-->

piątek, 3 maja 2013

Kiki

Czajkowski 1783-84 r.
Kieyki, parafia swinice (świnice), dekanat uniejowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: 3 części, pierwsza Dluski, druga Gnoinska, trzecia Drogonscy.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Kiki, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Swinice, własność prywatna. Ilość domów 15, ludność 109, odległość od miasta obwodowego 8 1/2.

Słownik Geograficzny:  
Kiki,  wś i folw., pow. turecki, gm. Wola Swiniecka, par. Swinice; odl. 31 w. od Turku. W 1827 r. było tu 15 dm., 109 mk.; obecnie wś ma 10 dm., 103 mk.; folw. zaś 3 dm., 28 mk. Według Towarz. kredyt. ziems. folw. K. (z wsią K. i Grabiszew) rozległy mr. 482; grunta orne i ogrody mr. 235, łąk mr. 17, pastwisk mr. 157, nieużytki i place mr. 72; bud. mur. 6, drew. 5; pokłady torfu w niektórych miejscowościach. Wieś Kiki os. 24, z gruntem mr. 111; wś Grabiszew os. 13, z grun. mr. 212.

Spis 1925:
Kiki, wś i folw., pow. turecki, gm. Wola Świniecka. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 14, folw. 4. Ludność ogółem: wś 88, folw. 82. Mężczyzn wś 39, folw. 36, kobiet wś 49, folw. 46. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 88, folw. 77, ewangelickiego folw. 5. Podało narodowość: polską wś 88, folw. 82.

Wikipedia:
Kiki-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Wartkowice. Nazwa Kiki pochodzi od staropolskiego kik-człowiek z odciętą ręką, liczba mnoga Kiki. Wieś po raz pierwszy była wzmiankowana ok. 1354 r. W XV w. wchodziła w skład znacznej posiadłości Porajów z Piorunowa. W końcu XVIII w. stanowiła własność Rocha Boxy Radoszewskiego, a przeprowadzony inwentarz stwierdza istnienie budowli obronnej otoczonej fosą. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1826 nr 531

NRO 94254/35287 — WYDZIAŁ SKARBOWY, SEKCYA SKARBOWA.
KOMMISSYA WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO.
Umieszczając poniżéy Listę dłużników kar Kontrawencyinych, z mieysca zamieszkania niewiadomych, na skutek Odezwy Kommissyi Wtwa Kaliskiego z dnia 13go Października r. z. poleca Wóytom i Burmistrzom, ażeby wyszczególnione w tymże Wykazie Osoby w Gminach swych iak nayściśley śledzili, od wyśledzonych należność przypadaiącą ściągnąwszy, do Kontrolli Skarbowéy przy Sądach Woiewództwa Kaliskiego franco odesłali, o skutku zaś właściwym Kommissarzom Obwodów donieśli.
Działo się w Warszawie dnia 4 Lutego 1826 r.
Radca Stanu, Prezes Kommissyi
w Zastępstwie KOŻUCHOWSKI. Filipeckit Sekr: Jener:
Lista dłużników kar kontrawencyinych dawniéy w Woiewództwie Kaliskiém zamieszkałych, którzy z teraźnieyszego pobytu nie są wiadomi
24. Dłużewski Tomasz, zamieszkały dawniéy w Kikach, Obwodzie Kaliskim, złł: 7. gr: 15. z Sądu Spornego Wartskiego.

Gazeta Warszawska 1830 nr 286

Po niegdy Piotrze Garszyńskim, zmarłym w dniu 2 Sierpnia 1828 r. otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem donosząc podpisany Rejent zawiadomia: iż do przeniesienia na imię pozostałych po nim sukcessorów własności sumny 15,000 zł: Pol: w Dziale IV pod Nrem 10 na dobrach Kiki, dawney z częściów A, B, C, D, składaiących się (do których należą Hollendry i połowa Huby Gawłoszczyzna zwaney) w Powiecie Wartskim Woiewództwie Kaliskiem położonych hypotekowaney, termin sześciomiesięczny a w szczególe na dzień 7dmy Kwietnia 1831 roku, w Kancellaryi Ziemiańskiey iest wyznaczony. — Kalisz dnia 6 Października 1830 r.
Rejent Kancellaryi Zierniańskiey Woiewództwa Kaliskiego.
Franciszek Nowosielski.


Dziennik Powszechny 1832 nr 347

Ogłasza się wiadomość o otwarciu spadku po niegdy Franciszce z Garczyńskich Dryackiey, współwłaścicielce summ w dziale IV. pod Nr. 4, złp. 4,000 i pod Nrem 10 złp. 15,000, na dobrach Kiki w Powiecie Wartskim położonych, hypotekowanych, w d. 18 Listopada 1831 w Łęczycy zmarłey, z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 20 Lipca 1833 r. o godzinie 9 z rana, w Kancellaryi podpisanego Reienta, celem zgłoszenia się osób prawo do spadku tego maiących, w szczególności co do summ 4,200 złp. i 15,000 zł. iak wyż na dobrach Kiki lokowanych. Kalisz d. 19 Grudnia 1832 r. Reient Kancel. Ziemiań Wdztwa Kaliskiego, Mikołay Basiński.

Dziennik Powszechny 1833 nr 68

Komornik Powiatu Wartskiego i Sieradzkiego. Zawiadamia szanowną publiczność, iż w d. 10 Maia o godzinie 10 z rana w mieście Powiatowym Warcie, przed W. Wawrzeńcem Janczewskim Reientem Powiatu tegoż, w iego kancellaryi, wypuszczone będą przez publiczną licytacyą, sądownie przezemnie zaięte dobra ziemskie Kiki z nomenklaturami Lit. A, B, C, D, z Holendrami i z połową huby, Gawłowszczyzna zwaną, ogólnie bez naymnieyszego wyłączenia, bez inwentarza gruntowego, na trzyletnie wydzierzawienie, poczynaiąc od 24 Czerwca r. b. w Powiecie Wartskim, w Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem położone; warunki w każdym razie u wspomnionego Reienta przeyrzeć można. Cena dzierzawna z tych dóbr wynosiła rocznie po zł. 4,026. Warta dnia 27 Lutego 1833 roku. Józef Waliszewski.

Dziennik Powszechny 1836 nr 74

Komornik Trybunału Cywilnego Województwa Kaliskiego. Zawiadamia szanowną publiczność, iż dobra ziemskie Kiki lit. A, B, C, D, z hubą Gawłoszczyzna, z holendrami Grabiszew, z wszelkiemi przyległościami, w Powiecie Wartskim, Obwodzie i Województwie Kaliskiem położone, wypuszczone będą na wydzierżawienie trzechletnie, w drodze publicznej licytacyi, poczynając od dnia 24 Czerwca 1836 r., przed Warzeńcem Janczewskim, Rejentem Powiatu Wartskiego, wmieście Warcie, w jego Kancelaryi, w dniu 22 Kwietnia (4 Maja) 1836 r., o godzinie l0tej z rana; cena dzierzawna rocznie wynosi po złp. 3,170, oprócz podatków, u którego to Rejenta warunki do wydzierżawiania tego ułożone przejrzeć można. Kalisz d. 18 Lutego (1 Marca) 1836 r. Józef Waliszewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 13

(Ν. D. 284) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po Ignaczym Garczyńskim dnia 28 Sierpnia 1842 r. zmarłym, toczy się postępowanie spadkowe, co do współwłasności wierzytelności na dobrach Kiki z Okręgu Wartskiego zahypotekowanych, po tymże pozostałej mianowicie: rs. 400 k. 50 w Listach Zastawnych z siedmiu kuponami, z pożyczki na te dobra tytułem upłacenia wierzytelności z działu IV. Nr. 4 w depozycie Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego znajdującej się, tudzież z tego działu wykazu hypotecznego Nr. 4 b, rs. 229 k. 50, Nr. 10 rs. 2250 z procentami, Nr. 13 procentów zaległych od rs. 630 od rs. 2250 i kosztów processu rs. 19 k. 50, do ukończenia tego postępowania spadkowego w Κaliszu w Kancellaryi Ziemiańskiej termin na dzień 19 (31) Lipca r. b. się wyznacza.
Kalisz d. 31 Grud. (12 Stycznia) 1846j7 r.
Nepomucen Wojciechowski.

Dziennik Warszawski 1875 nr 117

N. D. 3268. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Z powodu nastąpionej śmierci: 1
2. Majola Grabskiego właściciela dóbr Kiki, z okręgu Wartskiego, oraz wierzyciela sumy rs. 2,876 kop. 63 w dziale IV wykazu hypotecznego pod Nr. 20 na dobrach Saków z tegoż okręgu zabezpieczonej, otworzyły się spadki do regulacji których termin prekluzyjny nadzień 1 (13) Grudnia 1875 r. w kancelarji mojej w Kaliszu wyznaczony został.
Kalisz d. 26 Maja (7 Czerwca) 1875 r.
A. Paszkowski.

Gazeta Kaliska 1907 nr 244

Nagłe zgony. Zmarli nagle: we wsi Kiki, pow. tureckiego, izraelita Ajzyk Jakubowicz, lat 67.


Łowiec Polski 1911 nr 3

D. 12-go z. m. odbyło się polowanie u państwa Stefanostwa Olszowskich, w majątku Parski i na folwarkach Łyków i Kiki. W 11 strzelb zabito 41 zajęcy i 12 kuropatw. Grono myśliwych stanowili pp.: Józef Chrząszczewski, Władysław Dzierzbicki, Edward Garbolewski, Antoni i Ignacy Kosińscy, Karolina Mazurkiewiczowa, Nasiorowski (junior), Mścisław i Stefan Olszowscy i Skrzyńscy z Gostkowa. Królem polowania był p. Skrzyński (senior).

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 54

Obwieszczenie.
Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Stanisław Bzowski, obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po śmierci:
4) Moszka-Wolfa Fau, wierzyciela sumy 37.500 mk. z kaucją na sumę 3.750 mk.,—zabezpieczonych w dziale IV wykazu hipot. majątku Kiki, pow. Tureckiego, pod Nr 10; współwłaściciela kaucji na sumę 13.000 rb., zabezpieczonej w dziale IV wykazu hipot. majątku Siedlewo-Karsy, pow. Łęczyckiego pod NrNr 2 i 21, — i wierzyciela sumy 2.000 rb. z % i kosztami w ilości 220 rb., zabezpieczonych w dziale IV wykazu hipot. majątku Straszówka, pow. Kaliskiego, pod Nr 30;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznacza się na d. 10 czerwca 1919 r., o godz. 10 rano, w kancelarji pomienionego wyżej notarjusza przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Stanisława Bzowskiego, gdzie w oznaczonym terminie osoby w spadku interesowane stawić się powinny, pod skutkami przez prawo przewidzianemi.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 10

Ogłoszenie.
Starostwo Tureckie podaje do wiadomości, że w dniu 2 czerwca 1928 r. na zasadzie art. 222 Ustawy Wodnej zatwierdzony został statut Spółki Wodnej Kiki z siedzibą we wsi Kiki, gm. Wola Świniecka.
Spółka nosi nazwę: „Spółka Wodna Kiki".
Celem Spółki jest zdrenowanie gruntów członków Spółki według przedłożonego Starostwu projektu.
Statut Spółki uchwalony w dniu 2. VI. 1928 r. przez członków, ułożony został według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z 20. VII. 23 r. (Mon. Pol. Nr. 161, poz. 225).
Statut z datą 2 czerwca 1928 r. wpisano do rejestru pod poz. 25.
Starosta: (—) L. Borysławski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 3

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 14 stycznia 1933 r. L. SA. II. 12/2/32.
o przyłączeniu części rozparcelowanego folwarku Kiki do sołectwa wsi Kiki, gm. Wola- Świnecka, pow. Tureckiego.
Na podstawie uchwały Wydziału Wojewódzkiego, powziętej w dniu 11 stycznia 1933 r. zarządzam zgodnie z postanowieniami art. 287 ustawy o samorządzie gminnym z 1864 r. oraz art. 108 Rozporządzenia Prezydenta Rzplitej Polskiej z dnia 19. I. 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) co następuje:
§ 1.
Przyłącza się część rozparcelowanego folwarku Kiki o obszarze 201.59 ha do sołectwa wsi Kiki, gm. Wola-Świnecka, pow. Tureckiego.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu w Turku.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
(—) Wł. Jaszczołt.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
XVIII. Obszar gminy wiejskiej Wola-Świnecka dzieli się na gromady:
14. Kiki, obejmującą: wieś Kiki i parcel Kiki.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz