-->

poniedziałek, 6 maja 2013

Zielona Wygoda

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Zielona wygoda, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Zadzim, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 6, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:  
Zielona Wygoda,  os., pow. sieradzki, gm. i par. Zadzim, odl. 24 w. od Sieradza, ma 1 dm. 14 mk. W r. 1827 1 dm., 7 mk.

Spis 1925:
Zielona Wygoda, wś, pow. sieradzki, gm. Zadzim. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 2. Ludność ogółem: 13. Mężczyzn 4, kobiet 9. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 13. Podało narodowość: polską 13.

Zielona Wygoda, obecnie przysiółek w gminie Zadzim.

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1860 nr 36

(N. D. 786) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Stosownie do art. 682 Kodexu Postępowania Sądowego wiadomo czyni, iż na żądanie Adolfa Heliodora-Edwarda 3ch imion Jabłkowskiego, dawniej dzierżawcy dóbr Ralewic, a teraz z własnych funduszów się utrzymującego, w mieście Zgierzu Ogu Zgierskim zamieszkałego, zamieszkanie zaś prawne u Franciszka Modrzejewskiego Patrona w Kaliszu obrane mającego, od którego tenże Patron Modrzejewski, w miejsce ustanowionego Jana Prawdzic Gowarzewskiego stawa i subhastacyą dóbr Ralewic popiera, w poszukiwaniu summy rsr. 9000 z procentem, aktem zajęcia przez Franciszka Roweckiego Komornika Trybunału, na gruncie tychże dóbr w d. 9 (21) Marca 1859 r. rozpoczętym, a w d. 14 (26) Marca t. r. ukończonym, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie:
Dobra Ziemskie Ralewice,
składające, się z poprzednich ich części lit. A B, z folwarku i wsi zarobnej Ralewice, z pustkowa Zielona Wygoda, z folwarku Rozaliów, z koloniów Skęczno, Stara Grabina i Nowa Grabina zwanych, w Ogu Szadkowskim w Pcie Sieradzkim Gub Warszawskiej położone, należące do parafii Zadzimia, a składające gminę Ralewice, obejmujące w sobie rozległości, uważając sposobem przybliżonym włók nowopolskich 87 mórg 25 pręt. kwad. 42, a na miarę rossyjską dziesiatyn 1320 których grunta należą do klassy II. III. i IV.
Dobra te dziedziczne są Teodora-Emanuela 2ch imion Jabłkowskiego w wsi Ralewicach mieszkającego, a kontrakt dzierżawny w d. 8 (20) Czerwca 1858 r. przed Rejentem Szczawińskim za cenę roczną po rs. 2550, zawarty jest na lat 10, uważając od d. 12 (24) Czerwca 1858 r. na imię Adolfa-Heliodora-Edwarda 3ch imion Jabłkowskiego.
W dobrach tych jest gospodarzy 8, robiących po dni 4 tygodniowo, a w czasie żniw po dni 5, pełnią stróżą i są obowiązani po jednej sztuce przędzy uprząść i 18 łokci płótna zrobić. Komorników 7, robiących ręczno tygodniowo po dniu 1, a w czasie żniw po dni 2, pełnią stróżą i obowiązani chodzić w podróże. Komornica jedna. Czynszownicy są: Teofil Wodziński, Wojciech Justyński, Katarzyna Jezierska, Kasper Pijanowski, Andrzej Milewski, Jan Woźniak, Kacper Klimczak, Stanisław Olejniczak, Antoni Plewiński, Antoni Janicki, Wawrzyniec Zmudziński, Kazimierz Leśniak, Andrzej Brzozowski; Jan Lisowski, Józef Janicki, Wojciech Borzęcki, Paweł Tomaszewski, Antoni Sobolewski, Mateusz Plewiński, Bogumił Marciniak, Stanisław Olejniczak, Wawrzyniec Jezierski, Roch Kozubski, Stanisław Trzaskalski, Walenty Adamski, Franciszka Chrebelska, Franciszek Popławski, Juljan Dobrowolski, Wojciech Lewandowskj, Józef Plewiński, Józef Kozubski, Anto Grzeliński, Paweł Karasiak, Bartłomiej Adamczyk, Felicyan Kiedrzyński, Jakób Urbański, Paweł Walczak. Józef Brzozowski, Kazimierz Nowak, Andrzej Presler, Jan Piasecki, Franciszek Lewandowski, Paweł Tomaszewski, Jan Kowalski, Józef Kawiecki, Kacper Woźniak, Paweł Klimczak, Wojciech Olejniczak.
Dalsze obowiązki włościan, załogi, daniny i opis zabudowań dworskich, granice i inne szczegóły w dobrach tych znajdująca się, w akcie zajęcia szczegółowo są opisane.
Akt zajęcia wręczony został Hipolitowi Szymańskiemu Wójtowi gminy Ralewice i Teodorowi Jabłkowskiemu właścicielowi d. 26 Marca (7 Kwietnia) 1859 r., Janowi Witwickiemu zastępcy Pisarza Sądu Pokoju Okręgu Szadkowskiego d. 27 Marca (8 Kwietnia) t. r. następnie do księgi wieczystej dóbr Ralewice w Kancellaryi Ziemiańskiej d. 12 (24) Stycznia 1860 r., a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w d. 22 Stycznia (3 Lutego) t. r. wpisany i zaregestrowany został..
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego Iej Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych jego posiedzeń.
Warunki licytacyi, oraz zbiór objaśnień w biurze Pisarza Trybunału i u popierającego sprzedaż Franciszka Modrzejewskiego Patrona przejrzane być mogą.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i sprzedaży dóbr tych, na audyencyi publicznej Trybunału tutejszego w dniu 8 (20) Marca r. b. o godzinie 10 z rana nastąpi.
Kalisz d. 25 Stycznia (6 Lutego) 1860 r.

Assesor Kollegialny, Józef Migórski.

Dziennik Powszechny 1861 nr 17

LICYTACJE I SPRZEDAŻE РUBLICZNE. (N. D. 4624) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytację publiczną, w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny, w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych. Termin sprzedaży 22 Maja (3 Czerwca) 1862 r.          
22. Ralewice, składające się z folwarku i wsi Ralewice, z pustkowia Zielona Wygoda, z folwarku Rozaliów, z kolonii Skęczno, Stara Grabina i Nowa Grabina, wraz i wszystkiemi przyległościami i przynależytościami, w Okręgu Szadkowskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 193 kop. 18, vadium do licytacji rs. 825, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 4931, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Emiljanem Ordon.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi. Warunki licytacyjne są do przejrzejnia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Ostrzeżenie. Wrazie nie dojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie, bez dalszych nowych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa, oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego zd. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku.) Kalisz d. 23 Wrześ, (4 Paźdz.) 1861 r. Prezes, Szymanowski. Pisarz, Janczewski.

Dziennik Powszechny 1861 nr 43

(N. D. 5148) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Do niewiadomych z pobytu sukcessorów niegdy Balbiny z Niedzwiedzkich lo ślubu Przepałkowskiej 2o Kizińskiej, wierzycielki sumy w Dziale 4 pod Nr. 9 na rzecz tejże na dobrach Ralewicach zahypotekowanej, a mianowicie: a) Józefa, b) Aleksandra, c) Antoniny zamężnej Grzegorzewskiej, d) Zuzanny wdowy Börner, rodzeństwa Przepałkowskiej. 2. Kamilii-Marjanny z Jabłkowskich Teodora Komornickiego żony wierzycielki sumy w Dziale IV pod Nr. 13 na dobrach Ralewicach zahypotekowanej. Na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca {10 Lipca) 1860 r. zawiadamia wszystkich interesowanych a głównie powyżej wymienionych, iż dobra ziemskie Ralewice składające się z folwarku i wsi Ralewice z pustkowia zielona Wygoda, z folwarku Rozaliów z Kolonii Skęczno, stara Grabina, i nowa Grabina, wraz z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami, w Okręgu Szadkowskim Powiecie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej położone, jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych sumę rs. 193 kop. 18, z mocy upoważnienia Dyrekcji Głównej z dnia 2 (14) Sierpnia 1861 roku Nr. 11756 są wystawione na przymusową sprzedaż przez licytacją publiczną, która odbywać się będzie w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej w dniu 26 Maja (7 Czerwca) 1862 r. poczynając od godziny 10 z rana w Kancelarji hypotecznej przed Emilianem Ordonem Rejentem miejscowej Kancelarji Ziemiańskiej lub jego prawnym zastępcą, w mieście Kaliszu przy ulicy Józefiny w gmachu Sądowym. Vadium do licytacji oznaczone jest w kwocie rs. 825, w gotowiźnie lub listach zastawnych z właściwemi kuponami. Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 4931. Warunki tej przedaży są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej. Ostrzeżenie. W razie nie dojścia do skutku po wyższej sprzedaży dla braku licytantów druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku Odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi wedle art. 25 powołanego na początku postanowienia Rady Administracyjnej. Kalisz d. 19 (31) Października 1861 r. Prezes, Szymanowski. Pisarz, Janczewski.

Dziennik Warszawski 1864 nr 266

(N. D. 5659) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na 1-szą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną, w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
Termin sprzedaży dnia 28 Maja (9 Czerwca) 1865 r.
4. Ralewice, składające się z wsi i folwarku Ralewice, z pustkowia Zielona Wygoda z folwarku Rozaljów, kolonjów Skęczno, Stara Grabina i Nowa Grabina, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Szadkowskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 206 kop. 71, vadjum do licytacji rs. 810, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 4931, przed Rejentem Kanc. Ziem. Edwardem Milewskim.  
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać, był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 24 Paźdz. (5 Listop.) 1864 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Janczewski.

Dziennik Warszawski 1866 nr 173

(N. D. 4729) Pisarz Trybunału Cywilnego 1-ej Instancji Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
W myśl art. 682 kodeksu postępowania sądowego wiadomo czyni, iż na żądanie Krossy z Pregerów Dreher, po Gierszonie Dreher pozostałej wdowy, właścicieli nieruchomości w mieście Kaliszu zamieszkałej, a zamieszkanie prawne do tego interesu i całej subhastacji u Teodora Rościszewskiego Obrońcy przy Radzie Stanu Królestwa Polskiego urzędującego w Kaliszu obrane mającej, który zarazem sprzedażą dyryguje w poszukiwaniu sumy rs. 1,800 z procentem 5 % od dnia 12 Września 1860 roku i rs. 900 z takimże procentem od dnia 11 Września 1863 r., lub o tyle mniej o ileby wypłatę czyto na ogólną sumę rs. 2,700, czy też a conto należnych procentów kwitami usprawiedliwioną została oraz kosztów, protokułem Komornika przy Trybunale Cywilnym Gubernji Warszawskiej w Kaliszu Marcelego Filipowskiego w dniu 1 (13) i 2 (14) Czerwca 1866 roku zajęte zostały na przymusowe w drodze sądowej wywłaszczenie
Dobra ziemskie Ralewice
składające się z dwóch części lit. A i B z folwarku i wsi zarobnej Ralewice, z pustkowia Zielona wygoda z folwarku Rozaljów, z kolonji Skęczno; z kolonji Stara Grabina, z kolonji Nowa Grabina zwanych, z przyległościami i przynależytościami położone w Okręgu Szadkowskim Gubernji Warszawskiej gminie Zadzin, prawem własności do Teodora Jabłkowskiego dłużnika, tamże zamieszkałego należące pozostają w posiadaniu tegoż, graniczą na wschód słońca z wsią Rzeczycą, na południe z wsią Rozdziałami, na zachód z Rozdziałami i Rudnikami, na północ z dobrami Zadzinem, odległe od miast najbliższych jako to: od miasta okręgowego Szadku 1 i pół mili, od miasta powiatowego Sieradza mil trzy, od miasta Poddębic mil dwie, licząc milę po siedm wiorst polskich.
Włościanie zajmujący około włók 36 mórg 14 prętów 8, na skutek Ukazu Najwyższego z dnia 19 Lutego (2 Marca) 1864 roku zostali uwłaszczeni i od płacenia czynszu, robocizny i wszelkich danin są wolni.
Budynki dworskie wsi Ralewice są: dwór i oficyna murowane z cegły palonej, kloaki z desek, chlewy, stajnie i szopa pod jednym dachem, owczarnia murowana, studnia balami cembrowana z żurawiem i wiadrem, stodoła o dwóch klepiskach, stodoła druga o dwóch klepiskach i spichrz murowane, stajnie i wozownie pod jednym dachem, dom murowany wolarnia, gorzelnia, browar, młyn wodny z pomieszkaniem w którym mieszka młynarz Konstanty Fontner płaci rocznie rs. 52 kop. 50 i jest obowiązany mleć dworowi bezpłatnie kuźnia z pomieszkaniem, w której mieszka kowal Sylwester Adamski, dom gościniec, w którym szynkuje Kluszczyński szynkarz za wynagrodzeniem 21 procent i płaci rs. 50 rocznie posiada gruntu 9 mórg, ogród i pomieszkanie cegielnia, piec do palenia cegły, szopa do suszenia, szopa druga, stodoła, dom.
Budynki folwarku Rozaljów są: chałupa w której mieszka propinator, borowy i pastucha studnia cembrowana, młyn wodny, w którym mieszka młynarz Racięcki płaci czynszu rocznie rs. 30, stodoła o jednem klepisku, stodoła o dwóch klepiskach, owczarnia, gościniec w którym szynkuje Miterski, płaci rocznie rs. 19 za wynagrodzeniem 21 procent, chlewy, obory, stodoła o jednem klepisku.
Budynki dworskie na kolonji Nowej Grabinie: gościniec wraz ze stajnią i wjazdem pod jednym dachem, w którym szynkuje karczmarz Urbański za wynagrodzeniem 21 procent, płaci rocznie rs. 55, przystawna do tegoż stodoła, studnia drzewem cembrowana.
W ogrodach owocowych dworskich jest drzew różnego gatunku sztuk 120.
Ogólna rozległość dóbr Ralewic wynosi około włók 87 mórg 25 prętów 42, z czego odchodzi na grunta włościańskie włók 36 mórg 14 prętów 8, zatem grunta dworskie mają rozległości włók 51 mórg 9 prętów 94.
Szczegółowy opis stanu tych dóbr, z wykazem wysiewów i inwentarzy, opłacanych podatków skarbowych i ciężarów gruntowych, obejmuje wspomniony tu protokół zajęcia tych dóbr który dnia 3 (15) Czerwca 1866 r. doręczony został przez woźnego Trybunału tutejszego Bogumiła Heniga Wójtowi gminy Zadzin Ignacemu Niedzwiedzkiemu do rąk własnych i Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Szadkowskiego do rąk Jana Ługowskiego Podpisasarza.
Wpisanie protokułu zajęcia do księgi hypotecznej nastąpiło dnia 11 (23) Czerwca r. b. a do księgi zaregestrowań w Kancelarji Pisarza Trybunału dnia 25 Czerwca (7 Lipca) t. r.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyjnych nastąpi dnia 11 (23) Sierpnia 1866 roku o godzinie 10 z rana w zwykłem miejscu posiedzeń Trybunału Kaliskiego.
Kalisz d. 27 Czerwca (9 Lipca) 1866 r.
Asesor Kolegjalny J. Migórski.

Dziennik Warszawski 1866 nr 225

(N. D. 6134). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Zawiadamia wierzycieli hypotecznych, niemających prawnie obranego zamieszkania, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności lub ostrzeżenia są umieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra te, jako zalegające w opłatach rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych wystawiona są na pierwszą przymusową przedaż przez licytacje publiczną w mieście Kaliszu w gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym w kancelarji rejenta wyznaczonego, lub jego zastępcy odbyć się mającą a w szczególności co do dóbr:
17. Ralewice z części A. B. w jednę całość złączonych składających się, tudzież z folwarku i wsi Ralewice, z pustkowia Zielona Wygoda, z folwarku Rozaliów, z kolonii Skęczno, Stara i Nowa Grabina, z wszystkiemi ich przyległościami i przynależytościami w O-gu Szadkokowskim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu należnych sumę rsr. 295 kop. 38 1/2, że przedaż odbędzie się przed Rejentem Łopuskim dnia 13 (25) Maja 1867 r., że vadium do licytacji oznaczone zostało na rsr. 1200, że licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 4931 kop. 25, że wreszcie zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z imion nazwisk i pobytu SS-rów niegdy Józefa Aleksandra dwóch imion Jabłkowskiego, tudzież SS rów niegdy Adolfa Heliodora Edwarda trzech imion Jabłkowskiego, niemniej dla niewiadomych z pobytu SS-rów niegdy Balbiny z Niedzwieckich, pierwszego ślubu Przepałkowskiej, powtórnego Kizińskiej to jest: Józefa, Antoniny zamężnej Grzegorzewskiej i Zuzanny wdowy Börner rodzeństwa Przepałkowskich, wreszcie dla niewiadomych z pobytu Kamilli, Marjanny z Jabłkowskich Teodora Komornickiego żony, z powodu praw i wierzytelności na rzecz wyżej wymienionych osób na dobrach tych zabezpieczonych.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 ej z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym przedaż odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Vadium do licytacji złożyć się mające powinno być w gotowiźnie lub listach zastawnych w właściwemi kuponami.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku konkurentów, druga i ostatnia sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 postanowienia Rady Administracyjnej z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r).
Kalisz, dnia 14 (26) Września 1866 roku.
za Prezesa, Kęszycki.
Pisarz, Bierzyński.  

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVII. Obszar gminy wiejskiej Zadzim dzieli się na gromady:
10. Ralewice, obejmującą: wieś Ralewice, kolonję Ralewice, folwark Ralewice, kolonję Ralewice-Nowe, wieś Zielona Wygoda.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:

wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 35

Wszczęcie postępowań w sprawie uznania zaginionych za zmarłych.
Sąd Okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C., obwieszcza, iż na skutek posta­nowienia Sądu z dnia 29 września 1934 r., zosta­ło wszczęte postępowanie o uznanie za zmar­łego Leona Trzuskowskiego, syna Rocha i Agnieszki z Dybielów, urodzonego w Zielo­nej Wygodzie, gm. Zadzim, powiatu tureckiego w dniu 8 sierpnia 1882 roku.
Wobec czego Sąd wzywa go, aby w termi­nie 6 miesięcznym od dnia wydrukowania ni­niejszego, zgłosił się do Sądu, gdyż w przeciw­nym razie, po upływie tego terminu zostanie przez Sąd uznany za zmarłego.

Wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Leona Trzuskowskiego, aby o znanych sobie faktach zawiadomili Sąd Okrę­gowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto Sąd nadmienia, że Leon Trzuskowski był sta­łym mieszkańcem wsi Rudniki, gm. Pęczniew, pow. Turek. Co. 238/39.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza