-->

niedziela, 2 czerwca 2013

Brzeziny

Spis 1925 r.
Brzeziny, kol., pow. sieradzki, gm. Barczew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 4. Ludność ogółem: 34. Mężczyzn 15, kobiet 19. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 21, ewangelickiego 8, innego chrześc. 5. Podało narodowość: polską 27, niemiecką 6, rosyjską 1.

Wg. skorowidza Bystrzyckiego znajdowała się 12 km od stacji kolejowej Sieradz i 8 km od drogi Sieradz-Złoczew.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
I. Obszar gminy wiejskiej Barczew dzieli się na gromady:
14. Wola-Będkowska, obejmującą: kolonję Brzeziny, folwark Chojary, wieś Wola Będkowska, folwark Wola Będkowska, kolonję Wola-Będkowska.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki


Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza