-->

sobota, 15 czerwca 2013

Uników Poduchowny

Spis 1925:
Uników Poduchowny, wś, pow. sieradzki, gm. Złoczew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 9. Ludność ogółem: 55. Mężczyzn 26, kobiet 29. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 55. Podało narodowość: polską 55.

Wikipedia:
Uników Poduchowny-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Złoczew. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Uników. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

 Uników Poduchowny 1934 r. 


 Uników Poduchowny 1992 r. 
______________________________________________________________________________

Ziemia Sieradzka 1919 styczeń
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Ziemia Sieradzka 1919 czerwiec
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Ziemia Sieradzka 1919 lipiec
______________________________________________________________________________

 

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 XIX. Obszar gminy wiejskiej Złoczew dzieli się na gromady:
15. Uników, obejmującą: wieś Uników, wieś Uników-Poduchowny, folwark Uników, osadę młyn. Uników.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza