-->

niedziela, 30 sierpnia 2015

Marcinów Szczery

Marcinów Szczery, kolonia w obrębie dóbr Starzyny i Orzeszków w gminie Wartkowice. Nie odnaleziona na mapach.

Dziennik Powszechny 1864 nr 66

LICYTACJE I SPRZEDAŻE PUBLICZNE.
(N. D. 1279) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Warszawie.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 27 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną udzielonych, następujące dobra ziemskie jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na przedaż przymusową przez licytacje publiczne, które odbywać się będą w Warszawie przy ulicy Miodowej pod Nr. 487 w Kancelarjach Regentów niżej wyrażonych.  
4. Starzyny tudzież Orzeszków, w obrębie których znajduje się kolonja Marcinów Szczery, z wszystkiemi tych dóbr przyległościami i przynależytościami w Okręgu Zgierskim, Powiecie Łęczyckim, raty zaległe w chwili zarządzenia przedaży wynoszą rs. 93 kop. 47, vadjum do licytacji rs. 650, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 2,167 kop. 50, termin przedaży dnia 27 Listopada (9 Grudnia) l864r. przed. Rejentem Kanc. Ziem. Stanisławem Zawadzkim.
Przedaże wzmiankowane odbędą się w terminach wyżej oznaczonych poczynając od godziny 10-ej z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Regent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, przedaż odbędzie się w jego kancelarji przed innym Regentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w Biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Warszawa d. 3 (15) Marca 1864 r.
za Prezesa, Komierowski.
za Pisarza, Krajewski.

Dziennik Warszawski 1866 nr 93

(N. D. 2388). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Warszawie.
Do Emilji Stokowskiej, wierzycielki wpisu w Dziale III pod Nr. 7 zamieszczonego, zamieszkanie nie wskazane.
Na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i reskryptu Dyrekcji Głównej z dnia 8 (20) Września 1865 r. Nr. 13,629 uwiadamia wszystkich interesowanych, że dobra ziemskie:
Starzyny, tudzież Orzeszków, w obrębie których znajduje się także kolonja Marcinów Szczery z wszystkiemi tych dóbr przyległościami i przynależytościami, położone w Okręgu Zgierskim Powiecie Łęczyckim Gubernji Warszawskiej, jako zalegające w chwili zajęcia na sprzedaż w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych: w sumie rs. 79 kop. 98, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytację publiczną.
Sprzedaż odbywać się będzie w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej w dniu 14 (26) Października 1866 r., poczynając od godziny 10 z rana w Kancelarji Hypotecznej Stanisława Zawadzkiego Rejenta Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Warszawie przy ulicy Miodowej pod Nr 487 przed tymże Rejentem lub innym, któryby go zastępował.
Vadium do licytacji oznaczone jest w sumie rs. 570 w gotowiźnie lub listach zastawnych z właściwemi kuponami.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 2,167 kop. 50.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i Biórze Dyrekcyi Szczegółowej.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostatnia sprzedaż od obniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jak Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (Art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. ).
Warszawa d. 29 Marca (10 Kwietnia) 1866 r.
Za Prezesa, A. Zabokrzecki.
Pisarz, Suski.

Dziennik Warszawski 1870 nr 218

N. D. 7569. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Do Emilji Stokowskiej na którą ewentualnie przechodzi własność drzewa i gruntu w dobrach Starzyny, (dział Ш Nr. 7 wykazu hypotecznego).
Zamieszkanie w hypotece nie wskazane.
Na zasadzie art. 7 postanowienia b. Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i reskryptu Dyrekcji Głównej z d. 14 (26) Marca 1870 roku Nr. 4811, uwiadamia wszystkich interesowanych, iż dobra ziemskie Starzyny po uwłaszczeniu włościan przy dziedzicu pozostałe, według wykazu hypotecznego składające się z dóbr Starzyny tudziuż Orzeszków i Marcinów szczery z wszystkiemi tych dóbr przyległościami i przynależytościami, położone w Okręgu Zgierskim Powiecie Łęczyckim Gubernji Kaliskiej jako zalegające w chwili zajęcia na sprzedaż w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych w sumie rsr. 79 kop. 98 wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytację publiczną.
Sprzedaż odbywać się będzie w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej w dniu 10 (22) Marca 1871 r., poczynając od godziny 10 z rana w Kancelarji hypotecznej Jasińskiego Stanisława Rejenta Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Warszawie, przy ulicy Miodowej pod Nr. 487, przed tymże Rejentem lub innym któryby go zastępował.
Vadium do licytacji oznaczone jest w sumie rsr. 570 w gotowiźnie.
Dozwala się jednak przystępującym do licytacji, vadium oznaczone gotowizną, złożyć listami zastawnemi lub listami likwidacyjnemi z bieżącemi kuponami, lecz w takiej ilości, by rzeczywista wartość rzeczonych listów obliczając tymczasowo według ostatniego kursu giełdy Warszawskiej wyrównywała sumie vadialnej w gotowiźnie naznaczonej.
Licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 2,167 kop. 50.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biórze Dyrekcji Szczegółowej.
Uwaga. Nowo-nabywca z postąpionego szacunku ma prawo potrącić pożyczkę Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w ilości jaka w dniu sprzedaży po zaspokojeniu zaległości pozostanie do umorzenia to jest rsr. 645 kop. 7 1/2.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku, powyższej sprzedaży dla braku licytantów druga i ostateczną sprzedaż od obniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 postanowienia byłej Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Warszawa d. 25 Wrześ. (7 Paźdz.) 1870 r.
Prezes, Ewaryst Mejer.
p. o. Pisarza, Słowikowski.

Dziennik Warszawski 1875 nr 196

N. D. 6065. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Do 1) Emilji z Kossobudzkich Stokowskiej wierzycielki dz. III Nr, 1.
2) Pauliny Honoraty dwóch imion z Strzeszewskich Konstantego Dembowskiego żony, wierzycielki dz. III Nr. 4 dz IV Nr. 2.
Zamieszkanie w hypotece niewskazane.
Na zasadzie art. 7 postanowienia b. Rady Administracyjnej z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku i Reskryptu Dyrekcji Głównej z dnia 11 (23) Marca 1875 roku Numer 2754 uwiadamia wszystkich interesowanych, iż dobra ziemskie Orzeszków po uwłaszczeniu włościan przy dziedzicu pozostałe; według wykazu hypotecznego składają się: z dóbr Orzeszków z kolonją Marcinów Szczery, z wszystkiemi tych dóbr przyległościami i przynależytościami, położone w okręgu Zgierskim powiecie Łęczyckim, gubernji Kaliskiej, jako zalegające w chwili zajęcia na sprzedaż w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, która to zaległość po termin przedaży oprócz kosztów wyniesie sumę rs 721, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytację publiczną. Sprzedaż odbywać się będzie w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej w dniu 24 Lutego (7 Marca) 1876 roku poczynając od godziny 10 z rana w Kancelarji hypotecznej Paklerskiego Juljana, Rejenta Kancelarji Ziemiańskiej gubernji Warszawskiej w Warszawie przy ulicy Miodowej pod Nr. 487 przed tymże Rejentem lub innym któryby go zastępował.
Vadium do licytacji oznaczone jest w sumie rs. 1,500 w gotowiźnie. Dozwala się jednak przystępującym do licytacji vadium oznaczone gotowizną, złożyć Listami Zastawnemi lub Listami Likwidacyjnemi z bieżącemi kuponami, lecz w takiej ilości, by rzeczywista wartość rzeczonych Listów, obliczając tymczasowo według ostatniego kursu Giełdy Warszawskiej wyrównywała sumie vadjalnej w gotowiźnie naznaczonej.
Licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 14,200 kop. —.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Uwaga: Nowonabywca z postąpionego szacunku ma prawo potrącić pożyczkę Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, w ilości jaka w dniu sprzedaży po zaspokojeniu zaległości pozostanie do umorzenia to jest rs. 6,870 kop. 18.
Ostrzeżenie: W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od obniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń, w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (Art 25 postanowienia byłej Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10Lipca) 1860 r.)
Warszawa d. 28 Sierpnia (9 Września) 1875.
Prezes, Ewaryst Mejer
Pisarz Dyrekcji Słowikowski.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza