-->

piątek, 3 maja 2013

Wola Zadąbrowska / Wola Ustkowska (?)

Czajkowski 1783-84 r. (?)
Wola Ustkowska, parafia jeziorsko, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Pstrokonski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wola zadąbrowska, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Jeziersko, własność prywatna. Ilość domów 10, ludność 86, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Wola Zadąbrowska,  w XVI w. Wola Biskupsko, wś i fol., pow. turecki, gm. Grzybki, par. Jeziorsko, odl. od Turka w. 32. Wś ma 9 dm. a wspólnie ze wsią Retnicą 213 mk., fol. ma 2 dm., 41 mk. W r. 1827 było 10 dm., 86 mk. Na początku XVI w. łany km. w Woli Biskupiej dawały dziesięcinę na stół arcybiskupi, łany folw. pleb. w Jeziorsku. W r. 1553 Wola Zadąbrowska ma 5 łan. a 1576 r. 15 łan km. (Pawiń., Wielkop., II, 222).

Słownik Geograficzny:  
Wola Biskupska,  w par. Jeziorsko. Istniała w XVI w. Dziś pod tą nazwą nie ma wsi w tej parafii (pow. turecki). Ob. Łaski, Lib. Ben., I, 408.

Spis 1925:
Wola Zadąbrowska, wś i folw., pow. turecki, gm. Grzybki. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 25, folw. 2. Ludność ogółem: wś 140, folw. 82. Mężczyzn wś 75, folw. 39, kobiet wś 65, folw. 43. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 140, folw. 82. Podało narodowość: polską wś 140, folw. 82.

Wikipedia:
Wola Zadąbrowska-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Warta. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Wieś podzielona jest na dwa sołectwa, zwane zwyczajowo Stara Wieś i Nowa Wieś.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Jeziorsko) 1809


 Akt 63.
07.03.1809
Świadkowie: Wielmożny Rafał Pstrokoński, lat 34, dziedzic wsi Ustków i Wielmożny Feliks Pstrokoński, lat 30, dziedzic wsi Wola Zadąbrowska

Dziennik Powszechny 1863 nr 179

(N. D. 3412) Sąd Policji Poprawczej Wydziału Kaliskiego,
Zapozywa Grzegorza Dominiak lat 19 liczącego, ostatnio w wsi Woli Zadąbrowskiej gminie Ustków powiecie Kaliskim zamieszkałego, ażeby w ciągu dni 30tu licząc od daty niniejszego ogłoszenia, niezawodnie w Sądzie tutejszym, w celu wysłuchania wyroku się stawił albowiem po upływie czasu tego, jak prawo mieć chce postąpionem z nim będzie.
Tyniec pod Kaliszem d. 3 (15) Lipca 1863 r.
Sędzia Prezydujący, Ruprecht

Dziennik Warszawski 1872 nr 56

Wiadomości krajowe.
Wypadki w kraju tutejszym w drugiej połowie stycznia 1872 r. — (Dokończenie ). Zabici zostali w skutku nieostrożnego padnięcia lub spadłych ciężarów:
W wsi Woli-Zadębrowskiej w tymże powiecie, pięcioletni chłopiec włościański Tomasz Kowalczyk, bawiąc się na dworze z innemi dziećmi, został przywalony na śmierć przez kawał gliny, który się oberwał na niego z ściany obory.  

Kaliszanin 1886 nr. 36

We wsi Wola-Zadąbrowska, powiecie tureckim, spaliły się cztery stodoły właściciela Pstrokońskiego, ubezpieczone na 4000 rs., i różne zboże, ubezpieczone na 500 rs.

Kurjer Warszawski 1886 nr 115

= Pożary na prowincji.
W dniu 13-ym b. m. w powiecie tureckim, w dobrach Wola Zadąbrowska, należących do p. Piotrowskiego, z pomiędzy zabudowań napełnionych słomą, powstał z niewiadomej przyczyny ogień, który obrócił w perzynę budynki folwarczne, a w nich zapasy ziarna, słomy i siana, uczyniwszy ogółem szkód na 6000 rs.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1895 nr 310

Echa kaliskie.
Korespondent, nasz z Kalisza pisze:
(…) Wydział cywilny sądu okręgowego kaliskiego roztrząsał w d. 21 -ym października sprawę z powództwa p. Żychlińskiego przeciwko p. Tymowskiemu.
Oto okoliczności sprawy:
Dnia 15-go stycznia 1895-go r.: między już dziś nieżyjącym ś. p. Ignacym Pstrokońskim a Stanisławem Żychlińskim stanęła piśmienna umowa, której mocą Pstrokoński oddał majątki swe:
Ustków, Tondów i Wolę — Żychlińskiemu w administrację poręczającą na lat 6, począwszy od d. 24-go czerwca 1895-go roku, za gwarantowany roczny dochód 6 500 rs.
Między wielu warunkami, jakie są zwykle omawiane przez strony w kontraktach podobnego rodzaju, zasługują na uwagę dwa paragrafy: § 17-ty, orzekający, że w razie, gdyby sądy państwowe miały wyrokować w sprawie sporów wynikłych, to kierować się powinny zasadami kodeksu o umowie, dotyczącej pełnomocnictwa, i § 18-ty — że na wypadek śmierci Żychlińskiego kontrakt
natychmiast ma być rozwiązany, w razie zaś śmierci Pstrokońskiego sukcesor, Kazimierz Tymowski, umowę akceptować powinien.
Paragrafy te dały powód stronom do różnego zapatrywania się na istotę zawartej umowy.
Na żądanie Pstrokońskiego przyszły jego spadkobierca, Kazimierz Tymowski, umowę tę zaakceptował i podpisał.
Dnia 10-go maja 1895-go r. Pstrokoński umarł, majątki zaś jego przeszły według testamentu na własność Tymowskiego.
Dowiedziawszy się postronnie, że Tymowski, niezadowolony jest z zawartej umowy i że nie chce go wpuścić do majątku, Żychliński na kilka dni przed d. 24 -ym czerwca r. b . rejentalnie wezwał Tymowskiego o wydanie majątków w oznaczonym w kontrakcie terminie w administrację.
Na wezwanie Tymowski odpowiedział również rejentalnem wezwaniem, że z postępowania Żychlińskiego on, Tymowski, przyszedł do tego przekonania, że stosunki między Żychlińskim, jako pełnomocnikiem, a nim, Tymowskim, jako mocodawcą, byłyby wprost niemożliwe i wskutek tego Tymowski upoważnienie, dane Źychlińskiemu do zarządu majątkami, cofa i do majątku go nie wpuści, grożąc mu nawet procesem karnym.
Przyczem Tymowski wezwał Żychlińskiego do odbioru kaucji w ilości 2,000 rs. i zaproponował mu tytułem wynagrodzenia za rozwiązanie umowy sumę 760 rs.
Na to Żychliński nie zgodził się i w myśl § l6-go umowy zaprojektował Tymowskiemu sąd polubowny, lecz Tymowski w terminie wyznaczonym sędziów polubownych nie przedstawił.
Wówczas Żychliński wytoczył powództwo przeciwko Tymowskiemu o rozwiązanie umowy z winy tego ostatniego, o zwrot kaucji w ilości 2,000 rs. i wynagrodzenie poniesionych kosztów i straconych zysków w ogólnej ilości 18,718 rs.
W udowodnieniu akcji powołał się na świadków i biegłych w usprawiedliwieniu ewentualnych strat, jakie mógł ponieść w skutek niedopuszczenia go do objęcia w administrację wymienionych dóbr.
W imieniu powoda stawali adwokaci przysięgli: Tadeusz Kaulbesz i Alfons Parczewski, pozwanego bronił adw. przysięgły Stanisław Zalewski z Warszawy.
Sąd, po wysłuchaniu obron, ogłosił decyzję incydentalną, której mocą przed rozstrzygnięciem sprawy in merito uznał za konieczne wysłuchać opinji biegłych, co do możliwych zysków z wymienionych majątków za lat trzy, t. j. 1893, 1894 i 1895-go lata, przy najgorszych warunkach urodzajnych."

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 12

OGŁOSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 11 stycznia 1928 r., postanowił;
1. ustalić obszar scalenia gruntów wsi w składzie;
a) gruntów wsi Retnica, gminy Grzybki, powiatu tureckiego o powierzchni około 78 ha;
b) części gruntów ukazowych wsi Wola Zadąbrowska o przestrzeni około 3 ha, stanowiących grunty osad tabelowych 13 i 28;
2. objąć jednem postępowaniem scaleniowem grunty wchodzące w skład jednostek administracyjnych Socha, Żerochów, Ustków, Retnica oraz część majątku Ustków o obszarze niezbędnym na uzupełnienie gospodarstw karłowatych.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 4 lipca 1928 roku.
Z polecenia Prezesa
w. z. Nacz. Wydz. (—) Chrostowski.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 10

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 27-go kwietnia 1928 roku
postanowił:
1) zatwierdzić wniosek mieszkańców wsi Wola-Zadąbrowska, gm. Grzybki, pow. tureckiego z dnia 26 listopada 1927 roku w przedmiocie scalenia ich gruntów i wdrożyć postępowanie scaleniowe:
2) ustalić obszar scalenia wsi Wola- Zadąbrowska w składzie gruntów tabelowych wsi Wola-Zadąbrowska o obszarze 94,67 ha, za wyjątkiem gruntów tabelowych osady Nr. 28 i części Nr. 13, będących w posiadaniu Stefana Niewiadomskiego i S-rów Antoniego Kowalczyka.
Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy orzeczeniem Ministra Reform Rolnych z dnia 27 listopada 1928 roku".
Z p. Prezesa: (—) Lipski

Naczelnik Wydziału.

Łowiec Polski 1932 nr 2

KRONIKA MYŚLIWSKA.
—m— Dn. 19XII odbyło się polowanie w majątkach Ustków i Wola Zabart*. własność pp.: Zdzisława i Stanisława Kamockich. Obecni byli panowie: Andrzej Lubieński, Henryk hr. Tyszkiewicz, Andrzej Potworowski, A. Kołodziejski, J. Bożewski, J. Ruszkowski, E. Sokołowski, Zygmunt, Antoni, Stanisław i Zdzisław Kamocki. Padło 230 zajęcy, królem polowania był p. A. Potworowski z Kobylnik, mając 63 zające na rozkładzie.

*Wola Zadąbrowska?

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Grzybki dzieli się na gromady:
5. Wola-Zadąbrowska, obejmującą: wieś Wola-Zadąbrowska, folw. Wola-Zadąbrowska.

§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.

§ 3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Łowiec Polski 1933 nr 30

Dnia 3 b. m. w maj. Ustków i Wola* pp. S. i Z. Kamockich polowano na pędzone kuropatwy. Padło ogółem 593 sztuki, najwięcej na rozkładzie miał p. A. Potworowski (106). Udział brali pp.: A. Potworowski, A. Łubieński, Z. Wielowieyski, H. Tyszkiewicz, T. Kołodziejski, J. Donimirski, H. Krzyżanowski, M. Murzynowski, J. Żychliński, T. Kurnatowski, F. Sokołowski i S. i Z. Kamoccy. Silny wiatr znacznie utrudniał pędzenia. Kury były już bardzo lotne i przenosiły się poza granice majątku.

*Wola Zadąbrowska?

Łowiec Polski 1937 nr 34

Dnia 2 października r. b. polowano na pędzone kuropatwy w majątku Ustków-Wola* pp. Stanisława i Zdzisława Kamockich. Podniesiono 734 kuropatwy, przyczem jak zwykle największy rozkład osiągnął p. Andrzej Potworowski z Kobylnik, przeszło 100 sztuk.

*Wola Zadąbrowska?
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz