-->

poniedziałek, 15 czerwca 2015

Podlow

Podlow, pustkowie należące do dóbr Widawa, nie odnalezione na mapach, leżące prawdopodobnie w gminie Widawa.

Dziennik Powszechny 1832 nr 63

Komornik przy Trybunale Cywilnym Woiewództwa Kaliskiego. Zawiadamia iż w dniu15 Maia r. b. o godzinie 10 z rana w Miescie Sieradzu przed W. Antonim Pstrokonskiem Reientem Powiatu Sieradzkiego, odbędzie się publiczna licytacya na trzechletnie wydzierżawienie Dóbr Ziemskich maiętności Miasto Widawa z przyległemi wsiami, Świerczów, Rogoźno, Chrusty, Ruda, Wolka, Dąbrowa, Zawady, z Pustkowiami Kopiec, Pilchy, Podlow, Balazny, i Rożny zwanemi, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkiem Woiewództwie Kaliskiem położone. Dobra te wydzierzawione będą w sześciu oddziałach iako to: 1. Miasto Widawa z folwarkiem Kopiec z wsią Zarobną Ruda. 2. Wieś folwarczna Dąbrowa z Pustkowiem Kobylarnia. 3. Wieś folwarczna Rogoźno. 4 Wieś folwarczna Świerczów. 5. Wieś folwarczna Wolka Kleszczowa. 6. Wsie folwarczne Zawady i Chrusty. Dzierzawa ta poczynać się będzie od S. Jana Chrzciciela r. b. a kończyć się będzie w dniu 24 Czerwca r. 1835. Dobra te przynoszą teraz rocznie czynszu dzierżawnego, ad 1 złp. 11,005. ad 2 złp. 8,200 ad 3 złp. 4,520 ad 4 złp. 5,755 ad 6 złp. 3,621 oddział zaś piąty zostaie W Administracyi, warunki do licytacyi przeyrzane bydź mogą u wspomnionego Reienta. W Kaliszu d. 14 Lutego 1832 r. Leon Nowierski.

Dziennik Powszechny 1835 nr 110

Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Wdztwa Kaliskiego. Uwiadamia publiczność, iż dobra ziemskie: a) Konopnica, w Powiecie Wieluńskim, b) Zakrzewek, w Powiecie Pyzdrskim, c) Rząśnia, w Powiecie Radomskim, d) Rorowno, w Powiecie Wieluńskim, e) Widawa z przyległemi wsiami Świerczów, Roguźno, Chrusty, Ruda, Wólka, Dąbrowa, Zawady z pustkowiami Kopice, Pilchy, Podlów, Balazny i Rożny zwanemi, w Powiecie Sieradzkim, Woiewództwie Kaliskiem położone, Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu zastawione, na satysfakcyą zaległych procentów Towarzystwu przypadaiących, z mocy art. 86 i 87 prawa Seymowego, w dniu 1/13 Czerwca 1825 roku zapadłego, w trzechletnią dzierzawę, poczynaiąc od dnia 24 Czerwca r. b. 1835, do tegoż dnia 1838 r. przez publiczną licytacyą w dniu 30 Maia r. b. o godzinie 10 z rana, w Kaliszu w mieyscu posiedzeń Dyrekcyi Szczegółowey Woiewództwa Kaliskiego odbyć się maiącą, więcey daiącemu i przybicie otrzymuiącemu wypuszczone zostaną, pod następuiącemi głównemi warunkami.
1. Dzierzawca obowiązany będzie opłacać corocznie ciężary gruntowe i podatki publiczne, do gruntu przywiązane, z samego prawa przywiley maiące, tudzież wszelkie opłaty i składki przy licytacyi numerycznie wykazać się maiące.
2. Przed obyęciem dóbr w possessyą, a naydaley w dniach trzech po odbytey licytacyi i utrzymaniu się przy dzierzawie, zapłaci do Kassy Obwodu podatki zalegle i uprzywileyowane, iakie z dniem rozpoczęcia licytacyi zalegać będą.
3. Winien będzie przed obyęciem dzierzawy zapłacić całkowitą zaległość, Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu od udzieloney na te dobra pożyczki przypadaiącą, z kosztami i karami, łącznie z ratą czerwcową r. z. co do dóbr: a. na złp. 3,204 gr. 17; ad b. złp. 792 gr. 12; ad c. zł. 2,313 gr. 22; ad d. złp. 5,044 gr. 2; ad e. złp. 10,676 gr. 11 obrachowaną.
4. Przyiąć obowiązek dalszego regularnego przez ciąg dzierzawy wnoszenia opłat z dóbr tych Towarzystwu Kredytowemu należących, w dwóch półrocznych ratach, a mianowicie: od dnia 1 do 12 Czerwca i od dnia 1 do 12 Grudnia każdego roku, które-to wypłaty półrocznie, co do dóbr ad a. złp. 1,468 gr. 29; ad b. złp. 492 gr. 27; ad c. złp. 930; ad d. złp. 3,673 gr. 15; ad e. 10,119 gr. 17 wynosić mogą.
5. Oddać dobra po wyiściu kontraktu w takim stanie, w iakim ie obeymuie.
6. Zrzec się ma wszelkich pretensyi przez czas dzierzawy za iakiebądź nakłady gruntowe.
7. Codo uchybień opłat, dzierzawca poddać się winien exekucyi Administracyiney i ulegać będzie decyzyom władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.
8. Każdy chęć licytowania maiący złożyć ma na vadium w monecie brzęczącey, co do dóbr ad a. złp. 3,300; ad b. złp. 850; ad c. złp. 2,400; ad d. złp. 5,200; ad e. złp. 10,800, które onemuż po ukończeniu dzierzawy wydane zostanie, ieżeli warunkom dzierzawy zadosyć uczyni; w przeciwnym razie vadium to służyć będzie na pokrycie kosztów i szkód, iakieby z niedotrzymania warunków wyniknąć mogły. Vadium to po dopełnieniu §§. 2 i 3 ninieyszych warunków, iako kaucya na lat 3 dzierzawy w Dyrekcyi pozostać maiąc, może być przez pluslicytanta na listy zastawne z odpowiedniemi kuponami wymienione. Kalisz d. 2/14 Kwietnia 1835 roku. Prezes Jezierski. Pisarz Chrystowski.

Dziennik Warszawski 1868 nr 281

N. D. 8385. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni iż na żądanie Alfreda Kurnatowskiego dziedzica dóbr Brudzewa i Melanji z Cieszkowskich Zychlińskiej wdowy, z własnych funduszów się utrzymującej, obojga w Brudzewie Okręgu Konińskim zamieszkałych, a zamieszkanie prawne do tego interesu u Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału w Kaliszu mieszkającego obrane mających, od których tenże Patron stawa i subhastację dóbr ziemskich Dąbrowa Widawska i Świerczów z przyległościami, w poszukiwaniu sumy rsr. 8,669 kop. 84 1/2, dla Alfreda Kurnatowskiego, a rs. 3,750 dla Melanji z Nieszkowskich Zychlińskiej z procentem od daty ostatniego kwitu od Karola Arkuszewskiego należnych, popiera. Protokółem Romualda Pinoskiego Komornika przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu w d. 11 (23) i 12 (24) Października 1868 r. sporządzonym, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenia
DOBRA ZIEMSKIE
Dąbrowa Widawska i Swierczow, składające się: z wsiów Dąbrowa Widawska i Swierczow, folwarków tegoż nazwiska, folwarku Witoldow, nomenklatury Kobylarnia, Pustkowia Podlow i części Pustkowia Pilchy, z wszelkiemi zabudowaniami dworskiemi, z wyłączeniem zabudowań i gruntów na własność włościan przeszłych, z resztą z wszelkiemi dochodami i użytkami, rolami, łąkami, borami, zaroślami i pastwiskami, z tem wszystkiem co całość ich stanowi i w tym ograniczeniu jak się teraz znajdują. Dobra te graniczą z jednej strony z wsią Zborów i Kociny, z drugiej z dobrami Wielga wieś lit. A. z trzeciej z wsią Lgoty a z czwartej z wsią Wolka, Podgórzem i gruntami do m. Widawy należącemi, odległe od m. Widawy wiorst 2, Burzenina wiorst 4, Zduńskiej Woli w. 13, a Sieradza wiorst 21, należą do gminy Dąbrowa Widawska, parafji Widawa, w Ogręgu Sieradzkim, Powiecie Łaskim, Gubernji Petrokowskiej położone, których właścicielem jest Karol Arkuszewski w Dąbrowie zamieszkały i zamieszkanie prawne obrane mający, znajdują się w dzierżawnym posiadaniu, Dąbrowa Ignacego Arkuszewskiego za czynsz roczny rsr. 3,6000, a Swierczow Wiktorji z Dworzyńskich Starzyńskiej za czynsz roczny rs. 1,000 granice są niesporne, obcą dziedziną nieprzedzielone, mają rozległości po uwłaszczeniu uważając sposobem przybliżonym około włók 68 mórg 17 pr. 55 miary nowopolskiej, grunta należą do kl. II, Ш, IV i V. Na gruncie inwentarze należą do dzierzawców, znajdują się zabudowania dworskie potrzebom gospodarstwa odpowiednie, których ilość jak równie wysiewu i inne szczegóły w akcie zajęcia są wymienione. Podatki dworskie do kasy w Łodzi opłacać się winne wynoszą rs. 534 k. 16 1/2, oprócz tego płaci się na Urząd gminy Dąbrowy rsr. 47 kop. 10, a Swierczewa rs. 15 k. 84.
Protokół zajęcia doręczony jest w kopjach Pisarzowi Sądu Pokoju w Sieradzu Władysławowi Porczyńskimu i Wójtowi gminy Dąbrowa Widawska Józefowi Brodzkiemu w d. 6 (18) Listopada 1868 r. obydwom do rąk własnych, następnie do księgi wieczystej właściwej w kancelarji ziemiańskiej w d. 20 Listopada (2 Grudnia) t. r. wniesiony i wpisany, a do księgi zaaresztowań w biórze Pisarza Trybunału utrzymywanej 4 (16) Grudnia 1868 r. wpisany i zaregestrowany został. Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń w pałacu sądowym przy ulicy Józefina stojącym.
Pierwsze ogłoszenie wurunków licytacji i sprzedaży na audjencji namienionego Trybunału w dniu 16 (28) Stycznia 1869 r. o godz. 10 z rana nastąpi.
Kalisz d. 5 (17) Grudnia 1868 r.
Asesor Kolegjalny, J. Μigórski.

Dziennik Warszawski 1872 nr 21

N. D. 628. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
(…) Po odbyciu trzech publikacji warunków licytacyjnych termin do tymczasowego przysądzenia na d. 8 (20) Kwietnia 1869 r. oznaczony został, w którym dobra Dąbrowy i Swierczew*, temczasowie na własność Frańciszkowi Modrzejewskiemu Patronowi za summę rs. 20,000 przysądzone zostały, stanowcze jednak przysądzenie dla zaszłych sporów odbyć się nie mogło, w trakcie tego aktem z dnia 8 (20) Lutego 1869 r. Alfred Kurnatowski i Melanja Zychlińska, części swych kapitałów, odstąpili Saturninowi Rokosowskiemu, właścicielowi dóbr Rożynów, tamże w okręgu Łęczyckim zamieszkałemu, a zamieszkanie prawne u Frańciszka Modrzejewskiego Patrona obrane mającemu, po usunięciu jednak takowych ostatecznie wyrokiem Rządzącego Senatu, Trybunał wyrokiem Illacyjnym z dnia 14 (26) Lipca 1871 r. oznaczył nowy termin do stanowczej sprzedaży na dzień 8 (20) Września t. r. który z powodu wywołanego po raz trzeci sporu o taksę do skutku nie przyszedł, gdy obecnie taksa została sporządzoną Trybunał wyrokiem Illacyjnym z dnia 18 (30) Stycznia r. b. nowy termin na dzień 2 (14) Marca 1872 r. oznaczył, w którym licytacja rozpocznie się od summy rs. 82,292 jako 2/3części szacunku z taksy.  
w Kaliszu d. 19 (31) Stycznia 1872 r.
Asesor Kolegialny, J. Migórski.

*dotyczy także miejscowości Witoldów, Kobylarnia, Podlow i Pilchy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz