-->

poniedziałek, 17 czerwca 2013

Aleksandrówka

Aleksandrówka, wieś w gminie Dalików.

 Aleksandrówka 1930 r. 

1992 r. 


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Gostków dzieli się na gromady:
13. Plewnik II kol., obejmującą: kol. Plewnik II, wieś Plewnik St., wieś Aleksandrówka, kol. Plewnik III, wieś Nowa-Wieś.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 36

Komornik sądu grodzkiego w Łodzi, 21-go rewiru, Ignacy Hermanowski, urzędujący w m. Łodzi, przy ul. 11-go Listopada Nr. 37-a, obwieszcza, że w dniu 5 października 1933 roku, od godz. 10 rano, odbę­dzie się w sali posiedzeń sądu okręgowego w Łodzi, przy Placu Dą­browskiego Nr. 5, na żądanie Romana i Bronisławy małż. Nowak, sprze­daż z publicznej licytacji nieruchomego majątku, położonego we wsi Aleksandrów, gminy Gostków, pow. łęczyckiego, stanowiącego wła­sność Kazimierza i Leokadji małżonków Sztybrych.
Nieruchomość ta składa się z działki ziemi, oznaczonej Nr. 4, wydzielonej z folwarku „Plewnik lit. C", pow. łęczyckiego, o po­wierzchni około 6 mórg ziemi ornej, niedrenowanej, bez zabudowań i zadrzewienia, szczegółowo wymienionej w opisie z dnia 27 marca 1933 roku.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, posiada księgę hipoteczną w wydziale hipotecznym w Kaliszu, zostanie sprze­dana w całości, oraz obciążona jest: 1) długami na kwoty rb. 3.000 z % % i kosztami, złotych w złocie 9.800 z % % i kosztami, 2) kaucja­mi złotych w złocie 980 i 3) ostrzeżeniem zł. 800 z % % i kosztami.
Na opisanej nieruchomości służy prawo dożywotnich alimentów na rzecz Franciszki i Szczepana małż. Sztybrych.
Nieruchomość powyższa znajduje się w dzierżawie Władysława i Anny małż. Sobolak od dnia 2 marca 1932 roku do dnia 1 marca 1935 roku.
Licytacja rozpocznie się od ceny szacunkowej zł. 4.000, a zamie­rzający wziąć udział w sprzedaży obowiązany jest złożyć wadjum w kwocie zł. 400.

Akta sprawy licytacyjnej mogą być przejrzane w kancelarji ko­mornika do czasu złożenia akt do sądu (art. 248 Tymcz. Instr. Og. dla sądów — Dz. Ust. 2/17 r.), a od tej chwili w kancelarji II wydziału cy­wilnego sądu okręgowego w Łodzi. (Do akt Nr. 423/33).

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza