-->

piątek, 3 maja 2013

Wilk Bartochowski

Słownik Geograficzny:  
Wilk, os. nad strum. t. n., pow. turecki, gm. Bartochów, par. Warta, odl. od Turka 42 w., ma 1 dm., 8 mk.

Spis 1925:
Wilk, os. mł., pow. sieradzki, gm. Bartochów. Spisano łącznie z kol. Bartochów.

Wilk Bartochowski, obecnie część wsi Bartochów w gminie Warta.

1992 r.

Powszechny Dziennik Krajowy 1829 nr 54

Kommissya Woiewództwa Kaliskiego. Podaie do powszechney wiadomości, iż Kommissya Woiewódzka następne dobra Rządowe wydzierżawiać będzie w drodze publiczney licytacyi od 1 Czerwca r. b. a mianowicie:
3. W dniu 20 Marca r. b. naczelną dzierżawę Ekonomii Męka, w Obwodzie Sieradzkim położoną., na lat sześć pro 1829/1835, przynoszącą dotąd rocznego dochodu złp. 12,691, do którey należą:
a, Folwarki Męka, Piaski i Polków,
b, Wsie Męka, Ruda, Piaski, Polków i Czechy,
c, Młyny Wilk, Grzelaczyk, Susmaga, Nagrobli i Sądzieiewice,
d, Propinacya.
Termina powyższe odbywać się będą na Sali posiedzeń Kommissyi Woiewódzkiey z rana od godziny 10, a o warunkach pod iakiemi wydzierżawienie dóbr wyżey wyrażonych do skutku doprowadzonem zostanie, Pretendenci w biurze sekcyi dóbr każdego czasu poinformować się mogą. Każdy Pretendent w terminie stawaiący, winien przed przystąpieniem do licytacyi usprawiedliwić. A, Świadectwem Kommissarza Obwodu, w którym dotychczasowe ma zamieszkanie, że w tym Obwodzie iest znany iako dobry i zamożny gospodarz, że posiada dostateczny fundusz w gotowiźnie i inwentarz odpowiedni, który co do ilości i iakości wyszczególniony być powinien, tudzież,
B, Świadectwa dziedzica dóbr, które dotąd dzierżawił, że mu się wzupełnośći uiścił, iest zamożnym gospodarzem, i że się z włościanami dobrze obchodził, nakoniec obowiązany zostaie,
C, Złożyć vadium gotowemi pieniędzmi kors w kraiu maiącemi, do wysokości iedney czwartey części summy dzierżawney z dóbr, o których possesyą ubiega się;— nieutrzymuiącemu się zaś na licytacyi, vadium natychmiast zwróconem będzie. W Kaliszu, d. 20. Lutego 1829. r. Radca Stanu Prezes, Kowalski Zast. Sekretarz ieneralny, Welinowicz Zast.

Dziennik Warszawski 1875 nr 95

N. D. 2626. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
W zastosowaniu się do art. 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Józefa Jarocińskiego właściciela dóbr Wola Niedzwiedzia, tamże w okręgu Łęczyckim zamieszkałego, i zamieszkanie prawne co do przedsiębranej sprzedaży dóbr Bartochów u Jacka Sulimierskiego Patrona przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu, w m. Kaliszu zamieszkałego, który sprzedaż tę popiera, obrane mającego, w poszukiwaniu sumy rs. 1,000 z procentem od sukcesorów po Kazimierzu Biernackim jako właścicieli dóbr Bartochów należnej, po wydanym w dniu 6 (18) Marca 1875 r. przez Wiktora Lipskiego Komornika, nakazie egzekucyjnym, protokółem Komornika Romualda Pinowskiego z dnia 8 (20) Kwietnia w kontynuacji 9 (21) Kwietnia 1875 r. zajęte zostały na przymuszoną sprzedaż.
Dobra Ziemskie Bartochów
składające się z jednego dominialnego folwarku Bartochów, karczmy Brzezina i osady młynarskiej Wilk zwanej, z wszelkiemi służącemi prawami polowania, rybołówstwa, z gruntami ornemi, łąkami, zaroślami z wyłączeniem wszakże gruntów na własność włościan w roku 1864 przeszłych. Zajęte nadto wraz z dobrami następujące zabudowania dworskie. 1) Dwór murowany z ogrodem owocowym i warzywnym. 2) Dom letni murowany. 3) Gorzelnia murowana. 4) Obora i owczarnia murowane. 5) Dwie studnie, kuźnia. 6) Dwie stodoły. 7) Dwa spichrze. 8) Stajnia i szopa. 9) Cztery czworaki i koszary murowane dla czeladzi dworskiej.
Dobra tak zajęte leżą w parafji m. Warty, gminie Bartochów, powiecie Turekskim, gubernji Kaliskiej, pod jurizdykcją kasy powiatowej w Turku, Sądu Pokoju w Warcie, Trybunału Cywilnego w Kaliszu i Dyrekcji Towarzystwa Kredytowego tamże. Odległe są od m. Warty wiorst 3, miasta Błaszek wiorst 10, miasta Sieradza wiorst 12, miasta Turku mil 5 i miasta Kalisza mil 5. Dobra Bartochów mające oddzielną księgę hypoteczną przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu należą obecnie do nieletnich po Kazimierzu Biernackim pozostałych dzieci, jako to: Marji Eugienji i Józefy córek, oraz Kazimierza i Władysława synów, rodzeństwa Biernackich, których opiekunką główną jest matka ich Paulina z Wierzchlejskich po Kazimierzu Biernackim pozostała wdowa, opiekunem przydanym Stanisław Boduszyński, oboje w m. Kaliszu zamieszkali. Znajdują się w posiadaniu dzierżawnem Tadeusza Kochanowskiego.
Protokół zajęcia doręczony został w kopjach Maciejowi Sczepaniak Wójtowi gminy Bartochów i Ludwikowi Henrych, Pisarzowi Sądu Pokoju w Warcie, obie kopje w dniu 9 (21) Kwietnia 1875 r. przez Feliksa Wojterskiego woźnego.
Zajęcie przepisane zostało w księdze wieczystej dóbr Bartochów w dniu 14 (26) Kwietnia 1875 r. i w kancelarji Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu w dniu 22 Kwietnia (4 Maja) 1875 r.
Pierwsze ogłoszenie zbioru warunków licytacyjnych i objaśnień odbędzie się na publicznej audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu o godzinie 10-ej z rana w dniu 6 (18) Czerwca 1875 roku.
Protokół zajęcia oraz zbiór objaśnień i warunków licytacyjnych przejrzane być mogą w biórze Pisarza Trybunału i w kancelarji popierającego sprzedaż Patrona Jacka Sulimierskiego w Kaliszu. Kalisz d. 23 Kwiet. (5 Maja) 1875 r.
Skoczyński.

Kurjer Warszawski 1881 nr 281

= Ujęty.
W Warcie udało się miejscowej władzy wytropić jednego z opryszków, który miał uorganizowaną
bandę i niedawno dokonał śmiałego napada na dom młynarza w kolonji Wilk pod Wartą.
Jestto sześćdziesięcioletni starzec, nazwiskiem Czerwiński, który już nieraz był poszlakowanym o udział w zbrodniach, zawsze jednak wykręcał się od odpowiedzialności dla braku dowodów.
Czerwiński dotąd stanowczo się zapiera, pomimo, że wspólnicy jego, równie przytrzymani, zeznają, że on kierował całym napadem.
Dotychczas ujęto sześciu wspólników Czerwińskiego, wszyscy przyznali się do winy.
Być może, że przy dalszem śledztwie wyjaśni się tajemnicze morderstwo popełnione przed siedmiu laty na osobie księdza i jego siostry, o które Czerwiński był podejrzewanym, choć nie było przeciwko niemu dowodów.
Czerwińskiego wraz z bandą odstawiono do Błaszek.  

Ziemia Sieradzka 1921 lipiec

OGŁOSZENIE.
Do sprzedania osada młynarska "Wilk" Bartochów pod Wartą w Sieradzkim. Młyn wodny, wiatrak. stawy, 5 1/2 morgów torfu, łąka, ziemia orna, ogrody, dom nowy murowany, budynki, obfity inwentarz żywy i martwy, oświetlenie elektryczne, piorunochrony. Piękne położenie, przy szosie. Wiadomość na miejscu.  

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Bartochów dzieli się na gromady:
1. Bartochów, obejmującą: wieś Bartochów, kolonję Bartochów, Bartochów-Wojtczak, osadę Brzezinka, Wilk-Bartochowski.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz