowo powtarzające się, a przydatne dla przepływu ryb, połączenie ze strugą Kamienacką. Do obwodu tego nie należy sztuczny staw po prawym brzegu strugi Ciepłucha, we wsi Okupniki i na terenie folwarku Kolusa. Obwód ten leży w obrębie gminy Męka, powiatu sieradzkiego.
Obwód rybacki strugi Kamienackiej Nr. 2.
Obwód ten obejmuje obszar biegu strugi Kamienackiej od mostu na drodze Kolusa— Grądy do kładki, powyżej brodu przy kościele w Kamienaczu. Do obwodu tego nie należą sztuczne stawy, położone po prawym brzegu strugi na gruntach maj. Kamienaczyk, powyżej drogi z Kamienaczyka do Grądów. Obwód ten leży w obrębie gminy Męka, powiatu sieradzkiego.
Obwód rybacki strugi Kamienackiej Nr. 3.
Obwód ten obejmuje obszar biegu strugi Kamienackiej od kładki powyżej brodu przy kościele w Kamienaczu do śluzy w obwałowaniu Warty oraz wszystkie łachy i jeziorka, mające na tym odcinku stałe lub okresowo powtarzające się połączenia ze strugą Kamienacką, przydatne dla przepływu ryb. Obwód ten leży w obrębie gminy Rossoszyce, powiatu sieradzkiego.
(...) Do poszczególnych wyżej wymienionych, obwodów rybackich włącza się ponadto ewentualnie niewymienione, a przylegające do nich, odnogi, łachy, zatoki i stare rzeczyska, mające z poszczególnemi obwodami stałe lub okresowo powtarzające połączenie, przydatne dla przepływu ryb.
Ustalenie wyżej wymienionych obwodów w oznaczonych granicach nastąpiło z uwagi na ich samowystarczalność pod względem przyrodzonych warunków hodowlanych i dostateczność do prowadzenia samodzielnego gospodarstwa rybnego, stosownie do postanowień ustawy o rybołówstwie z dnia 7 marca 1932 roku, a w szczególności art. 19 i 20 z uwzględnieniem postanowień p. 3 art. 75 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnem (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 34).
Odwołanie od niniejszego orzeczenia mogą zainteresowani wnosić do Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego łódzkiego w ciągu 14 dni, od dnia ogłoszenia niniejszego orzeczenia we właściwych gminach.
Właściwą powiatową władzą administracji ogólnej dla obwodów rybackich rzeki Warty Nr. 30, 31, 32 jest Starosta Powiatowy Wieluński, dla obwodów rybackich rzeki Warty Nr. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, rzeki Myji i strugi Kamienackiej Nr. 1, 2, 3 jest Starosta Powiatowy Sieradzki, dla obwodów rybackich rzeki Warty Nr. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, strugi Spicymierskiej i kanału Trzemskiego jest Starosta Powiatowy Turecki, dla obwodów rybackich rzeki Warty Nr. 48, 49, 50, 51, 52, 53 jest Starosta Powiatowy Kolski, dla obwodów rybackich rzeki Warty Nr. 54, 55. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 jest Starosta Powiatowy Koniński, dla obwodu rybackiego rzeki Widawki Nr. 1 jest Starosta Powiatowy Radomszczański, dla obwodów rybackich rzeki Widawki Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, dla obwodów rybackich rzeki Pilsi Nr. 1, 2, 3, 4, idla obwodów rybackich rzeki Grabi Nr. 1, 2 jest Starosta Powiatowy Piotrkowski, dla obwodów rybackich rzeki Widawki Nr. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dla obwodu rybackiego rzeki Pilsi Nr. 7, dla obwodów rybackich rzeki Chrząstawki Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dla obwodu rybackiego strugi bez nazwy w dorzeczu rzeki Chrząstawki i dla obwodów rybackich rzeki Grabi Nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jest Starosta Powiatowy Łaski.
Wojewoda:
(—) Al. Hauke - Nowak.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz