-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Wilczków

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wilczków, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Jeziersko, własność prywatna. Ilość domów 26, ludność 176, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Wilczków,  wś i folw., pow. turecki, gm. Ostrów Warcki, par. Głuchów, odl. 23 w. od Turka. Wś ma wraz z Klonowem 23 dm., 382 mk.; folw. 2 dm., 129 mk.; os. karcz. 1 dm., 3 mk. Na folwarku gorzelnia z dziennym zacierem 120 kartofli; wiatrak. W 1827 r. było 26 dm., 176 mk., par. Jeziorsko. W r. 1885 folw. W. rozl. mr. 936; gr. orn. i ogr. mr. 536, łąk mr. 106, pastw. mr. 124, lasu mr. 90, nieuż. mr. 80; bud. mur. 14, z drew. 9; płodozm. 8 i 10-pol.; las nieurządzony. Wś W. os. 56, mr. 309. Na początku XVI w. wś ta należała do par. Miłkowice. Kmiecie dawali plebanowi tylko meszne, po 3 korce żyta i tyleż owsa, zaś maldraty z dziesięciną folwarczną pobierały kościoły w Jeziorsku i Goszczonowie. Pleban w Jeziorsku pobierał z jednego pola (od strony Głuchowa) od kmieci z każdego łanu, jednego roku z ozimych zbóż po 6 korcy żyta i 6 pszenicy, drugiego z jarych po 6 korcy owsa a z pustych dziesięcinę snopową. Dwa drugie pola dawały maldraty i dziesięcinę do Goszczonowa (Łaski, L. B., I, 406, 409). Według reg. pob. pow. sieradzkiego z r. 1534 wś W., w par. Miłkowice, miała 11 łan. (Pawiński, Wielkop., II, 225)

Spis 1925:
Wilczków, wś i folw., pow. turecki, gm. Ostrów Warcki. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 46, folw. 5, inne zamieszkałe folw. 1. Ludność ogółem: wś 316, folw. 167. Mężczyzn wś 157, folw. 65, kobiet wś 159, folw. 102. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 316, folw. 67. Podało narodowość: polską wś 316, folw. 167.

Wikipedia:
Wilczków-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Goszczanów. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
WILCZKÓW par. Miłkowice, Głuchów, Jeziorsko, p. sieradzki, W 1783 roku własność Gałczyńskich i Pstrokońskich. Wincenty Pstrokoński w 1847 r. sprzedał Wilczków, Ostrów, Jeziorsko Wilhelmowi Nenckiemu. W 1885 r. f-k miał 936 mg. W 1912 r. wieś i folwark, własność uwłaszczonych włościan i Ludwika Temlera. (Trzaskowski 1849 k.337, SGKP t.13, s.457, PGkal.)

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Jeziorsko) 1818


 Akt 2.
14.07.1818
08.07.1818 umarł w Ostrowie pod nr 1 Wielmożny Ksawery Poraj Pstrokoński, lat 68, sędzia Pokoju pow. wartskiego, dziedzic Ostrowa, syn ś.p. Wielmożnego Franciszka Pstrokońskiego i Agnieszki z Nieniewskich, dziedziców Wilczkowa, mąż pozostałej Wielmożnej Franciszki z Mlickich.
Świadkowie: Urodzony Józef Pstrokoński, lat 33, posesor wsi Wilczków, syn zmarłego i Urodzony Wincenty Pstrokoński, lat 30, syn zmarłego

Akta metrykalne (Parafia Jeziorsko) 1819


 Akt 59.
19.01.1819
Agnieszka Wyszyńska ur. 18.01.1819
Ojciec: Urodzony Stanisław Wyszyński, służący w Ostrowie, lat 45
Matka: Julianna Pantczykówna, lat 31
Świadek: Wielmożny Józef Pstrokoński, lat 33, posesor Wilczkowa

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1846 nr 95

OBWIESZCZENIA SPADKOWE.
(Ν. D. 2247) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Postępowania spadkowe toczą się po osobach zmarłych jako to:
1. Po Katarzynie z Pstrokońskich Hulewiczowej wdowie jako wierzycielce summy rs. 1992 k. 75, na dobrach Wilczkowie z okręgu Wartskiego zahypotekowanéj.
(…) Do ukończenia tych postępowań spadkowych termin na d. 23 Października (4 Listopada) r. b. w Kaliszu w Kancellaryi Ziemiańskiej się wyznacza.
Kalisz d. 11 (23) Kwietnia 1846 r.
Nepomucen Wojciechowski

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1846 nr 121

(Ν. D. 2901) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie:  
2. Katarzyny z Pstrokońskich Hulewiczowej wierzycielce summy rs. 150 na dobrach Wilczkowie i Ostrowie z O-gu Wartskiego zahypotekowanej; toczą się ponich postępowania spadkowe, do ukończenia których termin na dzień 1 (13) Grudnia r. b. w Kaliszu w kancellaryi Ziemiańskiej wyznacza.
w Kaliszu d. 18 (30) Maja 1846 roku.
Nep. Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 123

(N. D. 1161) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Do ukończenia postępowań spadkowych:
1. Po Antonim Pstrokońskim jako wierzycielu summ rs. 150, na dobrach Ostrowie, Jeziersku i Wilczkowice rs. 1870 kop. 27 1/2 na dobrach Ostrowie i Jeziersku, rs. 1992 kop. 75 i rs. 217 kop. 50, na dobrach Wilczkowie zahypotekowanych, i co do schedy przypadającej mu w spadku po Katarzynie z Pstrokońskich Hulewiczowéj z summ rs. 150 na dobrach Ostrowie, Jeziersku i Wilczkowie i rs. 1992 kop. 75, na dobrach Wilczkowie mieszczących się.
(…) wyznacza termin na dzień 31 Sierpnia (12 Września) 1848 r. w kancellaryi hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz dnia 6 (18) Lutego 1848 roku.
N. Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1855 nr 289

(N. D. 6946) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Franciszka Ksawerego Majorowicza, co do summ rs. 187 k. 50; rs. 789 k. 90; rs. 679 k. 65 i rs. 270 k. 17 1j2, oraz po śmierci tegoż i żony jego Petroneli z Pstrokońskich, co do summ rs. 192 k. 50 i rs. 50, wszystkich z dóbr Wilczków z O-gu Wartskiego przez Towarzystwo Kredytowe Ziemskie spłaconych i w depozycie będących, w dziale IV. wyk. hyp. tychże dóbr, pod Nr. 3, 5, 7 i 8 dawniej hypotekowanych, (...)
(…) otworzyły się spadki, do uregulowania których, termin ad 1 i 2 na dzień 1 (13) Lipca 1856 r., a ad 3 et 4 na dzień 12(24) t. m. i r. w Kancellaryi Hypotecznej w Kaliszu, przed podpisanym Rejentem wyznacza się.
Stan. Rościszewski.

Dziennik Warszawski 1867 nr 260

N. D. 6920 Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
3. Adolfa Kokelego co do własności dóbr Wilczkowa z Okręgu Wartskiego.
(...) otworzyły się spadki, do regulacji których termin na dzień 11 (23) Maja 1868 r. przed sobą w Kaliszu wyznaczam.
Kalisz d. 30 Paźd. (11 Listop.) 1867 r.
Zenon Łopuski.

Dziennik Warszawski 1869 nr 192

N. D. 6575. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci Julji Kokeli co do współwłasności dóbr Ostrów i Jeziorsko z Okręgu Wartskiego i co do wierzytelności złp. 39,064 gr. i 25 pod Nr. 31 w dziale IV wykazu dóbr Wilczków z Okręgu tegoż mieszczącej się, otworzył się spadek, do uregulowania którego termin na dzień 8 (20) Marca 1870 r. przed sobą w Kaliszu w Kancelarji Ziemiańskiej wyznaczam.
Kalisz d. 29 Sierp.( 10 Wrześ.) 1869 r.
Zenon Łopuski.

Dziennik Warszawski 1873 nr 132

N. D. 1824. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Zawiadamia, że toczy się postępowanie spadkowe po Tomaszu Bogdańskim, jako właścicielu dóbr Miłkowic i Wilczkowa w powiecie Turekskim położonych, oraz wierzycielu sumy rs 11,400 na dobrach Szczytniki i Kuczowoli z powiatu Kaliskiego w dziale IV wykazu pod resp. Nr. 59 i 9 zahypotekowanej, tudzież że termin do uregulowania tego spadku został oznaczony na dzień 18 (30) Września 1873 r. w mej kancelarji urzędowej w mieście Kaliszu.
Kalisz d. 10 (22) Marca 1873 r.
Roman Milewski.

Kurjer Warszawski 1879 nr 263

= Straszny wypadek.
We wsi Wilczkowie, w pow. tureckim, pękł kocioł w gorzelni tureckiej.
Sześciu robotników zostało silnie poparzonych.

Po przeniesieniu nieszczęśliwych do szpitala czterech zmarło....

Kaliszanin 1880 nr. 99

Potrzebnym jest fachowo wykształcony LEŚNICZY posiadający dobre świadectwa. Interesanci zechcą takowe przesłać w kopii do zarządu dóbr Wilczków pod Dobrą przez Turek.


Kaliszanin 1885 nr. 48

Dominium WILCZKÓW pod Dobrą, ma do odstąpienia przeszło 20 sztuk baranów rasy Rambouillet-Negretti.

Kaliszanin 1886 nr. 86

Potrzebny zaraz do dóbr Wilczków zdolny KASJER z kaucją rs. 1,000 do prowadzenia książek gorzelniczych oraz składu i wszelkich tyczących się interesów gorzelni. Pensja stała rs. 200 i utrzymanie. Od kaucji procent. Oferty przesyłać: Wilczków przez pocztę Dobra.

Kaliszanin 1887 nr. 9

W dobrach Wilczków potrzebny jest KASSJER przy składzie okowity, obeznany z rachunkowością i językiem rosyjskim; posiadający kaucję, lub bez niej (stosownie do ugody). Pensja roczna rs. 200. stół i pranie. Oferta dojdzie przez Turek i Dobrę do zarządu dóbr w Wilczkowie.

Kaliszanin 1887 nr. 50

Od dnia pierwszego lipca tego roku, potrzebny PISARZ podwórzowy, również wakuje miejsce na praktykanta gospodarczego bezpłatnego, w dominium Wilczków pod Dobrą.

Kaliszanin 1887 nr. 90

PISARZ I GOSPODYNI potrzebni zaraz. Adresować do administracji dóbr Wilczków przez Dobrę.
 
Gazeta Kaliska 1894 nr. 18

Z pod Warty piszą do nas pod dniem 28-ym lutego; W ostatnich czasach zaczął się wzmagać na prowincji przemysł gorzelano-rektyfikacyjny. Fabryka w Marchwaczu podobno zwozi już materjał surowy, aby na rok przyszły wystawić rektyfikację i dystylarnię. Gorzelnia zaś w Wilczkowie, w tym roku jeszcze puszcza w ruch, świeżo umontowane te oddziały.  Ciekawa rzecz, czy bliskie sąsiedztwo takichże fabryk w Kaliszu i Sieradzu, nie wywoła zgubnej konkurencji? Bądź co bądź gorzelnia w Wilczkowie rokuje świetne nadzieje, bo też nie żałowano tam wkładów, a nowe urządzenia powierzono renomowanym już fabrykom Rajmunda i Closego w Koninie, dzięki którym gorzelnia jest dzisiaj w stanie prowadzić 12 zacierów, oraz należycie spiritus rektyfikować, gdyż do tego przeznaczono aż 4 filtry, czem się prawie żadna dystylarnia w gub. kaliskiej pochwalić nie może. Gdyby jeszcze postarano się usunąć dawne usterki techniczne w starej gorzelni, które dla braku czasu zapewne bez zmiany na ten rok pozostaną, to natenczas wilczkowską fabrykę zaliczyć by można było — do pierwszorzędniejszych w Królestwie. Tu jeszcze zaznaczyć musimy, że właściciel gorzelni uzyskał kredyt rządowy na summę rs. 80,000 to jest, że za sprzedawaną okowitę, nie potrzebuje zaraz opłacać przypadającej akcyzy.


Gazeta Kaliska 1894 nr. 101

Zakłady rolniczo-przemysłowe Wilczków gub. kaliska, polecają wódki słodkie wszelkich gatunków i numerów, spirytusy i alembikowe. Dostać można we wszystkich większych składach w gubernji kaliskiej. Sprzedaż hurtowa przez H. Golińskiego w Kaliszu.


Gazeta Kaliska 1895 nr. 3

Zakłady rolniczo-przemysłowe WILCZKÓW gub. Kaliska, polecają wódki słodkie wszelkich
gatunków i numerów, spirytusy i alembikowe. Dostać można we wszystkich większych składach
w gubernji kaliskiej. Sprzedaż hurtowa przez H. Golińskiego w Kaliszu.


Gazeta Kaliska 1897 nr. 91Zmiana własności. W zeszłym tygodniu odbywały się powtórne licytacje dóbr ziemskich na żądanie Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Trzy z nich doszły do skutku, a mianowicie:

dobra Wilczków w pow. tureckim, należące do p. Stanisława Bogdańskiego kupił p. Ludwik Temler za rs. 59000.


Gazeta Kaliska 1899 nr.245


Rezultat licytacji na dostaw y w roku 1899/900 spirytusu w zarządzie akcyzowym, jaka miała miejsce w dniu 6 (18) i 7 (19) b. m. jest następujący: (Dalszy ciąg). Do zakładu rektyfikacyjnego Wilczków: l ) 3.000 wiader (2— 7 grudnia) 1.000 w. po 51 k. 1.000 w. po 50 8\4 kop. i 1,000 wiader po 50.9 kop.; 2) 3,000 wiader (28 grudnia— 1 stycznia) 1.000 w. po 49 kop., 1,000 w. po 48 3\4 kop. i 1.000 w. po 48.8 kop.; 3) 3,000 w. (18— 22 stycznia) 2,000 w. po 48 kop., a 1,000 w. po 47 3/4 kop.; 4) 2,000 w. (6— 14 lutego) 1,000 w. po 48 kop., a 1,000 w. 47.9 kop.; 5) 2,000 w. (27 lutego— 4 marca) 1,000 w. po 49 ¾ kop., a 1.000 w. po 49.7 kop.; 6) 2,000 w. (23-28 marca) po 50 kop. wiadro; 7) 2,000 w. (28-go kwietnia— 3 maja) 1,000 w. po 50 kop., a 1,000 w. po 49.9 kop.; 8) 3,000 w. (23— 28 maja) 1.000 w. po 49.4 kop., a 2,000 w. po 49 kop. (Dokończenie nastąpi)


Sport: Tygodnik Ilustrowany 1903 nr 46

Myślistwo.
Z kniej i pól.
W Wilczkowie, w pow. Tureckim, u p. Ludwika Temlera, dn. 31. października r. b. 10 myśliwych zabiło 46 królików, 12 bażantów, 4 cietrzewie i 3 lisy. Królem polowania był p. St. Murzynowski.Gazeta Kaliska 1903 nr 357

Kronika myśliwska. Dnia 22 grudnia odbyło się polowanie w Wilczkowie w gub. kaliskiej u p. Ludwika Temlera; w 7 strzelb od południa zabito 109 zajęcy, 12 królików, 1 bażanta, 1 rogacza i trzy lisy, i co najcharakterystyczniejsze, że w ostatnich czasach padło z rzędu 18 lisów i wszystkie samce. Królem polowania był p. Jan Nieniewski.


Sport: Tygodnik Ilustrowany 1904 nr 1

Myślistwo.
Z kniej i pól.
W Wilczkowie, w gub. Kaliskiej, pow. Tureckim, u p. Ludwika Temlera, odbyło się d. 22. Grudnia r. z . polowanie w 6 strzelb. Łowy zaczęto dopiero od południa z powodu opóźnienia panów myśliwych. Zabito 109 zajęcy 12 królików, 1 bażanta, 1 rogacza i 3 lisów. Co jest najcharakterystyczniejszem, to, że w Wilczkowie w ostatnich czasach padło 18 lisów, i wszystkie psy, ani jednej suki. Królem polowania był p. Jan Niniewski z Sędzic, który miał 25 sztuk na rozkładzie.

Sport: Tygodnik Ilustrowany 1904 nr 53

Myślistwo.
Z kniej i pól.
W Kamionaczu, w pow. sieradzkim, gub. kaliskiej, na polowaniu udziałowem w dn. 20. i 21 . grudnia r. b. zabito 85 zajęcy, 4 rogacze, 4 lisy, 4 cietrzewie, oraz 2 odyńce duże, z których jednego położył p. Kazimierz Tymowski z Kobiel, a drugiego p. Ludwik Temler z Wilczkowa. Odyniec, którego zastrzelił p. Ludwik Temler, rzucał się gwałtownie po otrzymaniu postrzału.


Sport Polski 1906 nr 52

W Wilczkowie, gubernji Kaliskiej, powiatu Tureckiego, u p. Ludw. Temlera, d. 13. grudnia r. b. odbyło się polowanie. Zabito w 8 strzelb 154 zajęcy, 21 królików, 19 kuropatw, 4 bażanty i 2 lisy. Królem polowania był p. A. Wisłocki z Grabi.


Gazeta Kaliska 1907 nr 276

We wsi Wilczkowie, pow. tureckiego, zmarła wskutek poparzenia 6 letnia Marjanna Wawrzyniak.

Łowiec Polski 1909 nr 24

Dnia 2 grudnia u p. Ludwika Temlera w Wilczkowie (gub. kaliska), odbyło się polowanie, na którem z 12-tu strzelb zabito 345 zajęcy, 41 królików, 2 bażanty i jednego lisa. Królem polowania był p. Włodzimierz Bogdański ze Szczytnik.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 5

REJESTRY HANDLOWE.
Do rejestru handlowego, działu A sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy: ,
d. 30 września 1919 r.
pod numerem 1735 „Cheim-Dawid Koza", sklep kolonjalny we wsi Wilczków, gm. Ostrów-Wartski, pow. Tureckiego; właściciel Cheim-Dawid Koza w Wilczkowie;


Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 1

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że Okręgowa Komisja Ziemska w Piotrkowie na posiedzeniu w dniu 23 lutego 1927 roku postanowiła:
1) wniosek Komisarza Ziemskiego z dnia 25 września 1926 roku w przedmiocie wszczęcia postępowania scaleniowego gruntów wsi Ziemięcin zatwierdzić,
2) ustalić obszar scalenia w składzie: a) gruntów tabelowych wsi Ziemięcin za wyłączeniem gruntów osad N. N. 43—55 włącznie o obszarze około 72 ha, b) gruntów otrzymanych za zlikwidowane serwituty wsi Ziemięcin, za wyłączeniem lasów i zagajników o przestrzeni około 140 ha, c) gruntów uzyskanych z podziału wspólnego pastwiska osad N. N. 1 do 31 i 43 do 54 włącznie o obszarze 12,56 ha, d) gruntów z majątku ziemskiego Wilczków o obszarze około 30 ha, celem wyprostowania granic scalanego obszaru.
Orzeczenie to utrzymane zostało w mocy orzeczeniem Głównej Komisji Ziemskiej z dnia 26 sierpnia 1927 roku.

Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 16

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do wiadomości, że na mocy § 110 Rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 7.XII. 1926 roku do ustawy z dnia 28.XII. 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. Ust. Nr. 8/27 poz. 66), udzielił upoważnienia do zawodowego wykonywania czynności parcelacyjnych na terenie powiatów tureckiego, kaliskiego i sieradzkiego z ograniczeniem obszaru parcelowanego jednocześnie do — 300 ha, p. Mieczysławowi Puchalskiemu, zamieszkałemu w Wilczkowie, gm. Ostrów-Wartski, powiatu tureckiego.
W z. Naczelnika Wydziału
Inspektor Ziemski (podp. niecz.)

Echo Łódzkie 1930 czerwiec

Cyklista zabił krowę z zemsty za połamanie roweru. Łódź, 13. 6. W dniu onegdajszym wieś Wilczków w powiecie tureckim była terenem niebywałego wypadku. Oto znany ogólnie awanturnik niejaki Władysław Stasiak jadąc rowerem, wpadł, skutkiem własnej nieostrożności, na krowę sąsiada. Nieuważny cyklista wywrócił wraz z rowerem efektownego kozła, a następnie upadł na kamienie kalecząc się dotkliwie. Rower uległ również uszkodzeniu. Stasiak postanowił się zemścić. Zaniósłszy szczątki roweru do domu, nabił fuzję, wpadł na podwórze sąsiada i krowę która rozbiła mu welocyped zastrzelił na miejscu. Poszkodowany wieśniak wszczął sprzeczkę ze Stasiakiem, widząc jednakże, iż tenże mierzy doń z fuzji, skrył się w domu. Powiadomiona o powyższem policja zajęła się bliżej osobą awanturniczego Stasiaka.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.

X. Obszar gminy wiejskiej Ostrów-Wartski dzieli się na gromady:
5. Wilczków, obejmującą: wieś Wilczków kol. Wilczków i folw. Wilczków.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1933 r.

Kolporter fałszywych pieniędzy skazany na 1 rok więz. We wsi Wilczków, pow. tureckiego, zamieszkiwał 30 letni Jan Stasiak, handlarz bydłem. Rzeźnicy, którzy nabywali od handlarza bydło, spostrzegli, iż bardzo często między monetami, które im daje Stasiak, trafiają się fałszywe. O faktach tych zawiadomiona została policja. Przeprowadzona rewizja w mieszkaniu Stasiaka dała pomyślny wynik, znalezione kilkanaście fałszywych monet i jeden banknot 20 zł. Sąd Okręgowy w Kaliszu w osobach s. s. o.: Kaczkowskiego, Zaranka i Beellego skazał kolportera fałszywych monet na 1 rok więzienia. W obronie oskarżonego stawał mec. Dąbrowski.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz