-->

poniedziałek, 6 maja 2013

Wola Dąbska

Spis 1925:
Wola Dąbska, kol., pow. sieradzki, gm. Wierzchy. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 18. Ludność ogółem: 119. Mężczyzn 60, kobiet 59. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 119. Podało narodowość: polską 119.

Wikipedia:
Wola Dąbska-osada w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Echo Sieradzkie 1932 21 kwiecień

KARY ADMINISTRACYJNE.
Starostwo sieradzkie ukarało trybem administracyjnym następujące osoby.
Gajewski Alfons z Woli Dembskiej gm. Wierzchy za posiadanie rewolweru bez zezwolenia — na 100 złot.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIV. Obszar gminy wiejskiej Wierzchy dzieli się na gromady:
22. Wola-Flaszczyna, obejmującą: wieś Wola Flaszczyna, folwark Wola Flaszczyna, kolonję Wola-Dąbska.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:

wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 36

Wpisy do rejestru handlowego.

Do rejestru handlowego sądu okręgowego w Kaliszu, Działu A, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 21 stycznia 1933 roku.
13013. Janina Lorenc — sklep kolonjalno-spożywczy w Woli Dąbskiej, gminy Wierzchy, powiatu sieradzkiego. Istnieje od 1932 ro­ku. Właścicielka Janina Lorenc, zamieszkała w Woli Dąbskiej.

Echo Sieradzkie 1933 12 listopad

14 RAN I 2 ZĘBY
Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej w Sieradzu pod przewodnictwem sędziego Gzowskiego, prokuratora Kropielskiego sek. Mieszewskiego rozpatrywał sprawę mieszkańców wsi Wola Dębska gm. Wierzchy Antoniego, Jana i Józefa Cepowskich. Fr. Grabowskiego, Stanisława i Jana Piątka oraz Jana Kornackiego oskarżonych o to, że w dniu 16 czerwca b. r. wpadli na mieszkańców tejże wsi Alfonsa i Bolesława Gajewskich i poważnie ich pobili, przyczem pierwszy otrzymał 8 ran; prócz tego wybito mu 2 zęby, zaś Bolesławowi zadano 6 ran.
Na rozprawie wyjaśniło się, że Gajewscy pierwsi wszczęli bójkę.
Sprawę rozważał Sąd Okręgowy, skazując Antoniego, Jana i Józefa Cepowskich po 6 miesięcy więzienia z zawieszeniem na 5 lat, pozostałych zaś uniewinnił.

Bronił adwokat Wołkowiński, powództwo cywilne popierał adw. Wieczorkiewicz.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza