-->

poniedziałek, 3 czerwca 2013

Kolonia Stach

Spis 1925:
Stach, kol., pow. turecki, gm. Ostrów Warcki. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 11. Ludność ogółem: 78. Mężczyzn 39, kobiet 39. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 78. Podało narodowość: polską 78.

Kolonia Stach, obecnie część wsi Klonów w gminie Goszczanów.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 61

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
15) Antonim Zmyślonym, współwłaścicielu niepodzielnej połowy działki gruntu Nr 11 zawierającej przestrzeni 5 dz. 300 sąż. ze składu majątku Stach, pow. Tureckiego, zapisanej w dziale II pod Nr 13;
Termin do zamknięcia wymienionych wyżej postępowań spadkowych wyznaczony zostaje na 15 lutego 1921 roku, w kancelarji notarjusza Bzowskiego.

Echo Tureckie 1928 nr 21

Wypadki:
Kronika policyjna.
W dn. 11 maja r.b. o godz. 9 w kolonji Stach gm. Ostrów Warski pow. Tureckiego zdarzył się następujący nieszczęśliwy wy­padek.
16 letni chłopiec Wincenty Sobański, ze starszym swym bratem Edwardem przerzy­nali piłą kloc drzewa, który leżał na tak zwanych kobyłkach, na wysokości 2 metr. od ziemi. Drzewo było przymocowane do kobyłki żelazną klamrą, lecz widocznie za słabo ponieważ spadło na ziemię wraz ze stojącym na nim na wierzchu Wincentym Sobańskim, który padając uderzył głową o ziemię tak silnie, że zabił się na miejscu.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 61

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępo­wania spadkowe po zmarłych:
6. Marjannie Miklas, właśc. działki gruntu oznaczonej N. 2, o po­wierzchni 5 dzies. 300 sążni, ze składu majątku „Stach", pow. turec­kiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu na dzień 15 lutego 1929 roku.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
X. Obszar gminy wiejskiej Ostrów-Wartski dzieli się na gromady:
8. Klonów, obejmującą: wieś Klonów, kol. Stach, kol. Klonów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza