-->

wtorek, 14 maja 2013

Witów

Zajączkowski:
Witów-pow. turecki
1) 1295 kop. XVI w., C. Sir. inscr. 35 f. 255b-257: Wythovo - hereditas prope Wartha (v.). W dok. Władysława Łokietka dot. wójtostwa w Warcie wzm. o włączeniu W. w skład uposażenia wójta.
2) XVI w. Ł. I, 410, 412: Wythow - villa, par. Warta, dek. warcki, arch. uniejowski. 3) 1511-1518 P. 180: Witow - par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1553-1576 P. 221: Wythow - jw. 4) XIX w. SG XIII, 677: Witów - wś i folw., par. jw., gm. Grzybki, pow. turecki. 

Czajkowski 1783-84 r.
Witow att woytos. wart., parafia warta, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Byszewski, pułkownik.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Witów, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Szadkowski, parafia Warta, własność prywatna. Ilość domów 16, ludność 123, odległość od miasta obwodowego 3 1/2.

Słownik Geograficzny:  
Witów, wś i kol., pow. turecki, gm. Grzybki, par. Warta, odl. 38 w. od Turka. Wś ma z Augustynowem 11 dm., 102 mk.; kol. zaś 14 dm., 165 mk. W 1827 r. było 16 dm., 123 mk. Dobra W. składały się w r. 1867 z fol. W. i Augustynów, rozl. mr. 511. W r. 1872 folwarki zostały rozparcelowane pomiędzy częściowych nabywców. Wś Witów os. 20, mr. 57; wś Augustynów os. 4 mr. 6. Na początku XVI w. mieszkańcy dawali pleb. w Warcie tylko kolędę po pół gr. z łanu (Łaski, L. B., I, 411).

Spis 1925:
Witów, wś i kol., pow. turecki, gm. Grzybki. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 9, kol. 16. Ludność ogółem: wś 57, kol. 129. Mężczyzn wś 35, kol. 67, kobiet wś 22, kol. 62. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 57, kol. 129. Podało narodowość: polską wś 57, kol. 129.

Wikipedia:
Witów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Warta.W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
WITÓW par. Warta, p. sieradzki, z folwarkiem Augustynów. W 1666 r. Adam Poniatowski chorąży sieradzki cedował Witów i sołectwo w Warcie Andrzejowi Modlińskiemu, a wdowa po Modlińskim w 1689 odstąpiła Janowi Wolskiemu. W 1783 roku własność Byszewskiego pułkownika. W 1804 roku od Karola Węgierskiego kupił Maksymilian Łączkowski za 128 260 zł. W 1827 roku było tu 16 domów i 123 mieszkańców na powierzchni 511 mg. W 1872 roku folwarki rozparcelowano i wieś Witów ma ma osadników 20 na 57 mg, a Augustynów 4 osadników na 6 mg. (Pstrokoński 1823 k. 64, TD)

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Warta) 1736

Witów
Roku Pańskiego 1736, dnia zaś 1 sierpnia. Ja, Antoni Troska wikary kościoła parafialnego Warty ochrzciłem trzema imionami Bonawentura, Józef Aleksy, urodzonego dnia 24 lipca, syna Wielmożnych Alberta i Eleonory Tymienieckich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Józef Tymieniecki dziekan wieluński i Urodzona Dorota Rytelska.

Akta metrykalne (Parafia Warta) 1741

Witów
Roku Pańskiego 1741, dnia 30 sierpnia. Ja, Sebastian Franciszek Czekalski kaznodzieja i mansjonarz kościoła parafialnego Warty, ochrzciłem z wody we dworze dziecko, któremu nadałem dwa imiona Seweryn i Jan, Urodzonych rodziców Pawła i Eleonory Tymienieckich, którego rodzicami chrzestnymi w tym czasie byli Urodzony Pan Franciszek Tymieniecki i Katarzyna Tymieniecka. Ceremonię zaś dopełnił dnia 22 października Przewielebny Wojciech Łabęcki promotor Towarzystwa ś. Różańca a asystentami byli Wielmożny Pan Jan Walewski i Urodzona panna Ludwika Radolińska z domu Walewskich.

Gazeta Warszawska 1830 nr 50

Po śmierci Doroty Ludwiki Schlieben z domu Riedel, dnia 25 Lutego 1822 roku nastąpioney, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem po raz drugi donosząc, zawiadomia podpisany, iż do przeniesienia własności summy 24,000 zł: Pol: prowizyią 5 od 100 na dobrach Wittowie w Powiecie Wartskim leżących, w Dziale IV. pod Nem 1 lokowaney, termin na dzień 16 Listopada 1830 roku w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego przeznaczony został.— Kalisz dnia 3 Lutego 1830 r.
Rejent Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego,
F. Bajer.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 72

(N. D. 1563) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Ogłasza wiadomość o toczączych się postępowaniach spadkowych, po zmarłych:
1. Karolu Thorma, jako właścicielu dóbr Wittów z Okręgu Wartskiego.  
(…) Do ukończenia tych postępowań spadkowych termin na dzień 1 (13) Październiki r. b. w Kaliszu w Kancellaryi Ziemiańskiéj przed podpisanym Rejentem się wyznacza.
Kalisz dnia 8 (20) Marca 1847 roku.
Nepomucen Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 21

(N. D. 636) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Wyrokiem Trybunału Cywilnego b. Guberni Kaliskiej dnia 3(15) Czerwca 1842 r. z powództwa Augustyna Schmidt w imieniu własném i jako nabywcy praw Rocha Schmidta i Maryanny z Majerowiczów Milewskiej, dawniej we wsi Witowie Okręgu Wartskim, a teraz w mieście Warcie mieszkającego współwłaściciela dóbr Witowa, od którego Karol Emilian Bille Patron Trybunału w Kaliszu zamieszkały stawał przeciwko Franciszkowi Xaweremu Majerowiczowi w imieniu własnem i nabywcy praw Magdaleny z Majerowiczów Koźmińskiej, zastawnemu posiadaczowi dóbr Wilczkowa we wsi Wilczkowie Okręgu Wartskim mieszkającemu, także współwłaścicielowi dóbr Witowa Romana Ostapowicza Patrona w Kaliszu mieszkającego za Obrońcę ustanowionego mającemu, nakazane zostały działy majątku po Franciszku i Małgorzacie małżonkach Majerowiczach pozostałego, jak niemniej sprzedaż dóbr Witowa gdyby te w naturze dogodnie podzielić się nie dały. Na skutek wyroku tego mianowani biegli sporządzili w dniach 25 listopada (7 Grudnia) 1842 r. 3 (15) Marca 1843 r. relacyą, przez którą dobra Witów na dwie równe części podzielili.
Relacya ta wyrokiem Trybunału Kaliskiego dnia 4 (16) Maja 1843 r. zaocznie zatwierdzoną została. Wyrok ten jednak że wyrokiem Trybunału Kaliskiego dnia 23 Czerwca (5 Lipca) 1843 r. zapadłym z oppozycyi, i przez Sąd Appellacyjny Królestwa niemniej Senat Rządzący potwierdzonym uchylony został, sprzedaż dóbr Witowa postanowiona, a przedewszystkiem oszacowanie dóbr nakazane zostało.W wykonaniu wyroków tych mianowani biegli sporządzili akt oszacowania dóbr Witowa w Okręgu Wartskim położonych włók 22 morgów 17 prętów kwadratowych 79 miary nowopolskiej rozległości mających, z folwarku Witowa, wsi Witowa, placów i gruntów w mieście Warcie składających się, szacunek ich na rs. 10,119 kop. 95 ustanowili.
Tak sporządzona taxa dóbr Witowa wyrokiem Trybunału Kaliskiego dnia 5 (17) Grudnia 1844 r. zapadłym zatwierdzoną zostało. Następnie obwieszczenia o sprzedaży dóbr Witowa w miejscach prawem przepisanych porozlepiane zostały, a po ogłoszeniu warunków licytacyjnych w dniu 5 (17) Stycznia 1845 r. odbyło się w terminie dnia 18 (30) Kwietnia 1845 r. przygotowawcze dóbr Witowa przysądzenie które Patronowi Karolowi Emilianowi Bille za summę 3500 rs. temczasowie przysądzone zostały, a w końcu w dniu 23 Maja (4 Czerwca) 1845 r. dobra te Karol Thorma za summę 14,501 rs. stanowczo zalicytował. Gdy następnie Augustyn Schmidt współwłaściciel dóbr Witowa Karola Thormę od składania połowy postąpionego szacunku uwolnił, a obecnie po zatwierdzeniu przez Trybunał Kaliski wyrokami pod temczasową exekucyą dnia 21 Listopada (3 Grudnia) 1847 r. i 2 (14) Stycznia 1848 r. zapadłemi, sporządzonych działów po małżonkach Majerowiczach pozostałego majątku okazało się że cały postąpiony szacunek dóbr Witowa po potrąceniu wierzytelności Franciszkowi Xaweremu Majerewiczowi przekazany został, gdy Scholastyka z Pietrzykowskich Augustyna Schmidt małżonka pomimo wręczonego sobie wezwania resztującego szacunku dóbr Witowa niepłaci, przeto Franciszek Majerowicz zastawny posiadacz dóbr Wilczkowa we wsi Wilczkowie Okręgu Wartskim zamieszkały, Romana Ostapowicza Patrona Trybunału za obrońcę ustanowionego mający, przeciwko Scholastyce z Pietrzykowskich Augustyna Schmidt małżonce czyli obojgom małżonkom Schmidtom z własnych się funduszów utrzymującym w mieście Warcie mieszkającym, przedsiębierze relicytacyą dóbr Witowa i tym celem termin do pierwszej publikacyi warunków licytacyjnych na audyencyi Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefina na dzień 5 (17) Lutego r. b. godzinę 10 z rana oznaczony został.
Zbiór objaśnień i warunków licytacyjnych przejrzane bydź może w biurze Pisarza Trybunału Kaliskiego lub w Kancellaryi Romana Ostapowicza Patrona Trybunału. Dobra na miejscu obejrzane być mogą.
Kalisz dnia 10 (22) Stycznia 1848. roku.
Franciszek Salezy Wołowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1855 nr 289

(N. D. 6946) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
2. Julianny z Czapiewskich Znanieckiej, co do współwłasności kapitału rs. 660 na dobrach Wittów z O-gu Wartskiego, w dziale IV pod Nr. 14, i co do summy rs. 525 sposobem ostrzeżenia, pod Nr. 20, na dobrach Wojcice Wielkie i małe z tegoż Okręgu, do której ściągają się, skutki z ostrzeżenia, w dziale IV. pod Nr. 9 stojącego, wyniknąć mogące.
(…) otworzyły się spadki, do uregulowania których, termin ad 1 i 2 na dzień 1 (13) Lipca 1856 r., a ad 3 et 4 na dzień 12(24) t. m. i r. w Kancellaryi Hypotecznej w Kaliszu, przed podpisanym Rejentem wyznacza się.  
Stan. Rościszewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 198

(Ν. D. 4304) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Warszawie.
Po śmierci:
1. Ignacego Żnanieckiego co do współwłasności summy złp. 4400 albo rs. 660 w dz. IV wykazu pod N. 14 na dobrach Wittów z Ogu Wartskiego ubezpieczonej, i summy złp. 2000 albo rs. 300 na drugiej współwłasności takowej summy sposobem zastrzeżenia zapisanej, (…) Otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznaczam termin przed sobą, na d. 11 (23) Marca 1859 r. w Kancellaryi Hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz d. 22 Sierpnia (3 Wrześ.) 1858 r.
Emiljan Ordon.

Dziennik Warszawski 1871 nr 87

N. D. 2478. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
5. Szczepana Wróblewskiego, właściciela realności Polko, tudzież ewikcji na dobrach Witów z Okręgu Wartskiego, pod Nr. 17c wpisanej.
(...) otworzyły się spadki, do regulacji których, wyznaczony został termin na d. 1 (13) Listopada 1871 r. przed podpisanym Rejentem.  
Kalisz d. 14 (26) Kwietnia 1871 r.
Wilhelm Grabowski.

Dziennik Warszawski 1871 nr 253

N. D. 7558. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na żądanie Stanisława Jackowskiego z własnych funduszów się utrzymującego w mieście Kaliszu i Feliksa Orzeł Kasjera Kasy Powiatu Konińskiego, w mieście Koninie zamieszkałych, a zamieszkanie prawne do tego interesu u Franciszka Modrzejewskiego, Patrona Trybunału w Kaliszu obrane mających, od których tenże Patron stawa i subhastacją dóbr Witowa, w poszukiwaniu sumy rs. 3,741 kop. 99 z procentem od dnia 2 (14) Stycznia 1871 r. należnej popiera, protokółem Komornika Trybunału Romualda Pinowskiego, w dniu 13 (25) i 14 (26) Kwietnia 1871 r. sporządzonym, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymusowego wywłaszczenia
DOBRA ZIEMSKIE
Wittow, składające się z wsi uwłaszczonej i gruntów dominialnych folwarcznych pod nazwą dóbr Wittow z zabudowaniami, w protokule zajęcia opisanemi, o ile do gruntów dominialnych odnoszą się z wyłączeniem gruntów i zabudowań na własność włościan przeszłych, zresztą z wszelkiemi dochodami i użytkami, rolami, pastwiskami, wodami i lasami, z tem co ich całość stanowi. Dobra te graniczą na wschód słońca z dobrami Głaniszew, a dalej z dobrami Czartki małe, Czartki duże. Cielce, Grzybki i folwarkiem Augustynów, odległe są od miasta Warty wiorst trzy, Sieradza mil dwie i pół, Błaszek mil dwie i pół, a Turku mil cztery i pół, należą do parafji Warta, gminy Grzybki, Powiatu Turekskiego, Gubernji Kaliszskiej, których właścicielami z hypoteki jawnemi są Szymon Kałuzny, Andrzej Hajdas i Wincenty Dzierań z rolnictwa się utrzymujący, w Wittowie zamieszkali. Granice ze wszech stron są jawne kopcami i miedzami opatrzone. Całe dobra mają przybliżonym sposobem w gruntach folwarcznych włók 11 mórg 15 miary nowopolskiej czyli dziesiatyn 177 miary ruskiej, grunta należą do klasy I, II i III. Podatki do kasy Powiatu w Turku opłacają się rocznie rub. sr. 340 kop. 34 1/2. Więcej szczegółowy opis dóbr Wittowa pod względem klasyfikacji gruntów, budowli i innych szczegółów, znajduje się w protokule zajęcia u popierającego sprzedaż Patrona Franciszka Modrzejewskiego, gdzie również jak i u Pisarza Trybunału zbiór objaśnień i warunków, każdego czasu przejrzeć można.
Protokół zajęcia doręczony jest w kopjach: Pisarzowi Sądu Pokoju w Warcie Ludwikowi Henrych i Wójtowi gminy Grzybki Filipowi Szmos, w dniu 27 Kwietnia (9 Maja) 1871 r. pierwszemu do rąk własnych, a drugiemu na ręce Pawła Łuczak zastępcy Wójta, następnie do księgi wieczystej dóbr zajętych w Kancelarji Ziemiańskiej dnia 28 Lipca (9 Sierpnia) t. r. wniesiony, a do księgi zaaresztowań w biurze Pisarza Trybunału utrzymywanej, d. 9 (21) Sierpnia r. b. wpisany i zarejestrowany został.
Sprzedaz dóbr tych odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu, w miejscu zwykłych posiedzeń w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny stojącym.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacji i sprzedaży na audjencji tegoż Trybunału w dniu 14 (26) Września 1871 r. o godzinie 10-ej z rana nastąpi.
Kalisz dnia 12 (24) Maja 1871 roku.
Po odbyciu następnie w dniach 28 Września (10 Października) i 12 (24) Października r. b. dalszych publikacji warunków, oznaczony został termin do temczasowego dóbr Wittowa przysądzenia na dzień 16 (28) Listopada r. b., w którym dobra te temczasowie Franciszkowi Modrzejewskiemu Patronowi za sumę rs 10,000 w gotowiźnie zasądzono, zaś termin do stanowczego przysądzenia na dzień 1 (13} Marca 1872 roku godzinę 10-tą z rana oznaczony został. W terminie tym dobra Wittów sprzedane będą od dotychczas postąpionej ceny lub od 2/3 części szacunku taksą wykryć się mającego, jeżeli takowa sporządzoną zostanie.
Kalisz dnia 17 (29) Listopada 1871 roku.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

Dziennik Warszawski 1875 nr 142

N. D 4516. Rejent Kancelarii Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
2. Pawła Tylińskiego cząstkowego współwłaściciela dóbr Witowa z o-gu Wartskiego.  
(…) otworzyły się spadki do uregulowania których wyznaczonym został termin na d. 7 (19) Stycznia 1876 r., w którym strony interesowane z prawami swemi do Kancelarji Ziemiańskiej podpisanego Rejenta zgłosić się winny.
Kalisz d. 20 Czerwca (2 Lipca) 1875 r.
Teofil Józef Kowalski.

Kaliszanin 1878 nr 95

W dniu 24 listopada w pobliżu Warty miał miejsce smutny wypadek; na polach Zagajewskich znaleziono poszarpane ciało młodej dziewczyny. Okazało się, że była to służąca z Witowa, która po południu szła do rodziców w Łabędziach, w polu w dzień biały napadnięta została przez psy, i śmierć znalazła męczeńską, o czem świadczą wyjedzone wnętrzności i poobgryzane ciało. Zaprawdę jest to wypadek krzyczący. Śledztwo zapewne wykryje coś więcej.

Kaliszanin 1887 nr. 53

We wsi Witowie, powiecie tureckim, zgorzał dom drewniany, stodoła i obora, ubezpieczone na 600 rs. Straty w spalonych ruchomościach wynoszą 200 rs.

Gazeta Kaliska 1903 nr 191

Doraźna zemsta. We wsi Witów, tureckiego powiatu, znany złodziej Józef Glejser, stały mieszkaniec gminy Staw, powiatu kaliskiego, schwytany na gorącym uczynku kradzieży u włościanina Jania Wojdżaka, zabity został na miejscu.


Gazeta Kaliska 1907 nr 286

We wsi Witów, pow. tureckiego, zmarła nagle włościanka Marjanna Janiak, lat 18.


Godzina Polski 1917 nr 58

Z Warty.
Wiec ludowy.
W sali teatralnej w Warcie, pow. sieradzkiego odbył się dnia 25 lutego r. b. wiec ludowy, zwołany przez polskie Stronnictwo ludowe. Wiec zagaił dr. Łaniewski, powołując na przewodniczącego p. Krawczyka, gospodarza ze wsi Brzegi. Przy stole prezyjadnym zasiedli jako asesorowie, p. Andruszewicz z Warty i p. Pułaski z Witowa, oraz p. Wilczyński, jako sekretarz.
Referat wygłosił p. Mieszko, gospodarz z Biskupiej Woli. W dłuższym przemówieniu przedstawił zebranym historję upadku państwa Polskiego, walkę o odzyskanie niepodległości, nawiązując zaś do czasów dzisiejszych, zobrazował obecne wysiłki narodu polskiego, bohaterską walkę legjonów, pracę zorganizowanych szeregów społeczeństwa około odbudowy państwa, powstanie Tymczasowej Rady Stanu, jej rolę, jako rządu polskiego, w końcu zaś nawoływał do szeregowania się warstw ludowych we własnym polskim stronnictwie ludowym do zorganizowanej pracy dla przyszłości naszego państwa i własnej armji.
Przewodniczący zebrania odczytał rezolucję wiecu, którą zebrani jednomyślnie przyjęli. Rezolucja ta brzmi:
Zebrani na wiecu ludowym w Warcie, w dn. 25 lutego 1917 r., witamy z radością tymczasową Radę Stanu, jako rząd polski, obiecujemy jej całkowite posłuszeństwo i poparcie, oraz zaznaczamy, że na pierwsze wezwanie stawimy się, by wypełnić nasz obowiązek narodowy.
Zwracamy się do tymczasowej Rady Stanu z prośbą o jaknajszybsze wprowadzenie administracji polskiej i utworzenie wojska polskiego".
Wiec zakończono okrzykami na cześć Niepodległej Polski, Rady Stanu, wojska polskiego i Józefa Piłsudskiego. W podniosłym nastroju, śpiewając "Boże coś Polskę", zebrani rozeszli się.


Rozwój 1919 nr 326

Straże ogniowe w powiecie tureckim znajdują się w następujących miejscowościach: w Dobrej, Słodkowie, Szadowie Pańskim, Orzeszkowie, Tokarach, Poniatowie, Witowie, Turku, Zimotkach, Boleszczynie i Malanowie. Strażom tym udzielono z funduszów ubezpieczeń wzajemnych zasiłków na sumę 9,700 mk.

Ziemia Sieradzka 1919 marzec

Ze wsi Witowa.
Koło Młodzieży im. Bartosza Głowackiego w Witowie odegrało dnia 2 marca r.b. komedyjkę pod tytułem: "Zapusty", i pieniądze, zebrane z przedstawienia, w sumie 400 marek, przeznaczyło dla Lwowian. Powyższą komedyjkę odegrali; St. Klamrówna, A. Janiak, A. Graczyk, W. Wilde, i N. Dzieranówna. Za szczere chęci, za zbożną pracę i za ofiarę dla biedaków lwowskich, składam im: „Bóg zapłać", i życzę, aby na duchu nie upadli, jeżeli w nich bije polskie serce i płynie polska krew. Z uznaniem jeszcze stwierdzam, że u nas w Witowie młodzież zorganizowała straż ogniową ochotniczą, chociaż niektórzy starsi gospodarze, nie tylko nie dołożyli do tego ręki, ale jeszcze się sprzeciwiali. Jednak młodzież nasza nie zachwiała się, lecz z całych sił stara się dojść do zamierzonego celu. — w czem niech im Pan Bóg dopomaga!
Członek Koła i Straży ST. Z.

Echo Tureckie 1924 nr 30

Subsydjum dla Straży Ogniowych Ochotn. pow. Tureckiego.
Dnia 4 sierpnia 1924 r., na zasadzie uch­wały Wydziału Powiatowego specjalna Ko­misja w osobach p. p. Insp. Ubezp. Łętowskiego i Insp. Sam. Glądały, dokonała podziałsubsydjum Sejmiku Powiatowego dla Straży ogniowych pow. Tureckiego 1500 zł. a mianowicie: Związkowi Florjańskiemu w Warszawie 120 zł., Redakcji „Przegląd Pożarniczy" 50 zł., Strażom Ogniowym: w Turku 200 zł. Szadowie 100; po 50 zł. w Uniejowie, Do­brej, Orzeszkowie, Poniatowie, Miłkowicach, po 30 zł. Grodzisku, Drozdowie Chwalborzycaeh, Czepowie, Świnicach, Wilamowie, Wieleninie, Witowie, Niewieszu, Niemysłowie, Pęczniewie, Socha, Cielcach, Ustkowie, Kowale-Pańskie, Wietchininie, Mikulicach, Tokarach, Milejewie, Goszcza­nowie, Jeziorsku, Skęczniewie, Piekarach, Boleszczynie, Psarach i Luboli.
Straży w Kaczkach, jako nie funkcjonu­jącej zapomogi nie przyznano. Straży dwor­skiej w Malanowie, nie wykazującej żadnej działalności, która 1923 r. otrzymała 126 milj. mk. z ubezpieczeń na kupno węży, z tych względów subsydjum nie przyznano.
Straży w Słodkowie nie funkcjonującej, która również otrzymała z ubezpieczeń w naturze węża i od p. Sznerra sikawkę, dla tego również nie subsydjowano.
Powyższy podział został zaaprobowany przez Wydział Powiatowy, na posiedzeniu dnia 5 września r.b. Przeto straże, którym przyznano subsydjum, mogą je otrzymać z Kasy Pow. Zw. Komunalnego, w każdym czasie, w godz. urzędowych, przez osoby pisemnie upoważnione, od odnośnych Zarządów Straży.
T. O.

Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 39


Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że na d. 28 lipca 1924 r. wyznaczony został termin pierwiastkowej regulacji hipoteki dla działki ziemi przestrzeni 200 prętów, położonej w Cielcach i Witowie, pow. Tureckim, nabytej przez Towarzystwo Akcyjne Cukrowni Cielce pod budowę wązkotorowej kolejki Cielec-Błaszki. W oznaczonym terminie osoby interesowane winny się stawić i zgłosić swoje prawa w wydziale hipotecznym w Kaliszu, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1925 nr 23

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Józefie i Elżbiecie małż. Sikora, właśc. 19 m. 86 pręt. z maj. Wi­tów, pow. tureckiego,
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 5 października 1925 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Echo Tureckie 1926 nr 6

Z okolic Warty.
Za inicjatywą p. Jana Karłowskiego i współudziałem p. Rusina, sekretarza gm. Grzybki wsie Witów, Augustynów i Grzybki uch­waliły założyć, spółki, w celu wydrenowania swych pól, obszar który te spółki objąłyby swoją działalnością wynosi przeszło 1000 mórg.


Echo Tureckie 1926 nr 22

Wypadki:
Pożary
Dnia 8 maja r.b. około godziny 6 wy­buchł pożar w zagrodzie Michała Szczepa­niaka mieszkańca wsi Witów gm. Grzybki tutejszego powiatu. Pastwą płomieni padła stodoła, obora i trzy szopy. Oprócz tego spaliła się większa ilość niemłóconego żyta oraz pszenicy jak również siana.

Wartość spalonych zabudowań oraz zbo­ża wynosi około 4530 zł. Zabudowania by­ły ubezpieczone. Przyczyna pożaru chwilo­wo została nie ustaloną. Lokalizowaniem ognia była zajęta ochotnicza straż pożarna z Witowa, Cielc i Zagajewa.

Echo Tureckie 1926 nr 22

Uruchomienie w powiecie drugiej z rzędu Kasy Gminnej Pożyczkowo- Oszczędnościowej.
W gminie Grzybki otwarto w ubiegły czwartek już drugą w powiecie kasę gminną pożyczkowo—oszczędnościową. Do Zarządu Kasy wybrano na przewodniczącego sekretarza gminnego p. Wacława Rusina, który będzie także rachmistrzem. Skarbnikiem zo­stał wybrany p. Roch Wawrowski z Wito­wa i trzecim członkiem Kasy został p. Jó­zef Glinkowski z Cielc.
W pierwszym dniu czynności kasy wyda­no 28 pożyczek na ogólną sumę 2250 zł.
Pożyczki udzielano na 18 proc. w stosunku rocznym, w wysokości, 50 i 100 zł. je­dnej osobie. Zgłoszeń na pożyczki było 80 na sumę 15550 zł. Jednakże z braku kapi­tału można było, uwzględnić tylko najbiedniejszych gospodarzy w gminie i w kwotach niedostatecznych i tylko najniezbędniejsze wydatki. Rada gminna wystąpiła do Banku Rolnego w Warszawie o pożyczkę 5000 zł. dla rozdania małorolnym za pośrednictwem kasy. Wszystkie powyższe czynności, a tak­że wybory były przeprowadzone przy udzia­le i pomocy p. Inspektora Samorządowego Glądały.


Echo Tureckie 1926 nr 43

Podział subsydjum Sejmiko­wego na Straże pożarne w powiecie Tureckim.
Zarząd Okręgowego Związku Straży Po­żarnych pow. Tureckiego, na posiedzeniu odbytem 18 wszęśnia r. b., dokonał podzia­łu subsydjum uchwalonego przez Sejmik Powiatowy na cele pożarnictwa. Przyzna­no zasiłki następującym strażom; Tureckiej 1.000 zł., jako zaczątek kapitału na budowę remizy; Dobrskiej, Uniejowskiej, w Brodni, Orzeszkowskiej, Popowskiej, (przy szkole rolniczej) Szadowskiej i w Kowalach—Pańskich po 300 zł. z zaznaczeniem dla tej os­tatniej straży, że subsydjum ma być użyte wyłącznie na spłatę długu zaciągniętego na budową remizy; Jeziorskiej i Słodkowskiej po 250 zł., Cisewskiej, Chorzepińskiej, Milejewskiej, Psarskiej i w Rzymsku—Jelni po 200 zł. Lipnickiej; i Zielęcińskiej po 150 zł. oraz Czepowskiej takąż sumę specjalnie na kupno wozu rekwizytowego i węży. Niemysłowskiej, Wilamowskiej i Witowskiej po 100 zł.
Pozatem przyznano 15 strażom od 100 do 300 zł., z warunkiem wypłacenia subsydjum o ile straże te dopełnią formalności żą­danych okólnikiem Zarządu Związku Okrę­gowego z dn. 16 lipca r. b. za Nr. 2. Wykaz tych straży jest następujący: straż w Brodni i Luboli po 300 zł; w Grzybkach, Goszczanowie i Wieleninie po 200 zł.; w Piekarach i Tokarach po 150 zł.; Boleszczyńskiej Grodziskiej, Miłkowickiej, Mikulickiej, Niewieskiej, Pęczniewskiej, Ponia­towskiej, Świnickiej i w Sosze po 100 zł. Osobnie rozdzielono 7450 złotych.
Odmówiono zasiłku 6 strażom, a mianowicie: w Cielcach, Chwalborzycach, Mala­nowie, Sendowie i Wietchininie z powodu bądź bezczynności tych straży, bądź też z braku należytej organizacji.
Po odbiór zasiłków Zarządy Straży zgło­szą się do Pow. Kasy Komunalnej w mie­siącu grudniu 1926 r. z należytemi upo­ważnieniami.
Tomasz Glądała.

Echo Tureckie 1928 nr 20

Z gminy GRZYBKI.
Dnia 20 kwietnia 1928 roku, odbyło się święto sadzenia drzewek, w gminie Grzybki. Zebrana dziatwa szkolna ze szkół: Grzybki, Socha, Witów, Ustków i Tomisławice na czele z nauczycielstwem tych szkół, jak również i wielu mieszkańców gminy naj­pierw udali się na nabożeństwo dkościo­ła w Warcie. Po nabożeństwie zebrani po­wrócili przed Urząd gminny w Proboszczewicach, dokąd także przybył Ksiądz Rorat, wikarjusz parafji Warta, który po wygłoszeniu okolicznościowego przemówienia do licznie zgromadzonych, poświęcił drzewka, a następnie każde dziecko, zabierając drzew­ko, przy udziale starszych osób przystąpili do sadzenia pod kierunkiem gospodarza Grędy Józefa, który z zamiłowaniem odda­je się tym czynnościom.
Mamy już obsadzoną drogę drzewkami owocowemi, czereśniami, prowadzącą do Urzędu gminnego w Proboszczowicach do szkoły we wsi Grzybki na przestrzeni pół­tora kilometra a za lat kilka dopiero gminniacy będą mieli możność naocznego prze­konania się o pożytku jaki gmina osiągnie z drzew owocowych, gdyby tylko ludzie złej woli nie niszczyli drzewek.
Wacław Rusin.

Echo Tureckie 1928 nr 27

Kronika policyjna.
Samobójstwo.
Dnia 17 czerwca r. b., mieszkaniec wsi Witów, gm. Grzybki Władysław Stelmaszek lat 17, oddaliwszy się z domu powiesił się na własnym pasku. Przyczyny samobójstwa nie ustalono.


Echo Tureckie 1928 nr 50

Z gminy Grzybki.
Dla upamiętnienia 10-letniej rocznicy Nie­podległości Państwa Polskiego 11 Listopa­da, w gminie Grzybki już w dniu 10 listo­pada we wszystkich szkołach odbyła się Akademja, gdzie nauczycielstwo nie tylko młodzieży szkolnej lecz i starszym zebranych w szkołach wyjaśniło cel święta Niepodległości, po przemówienich odbyły się deklamacje i śpiewy przez dzieci szkolne.
W Urzędzie gminnym tego dnia były wydane biednym zapomogi w sumie 131 zł. wieczorem z inicjatywy naczelnika Straży Pożarnej w Grzybkach p. Ignacego Zaborowicza, był urządzony pochód Straży Pożar­nej przez wsie Grzybki i Proboszczowice.
W dniu 11 listopada w pięknie udekoro­wanej sali Urzędu gminnego zebrali się: nauczycielstwo z dziatwą szkolną, Straże Pożarne: z Ziemiencina, z Witowa i Grzybek, Koło Młodzieży ze wsi Grzybki, Rada gm. ziemiaństwo i wiele ludności. Pochód z orkiestrą poprzedzany konną banderą o godz. 10-tej rano wyruszył do Kościoła parafjalnego w Warcie, na nabożeństwo, które od­prawił miejscowy proboszcz, kanonik Nowicki. Po nabożeństwie wszyscy zebrani z dziatwą szkolną i wszystkimi organizacjami, cechami zlali się w jeden potężny uroczys­ty pochód religijno—narodowy na czele z ks. Kanonikiem Nowickim i po obejściu w koło rynku, zatrzymał się przed magistratem, gdzie przy okolicznościowem przemówieniu Rejenta p. Łuniewskiego została odsłoniona tablica pamiątkowa poległym Wartczanom, po odśpiewaniu Hymnu, pochód z gminy
Grzybki powrócił do Urzędu gminnego w Proboszczowicach, gdzie w obecności pub­liczności zapełniającej całkowicie obie sale kancelaryjne i wszystkie ubikacje i korytarz, odbyło się posiedzenie Rady miejskiej, któ­ra dla uczczenia 10-lecia Niepodległości Państwa Polskiego jednogłośnie uchwaliła stypendjum dla jednego ucznia z gminy, który będzie wysłany do szkoły Rolniczej w Popowie. Po posiedzeniu Rady gminnej odbyła się Akademja na której przemawiali: Właściciel majątku Cielce p. Karłowski, Kierownik szkoły w Grzybkach p. Zaborowicz, i gospodarz z Tomisławic p. Michał Rosiak, śpiewy i deklamacje przez dorosłych i dzieci szkolne z Grzybek i Witowa. Na zakończenie odśpiewano Hymn i Rotę.
Oprócz wyżej wymienionego Komitetu Obchodu Święta powziął myśl urządzenia kwesty na lotnictwo. Zebrano na ten cel dobrowolnych ofiar 284 zł. 83 gr. i pienią­dze te przez Urząd gminy Grzybki zosta­ły przesłane do Powiatowego Komitetu L. O. P. P. w Turku.
Sekretarz gminy Grzybki W. RUSIN.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 15

Obwieszczenie.
Starostwo Powiatowe w Turku ogłasza, że w dniu 22 maja 1929 r. na zasadzie art. 22 ustawy wodnej z dnia 19.IX 1922 r. zatwierdzony został statut spółki wodnej w Witowie II, gminy Grzybki, pow. Tureckiego.
Spółka nosi nazwę „Spółka wodna Witów II". Celem spółki jest osuszanie gruntów członków spółki według przedłożonego Starostwu projektu. Statut spółki uchwalony jednogłośnie przez członków spółki na zebraniu w dniu 22 maja r. b. ułożony według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 20.VII 1923 r. Nr. 417/23 (Monitor Polski Nr. 161,. poz. 225).
Starosta Powiatowy (—) L. Borysławski.


Echo Tureckie 1929 nr 35

Obwieszczenie
Komornik przy Sądzie Grodzkim w Sie­radzu, zamieszkały w Warcie, na zasadzie art. 1030 ust. post. cyw. obwieszcza że w dn. 10 września 1929 r. o godz. 10 rano w Witowie gm. Grzybki będzie sprzedawany przez licytację majątek ruchomy, należący do Stanisława Janiaka składający się z 2-ch krów i t. p. oszacowany do sprzedaży na sumę 1200 zł., którego opis i szacunek przejrzany być mogą na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Nr. spr. E. 297-29

Echo Tureckie 1929 nr 35

Obwieszczenie
Komornik przy Sądzie Grodzkim w Sie­radzu, zamieszkały w Warcie, na zasadzie art. 1030 ust. post. cyw. obwieszcza, że w dn. 16 września 1929 r. o godz.10 rano w Witowie gm. Grzybki będzie sprzedawany przez licytację majątek ruchomy, należący do Stanisława Janiaka składający się z konia i t. p. oszacowany do sprzedaży na sumę 950 zł., którego opis i szacunek przej­rzany być mogą na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.

Nr. spr. E. 298-29


Echo Tureckie 1929 nr 49

Zawody strażackie.
W dniu 10 listopada 1929 r. odbył się Zjazd Rejonowy Straży Pożarnych w Je­ziorsku, gminy Ostrów Wartski, p. Turec­kiego. Na Zjazd ten przybyły 3 Straże, a mianowicie; ze wsi Grzybek, Jeziorska i Poniatowa. Kierował ćwiczeniami Komen­dant Straży z Warty. Straż z Grzybek wy­stawiła 5 strażaków, z Jeziorska 13 straża­ków.
Ćwiczenia z przyrządami jakoto sikawką przenośną, bosakami, drabiną drążkową i przystawną dokonano poprawnie, jak rów­nież biegi, marsze, mustra wypadły udatnie. Uczestnicy Zjazdu byli także na nabożeństwie w kościele, poczem p. Komendant 2 rejonu podziękował przybyłym na zawody członkom, wyraził ubolewanie, że na 9 Stra­ży przybyły tylko 3, zachęcał, aby więcej na przyszły Zjazd się stawiło.
W dniu 17 listopada 1929 r. odbyły się zawody strażackie 2 Rejonu. Okręgu Turec­kiego w Grzybkach, gm. Grzybki, p. Tu­reckiego. Przybyło do Grzybek 5 Straży, a mianowicie: z Grzybek, Goszczanowa, Poniatowa, Sochy, Witowa. —Ilość ogólna strażaków sięgała 33. Ćwiczenia z sikawką i innemi narzędziami ratunkowemi, mustre, alarm, słowem wszystko zostało dokonywa­ne sprawnie, wprost zadziwiająco. Udano się także do sąsiedniego miasta Warty przy dźwiękach orkiestry strażackiej z Warty, ze sztandarem na czele, do kościoła na nabo­żeństwo, gdzie kazanie miał Zakonnik, mó­wiąc parę słów o strażach, którym dzięko­wał że się łączą, zachęcając, abyśmy byli wytrwałymi, jak św. Florjan, abyśmy się nie swarzyli, a dawali drugim dobry przykład.
Na zakończenie tych zawodów p. Komendant 2 Rejonu dziękował za przybycie na zawody, zachęcał abyśmy byli wytrwałymi strażakami, bo robimy to dla dobra nas wszystkich i zapraszał na takie zawody w Czerwcu r. przyszłego. Ubolewał p. Komendant, że na 9 straży w Rejonie, taka nikła garstka nas tylko przybyła.
Ja zaś strażak niżej podpisany, ceniący godność strażaka ochotnika i dobro bliźnie­go ponad wszystko, daję naganę i strofuję straże wiejskie, że tak sobie lekcewa­żą takie zawody strażackie wspólne, gdzie się poznaje nauki, praktyczne ćwiczenia, wskazówki wyszkolenia w pożarnictwie, że serce się raduje, niemam słów do napisa­nia o radości tej co się widziało na tych zawodach. A Straże nasze co zrobiły? Na 9 straży z rejonu, to aż 33 strażaków przybyło. Wstyd, hańba druhowie strażacy.— Wszyscy, którzy pracujecie na tej niwie, przecież jesteśmy ochotnikami, a skoro jestem ochotnikiem, to samo przez się powin­niśmy dbać o zawody.
Jabym prosił Związek Okręgowy w Tur­ku, aby raczył dać naganę Strażom 2 rejo­nu, aby nie lekceważyły tak drogiej naszej Straży, aby na przyszłość były czulszemi.— Prosiłbym, aby to moje pisanie w „Echu Tureckiem" wydrukować, aby wiedzieli dru­howie strażacy, że są ludzie co pracują dla dobra bliźniego, nie niszczyć, nie podpalać lecz braci swych ratować. Czołem!
S. STRÓJWĄS Sekretarz Straży Poniatowskiej

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 95

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Józef Dzierzbicki, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po:
2) Józefie Dzieciątkowskim, współwłaścicielu działki gruntu ze skła­du majątku Witów, powiatu tureckiego, obejmującej powierzchni 18 morg. czyli 10 ha 776 mtr. kw., zapisanej w dziale II wykazu hipotecznego pod Nr. 3 i 116 ;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 5 czerwca 1930 roku, w kancelarji notarjusza Józefa Dzierzbickiego w Kaliszu.

Echo Tureckie 1930 nr 4

Ogłoszenia drobne
Zaginęła książeczką wojskowa, roczn. 1896, wyda­na przez P.K.U. Kalisz na imię Jana Kobrynia ze wsi Witów, gm. Grzybki.


Echo Sieradzkie 1931 22 październik

NIEBEZPIECZNY SĄSIAD.

We wsi Witów pod Wartą Stanisław Adamiak, na zwróconą mu uwagę, aby po życie koni nie prowadził schwycił nóż i ugodził w głowę sąsiada swego Michała Wachowskiego. Wachowskiego w stanie ciężkim przewieziono do szpitala w Sieradzu, gdzie dokonano operacji. Chory powraca do zdrowia.


Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 93

Wydział hipoteczny, sekcja II przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Tomaszu i Elżbiecie małżonkach Wojdziak, współwłaścicielach działek ziemi, obszaru 23 morgi, 4 morgi, 7 mórg i 7 mórg z pod Nr. Nr. 3 i 11 działu II wykazu hipotecznego majątku Witów, powiatu tureckiego;Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 22 maja 1933 roku, w którym to terminie osoby intereso­wane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Grzybki dzieli się na gromady:
11. Witów, obejmującą: wieś Witów, kol. Witów, wieś Augustynów, kol. Augustynów i os. mł. Dębowiec.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:

w z. (—) A. Potocki

Wicewojewoda.


Echo Tureckie 1933 nr 19

W dniu 24 kwietnia 1933 r. o godzinie 22,30 w zabudowaniach Adamiaka Stanisła­wa, mieszkańca wsi Witów, gm. Grzybki, powiatu tureckiego, wynikł pożar, od którego spalił się dom mieszkalny, obora i różne na­rzędzia rolnicze. Z inwętarza żywego spaliło się: 6 sztuk bydła, 2 konie, 3 świnie i 45 sztuk drobiu. Łączne straty wynoszą ponad 3000 zł. Pożar powstał wskutek zaprószenia ognia przez domowników poszkodowanego.
W akcji ratowniczej brały udział straże pożarne: z Witowa i Cielc.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1933 r.

Adamiak Stanisław, zam. kol. Witów, gm. Grzybki, zameldował o kradzieży roweru, wart. 75 zł., przez nieznanego sprawcę.

Echo Tureckie 1936 nr 29

Strażactwo polskie-armji polskiej.
Zarząd Główny Związku Straży Pażarnych
R. P. na posiedzeniu 25 kwietnia r.b. pow­ziął uchwałę zakupienia dla wojska autopogotowia, względnie 5 motopomp. W tym celu obciążył budżety wszystkich komórek Związku równomiernie, a straże w miarę posiadanych datków mają składać dobro­wolne ofiary.
Straże Pożarne pow. Tureckiego nie zo­stały na szarym końcu i już padły pierw­sze ofiary z następujących straży:
Uniejów-50 zł., Turek-10 zł. Witów— 5 zł, Słodków — 5 zł. Siedlątków —5 zł., Lubola—5 zł, Chorzepin — 5 zł., Brzeg — 2.50 zł., Bądków—2.50 zł., Zimotki— 2.50 zł. Skarżyn—2 zł.
W miarę wpływania składek będziemy podawać sprawozdania.

Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 69

Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C. obwieszcza, na skutek postanowienia sądu z dnia 29 lutego i 3 sierpnia 1936 r., zostało wszczęte postępowanie o uznanie za zmarłego Stanisława Ja­niaka, syna Wojciecha i Michaliny z Pawlaków, urodz. dn. 4/16 stycznia 1890 r. w Witowie, gm. Grzybki, pow. tureckiego.
Wobec czego sąd wzywa go, aby w terminie 6-cio miesięcznym od dnia wydrukowania niniejszego zgłosił się do sądu, gdyż w przeciw­nym razie, po upływie tego terminu zostanie przez sąd uznany za zmar­łego.

Wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Sta­nisława Janiaka, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd okrę­gowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto sąd nadmienia, że Sta­nisław Janiak był stałym mieszkańcem wsi Wola, gm. Staw, pow. ka­liskiego. Nr. sprawy Co. 36/36.

Echo Tureckie 1937 nr 21

Z Grzybek
W tych dniach we wsi Witów, gm. Grzy­bki, targnął się na swe życie Antoni Szcze­paniak, lat 26, syn miejscowego gospoda­rza, raniąc się ciężko strzałami z rewolweru w piersi i głowę. Powodem rozpaczliwego kroku młodzieńca było nieprzejednane sta­nowisko ojca w sprawie podziału majątku —i żeniaczki syna.

Echo Łódzkie 1937 sierpień

Zakochany syn strzelił do ojca.
Dramat wiejskiej miłości i pogoni za groszem
Z Kalisza donoszą:
We wsi Witów, pow. turkowskiego, miała miejsce krwawa tragedia rodzinna.
Pomiędzy gospodarzem tejże wsi Michałem Szczepaniakiem, lat 70, a jego synem Antonim, lat 27, wynikła sprzeczka.
W pewnej chwili mocno zdenerwowany syn dobył rewolweru i oddał dwa strzały w kierunku ojca, z których jeden ranił staruszka lekko w bok.
Następnie widząc, że młodszy brat Stanisław, chce zawiadomić policję, strzelił do niego dwukrotnie, lecz chybił.
W końcu widząc ojca leżącego na ziemi i bojąc się odpowiedzialności, strzelił sobie w skroń i płuca.
Ciężko rannego przewieziono do szpitala w Kaliszu, gdzie po długiej kuracji wyzdrowiał.
Szczepaniak zakochał się w dziewczynie z sąsiedniej wioski, z którą chciał się ożenić, czemu przeciwny był ojciec, ponieważ rodzice dziewczyny dawali posagu tylko 3.000 zł.
Na tym tle dochodziło do częstych kłótni pomiędzy ojcem i synem, które doprowadziły do tego, że zaślepiony syn strzelał do własnego ojca.
Wczoraj Szczepaniak odpowiadał przed sądem Okręgowym, gdzie do winy się przyznał wyrażając żal i skruchę.
Po zbadaniu sprawy, sąd uznał oskarżonego działającego pod wpływem silnego wzruszenia i skazał go na 2 lata więzienia z zawieszeniem na 5 lat.

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 45

Wydział I Cywilny Sądu Okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z dnia 12 sierpnia 1938 r., ogłasza, że na skutek podania Romana Dominia­ka, zamieszkałego w Łodzi, przy ulicy Modrej nr 11, wszczęte zostało postępowanie, celem uznania Józefa Dominiaka za zmarłego i, z mo­cy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Józefa Do­miniaka, brata petenta, syna Józefa i Katarzy­ny z Księżaków, urodzonego w Witowie, gm. Jeziorsko, pow. sieradzkiego, w dniu 14 lutego 1893 roku, ostatnio zamieszkałego w Łodzi, któ­ry w roku 1915 wyemigrował z kraju do Niemiec, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6 miesięcznym, od daty opublikowania niniejsze­go, stawił się w kancelarii Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Łodzi, przy Placu Dąbrow­skiego nr 5, albowiem po tym czasie nastąpi uzna­nie go za zmarłego.
Nadto I Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Łodzi, wzywa wszystkich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Józefa Dominiaka, posia­dają wiadomości, by o znanych sobie faktach za­wiadomili Sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie do sprawy nr Co. 542/38.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza