-->

poniedziałek, 3 czerwca 2013

Kurpet

Spis 1925: 
Kurpet, os. mł., pow. wieluń, gm. Działoszyn. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 1. Ludność ogółem: 14. Mężczyzn 7, kobiet 7. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 14. Podało narodowość: polską 14.

Wg. skorowidza Bystrzyckiego znajdowała się 3,5 km od stacji kolejowej Działoszyn, 1,5 km od drogi Brzeźnica-Działoszyn.
Według informacji z Gazety Rządowej Królestwa Polskiego (1842 nr 162), młyn znajdował się we wsi Lisowice.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1842 nr 162

(N. D. 3423) Rząd Gubernialny Kaliski.
Zawiadamia publiczność, iż z mocy reskryptu Kommissyi Skarbu z dnia 30 Kwietnia (10 Maja) r. b. Nr. 11,331 wydzierżawiać będzie wieczyście w drodze publicznej licytacyi na sali zwykłych posiedzeń Rządu Gubernialnego w d. 11 (23) Sierpnia r. b. od godziny 3iej z południa, młyn Kurput zwany we wsi Lisowicach Ekonomii Mierzyce w Obwodzie Wieluńskim położony, wraz z gruntami doń należącemi morg miary nowopolskiej 111, prętów 288 obejmującemi in plus w kupnego pod następującemi warunkami:
Wieczysty dzierżawca obowiązany będzie złożyć w kupne czteroletniemu kanonowi wyrównywające w kwocie rubli sr. 164 kop. 62.— oprócz tego w kupnego tudzież podatków i innych ciężarów do tej realności przywiązanych obowiązkiem jego będzie opłacać do Kassy wskazać mu się mającej corocznie w dwóch ratach to jest: 1 Czerwca i 1 Grudnia kanonu rubli sr. 41 kop. 15 1/2.
Poddać się skutkom wyniknąć mogącym z regulacyi wsi Lisowie we względzie gruntów jeżeli potrzeba tego zachodzić będzie.
Utrzymujący się przy licytacyi winien ponieść, koszta pomiaru gruntów do młyna zwyż wzmiankowanego należących, a przez starozakonnego Lejzera Warszawskiego poniesione.
Każden pretendent przed przystąpieniem do licytacyi obowiązany usprawiedliwić się świadectwem Kommisarza Obwodu, że jest znany jako dobry i zamożny gospodarz i że posiada odpowiedni fundusz do nabycia w wieczystą dzierżawę tej realności, tudzież złożyć vadium w gotowiznie rubli sr. 41 kop. 15 1/2, kióre nieutrzymującemu się przy licytacyi natychmiast zwrócone będzie.
O innych warunkach konkurenci w biurze Rządu Gubernialnego, a szczególniej w Sekcyi Dóbr i Lasów Rządowych każdego dnia w godzinach służbowych poinformować się mogą.
w Kaliszu dnia 22 Czerwca (4 Lipca) 1842 r.
p. o. Gubernatora Cywilnego,
Nieniewski z.
Sekretarz Jlny, Jarnuszkiewicz.


Dziennik Powszechny 1864 nr 135

LICYTACJE I SPRZEDAŻE PUBLICZNE.
(N. D. 2734) Rząd Gubernjalny Warszawski.
Podaje do powszechnej wiadomości, że w d. 30 Czerwca (12 Lipca) r. b. odbywać się będzie w Wieluniu w biurze Naczelnika Powiatu przed Asesorem Ekonomicznym Ogu Wieluńskiego licytacja na dwunastoletnie poczynając od 1 Czerwca 1864 r. wydzierżawienie użytku z kopalni kamienia wapiennego w Ekonomji Mierzyce w osadzie młyna Kurpet w Powiecie Wieluńskim położonej in plus, poczynający od sumy rs. 164 kop. 22.
Każdy zatem chęć licytowania mający winien się zgłosić w miejscu i terminie wyżej oznaczonych z odpowiedniem świadectwem kwalifikacyjnym i vadium 1j4 części sumy, od której licytacja rozpoczynać się będzie, wyrównywającym.
O innych zaś warunkach w biurze Rządu Gubernialnego mianowicie w Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych w godzinach służbowych i u Asesora Ekonomicznego w Wieluniu bliższą informacją powziąść można.
Warszawa d. 28 Maja (9 Czerwca) 1864 r.
Gubernator Cywilny
Jenerał-Major, Rożnów.
Naczelnik Kancelarji Świętochowski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Działoszyn dzieli się na gromady:
3. Lisowice, obejmującą: wieś Kiedosy, os. młyn. Kurpet, wieś Lisowice.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke Nowak

Wojewoda.

Echo Łódzkie 1935 lipiec

POŻAR MŁYNA. Straty wynoszą 60 tysięcy złotych. Wieluń 13.7. W miejscowości Kurpet gm. Działoszyn nad rzeką Wartą spalił się młyn wodny wraz z przybudówkami stanowiący własność Ryszarda Belko. Straty spowodowane przez pożar obliczone zostały na 60,000 złotych. Pożar powstał prawdopodobnie wskutek krótkiego spięcia przewodów elektrycznych.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza