-->

piątek, 3 maja 2013

Kotliny

Taryfa Podymnego 1775 r.
Kotliny niększe, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka i królewska, 5 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Kotliny Większe, parafia szadek, dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Cielecki, szambelan.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Kotliny, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Szadek, własność prywatna. Ilość domów 3, ludność 14, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:
Kotliny, wś, folw., pow. sieradzki, gm. i par. Szadek (Łaski, Lib. ben. I, 440); odl. od Sieradza w. 17; wś ma dm. 3, mk. 50; folw. dm. 3, mk. 60. Folw. K. i Kotlinki rozl. mr. 422, grunta orne i ogrody mr. 331, łąk mr. 18, pastwisk mr. 3, lasu mr. 47, zarośli mr. 3, nieużytki i place mr. 18, bud. mur. 4, z drzewa 14, olejarnia. Wś K. osad 25, z grun. mr. 95.

Spis 1925:
Kotliny, wś i folw., pow. sieradzki, gm. Szadek. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 3, folw. 2. Ludność ogółem: wś 29, folw. 48. Mężczyzn wś 13, folw. 23, kobiet wś 16, folw. 25. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 29, folw. 46, ewangelickiego folw. 2. Podało narodowość: polską wś 29, folw. 48.

Wikipedia:
Kotliny-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Szadek. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego. W skład sołectwa Kotliny wchodzą wsie: Kotliny, Kotlinki i przysiółek wsi Kotlinki - Jamno, obok którego jest rezerwat przyrody Jamno. Z Kotlin pochodzi rektor Uniwersytetu Łódzkiego - prof. dr hab. Wiesław Puś.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
KOTLINY par. Szadek, p. zduńskowolski, i Kotlinki, wieś 3 domy 50 mieszkańców, folwark 3 domy 60 mieszkańców 422 mg ziemi, olejarnia. w 1783 roku szambelana Cieleckiego. Biernackich od 1831 r. (SGKP t.4, s.495, Pstrokoński 1835 a.52)

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Szadek) 1671

Kwiecień
Ja, Łukasz Sudych, kanonik kaliski i prepozyt kościoła szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Władyslawa Konopnickiego i Teresy Napruszewskiej, prawowitych małżonków, obecnie mieszkających we wsi Kotliny, któremu nadałem imię Antoni. Rodzicami jego chrzestnymi byli Szlachetny Tomasz Mikołajewski i Szlachetna Wiktoria Radoszewska.

Akta metrykalne (Parafia Szadek) 1673

30 listopada. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Szlachetnych ? małżonków, mianowicie Władysława Konopnickiego i Teresy Napruszewskiej ze wsi Kotliny, dziecku nadałem imię Andrzej. Rodzicami jego chrzestnymi byli Szlachetny Stanisław Radoszewski ze wsi Prusinowice i Szlachetna Marianna Topolska ze wsi Zamłynie.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1842 nr 97

(N. D. 2078.) Rejent Powiatu Szadkowskiego.
Stosownie do żądania W. Michaliny z Przyborowskich po Stanisławie Czaplińskim pozostałej wdowy, współdziedziczki i wierzycielki dóbr Kotliny i Kotlinki w Powiecie Szadkowskim położonych zawiadamia szanowną publiczność, że też dobra Kotliny i Kotlinki w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim Gubernii Kaliskiej położone wypuszczone zostaną w trzechletnia dzierżawę zaczynając od Sgo Jana Chrzciciela r. b. do tegoż dnia 1845 r. w drodze publicznej licytacyi w biurze moim w terminie dnia 5(17) Czerwca r. b. o godzinie 10tej z rana, w mieście Powiatowym Szadku odbyć się mającej, o warunkach każdego czasu w biurze moim dowiedzieć się można.
w Szadku dnia 15 (27) Kwietnia 1842 roku.
Kajetan Szczawiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1842 nr 235

(N. D. 5037) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Do regulacyi spadku po: 1. Stanisławie Czaplińskim współdziedzicu dóbr Kotliny w Powiecie Szadkowskim położonych; (…) wyznacza się termin przed podpisanym Rejentem na dzień 15 (27) Kwietnia 1843 r., w którym interesenci do spadków tych z prawami swemi zgłosić się są winni pod prekluzyą.
w Kaliszu dnia 8 (20) Października 1842 r.
Fr. Nowosielski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1855 nr 285

(N. D. 6846) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
W d. 6 (18) Lipca r. b. we wsi Kotlinach gminie Sykucin w O-gu Szadkowskim położonej, zmarł człowiek po żebraninie chodzący, niewiadomego nazwiska, imienia i pochodzenia, lat około 36 wieku, wzrostu średniego, budowy ciała szczupłej, wychudłej, twarzy ściągłej, oczu niebieskich, włosów blond z kołtunem, ubrany w surdut nankinowy, kamizelkę koloru wiśniowego, koszulę parcianą białą i spodnie płócienne, ktoby o nazwisku i pochodzeniu tego człowieka wiadomość posiadał, takową wprost Sądowi tutejszemu, lub Policyjnemu Okręgu Szadkowskiego udzielić zechce.
Piotrków d. 24 Listop. (6 Grud.) 1855 r.
Sędzia Prezydujący,
Assessor Kollegialny, Chmieleński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1859 nr 84

(N. D. 2588) Rejent Kancellaryi i Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Stanisława Arlet właściciela dóbr Kotlin w Ogu Szadkowskim leżących;
(…) Otworzyły się spadki, do uregulowania których, termin na d. 9 (21) Października 1859 r. w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu przed sobą wyznaczam.
Kalisz dnia 14 (26) Marca 1859 r..
S. Rościszewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1859 nr 130

(N. D. 3575) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Michaliny z Przyborowskich Czaplińskiej co do summy rs. 3000 na dobrach Kotliny z Ogu Szadkowskiego w dz. IV wykazu pod N. 13 ubezpieczonej i przywiązanego do niej prawa zastawu wsi Kotlinki w dz. III pod N. 6 zapisanego, oraz co do summy rs. 600 czystym wpisem pod N. 14 i summy rs. 1972 k 63 z procentem i kosztami sposobem ostrzeżenia przez zastrzeżenie pod N. 15 na tychże dobrach Kotlinki ubezpieczonych, wreszcie co do summy rs. 2250 na dobrach Hrobanowie z Ogu Szadkowskiego w dz. IV wykazu pod N. 31 stojącej, rozciągającej swe bezpieczeństwo i na kapitale złp. 70 000 na tych dobrach i w tym dziale pod N. 13 zahypotekowanym.
(…) otworzyły się spadki do regulacyi, których wyznaczam termin przed sobą na d. 19 (31) Grudnia 1859 r. w Kancellaryi hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz d. 22 Maja (3 Czerwca) 1859 r.
E. Ordon.


Kurjer Kurjer Warszawski 1867 nr 19

Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskiem, podaje do wiadomości, iż wynagrodzenia likwidacyjne: w ilości rs. 1,793 k. 68, przypadające na mocy rozporządzenia Komisji z dnia 5 (17) Stycznia r. b., Robertowi Margraf, właścicielowi dóbr Kotliny i Kotlinki, położonych w Gubernji Kaliskiej, Powiecie Sieradzkim, Gminie Starostwo-Szadek, wysłane zostało do Kassy Gubern: Kaliskiej, celem wypłaty komu należy.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 55

Na zasadzie art. 846 i 847 U. P. K., sąd okręgowy w Kaliszu, stosownie do decyzji sądu z d. 17 czerwca 1920 r., poszukuje Jana Sarnika, syna Wojciecha i Józefy, lat 34, kawalera z zawodu fryzjera, urodzonego we wsi Prusinowice gm. Zadzim, pow. Sieradzkiego, poprzednio zamieszkałego we wsi Kotliny, gm. Szadek, pow. Sieradzkiego, ostatnio zamieszkałego w m. Zduńskiej Woli, oskarżonego z art. 51, 581 cz. II i III K. K. i zbiegłego niewiadomo dokąd.
Rysopis i znaki szczególne poszukiwanego: wzrostu średniego, tęgi, blondyn, oczy niebieskie.

W razie odnalezienia, poszukiwanego lub miejsca jego zamieszkania, należy bezzwłocznie zakomunikować najbliższym władzom policyjnym, w celu zaaresztowania i doniesienia o tem sądowi okręgowemu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 17

OGŁOSZENIE
Starostwa Sieradzkiego o zarejestrowaniu spółek wodnych.
Stosownie do art. 222, pkt. 4 ust. z dnia 19. 1922 r. Dz. Ust. Nr. 102, poz. 936, w brzmieniu ustalonem w Dz. Ust. R. P. Nr. 62 z r. 1928, ogłaszam, że zostały zatwierdzone statuty następujących spółek
wodnych:
11. Dnia 8. 6. 1927 r. Sp. Wodna Kotliny. Siedziba spółki Kotliny, gm. Szadek — statut uchwalono dnia 28. 8. 1926 r.
Celem powyższych Spółek Wodnych jest osuszenie gruntów członków Spółek, według projektów technicznych przedkładanych Starostwu.
Statuty Spółek Wodnych zostały ułożone według wymagań okólnika Ministerstwa Robót Publicznych z dnia 20. VII. 1923 r. Nr. 417/23 Mon. Polski Nr. 161, poz. 225.
Sieradz, dnia 26. 9. 1928 r.
Starosta Powiatowy w/z. (—) Drożański.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Szadek dzieli się na gromady:
5. Kotlinki, obejmującą: osadę leśną Jamno, wieś Jamno, kolonję Kotlinki, wieś Kotlinki, wieś Kotliny.
6. Kromolin, obejmującą: folwark Kotliny, wieś Kromolin, Kromolin-Smolarnia, osadę szkolną Kromolin.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 10 maj

TEŻ KUMOTER.

Franciszek Jóźwiak, 48 lat, ze wsi Kotliny, gminy Szadek, za kradzież swej kumoszce 10 zł. skazany został w dniu 4 b. m. na 1 miesiąc aresztu.

Dziennik Łódzki 1964 nr 85

W Kotlinach, pow. Sieradz, w gospodarstwie Wacława Urbaniaka, na skutek zaprószenia ognia przez domowników, wybuchł pożar. Spalił się dach na budynku mieszkalnym oraz szopa z obórką. Straty ok. 12 tys. złotych.

J. Kr.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz