-->

poniedziałek, 6 maja 2013

Wiorzyska

Spis 1925:
Wiórzyska, kol., pow. sieradzki, gm. Wierzchy. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 5. Ludność ogółem: 33. Mężczyzn 16, kobiet 17. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 33. Podało narodowość: polską 33.

Wikipedia:
Wiorzyska (do 2012 Wiórzysko)-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. W 2012 r. zmieniono urzędowo nazwę miejscowości z Wiórzysko na Wiorzyska.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 97

Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Aleksander Rudzki, obwieszcza o otwarciu następujących postępowań spadkowych po zmarłych:
2) Grzegorzu Pawencie, właśc. działki gruntu Nr. 12, o przestrzeni 3 dzies 2021 sąż. ze składu maj. Wiorzyska, pow. Sieradzkiego (w dziale II, wyk. hip. pod Nr. 12 zapis.)
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 14 czerwca 1923 r. w kancelarji notarjusza A. Rudzkiego w Kaliszu, dokąd osoby interesowane w terminie tym winny się stawić z odnośnemi dokumentami, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIV. Obszar gminy wiejskiej Wierzchy dzieli się na gromady:
24. Żerniki, obejmującą: kolonję Anusin I, kolonję Anusin II, kolonję Nowiny, osadę Torfy, osadę Anusina,. kolonję Wiorzyska, wieś Zerniki.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 11

Sąd Okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-8 U. P. C. obwieszcza, iż na skutek postanowienia Sądu z dnia 19 grudnia 1936 r., zostało wszczęte postępowanie o uznanie za zmarłego Stefana Stefaniaka, syna niezamężnej Franciszki Stefaniakówny, urodzonego 9 kwietnia 1931 r. w Wierzyskach, gm. Wierzchy, powiatu sieradzkiego.
Wobec czego Sąd wzywa go, aby w terminie 6 miesięcznym od dnia wydrukowania niniejszego zgłosił się do Sądu, gdyż w przeciwnym ra­zie, po upływie tego terminu zostanie przez Sąd uznany za zmarłego.

Wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Ste­fana Stefaniaka, aby o znanych sobie faktach zawiadomili Sąd Okrę­gowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto Sąd nadmienia, że Stefan Stefaniak był stałym mieszkańcem wsi Wierzyska, gm. Wierzchy, pow. sieradzki, nr sprawy Co. 711/36.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza