niedziela, 26 maja 2013

Jankowice

Zajączkowski:
Jankowice-pow. poddębicki
1) 1136 kop. naśl., Łaszcz. 15: Janouici-villa circa Spitimir. W bulli gnieźnieńskiej J. wym. jako posiadłość arcbpstwa. 2) 1386 Hube, Zbiór Sier. 15. 26-27: Jancowicz, Jancouicz - Thomaco de J., Thomislaus de ibidem, Swanthoslaus de J. 3) 1392 Hube, Zbiór Sier. 68, 76; T. Sir. I f. 32, 41: Jancouicz- Swanthoslaus de J., Thomco de J., Derslaus de J., Albertus ibidem, Spithek ibidem, Andreas de J. 4) 1394 Hube, Zbiór. Sier. 114: Jankowice - Thomco de J. 5) 1398 Hube, Zbiór Sier. 145,148: Jankowicze - Thomislaus de J., Spitko de J.
6) XVI w. Ł. I, 344: Jankow - villa, par. Uniejów, dek. i arch. uniejowski. 7) 1511-1518 P. 189: Jankowicze - par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 245: Jankowice -wł. szl., jw. 8) XIX w. SG III. 408: Jankowice- kol., par. jw., gm. Niewiesz, pow. turecki.
Uwagi: Warężak (12 i 150) określa J. z 1136 r. jako wś obecnie nie istniejącą, jednakże na mapie zaznacza je na miejscu dzisiejszych Jankowic w par. Uniejów w pobliżu Niewiesza. Ze względu na określenie położenia J. z 1136 r. w pobliżu Spicymierza jest to jedyna możliwa lokalizacja tej nazwy. Z tego też względu mylna jest identyfikacja J. z Jankowem w par. Leźnica Mała, jak to czyni Kos. (I, 146). Arnold (Terytoria 51 przyp. 1) zwie J. z 1136 r. Jankowo, na mapie Janków, który identyfikuje, podobnie jak Warężak, z  J. pod Niewieszem.
W księgach sądowych sieradzkich występują często Jankowice, brak jednak tam wszelkich danych, które pozwalałyby związać je napewno z Jankowicami pod Niewieszem, względnie z drugą miejscowością tej nazwy, położoną na południowy wschód od Brzeźnicy (Ł. I, 484, 486; P. 206,281; SG II. 408) w par. Jedlno. gm. Radziechowice, pow. radomszczańskim. Koz. (I, 146) odnosi do tych ostatnich kilka zapisów z XV i początku XVI w., natomiast wszystkie inne zapisy z ksiąg sądowy sieradzkich łączy z J. pod Niewieszem. Stanowisko to wydaje się słuszne.  

Czajkowski 1783-84 r.
Jankowice, parafia uniejow (uniejów), dekanat uniejowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: 3 części, Adamszewski, Kucielkowski, Lipski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Jankowice, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Unieiów, własność prywatna. Ilość domów 10, ludność 101, odległość od miasta obwodowego 7 1/2.

Słownik Geograficzny:  
Jankowice,  kol., pow. turecki, gm. Niewiesz, par. Uniejów, odl. od Turka 28 i pół w., dm. 5, mk. 98. W 1827 r. było tu 14 dm., 101 mk.; folw. J. lub Ksawercin lit. ABCD, podług opisu z r. 1867 miał rozl. mr. 298; wś J. osad 17, z gruntem mr. 311. J. lit. A, w pobliżu rz. Warty. Rozl. wynosiła mr. 102, grunta orne i ogrody mr. 89, łąk mr. 8, pastwisk mr. 1, nieużytki i place mr. 4. Bud. mur. 1, drew. 4.

Spis 1925:
Jankowice, wś, pow. turecki, gm. Niewiesz. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 7. Ludność ogółem: 66. Mężczyzn 33, kobiet 33. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 66. Podało narodowość: polską 66. 

Wikipedia:
Jankowice-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Poddębice. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

1992 r.

Dziennik Powszechny 1833 nr 72

Z powodu zgonu Zofii z Kawieckich lmo Jackowskiey, 2do Truszkowskiey otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem donosząc podpisany Reient zawiadamia, że do przeniesienia summ, to iest: 14,000 złp. z większey summy 20,000 złp. pochodzącej, na dobrach Górki A, C, w Powiecie Szadkowskim położonych i 14,200 złp. z większego kapitału złp. 21,200 wynikaiącey, na dobrach Balinie i Jankowicach A, B, C, D, w Powiecie Wartskim sytuowanych, na rzecz zmarłey lokowanych, termin na dzień 5 Kwietnia r. b. w kancellaryi podpisanego wyznaczony został. Kalisz dnia 4 Stycznia 1833 r. Reient Kan. Ziem. Wtwa Kaliskiego, F. Bajer.

Dziennik Powszechny 1834 nr 231

Po nastąpioney śmierci: 
6. Anny z Psarskich 1mo voto Kęczyckiey 2do Kossakowskiey, właścicielki summy 42,000 złp. na dobrach Balinie, w Powiecie Wartckim, Woiewództwie Kaliskiem będących, w dziale IV, pod Nr. 5, i na dobrach Jankowice w tymże Powiecie i Woiewództwie położonych, w dziale IV, pod Nr. 10 mieszczącey się, ogłasza się wiadomość otwarcia spadków, z wyznaczeniem terminu do regulacyi spadków tych na sukcessorów zmarłych, w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, mianowiciey: co do pierwszego na dzień 4, (…) co do piątego i szóstego na dzień 7 Marca 1835 roku. Kalisz dnia 11 Sierpnia 1834 r. Pisarz Kanc. Ziem. Woi. Kaliskiego D. Dzierożyński.

Dziennik Powszechny 1835 nr 247

Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Wojewodztwa Kaliskiego. Przez śmierć Joanny z Gadów Mejerowej, po Józefie Ludwiku Mejer pozostałej wdowy, w dniu 5 Czerwca 1834 r. nastąpionej, otworzonem zostało postępowanie spadkowe, o którem donosząc podpisany Rejent, zawiadamia wszystkich kogo to interesować może, iż celem przepisania własności:
3. Summy 18,666 gr. 20, z większego kapitału 56,000 złp. na dobrach Jankowice, częściach A, B, C, D, w Powiecie Wartskim położonych, w dziale IV pod Nr. 7 hypotekowanego, pochodzącej;(...) Na imie sucessorów, do brania po zmarłej spadku wylegitymować się mających, wyznaczonym został sześciomiesięczny termin, na d. 5/17 Lutego 1836 r., w Kancellaryi Ziemiańskiej Województwa Kaliskiego, przed podpisanym Rejentem. Kalisz d. 5/17 Sierpnia 1835 r. Fr. Nowosielski.


Dziennik Powszechny 1836 nr 255

Po nastąpionej śmierci: 1mo, Romany Siemińskiej, współwłaścicielki dóbr Masłowic, w Powiecie Radomskim sytuowanych; 2do, Karola Kęszvckiego, współ-wierzyciela:
A. summy złp. 18,437. gr. 14, szeląg. 9 3/15 wdziała IV, pod Nr. 4;
B. schedy z tej samej summy po Angeli Kęszyckiej pozostałej;
C. summy 19.488 złp., 3 gr., 16 1/2 szelągów, w tymże dziale ad 4 lit. b, na dobrach Wola Dzierlińska, Powiatu Sieradzkiego, i
D. summy 42.000 złp. w dziale IV, pod Nr. 10. na dobrach Jankowice, Powiatu Wartskiego hypotekowanych; 3tio, Józefa Trąmpczyńskiego, wierzyciela summy złp. 18 000 w dziale IV, pod Nr. 6, na dobrach Chwalęcice, Powiatu Kaliskiego lokowanej, otworzył się spadek, zawiadamia się więc osoby interesowane, iż do przepisania na pozostałych po tychże zmarłych sukcessorów tytułu własności, tak dóbr ziemskich jako i kapitałów wyż wymienionvch, wyznaczony jest termin w Kancellaryi Ziemiańskiej Województwa Kaliskiego, przed podpisanym Rejentem: ad 1mum na dzień 12/24 Marca, ad 2dum na dzień 13/26 Marca i ad 3ium na dzień 16/28 Marca 1837 r. Kalisz dnia 11/23 Sierpnia 1836 roku. Józef Białobrzeski.

Dziennik Powszechny 1864 nr 3

Z Kaliskiego. Mieszkaniec wsi Jankowice Tomasz Miklas, potajemnie bez księdza w obecności dwóch krewnych pochował zwłoki zmarłego 25-letniego syna swego. Przy śledztwie zapytany dla czegoby się tego dopuścił, odpowiedział: że miejscowy ksiądz za pochowanie żony Miklasa nie dawno zmarłej, wziął od niego 20 rs., a obecnie zaś nie był w możności poniesienia takiego kosztu na pogrzeb zmarłego syna.

Gazeta Kaliska 1899 nr. 222


Sprzedaż majątku. Za zaległe raty towarzystwa kredytowego ziemskiego, sprzedane zostały Jankowice w pow. tureckim. Nabył je p. Walenty Kaźmierczak.

Gazeta Kaliska 1903 nr 246

Otrucie. We wsi Jankowice, pow. tureckiego, zmarła wskutek otrucia czteroletnia dziewczynka Magdalena Rajkowska. O spełnienie tej zbrodni podejrzaną jest jej babka, Apolonja Rajkowska.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz