-->

środa, 1 maja 2013

Praga

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Praga, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Poddębice, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 10, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Praga,  kol. i os. nad rz. Ner, pow. łęczycki, gm. i par. Poddębice, odl. od Łęczycy 26 w.; kol. ma 31 dm., 234 mk; os. ma 1 dm., 7 mk.

Spis 1925:
Praga, wś, pow. łęczycki, gm. Poddębice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 27. Ludność ogółem: 192. Mężczyzn 84, kobiet 108. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 179, ewangelickiego 13. Podało narodowość: polską 192.

Wikipedia:
Praga-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Poddębice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 198

(N. D. 3496) Sąd Policyi Prostej Okręgu Zgierkiego.
Dnia 13 (25) Paźdz. 1852 r. na odnodze rzeki Ner, wypływającej z pod mostu na grobli od miasta Poddębic na kolonii Praga w Okręgu Zgierskim Gubernii Warszawskiej prowadzącej znalezione zostało na powierzchni wody dziecko nieżywe płci żeńskiej z miejscem i sznurkiem pępkowym nieodłączonemi od niego. Wzywa zatem mogących mieć wiadomość o matce lub sprawcy utopienia tego dziecka, aby takową Sądowi naszemu udzielić chcieli.
Zgierz dnia 17 (29) Lipca 1853 r.
Cichocki Pisarz.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1859 nr 245

(N. D. 6110) Dobra ziemskie Poddębice składające się z miasta Poddębice, wsi: Byczyna, Łażki, Chropy, Klementów, wsi czynszowej Praga, rozległe włók 147, morgów 28 prętów 69, w której rozległości, lasu jest morgów 1570, prętów 49 miary nowopolskiej, położone w Okręgu Zgierskim, Pcie Łęczyckim, Gub. Warszawskiej, sprzedane zostaną przez publiczną licytacyą w drodze działów, na mocy Wyroków Trybunału Cywilnego w Warszawie, pierwszego z d. 21 Listopada (9 Grudnia) 1858 roku, drugiego z d. 11 (23) Września 1859 roku. Właścicielami dóbr tych SS-wie Izydora i Alfonsa Zakrzewskiego; to jest: Klemyntyna-Franciszka dwóch imion Rudnicka, Ferdynanda Rudnickiego właściciela dóbr Szamowa żona, w tychże dobrach Ogu Łęczyckim, wraz z mężem zamieszkała. Nieletni Napoleon-Józef dwóch imion, Marya-Wanda dwóch imion Zakrzewscy, których głównym opiekunem jest Józef Zakrzewski: dziedzic dóbr Niewiesza, w Ogu Wartskim położonych, tamże zamieszkały, przydanym zaś opiekunem Wojciech Sommer, Obywatel w Warszawie N. 2911 zamieszkały. Sprzedażą dyryguje Wincenty Zaleski, Obrońca przy Senacie, w Warszawie przy ulicy Sto Jerskiej Ν. 1772 zamieszkały. Sprzedaż odbędzie się na audyencyi Trybunału Cywilnego w Warszawie w Wydziale 3 N. 549 przed W. Stępniewskim Sędzią tegoż Trybunału. Termin do drugiej publikacyi, a zarazem przygotowawczego przysądzenia wyznaczony został na d. 16 (28) Listopada 1859 r. o godzinie 9 1j2 z rana. Szacunek tych dóbr przez biegłych ustanowiony jest na summę rs. 87342 k. 85, od której summy zacznie się licytacya. Zbiór objaśnień i warunki sprzedaży przejrzane być mogą w Kancellaryi Pisarza Trybunału Wydziału 3go i u Wincentego Zaleskiego Obrońcy przy Senacie, sprzedażą dyrygującego, w Warszawie Nr. 1772 mieszkającego.
Warszawa d. 3 (15) Października 1859 r.
Wincenty Zaleski, Obr. przy Rz. Senacie.

Dziennik Warszawski 1867 nr 3

(N. D. 53). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Warszawie.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną udzielonych następujące dobra ziemskie, jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na przedaż przymusową przez licytacje publiczne, które odbywać się będą w Warszawie przy ulicy Miodowej pod Nr. 487 w kancelarjach Rejentów niżej wyrażonych:
11. Poddębice z miasteczka Poddębice wsi Byczyna, Łężki, Chropy, Klementów i Praga składające się, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w okręgu Zgierskim powiecie Łęczyckim, raty zaległe w chwili zarządzenia przedaży wynoszą rs. 1,167 k. 69, vadium do licytacji rs. 6,900, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 39,508, termin przedaży d. 12 (24) Września 1867 roku, przed Rejentem Kanc. Ziem. Wojciechem Śliwińskim.
Przedaże wzmiankowane odbędą się w terminach wyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Regent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, przedaż odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Regentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych Księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Warszawa, dnia 9 (21) Grudnia 1866 roku.
Prezes, A. Zabokrzecki.
Pisarz Dyrekcji, J. Suski.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 74

Wydział hipoteczny pow. Łęczyckiego obwieszcza, że na d. 23 grudnia 1920 r., wyznacza się termin urządzenia hipoteki dla:
1) osady włość, we wsi Praga, gm. Poddębice, pod Nr 26 tabeli,—składającej się z 5 mórg 50 pręt. gruntu i łąki oraz z budynków, a stanowiącej własność Jana Białkowskiego;

Osoby interesowane winny zgłosić w wyznaczonym terminie swoje prawa, w kancelarji wydziału hipot. w Łęczycy, pod skutkami prekluzji. Decyzja zapadnie na pierwszem po terminie regulacji posiedzeniu tegoż wydziału hipotecznego.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IX. Obszar gminy wiejskiej Poddębice dzieli się na gromady:
10. Praga, obejmującą: wieś Praga, wieś Klementów, os. leśna Wandówka, wieś Borysów, st. kol. Poddębice.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1936 nr 10

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 20. IV. 1936 r. L. SA. II. 15/40/35
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 28 z dn. 2. XI. 1935 r., poz. 385 obwieszczenia Wojewody Łódzkiego z dn. 31. X. 1935 r. L. SA. II. 15/40/35 o obecnym podziale gmin wiejskich Województwa Łódzkiego
na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam co następuje:
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 31. X. 35 r. L. SA. II. 15/40/35 o obecnym podziale gmin wiejskich Województwa Łódzkiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 28 z dnia 2. XI. 35 r., poz. 385) ulega następującym zmianom:
5) VI. Powiat Łęczycki.
W pkc. 9 — gm. Poddębice — skreśla się nazwę gromady „Poddębice" oraz „folw. Poddębice". „Poddębice Poduchowne" i " „os. młyn. Poddębice", wskutek czego dalsza numeracja ulega zmianie, tak, że gromada „Praga" nosi Nr. kolejny 9.
Gm. Poddębice, w grom. Praga, zamiast „wieś Klementynów" winno być „wieś Klementów".
Wojewoda:

(—) Al. Hauke-Nowak.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz