-->

piątek, 3 maja 2013

Duszniki

Zajączkowski:
Duszniki-pow. sieradzki
1) 1295 kop. XVI w., C. Sir. inscr. 35 f. 255-257: Dusznyky - villa. W dok. Władysława Łokietka wydanym dla wójtostwa w Warcie (v.) wym. D. 2) 1357 oryg., KDW 1354: Dusniky - villa in terra Syradie, ex alia parte fluvii Warte (v.). W potwierdzeniu posiadłości arcbpstwa gnieźnieńskiego przez Kazimierza Wielkiego wym. D. 3) 1392 reg. z 1765 r., Rkps PAN Kr. 1235 f. 61: Duszniki - zamiana wsi D. za wś szl. (?). Sługi i zastrzeżeniem posiadania dziesięcin w D. przez kap. łęczycką. 4) 1395 notatka XIX w., TP 3304 f. 2: (Duszniki-Varta).
5) XVI w. Ł. I, 410-411: Duschnyky - villa, par. Warta, dek. warcki, arch. uniejowski 6) 1496 P. 172: Duschnyk - par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1511-1518 P. 182: Dusnyky - jw. 1553-1576 P. 221: Duschnyki - jw. 7) XIX w. SG II, 232: Duszniki-wś, par. jw., gm. Bartochów, pow. turecki. 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Duszniki, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 17 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Dusniki, parafia warta, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Biernacki.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Duszniki, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Szadkowski, parafia Warta, własność prywatna. Ilość domów 25, ludność 249, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Duszniki, wś, pow. turecki, gm. Bartochów, par. Warta. W 1827 r. było tu 25 dm., 248 mk. Duszniki Słownik Geograficzny: wś, pow. turecki. Według dok. z r. 1357 (K. W., n. 1354), własność arcyb. gnieźn.

Spis 1925:
Duszniki, wś, pow. sieradzki, gm. Bartochów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 72. Ludność ogółem: 518. Mężczyzn 251, kobiet 267. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 518. Podało narodowość: polską 518.

Wikipedia:
Duszniki-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Warta. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Warta) 1728

Maj
Duszniki
Tego samego dnia, ten sam, jak wyżej ochrzciłem imieniem Jan, syna Szlachetnego Tomasza Wysockiego i Zofii, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Albert Kwiatkowski i Marianna Kuznicka.

Akta metrykalne (Parafia Warta) 1733

Marzec
Dusniki.
28. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Albert, syna Józefa i Reginy Żarków z Bartochowa. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Piotr Iwański stolnik piotrkowski z Katarzyną Iwańską.

Akta metrykalne (Parafia Warta) 1745

Dusniki
Roku Pańskiego 1745, dnia 4-go kwietnia. Ja, Wojciech Felicjan Łabęcki promotoro Towarzystwa św. Różańca NMP i senior mansjonarz kościoła parafialnego wartskiego, chrzciłem imieniem Wojciech, syna Szlachetnych Wojciecha Zakrzewskiego i Marianny Czyżewskiej, prawowitch małżonków, którego rodzicami chrzestynymi byli Urodzony Pan Józef Sadowski i panna Franciszka Retelska.

Akta metrykalne (Parafia Warta) 1752

Dusniki
Roku Pańskiego 1752, dnia 16 września. Ja, Michał Franciszek Gałczewski mansjonarz kościoła parafialnego wartskiego i altarysta Towarzysta św. Różańca, ochrzciłem imionami Franciszek i Maciej, urodzone dnia 8-go września dziecko Urodzonych Państwa Wiktora i Marianny z domu Niewiadomskich Ostrowskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jakub Madaliński i Urodzona Joanna Madalińska.

Gazeta Warszawska 1827 nr 350

Gdy przez śmierć Pawła Biernackiego, Kasztelana Sieradzkiego, Kawalera orderów Polskich, dnia 24 Listopada 1826 r. nastąpioną, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem donosząc po raz pierwszy, zawiadomia podpisany, iż do przeniesienia tytułu własności resp: Dóbr Bartochowa, Małkowa nowego, Małkowa Cieleckiego, Dusznik, Nieradzy Pieskiey, Nieradzy Wysokiey i Niskiey, wszystkich z przyl: Powiecie Wartskim położonych, dotąd na imie zmarłego Kasztelana Biernackiego uregulowanych, termin roczny, a w szczególe na dzień 11 Stycznia 1829 r. w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego iest oznaczony. — Kalisz dnia 15 Grudnia 1827 roku.
Rejent Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego,
F. Bajer.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1840 nr 10

(N. D. 209 ) — Po nastąpionej śmierci: 
2. Konstancyi z Hrab: Małachowskich wdowy Biernackiej, wierzycielki summy 107,252 złp. z większego kapitału 142,050 złp. w dziale IV. nа dobrach w Powiecie Wartskim położonych, to jest: Bartochowie pod Nrem 3, Małkowie Cieleckim pod Nrem 4, Małkowie Nowym pod Nrem 6, Nieradzy Pieskiej i Nieradzy Wysokiej pod Nrem 4 i Dusznikach pod Nrm 3 hypotekowanego pozostałej, oraz wierzycielki summy 59,000 złp. pochodzącej z kapitału 159,000 złp. na dobrach Parzniewice w Powiecie Piotrkowskim położonych, w dziale IV. pod Nrem 3 lokowanego; wreszcie wierzycielki kapitału 11,900 złp. w dziale IV. ad 4 ad lit. b nа dobrach Małkowie Nowym zabezpieczonego, na poczet którego z pożyczki Towarzystwa Kredytowego upłacono złp 4500 i te w depozycie się znajdują; nakoniec wierzycielki summy 12,000 złp. w dziale IV ad 4 ad lit. c. na tychże dobrach Małkowie Nowym hypotekowanej, otworzył się spadek. Zawiadamia się więc osoby interessowane, iż do przepisania na Sukcessorów po tychże zmarłych pozostałych tytułu własności dóbr i kapitałów powyżej wyszczególnionych, wyznaczony jest termin w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej przed podpisanym Rejentem na dzień 12 (24) Sierpnia 1840 r.
Kalisz dnia 30 Grudnia (11 Stycznia) 1840 r.
J. Białobrzeski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 110

(Ν. D. 2277) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po nastąpionym w dniu 5 b. m. zgonie ś. p. Stanisława Biernackiego właściciela dóbr ziemskich Małków Cielecki, Małków Nowy, Duszniki, Baszków, Jakubice, Bartochów i Zagajew lit. A. i B. oraz współwłaścicielu dóbr Nieradza Wysoka część lit. B. i części gruntu na Nieradzy Niskiej, tudzież dóbr Nieradza Pieska, wszystkich w Okręgu Wartskim położonych, otworzył się spadek do uregulowania którego wyznacza się termin na dzień 12 (24) Listopada r. b. w terminie tym więc wszyscy interessenci stawić się winni, pod prekluzyą osobiście lub przez szczególnie i urzędownie umocowanych pełnomocników, przedemną Pisarzem Kancellaryi Ziemiańskiej Kaliskiej.
w Kaliszu d. 29 Kwiet. (11 Maja) 1849 r.
J. N. Zengteller.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1850 nr 63

(N. D. 1210) Dobra ziemskie składające się w wsi i folwarku Bartochów, z osady podbrzeziny zwanej, z folwarku Małków Cielecki, z folwarku pomocniczego Zmyślona, tudzież osady Rakowki zwanej, z wsi zarobnej Małków nowy, z wsi zarobnej Duszniki, z wsi i folwarku Zagajew, z gruntów niegdyś Nieradzę Wysoką i Pieską składających, a obecnie całkiem do folwarku Bartochowa wcielonych, z folwarku Baszków i wsi zarobnej Jakobice zwanej, Okręgu Wartskim, powiecie Kaliskim gubernii Warszawskiej, Parafii Warta, oprócz Baszkowa i Jakobic do parafii Charłupia mała należących, położone, ogólnej rozległości włók 164 morgów 6 prętów 8 miary nowopolskiej, jak niemniej possesya miejska w mieście Warcie pod N. 264 położona, z łąką N. 33 oznaczoną, tudzież z drugą łąką w territoryum miasta Warty leżącą, morgów Nowopolskich dwie zajmującą dawniej do Stanisława Biernackiego należące, a nateraz Józefy z Korytowskich po Stanisławie Biernackim pozostałej wdowy, Eugenii z Biernackich po Włodzimierzu Radolińskiem pozostałej wdowy, Czesława Biernackiego i Kazimierza Biernackiego, w Małkowie Cieleckim zamieszkałych, niedzielną własnością będące; na skutek wyroku w Trybunale Cywilnym Gubernii Warszawskiej w Kaliszu dnia 21 Czerwca (3 Lipca) 1849 roku między Eugenią z Biernackich jako jeszcze Włodzimierza Radolińskiego Małżonką, a Józefą z Korytowskich po Stanisławie Biernackim pozostałą wdową, Czesławem Biernackim i naówczas jeszcze nieletnim Kaźmierzem Biernackim ocznie zapadłego i w dniu 4 (szesnasty) Lipca 1849 roku doręczonego nakazującego przedaż przez publiczną licytacyą tych nieruchomości ziemskich i miejskich, jeżeliby się w naturze między współ-sukcessorów dogodnie podzielić nie dały; przedane będą z wszelkiemi przyległościami i przynależytościami z inwentarzem żywem i martwym; przez publiczną licytacyą w drodze postępowania działowego przed W. Julianem Wąsowiczem Sędzię Tryb. Cyw. Gub.Warsz. w Kaliszu, do odbycia przedaży téj delegowanym, w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cyw. w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym.
Dobra wyżej wymienione wraz z nieruchomością miejską w M. Warcie położona, oszacowane są taxą przez trzech biegłych w dniach 17 (29) 18 (30) Paź. 1849 r. sporządzoną na rs. 102,054 k. 73. i taxa ta potwierdzoną została wyrokiem Tryb. Cyw. Gub. Warsz. w Kaliszu d. 21 Lut. (5 Mar.) 1850 r. zapadłym.
Таха i warunki przedaży w Kancellaryi Pisarza Tryb. Cyw. Gub. Warsz. w Kaliszu, i podpisanego Patrona każdego czasu przejrzane być mogą.
Przedaż ta odbywa się na żądanie Eugenii z Biernackich po Włodzimierzu Radolińskim pozostałéj wdowy, od której odtąd podpisany Patron ustanowiony jest Obrońcą, naprzeciw Józefie z Korytowskich po Stanisławie Biernackim pozostałéj wdowie Kazimierzowi Biernackim i Czesławowi Biernackiemu.
Po ogłoszeniu w dniu 23 Lutego (7 Marca) 1850 r. warunków do przedaży téj ułożonych, termin do temczasowego przysądzęnia na d. 6 (18) Kwietnia 1850 roku wyznaczony został.
Kalisz d. 25 Lutego (9 Marca) 1850 roku.
K. Rozdejczer.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 135

(N. D 2702) Sąd Policy i Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Zapozywa Szymona Tomczyka, wyrobnika dawniej we wsi Dusznikach Ogu Wartskim Pcie Kaliskim gminie Bartochów zamieszkałego, a obecnie z pobytu niewiadomego, aby w przeciągu dni 30, niezawodnie w Sądzie tutejszym do ogłoszenia dla wyroku stawił się, w przeciwnym razie inne środki przeciw niemu przedsiewzięte zostaną.
Tyniec d. 15 (27) Maja 1857 r.
Sędzia Prezydujący, Ruprecht.

Dziennik Warszawski 1868 nr 188

N. D. 5280. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową pierwszą przez licytacją publiczną, która odbędzie się w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach Hipotecznych poniżej wymienionych. 
29. Małków, tudzież Małków nowy i Duszniki, do których należą folwark, młyn i karczma Zmyślona, folwark Dezerta, karczma Rakówka, i dwa wiatraki w terrytorjum miasta Warty z wyłączeniem uwłaszczonych gruntów włościańskich lecz z wszystkiemi przyległościami w Okręgu Wartskim położone; raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rsr. 2,675 kop. 39 1/2, vadium do licytacji rsr. 7,500, licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 30, 975, termin sprzedaży dnia 12 (24) Maja 1869 r., przed Rejentem Edwardem Milewskim.  
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać, był przeszkodzony, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biórze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie nie dojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie, bez nowych dalszych doręczeń, w terminach jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.).
Na zasadzie uwagi przy art. 22 Najwyżej zatwierdzonych przepisów o wypłacie listów likwidacyjnych, tudzież art. 1294, protokółu 206 posiedzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskiem, nadmienia się, że sprzedaż dóbr szesnastu pierwszych wraz z prawem do otrzymania wynagrodzenia likwidacyjnego uważaną będzie za nieważną, jeżeli okaże się, że licytacja odbyła się po ogłoszeniu lub w sam dzień ogłoszenia przez Komisją Likwidacyjną, o przyznaniu wynagrodzenia likwidacyjnego.
Kalisz d. 19 (31) Lipca 1868 r.
za Prezesa,
Radca Dyrekcji, J. Kęszycki.
Pisarz Dyrekcji Szczegółowej,
R. Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1874 nr 225

N. D. 6692.Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
W zastosowaniu się do art. 682 K. P. S. podaje do wiadomości na żądanie Pauliny z Wierzchlejskich Biernackiej, po Kazimierzu Biernackim pozostałej wdowy, we wsi Małków okręgu Wartskim zamieszkałej, a zamieszkanie prawne co do przedsiębranej sprzedaży dóbr u Jacka Sulimierskiego Patrona przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu, w temże mieście zamieszkałego i który sprzedażą tą kierować będzie, obrane mającej, w poszukiwaniu sumy rs. 60,000 z procentem zaległym, po wydanym w d. 9 (21) Września 1874 r. nakazie subhastacyjnym, protokółem Komornika Romualda Pinowskiego w d. 11 (23) Października 1874 r. rozpoczętym, a w d. 14 (26) tegoż miesiąca i roku ukończonym, zajęte zostały na przymuszoną sprzedaż.
DOBRA ZIEMSKIE
Małków Cielecki, tudzież Małków Nowy i Duszniki z przynależytościami i przyległościami a w rzeczywistości obecnie składające się z dwóch dominialnych folwarków Małków Cielecki i Zmyślona, karczmy we wsi Małkowie i drugiej z zajazdem we wsi Duszniki, jako też chałupy drewnianej i koszar murowanych dla ludzi dworskich oraz obory także we wsi Duszniki położonych, wraz z inwentarzami żywemi i martwemi, do gruntu przywiązanemi, prawem polowania, rybołówstwa, lecz z wyjątkiem gruntów i zabudowań na własność włościan, w moc Najwyższych Ukazów przeszłych. W dobrach tych znajdują się następujące zabudowania a mianowicie:
MAŁKÓW CIELECKI.
1) Pałac murowany z suterynami i piwnicami, smołowcem kryty, z gankiem o słupach żelaznych, otoczony ogrodem spacerowym. 2) Oficyna zajmowana przez dzierżawcę dóbr Miśkiewicza, z drzewa gontami kryta. 3) Chlew i kloaka drewniane od tyłu oficyny. 4) Gorzelnia ze składami i piwnicami masiv murowana z całkowitym aparatem i narzędziami. 5) Dwie obory z cegły murowane smołowcem kryte. 6) Wozownia i stajnia masiv murowane, pod jednym dachem smołowcem krytym. 7) Studnia i pоmpą. 8) Kuźnia. 9) Stodoły dwie masiw murowane, z których przy jednej spichrz murowany piętrowy, dachówką kryty, stodoły zaś częścią słomą, a częścią gontami kryte. 10) Stodoła masiw murowana gontami i słomą kryta, 11) Koszary dwanaścioraki i 12) Karczma dworska, oba budynki drewniane, na podmurowaniu z cegły, gontami kryte, z których karczma należy do uwłaszczonego włościanina, wreszcie. 13) Chałupa pachciarska i studnia. Oprócz tego dwa ogrody warzywne i owocowe.
DUSZNIKI.
1) Koszary dwanaścioraki, murowane, gontami kryte. 2) Obora dla bydła ordynarjuszów, z drzewa, na podmurowaniu, słomą kryta. 3) Karczma z zajazdem, murowana, gontami kryta. 4) Stajnia i chałupa podwójna, drewniana, słomą kryta.
ZMYŚLONA.
1) Domek mały na podmurowaniu z drzewa kryty gontami. 2) Owczarnia, i 3) Stodoła murowana, gontami i słomą kryta, i 4) Studnia cembrowana.
Rozległość ogólna dóbr wynosi morgów 1353 prętów 62 miary nowopolskiej. Gleba przeważnie żytnia. Dobra te położone są w parafji miasta Warty, gminie, Bartochów powiecie Turekskim, gubernji Kaliskiej, pod jurisdykcją Sądu Pokoju w Warcie, Trybunału w Kaliszu z hypoteką gubernjalną przy tymże Trybunale urządzoną, i Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu. Dobra te należały do Kazimierzą Biernackiego, po którym w spadku przeszły na własność Kazimierza i Władysława synów, oraz Eugenji, Marji i Józefy córek rodzeństwa nieletnich Biernackich tamże zamieszkałych, których opiekunem ad hoc jest Roman Radoliński w Zborowie, a przydanym Stanisław Boduszyński* w Kaliszu, oba w Okr. Kaliskim zamieszkali. Znajdują się w posiadaniu Władysława Miśkiewicza dzierżawcy.
Protokół zajęcia doręczony został w kopjach: 1) Wójtowi gminy Bartochów na ręce Pisarza tej gminy Nejmana, i 2) Pisarzowi Sądu Pokoju w Warcie Henrychowi, obie w d. 14 (26) Października 1874 przez Niestojka Stanisława woźnego.
Zajęcie dóbr Małków zarejestrowane zostało w księdze wieczystej w d. 18 (30) Października 1874 r., zaś przepisane w księdze ten cel utrzymywanej w biórze Pisarza Trybunału w d. 19 (31) Października 1874 r.
Pierwsze ogłoszenie zbioru objaśnień i warunków licytacyjnych nastąpi na publicznej audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w d. 21 Listopada (3 Grudnia) 1874 r. o godzinie 10 z rana.
Zbiór objaśnień i warunków przejrzane być mogą w biórze Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu i u Patrona Sulimierskiego w Kaliszu.
Kalisz d. 19 (3l) Października 1874 r.
Skoczyński.

*nieczytelne
_________________________________________________________________________________

Kaliszanin 1881 nr. 58
_________________________________________________________________________________


Kurjer Warszawski 1881 nr 167

= Od pioruna.
Podczas burzy, która srożyła się w zeszły czwartek w majątku Ustków, w pow. tureckim, zgorzały skutkiem uderzenia piorunu dwie stodoły, będące własnością p. Pstrokońskiego.
Pożar umiejscowiono, straty jednak wynoszą kilka tysięcy rubli.
Tegoż dnia od pioruna zapalił się w Dusznikach pod Wartą stóg siana.
Ogień jednakowoż szybko ugasić zdołano.  
_________________________________________________________________________________

Kaliszanin 1887 nr. 75
_________________________________________________________________________________


Kaliszanin 1887 nr. 80


Kurjer Warszawski 1891 nr 267

+ Morderstwo.
We wsi Dusznikach, w pow. sieradzkim, włościanin, Mateusz Wojtczak, zamordował starozakonnego, Lajbę Kaca z Warty.
Celem zbrodni był rabunek.  
 
Gazeta Kaliska 1900 nr. 223

Złote wesele. W Warcie, w pow. sieradzkim odbył się w miejscowym kościele parafialnym obrzęd złotego wesela włościan: Błażeja i Marjanny Kaźmierczaków z Dusznik. Obrzęd odbył się po sumie wobec licznie zebranego ludu. Do siwowłosych staruszków, którzy przystąpili do komunji św., przemówił serdecznie miejscowy proboszcz, a następnie otrzymali oni błogosławieństwo i laski z krzyżami. W tym czasie na chórze odśpiewano hymn do Ducha św. i „Ciebie Boga chwalimy". W pięknej tej uroczystości, która zebranych do łez poruszyła, uczestniczyli synowie, wrnuki i prawnuki staruszków.

Gazeta Kaliska 1905 nr 181

Dwie ofiary, W dniu 30 czerwca o godz. 6 po południa Józefa Szczepaniak lat 9 i Aniela Dużalska 11 lat, ze wsi Duszniki, kąpiąc się w rzece Warcie bez dozoru starszych, utonęły; zwłoki Józefy Szczepaniak wydobył z wody po mozolnym poszukiwaniu student warszawskiej politechniki p. Kazimierz Popielawski, Zwłoki zaś Anieli Dużalskiej, były znalezione w W arcie dziś ( l go lipca rano). Z wyżej wspomnianemi kąpała się 9 letnia Stanisława Wojtczak z Dusznik, która wpadłszy na głębię zaczęła tonąć, lecz na krzyk znajdujących się przy rzece dzieci, przybiegł syn włościanina wsi Duszniki 14 letni Franciszek Malinowski i nie bacząc na grożące mu niebezpieczeństwo, rzucił się do wody i wydobył na pół żywą dziewczynkę, taki czyn bohaterski 14 letniego chłopca winien być nagrodzony, a może Towarzystwo kaliskie ratowania tonących zechce się tem zająć?


Gazeta Świąteczna 1906 nr 1309

Z pod miasta Warty w guberńji kaliskiej piszą do nas: Właścicielka dóbr Małkowa w gminie Bartochowie, p. Walentyna Pstrokońska, widząc jeszcze ciemnotę w okolicy, a szczególniej niedbalstwo rodziców o los dzieci, postanowiła założyć swoim kosztem we wsi Dusznikach szkołę i zarazem ochronkę. Przeznaczyła na to budynek dworski, w którym dawniej była karczma, i sprowadziła z Warszawy uzdolnioną nauczycielkę-ochroniarkę, którą swoim kosztem utrzymuje. Dzieci będą się uczyły czytać, pisać, liczyć i religji, w języku ojczystym, a dziewczynki przytem różnych robót ręcznych. W niedzielę dnia 14 stycznia ksiądz Lisiecki, wikarjusz z Warty, dopełnił wobec licznie zgromadzonego ludu poświęcenia nowej szkoły-ochronki. Po poświęceniu zaznaczył w pięknej przemowie pożytek, jaki przyniesie wielce tu pożądana szkoła. Następnie przemawiali jeszcze zaproszony na tę uroczystość rejent Łuniewski z Warty i p. Leopold, zarządzający Małkowem. Nazajutrz dosyć liczna już gromadka dzieci była pod opieką nauczycielki w kościele parafjalnym w Warcie na mszy św. na ich intencję odprawionej. Szczęść Boże w pracy w nowej szkole! Takąż szkołę-ochronkę założył już roku zeszłego w swoim majątku Zakrzewie sędzia gminny Kurcewski. Przedtem gmina Ostrow-Warcki, do której i wieś Zakrzew należy, nie miała ani jednej szkoły. Był czas, że pewna bogobojna niewiasta chciała założyć w samej Warcie, w klastorze po Bernardynkach stojącym pustkami, ochronkę dla dzieci wałęsających się samopas po ulicach, a nie mogących być z braku miejsca przyjętemi do szkoły miejskiej. Chciała utrzymywać tę ochronę swoim kosztem. Ale była oczerniona niewinnie przez niegodziwego człowieka przed władzą, więc nie uzyskała na to pozwolenia. Szkoda wielka, bo ochronka ta przydałaby się tu bardzo nietylko dla miasta, lecz i dla okolicy. Czytelnik.Gazeta Kaliska 1907 nr 57

We wsi Duszniki, w pow. sieradzkim, powiesił się we własnem mieszkaniu niejaki Ludwik Jarecki, lat 17, cierpiący na rozstrój umysłowy. 


Gazeta Świąteczna 1907 nr 1391

Listy do Gazety Świątecznej. Z Warty w guberńji kaliskiej. We czwartek 5-go września nawiedził nas najdostojniejszy Pasterz naszej djecezji Kujawsko-Kaliskiej. Przybył przed wieczorem z parafji Tubądzina. Na przyjęcie jego urządzone były trzy bramy powitalne, przystrojone kwiatami, zielenią, chorągiewkami i godłami biskupiemi, oraz napisami „Witaj, Najdostojniejszy Pasterzu nasz!" Koło bram zgromadziło się mnóstwo ludu i kilkunastu księży. Przy pierwszej bramie dwaj obywatele warccy podali księdzu biskupowi chleb i sól, przyczem burmistrz wygłosił mowę powitalną. Następnie przy dwiękach kapeli, w otoczeniu dzieci sypiących kwiaty, prowadzono Biskupa do kościoła parafjalnego. Przy drugiej bramie podał chleb i sól ze stosowną przemową naczelnik straży ogniowej, a w rynku powitali dostojnego Pasterza przedstawiciele żydów z rabinem na czele, składając w darze butelkę wina, tort i srebrny puhar i tacę. Biskup odpowiadał na każde powitanie. W kościele ksiądz proboszcz Drzewiecki w krótkich słowach opowiedział dzieje starożytnego kościoła w Warcie i przedstawił wartość duchową parafjan, poczem Biskup przemówił serdecznie i udzielił pasterskiego błogosławieństwa. Odbyła się procesja po cmentarzu kościelnym i Biskup udał się na plebańję. Nazajutrz przed sumą słuchał dzieci katechizmu. Dzieci odpowiadały na pytania dobrze i śmiało, za co ksiądz rektor Gąsowski, pełniący tu czasowo obowiązki wikarjusza, otrzymał podziękowanie. Potem Biskup odprawił uroczystą sumę. Słowo Boże wygłosił ksiądz Pilich, proboszcz z Rososzycy. Po sumie nastąpiło z pozwolenia Ojca Świętego błogosławieństwo papieskie, które miało takie znaczenie, jak gdyby go sam Ojciec Św. udzielał. Wkrótce potem rozpoczęło się bierzmowanie. W sobotę 7 września udał się ksiądz Biskup do kościoła pobernardyńskiego. Tu rzemieślnicy postawili bramę powitalną, przystrojoną narzędziami rzemieślniczemi różnych zawodów i napisami: „Witaj, Pasterzu i pobłogosław naszej pracy!" Chleb i sól podał w imieniu rzemieślników stolarz Tomasz Tomczyk, który zarazem powitał Biskupa, na co nastąpiła piękna odpowiedź. Na bramie zaś cmentarza kościelnego umieszczono napis: „Witaj, pasterzu nasz i pociesz nas strapionych!" Wreszcie przy odgłosie dzwonów i śpiewie „Oto kapłan wielki", wprowadzono Biskupa do kościoła pobernardyńskiego. Rektor, ksiądz Gąsowski, pięknie powitał Pasterza, przedstawiając mu obecny stan tej wspaniałej świątyni i zagrażające jej niebezpieczeństwo. Ksiądz Biskup ze wzruszeniem wysłuchał tego przemówienia i odpowiedział, że jako Pasterz djecezji, będzie bronił, o ile to w jego mocy, tej świątyni, i poczynił już gdzie należy odpowiednie starania, aby na mocy wolności wiary w istniejącym przy niej murach poklasztornych osadzić po dawnemu księży Bernardynów. Odprawił mszę cichą na intencję, aby Pan Bóg mu dopomógł w dobrych zamiarach. Udzielił wiernym Komuńji Św., a po mszy wygłosił długą naukę. Gdy szedł potem do księdza rektora, na korytarzu zgromadziła się dziatwa z ochronki ze wsi Dusznik z nauczycielką na czele. Ochronka ta utrzymywana jest kosztem właścicielki wsi Małkowa. Jedna dziewczynka powitała Biskupa przemową, a inne śpiewały. Biskup błogosławił je i obdarzył obrazkami. Wracając na probostwo zwiedził po drodze kościół po zakonnicach Bernardynkach. W kościele parafjalnym wygłosił mowę pożegnalną i jeszcze raz udzielił błogosławieństwa. Z Warty odjechał ksiądz Biskup do parafji Charłupi Małej, gdzie następnego dnia poświęcił kamień węgielny pod budujący się tam nowy kościół, a w poniedziałek 9 września powrócił do Włocławka. Kościół w Charłupi Małej, będzie już drugą świątynią budowaną przez tamtejszego proboszcza ks. Radzymińskiego;— pierwszą postawił w Tubądzinie. Wincenty W.

Gazeta Świąteczna 1908 nr 1451

Kółko rolnicze, ochrona, szkoła, — a potem i sklep. We wsi Tubądzinie pod miastem Wartą w guberńji kaliskiej, założone zostało kółko rolnicze. Przyczynił się głównie do tego zasłużony w pracy społecznej właściciel poblizkiego majątku Kazimierz Walewski. Kółko pomyślnie się rozwija i ma obecnie kilkudziesięciu członków, prawie samych włościan. — Kosztem p. Pstrokońskiej z Małkowa powstała we wsi Dusznikach ochrona dla dzieci, których dawniej całe gromadki wałęsały się po drogach. Dom, w którym mieści się ochrona i mieszkanie ochroniarki, był dawniej karczmą. Miło spojrzeć, jak teraz dziatwa w tym domu bawi się i zajmuje pracą, która jej umysł wzbogaca. — W gminie Bartochowie, mającej około 7-miu tysięcy mieszkańców, są zaledwie dwie szkoły utrzymywane kostem gminiaków i mogące pomieścić razem 200 dzieci, gdy tymczasem dwa razy więcej ich pozostaje bez nauki, tak bardzo w życiu człowieka potrzebnej. Ale niezadługo będziemy mieli pewnie więcej skół, bo już mamy na to kilkaset rubli. — Gmina nasza odbiera zaledwie 10 egzemplarzy Gaz. Świątecznej. W poblizkiem mieście Warcie ma powstać w krótkim czasie sklep spożywczy spółkowy. Mieszkańcy okolicznych wiosek z upragnieniem otwarcia jego oczekują, i znalazłoby się wielu chętnych do wniesienia swych udziałów. Mamy nadzieję, że ludzie, którzy się około założenia tego sklepu krzątają, doprowadzą tę pracę do pomyślnego końca. Bartłomiej.
_________________________________________________________________________________

Wieś Ilustrowana 1912 lipiec
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Ziemia Sieradzka 1920 lipiec
_________________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 53a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
d. 14 marca 1922 r.
4229 „Szczepan Tomczyk", sklep kolonjalny we wsi Duszniki, gm. Bartochów, pow. Sieradzkiego. Właśc. Szczepan Tomczyk we wsi Duszniki.

Gazeta Świąteczna 1926 nr 2360

Józefa Małolepsza, zamieszkała w Dusznikach (parafja Warta w powiecie sieradzkim), poszukuje męża, Stanisława Małolepszego, który w 1911 roku był wzięty do wojska rossyjskiego i wcielony do 27-go karskiego pułku straży granicznej w Oltynie. Od wybuchu wojny w 1914 roku wszelka wieść o Stanisławie Małolepszym zaginęła. Ktoby wiedział o zaginionym, niechaj raczy zawiadomić kartą pocztową Ks. Józefa Nowickiego, proboszcza par. Warty.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 7

OBWIESZCZENIE
STAROSTY POWIATOWEGO SIERADZKIEGO
z dnia 18 lutego 1931 r.
o kolejności osób obowiązanych do dostarczenia samochodów i motocykli.
Na podstawie §§ 4 i 8 Rozp. Min. Spr. Wewnętrznych i Min. Spr. Wojsk. z dnia 29. VII. 1930 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Robót Publicznych o obowiązku dostarczenia jako środków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju samochodów, motocykli i rowerów (Dz. Ust. R. P. Nr. 58, poz. 470) podaję poniżej do powszechnej wiadomości, celem zapewnienia kolejności i równomierności przy powoływaniu do świadczeń listę kolejności osób powiatu sieradzkiego, obowiązujących do dostarczenia samochodów i motocykli w roku 1931.
134. Nowicki Jan, Nr. rejestr. 82129, motocykl — Biancki — m. postoju: w. Duszniki, gm. Bartochów.
W ciągu dwóch tygodni od chwili ogłoszenia listy kolejności w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim osoby zainteresowane mogą wnosić do Starostwa Powiatowego Sieradzkiego uzasadnione reklamacje, w razie uwzględnienia których poprawiona zostanie odpowiednio lista kolejności, co jednak nie wstrzymuje wejścia w życie tejże listy kolejności z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Starosta Powiatowy:
(—) Bukowski.


Echo Sieradzkie 1932 25 czerwiec

NIESFORNI WIEŚNIACY.

Józef Mąkowski z Błaszek jadąc motocyklem z Warty w stronę Sieradza we wsi Duszniki gm. Bartochów zauważył, iż szosą szło trzech młodzieńców w wieku poborowym którzy trzymali się razem i nieprzyzwoicie się zachowywali. Na kilkakrotny sygnał dany przez motocyklistę nie zeszli z drogi. Jeździec podjechał bliżej i chciał wesołą trójkę wyminąć, lecz wówczas jeden z nich niejaki Owczarek z Dusznik odskoczył w bok i wpadł na motocykl. Skutki były poważne, gdyż i p. Mąkowski wywrócony został, kalecząc się mocno. Łobuzerji wiejskiej policja spisała protokół.

Echo Sieradzkie 1932 7 październik

WYBORY ZARZĄDU ZWIĄZKU STRZELECKIEGO W GMINIE BARTOCHÓW.
W Tubędzinie pod przewodnictwem prezesa Zarządu Powiatowego Z. S., ob. Bartosza oraz przy współudziale członków tegoż Zarządu ob. ob. Sołhaja, Filipowicza i komendanta por. Zielenkiewicza odbyło się zebranie organizacyjne dla dokonania wyborów Zarządu Gminnego Związku Strzeleckiego w gminie Bartochów. W zebraniu wzięło udział 24 przedstawicieli gminy na czele z p. K. Walewskim właścicielem Tubędzina. Do Zarządu Gminnego wybrano jednogłośnie na prezesa: ob. Walewskiego Kazimierza, na wiceprezesa ob. Kołodziejczyka, na sekretarza ob. Heniga, na skarbnika ob. Gadzinowskiego, na referenta wychowania obywatelskiego ob. Janickiego. W gminie tej postanowiono zorganizować nowe oddziały w Raczkowie, Kaweczynku, Jakubiedek, Orzeżynie, Bartochowie, obok istniejących już i dobrze rozwijających się oddziałów w Tubędzinie, i Dusznikach. Siedzibą Zarządu Gminy Bartochów będzie Tubędzin. Tu też będzie urządzona dla członków czynnych Z. S Świetlica.

Echo Sieradzkie 1932 15 październik

IX TYDZIEŃ L. O. P. P. W SIERADZU.
Z okazji "IX Tygodnia L.O.P.P." na terenie pow. sieradzkiego odbyły się w dniu 2 października r. b. w Sieradzu propagandowe zawody marszowe w maskach przeciwgazowych na trasie 3 i pół klm. Udział w zawodach zgłosiło ogółem 13 drużyn z poszczególnych organizacyj.
W wyniku zawodów nastąpiły poniższe oceny:
Grupa starszych: męska, Stow. Młodzieży Polskiej, Sieradz — czas ogólny 23 m. 37sek. — I miejsce, nagroda — i 2 maski i dyplom. Związek Strzelecki — Duszniki — czas ogólny 25 m. 24 sek. — II miejsce nagroda 1 maska i dyplom. Straż Pożarna — Męka czas ogólny 25 m. 43 sek. — III miejsce nagroda dyplom. Straż Pożarna — Zapusta czas ogólny 26 m. 24 sek. IV miejsce, Straż Pożarna Sieradz czas ogólny 28 m. 0,8 sek. — V miejsce.
Grupa P. W. męska: Związek Strzelecki, Sieradz czas ogólny 24 m. 43 sek. — I miejsce nagroda 2 maski i dyplom. Klub Sportowy Strzelecki. Sieradz czas ogólny 24 m. 56 sek. — II miejsce, nagroda, i maska i dyplom. Tow. Gimna styczne "Sokół" Sieradz czas ogólny 24 m. 57 sek. — III miejsce nagroda dyplom.
Grupa żeńska: Tow. Gimnastyczne „Sokół", Sieradz czas ogólny 27 m. 0.2 sek. — I miejsce nagroda 2 maski i dyplom. Drużyna samaryt. — pożarnicza przy Straży Pożarnej, Męka czas ogólny 27 m. 10 sek. — II miejsce nagroda 1 maska i dyplom. Związek Strzelecki, Sieradz czas ogólny 28 m. 17 sek. — III miejsce nagroda 1 maska i dyplom. Stow. Młodzieży Polskiej, Sieradz, czas ogólny 28 m. 52 sek. — IV miejsce nagroda dyplom. Drużyna Harcerska. Sieradz, zdyskwalifikowana, za przybycie na metę nie w pełnym składzie.

Echo Sieradzkie 1932 29 listopad

Z LUSTRACJI ODDZIAŁÓW Z. S. W POWIECIE SIERADZKIM.
W bieżącym tygodniu przewodniczący komitetu P. W. i W. F. p. starosta Boryssowicz, prezes Zarządu Pow. Z. S. p. Bartosz i komendant por. Zielenkiewicz dokonali lustracji oddziałów Z. S. w Brzeźniu, (hufiec szkolny) Nowej Wsi, Złoczewie, Biskupicach. Dusznikach i Warcie. Wszystkie te oddziały posiadają dobrze urządzone świetlice, a zwłaszcza Warta, Duszniki, Złoczew i Nowa Wieś. Praca w świetlicach jest celowa i umiejętnie zorganizowana. Szczególnie liczne są oddziały w Dusznikach, Nowej Wsi i Złoczewie, bo liczą po kilkudziesięciu członków. Należy podkreślić iż Nowa Wieś posiada 100 członków, że niema w tej wsi ani jednego mieszkańca, któryby nie należał do Z. S. To też oddział może posłużyć za przykład oddziałom w innych wsiach. Wychowanie obywatelskie prowadzi wszędzie nauczycielstwo p. p. Smagacz, Kiełbaska, Godziński, Patynowski, Sikorski, Zdrojewski. Ze świetlic na szczególne wyróżnienie zasługują w Warcie Złoczewie i Dusznikach.


Echo Sieradzkie 1933 5 kwiecień

Z O. T. O. I K. R. W SIERADZU.
W ostatnich dniach m. lutego w m. marcu przeprowadzono na terenie powiatu 11 kursów rejonowych dla młodzieży pracującej w przysposobieniu rolniczem.
Kursy odbyły się w Burzeninie, Potoku, Dusznikach, Brzeźniu, Szadku, Krokocicach, Męce, Rossoszycy, Wróblewie, Złoczewie, Zd. Woli.
W kursach wzięło udział 250 uczestników zespołów rolnych Związku Strzeleckiego Zw. Młodzieży Ludowej i S. M. P.


Kursy odbyły się pod przewodnictwem inż. A. Baranowskiego, tematy zespołowe referowali instruktorzy rolni w Sieradzu.

Echo Sieradzkie 1933 29 sierpień

CZYN GODNY NAŚLADOWANIA Z ODDZIAŁU ZW. STRZELECKIEGO W DUSZNIKACH POD WARTĄ.
Pan Kazimierz Walewski, właściciel maj. Tubądzin, jest prezesem zbiorowego Zarządu Z. S. gm. Bartochów, który siedzibę swą ma w Tubądzinie, wsi parafjalnej. Jako prezes, p. Walewski nie poprzestaje na pracy, by oddziałom Związku Strzeleckiego w gm. Bartochów spieszyć z pomocą materjalną, jaką statutowo jest zobowiązany Zarząd. Pan Walewski zajmuje się również pracą kulturalno-oświatową i z jego inicjatywy w Tubądzinie odbywają się raz miesięcznie pogadanki dla strzelców czynnych i dla ludności starszej, tematem których jest historja Polski, nauki obywatelskie i rolnictwo.
Gorliwego pomocnika w tej sprawie ma p. Walewski w osobie p. Stanisława Janickiego z Orzeżyna, członka Zarządu zbiorowego Z. S., który prowadzi dział rolniczy.
Pogadanki swoje p. Walewski rozszerzył i na teren wsi Duszniki, gdzie cieszą się powodzeniem i gromadzą miejscową ludność. Pogadanki takie odbyły się 18 czerwca i 30 lipca r. b. pierwszą prowadził p. Walewski z p. Janickim drugą - sam p. Walewski, bo p. Janicki był w dniu tym na posiedzeniu Sejmiku w Sieradzu.
Pracę p. Walewskiego, który u ludności gm. Bartochów ma szerokie uznanie, należy z radością wskazać, gdyż w pracy tej widać jedną cegiełkę więcej do tworzenia silnej i potężnej Polski. Choć członek Związku Strzeleckiego wychowany jest na dobrego żołnierza i obywatela i choć wie, że jako spadkobierca wielkie dzieła Budowniczego Niepodległości Polski ma za zadanie odbudowaną niepodległość utrzymać i umocnić, lecz nie wiedzą o tem starsi rodzice, bracia i otoczenie Strzelca.
Przez pogadanki i oni zdobywają dużo i uczą się nie tylko być dobrym obywatelem kraju, ale i dobrym rolnikiem umiejącym nie tylko dobrze uprawiać rolę, ale prowadzić gospodarstwo z ołówkiem w ręku i dostosować się do wymagań swego odbiorcy.
Takich siewców potrzeba nam więcej i czyn p. Walewskiego powinien znaleźć naśladowców, bo pracy na tem polu dużo, a pracowników jeszcze niedostateczna ilość.
Przypuszczać należy, że każdy członek Związku Strzeleckiego inaczej też będzie się czuł, jeżeli widzieć będzie że i tacy jak p. Walewski nie uchylają się od pracy żeby go należycie wychować. Tedy i on postępować będzie inaczej, gdy obok starszych zajmie miejsce w pracy na roli i w spełnieniu obowiązków społecznych i obywatelskich.
Takich panów prezesów więcej, a nie zadługo zaginie niezrozumienie i zacofanie wsi.

Echo Sieradzkie 1933 23 wrzesień

A PIĆ FRANIO SIĘ NIE BAŁ.
Co może obawa przed ojcem.
Mieszkaniec wsi Duszniki pod Wartą Franciszek Tomczyk chcąc się rozweselić poszedł na zabawę, w Warcie. Było to w II-gi dzień Bożego Narodzenia w roku 1932 r. Gdy przepił posiadaną rodziny gotówkę w kwocie 30 zł. po oprzytomnieniu ogarnął go lęk na myśl o ojcu. Do czego jednak służy spryt... Franio wpadł na świetny zdaniem jego pomysł. Pobiegł na posterunek policyjny i zameldował że przyjaciele jego Walenty Osiewała i Franc. Wawrzyniak podczas bójki skradli mu 30 złot. W czasie dochodzenia wyszło na jaw, że Franio kradzież symulował. Przyparty do muru przyznał się do kłamstwa twierdząc ze łzami w oczach że uczynił to w obawie przed ojcem. Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej w Sieradzu skazał Frania na 4 tygodnie aresztu.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Bartochów dzieli się na gromady:
2. Duszniki, obejmującą: wieś Duszniki, osadę młyn Duszniki, osadę Kaźmierczak, kolonję Małków.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Łódzki Dziennik Urzędowy 1934 nr 10

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 24 maja 1934 r. L. SA. II. 12/14/33.
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272, str. 544, rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33. o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5. VII. 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam, co następuje:
Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33, o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272, str. 544) ulega następującym zmianom:
1) w § 1. p. II. w gromadzie Duszniki, oznaczonej liczbą 2, zamiast „osadę Kaźmierczak, kolonję Małków" winno być „osadę Kaźmierczak, wydzieloną z majątku Małków".
Wojewoda

(—) Aleksander Hauke-Nowak.
____________________________________________________________________________

Echo Kaliskie Ilustrowane 1934 r.
____________________________________________________________________________


Echo Kaliskie Ilustrowane 1934 r.

Tragiczny powrót z wesela Nieostrożny woźnica spowodował śmierć gościa weselnego. Wstrząsający wypadek wydarzył się we wsi Chabierów, gm. Staw. Niejaki Wojciech Miller, zam. w Warcie wiózł furmanką gości weselnych z Chabierowa do Gór. W pewnej chwili woźnica chcąc wyminąć jadący drogę wóz, spowodował wywrócenie się furmanki, przyczem wszyscy goście zostali wyrzuceni na szosę, odnosząc ogólne obrażenia cielesne. Jeden z nich, mieszkaniec wsi Duszniki, pow. sieradzkiego, Walenty Kępa doznał wstrząsu mózgu i odwieziony do domu zakończył życie. Zwłoki Kępy zostały zabezpieczone na miejscu do decyzji władz prokuratorskich. W sprawie tej policja prowadzi energiczne dochodzenie.
_________________________________________________________________________________

 Orędownik 1938 nr. 84
_________________________________________________________________________________


Dziennik Łódzki 1950 nr 142

Chłopi naszego województwa
w przededniu Święta Ludowego.
Zobowiązania, podejmowane przez chłopów całej Polski, w ramach Czynu Chłopskiego z okazji Święta Ludowego, idą w kierunku podniesienia wsi zarówno pod względem gospodarczym jak i kulturalnym. Najczęściej są to zobowiązania wykonania jakiejś konkretnej inwestycji na terenie wsi. Zobowiązania są różne—zależnie od wielkości i możliwości gromady. Np. gromada Małków wyżwiruje 2 km drogi, co da krajowi 150 tys. zł., gromada Duszniki naprawi 1 km drogi polnej, co przyniesie 100 tys. zł, gromada Słomków naprawi 300 m drogi, co by kosztowało 30 tys. zł. Gromady Dziebów i Kobeczyn dadzą pracę wartości 30 tys. zł. gromad i Gać-Warcka wykona 1 km nowej żwirówki, dając tym 150 tys. złotych.
A zatem jedna tylko gmina Bartoków w pow. sieradzkim swym czynem przysporzy Państwu 460 tys. zł. (...)

Dziennik Łódzki 1951 nr 136

300.000 kart w pierwszym dniu
W wielu miejscowościach woj. łódzkiego już przed południem wszyscy mieszkańcy złożyli karty plebiscytowe
(Telefonem od korespondentów „Dziennika")
WARTA
Mieszkańcy Warty zakończyli wczoraj w 100 proc. składanie kart plebiscytowych do godz. 10.

... gm. Bartochów jako pierwsze złożyły podpisane karty plebiscytowe gromady: Inczew, Bartochów, Słomków Mokry, Kaweczynek oraz szkoła podstawowa w Dusznikach.

Dziennik Łódzki 1951 nr 230

Wielobarwne wieńce dla najlepszych.
Spółdzielnia w Tubądzinie
uroczyście obchodziła
zebranie siewu pokoju.
Gdy powstał w gminie Bartochów komitet organizujący dożynki wyłoniła się od razu kwestia, gdzie one się mają odbyć. Dotąd odbywały się zwykle w Makowie, przodującej spółdzielni produkcyjnej, ale komitet uznał, że i druga spółdzielnia w Tubądzinie nie jest gorsza i może godnie podjąć gości z całej gminy i powiatu.
Członkowie komitetu liczyli bowiem na duży napływ ludzi. I nie spotkał ich zawód. Przybyła ekipa robotnicza z pabianickiej fabryki narzędzi, żywy symbol sojuszu robotniczo-chłopskiego, przybyli strażacy w mundurach i z motopompą, przyjechali traktorzyści z ośrodka w Małkowie, stawił się cały PGR Inczew, pościągali ludzie z Warty i z innych miejscowości.
Zainteresowanie wszystkich skupiło się na ekipie robotniczej. Bowiem jednego z członków ekipy wielokrotnego przodownika pracy wieś miała nagrodzić dożynkowym wieńcem.
Dopytywano się więc który to? Jak wygląda? Okazało się, że jest to ob. Leon Stefański, przodujący szlifierz fabryki, obecnie brygadzista. Lecz nie mniejsze zainteresowanie budził zespół artystyczny, który składał się w większości z dzieci oraz przywieziony przez ekipę patefon elektryczny i głośniki, bo Tubądzin jest zelektryfikowany.
Tymczasem ostatnie przygotowania do uroczystości zakończono i gdy tysięczny tłum zebrał się dla wysłuchania przewodniczącego GRN ob. Zenona Peszela i kierownika ekipy ob. Kasprzaka podniecenie i ciekawość przeszły w nastrój uroczysty. Przewodniczący GRN w krótkim przemówieniu przedstawił zebranym osiągnięcia gminy, mówił o dalszych zadaniach wsi dzisiejszej, o obowiązkach podniesienia urodzajów i hodowli, wynikających z sojuszu robotniczo-chłopskiego i zaostrzającej się walce o pokój.
Jeszcze nie przebrzmiały oklaski, gdy na trybunę wszedł ob. Kasprzak.
Pracuję teraz w fabryce, lecz jestem synem pracującej wsi — powiedział on — ale klasa robotnicza i pracująca wieś to jedno. Wasze osiągnięcia są naszymi sukcesami.
Cieszy nas, robotników wzrastający nieustannie plon uprawianej przez was ziemi. 25 q zbożz hektara, które zebraliście w waszej spółdzielni to równie cenny wkład w dzieło utrwalenia pokoju, jak przekroczona norma przy warsztacie".
Teraz następuje moment wręczenia wieńców dożynkowych przodownikom pracy na roli i w fabryce ob. Franciszkowi Sobczakowi, przewodniczącemu spółdzielni produkcyjnej w Małkowie i członkowi tejże spółdzielni Walentemu Gidelskiemu, ob. Ignacemu Antczakowi, przewodniczącemu spółdzielni w Tubądzinie i Leonowi Stefańskiemu z fabryki narzędzi w Pabianicach. Wieńce otrzymują również gospodarze indywidualni ob. ob.
Ignacy Ciechański ze wsi Inczew, Ignacy Szczeciński ze wsi Łabędzie i Adam Sosiński z Dusznik.
Praca uczciwa i wydajna zawsze zostanie należycie oceniona. A nagrodzeni nie szczędzili trudu przy uprawie dużych obszarów zakontraktowanych roślin oraz przy obrządzaniu licznych tuczników. Winszują zebrani wyróżnionym i oglądają przybrane wstęgami i świecidełkami wieńce, duże i małe i zwyczajem ziemi sieradzkiej kopiaste. Ale na tym uroczystość się nie kończy. Czeka jeszcze zebranych bogaty program artystyczny przygotowany przez ekipę robotniczą. Ciasnym kołem otoczono wykonawców wesołych skeczów, tańców ludowych i deklamacji. Brawa i wybuchy śmiechu przerywają popisy.
Zmierzchało się, gdy orkiestra skocznym oberkiem zaczęła przygrywać do tańca.
(W.) 

Dziennik Łódzki 1952 nr 57

Coraz więcej trzody
na punktach skupu
w woj. łódzkim.
Po rozpowszechnieniu wśród pracującego chłopstwa uchwały sejmowej o nowych sposobach kontraktacji trzody i o obowiązkowych odstawach żywca, wzmógł się ruch na gminnych punktach skupu również i w woj. łódzkim.
(...) W ub. tygodniu w gm. Widawa (pow. łaski) chłopi przywieźli na spęd 100 sztuk utuczonych świń i 17 cieląt. Wynosi to 150 proc. tygodniowego planu skupu.
Bardzo dobrze również wypadł spęd w gm. Bartochów (pow. sieradzki). Chłopi z gromad Małków, Głaniszew, Tubądzin i Gołuchy wykonali swój tygodniowy plan odstawy w 110.6 proc. a chłopi z reszty gromad w 100 proc. Kontraktacja na nowych warunkach rozwija siej jak najlepiej. Przodują w niej gr. Sędzice, Tubądzin, Dziewędów i Czartki. Chłopi z Dusznik, Łabędzi i Słomkowa Mokrego postanowili na zebraniu gromadzkim dogonić w kontraktacji przodujące gromady.
W pow. łęczyckim w dniach od 15 do 27 lutego chłopi zakontraktowali 143 sztuki tuczników o łącznej wadze 19.869 kg. W okresie tym wysunęły się na czoło gm. Dalików (35 sztuk o wadze 4.545 kg), Topola (37 szt. o wadze 5.535 kg) i Sobótka (22 szt. o wadze 2.411 kg).
Źle natomiast przedstawia się akcja kontraktacyjna w gm. Leźnica Mała, Parzęczew i Chociszew. Przyczyna tkwi w małej aktywności zarządów GS i kół ZSCh..
(Na podstawie korespondencji M. Kaźmierczaka i E. Jabłońskiego).

Dziennik Łódzki 1972 nr 119

61-letni Józef A. wpadł w Dusznikach, pow. Sieradz pod „Stara" FS 2273, doznając złamania nogi i innych obrażeń.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz