-->

poniedziałek, 6 maja 2013

Zygmuntów

Spis 1925:
Zygmuntów, kol., pow. sieradzki, gm. Krokocice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 7. Ludność ogółem: 49. Mężczyzn 27, kobiet 22. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 49. Podało narodowość: polską 49.

Zygmuntów, obecnie część wsi Ruda Jeżewska w gminie Zadzim.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 IX. Obszar gminy wiejskiej Krokocice dzieli się na gromady:
11. Ruda, obejmującą: kolonję Jeżew A, kolonję Jeżew B, część wł. Jeżew, wieś Ruda, kolonję Zygmuntów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Łódzkie 1933 listopad
Echo Sieradzkie 1933 25 listopad

Kronika Sieradza i okolicy.
ZEMSTA ŻEBRAKA.
Rozwiązanie zagadki pożaru zagrody.
Wieczorem we wsi Zygmuntów, powiatu sieradzkiego, wybuchł pożar w zagrodzie niejakiego Wojciecha Studniarka. Ocalono jedynie dom mieszkalny, natomiast obora z bydłem, stodoła ze zbożem i narzędziami rolniczemi oraz t. p. zabudowania gospodarskie spłonęły. Straty wyrządzone przez ogień sięgają wysokości 10.000 złotych.
Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, że pożar powstał wskutek podpalenia.
Ujęto też niebawem podpalacza, którym okazał się około 20-letni mężczyzna podający się za Stefana Owczarka. Trudnił się on żebractwem i krytycznego dnia przyszedł do Studniarka, gdzie mu jednak odmówiono wsparcia. Mszcząc się Owczarek pod osłoną nocy podpalił zagrodę Studniarka. Podpalacza osadzono w więzieniu do dyspozycji władz sądowych.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza