-->

wtorek, 14 maja 2013

Wilków

Zajączkowski:
Wilków -pow. poddębicki
1) 1387 PKŁ I, 357: Wilcowo - Tomislaus de W. 2) 1399 PKŁ II, 6135: Wilkow - nobilis Pelka de W.
3) 1576 P. 66: Vilkovia - wł. szl., par. Kałów, pow. i woj. łęczyckie. 4) XIX w. SG XIII, 479: Wilków - 2 kol. nad rz. Bełdówką, par. jw., gm. Dalików, pow. jw.
Uwagi: Ł. nie podaje.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wilków, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Kałów, własność prywatna. Ilość domów 24, ludność 181, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Wilków,  dwie kolon. nad rzeką Bełdówką, pow. łęczycki, gm. Dalików, par. Kałów, odl. od Łęczycy 23 w.; 1-a kol. ma 29 dm., 274 mk.; 2-a kol. 23 dm., 229 mk.; obszaru ogółem 524 mr. W r. 1827 było 24 dm., 181 mk. Wś ta wchodziła w skład dóbr Fułki. Według reg. pob. pow. łęczyckiego z r. 1576 Jan Fulkowski miał tu 2 łany (Pawiń., Wielk., II, 66). 

Spis 1925:
Wilków, wś, pow. łęczycki, gm. Dalików. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 36. Ludność ogółem: 255. Mężczyzn 121, kobiet 134. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 92, ewangelickiego 163. Podało narodowość: polską 92, niemiecką 163.

Wikipedia:
Wilków-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Dalików. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1965 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 123

(N. D. 3560) Podpisany Patron zawiadamia i ogłasza niniejszem: iż na mocy dwóch wyroków Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiéj w Warszawie, pomiędzy SS-mi Bajkowskiemi jako to: Józefem Bajkowskim obywatelem w dobrach Fułki Okręgu Zgierskim Gubernii Warszawskiéj zamieszkałym, jako powodem działów z jednéj; a Józefatą z Kossobudzkich po niegdy Rochu Bajkowskim pozostałą wdową Józefą Bajkowską Panną doletnią. obydwiema w tychże dobrach Fułki, Kazimierą z Bajkowskich Napoleona Zabokrzeckiego małżonką, czyli obojgiem małżonkami Zabokrzeckiemi w dobrach Łopatki w Okręgu Szadkowskim, Adamem Bajkowskim obywatelem usamowolnionym w dobrach Ciężków Okręgu Zgierskim, w assystencyi Kuratora Leona Kossobudzkiego obywatela w dobrach Kłody okręgu Wartskim, Leokadją z Bajkowskich, Kazimierza Dzierzbickiego małżonką, czyli obojgiem Dzierzbickiemi małżonkami w dobrach Psary Okręgu Zgierskim, Alojzym Szamowskim dziedzicem dóbr Kamieńca, jako ojcem i głównym opiekunem nieletniego Alfonsa Szamowskiego, w małżeństwie z niegdy Antoniną z Bajkowskich spłodzonego syna, w tychże dobrach Kamieńcu Okręgu Włocławskim, wszystkim w Gubernii Warszawskiéj zamieszkałem, zapadłych; a mianowicie: pierwszego wyroku z d. 2 (14) Września 1848 r. dział majątku po Rochu Bajkowskim pozostałego, oszacowanie dóbr nieruchomych Fułki i Ciężków, i sprzedaż onych nakazującego, drugiego wyroku z d. 19 Kwietnia (1 Maja) 1849 r. taxę biegłych i opinją co do niepodzielności dóbr zatwierdzają
DOBRA ZIEMSKIE
Fułki w Okręgu Zgierskim, Gubernii Warszawskiéj położone, niepodzielną własność SS-ów Bajkowskich wyżéj wyrażonych stanowiące, składające się: z folwarku Fułki z wsią tegoż nazwiska z folwarku Wilczyca z wsią tegoż nazwiska, i z kolonii Wilkowa: których obszerniejsze opisanie zamieszczone jest w taxie biegłych, a ogólna wartość przez tę taxę wykryta, wynosi rs. 21,283 k. 28, od której to summy licytacya się zacznie; sprzedane zostaną przez licytacyą publiczną w drodze działów w Trybunale Cywilnym Gubernii Warszawskiéj w Warszawie odbyć się mającą, a to w miejscu posiedzeń tegoż Trybunału w Warszawie pod Nr. 549 przed W. Sędzia delegowanym Polczyckim.
Termin do drugiéj publikacyi, a zarazem przygotowawczego przysądzenia wyznaczony został na dzień 4 (16) Lipca 1849 r. na godzinę 2-gą z południa.
Warunki i taxę przejrzeć można w Kancelaryi W. Janickiego Pisarza Trybunału Wydziału II i u Kazimierza Brzezińskiego Patrona sprzedaż tę popierającego, w Warszawie przy ulicy Nalewki pod Nr. 2242.
Warszawa d. 21 Maja (5 Czerwca) 1849 r.
K. Brzeziński, Patron.Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 154

(N. D. 2591) Sąd Policyi Poprawczéj Wydziału Łęczyckiego.
W r. z. odebrano krowę maści czerwonej od osoby podejrzanej we wsi Wilkowicach, Gminie Fułki, Powiecie Łęczyckim. Wzywa zatem niewiadomego właściciela, iżby z dowodami o własności tej krowy udowodnić mogącemi w przeciągu miesiąca jednego, licząc od wydania niniejszego obwieszczenia w Sądzie naszym po odbiór takowej zgłosił się, gdyż w przeciwnym razie po upływie zakreślonego czasu stosownie do prawa postąpionem będzie.
w Łęczycy dnia 2 (14) Maja 1849 roku.
Sędzia Prezydujący, Torowski.

Dziennik Powszechny 1863 nr 207

(N. D. 3461) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Warszawie.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art 7 postanowienia Rady Administracyjnej z d. 27 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną udzielonych, następujące dobra ziemskie jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na przedaż przymusową, przez licytacje publiczne, które odbywać się będą w Warszawie przy ulicy Miodowej pod Nr. 487 w Kancelarjach Rejetów niżej wyrażonych:
4. Fułki do których należą Wilczyca i Wilkowia z wszystkiemi ich przyległościamii przynależytościami w Okręgu Zgierskim, Powiecie Łęczyckim, raty zaległe w chwili zarządzenia przedaży wynoszą rs. 197 kop. 39, vadium do licytacj rs. 2860, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 4626 kop. 25, termin przedaży dnia 3 (15) Lutego 1864 r., przed Rejentem Hipolitem Truszkowskim.
(...) Przedaże wzmiankowane odbędą się w terminach wyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana wobec Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, przedaż odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi. Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.  
Warszawa dniu 24 Lipca 1863 r.
Prezes, Piotrowski,
za Pisarza Dyrekcji, Turski.

Dziennik Powszechny 1864 nr 66

LICYTACJE I SPRZEDAŻE PUBLICZNE.
(N. D. 1279) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Warszawie.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 27 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną udzielonych, następujące dobra ziemskie jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na przedaż przymusową przez licytacje publiczne, które odbywać się będą w Warszawie przy ulicy Miodowej pod Nr. 487 w Kancelarjach Regentów niżej wyrażonych.
2. Fułki, do których jako przyległość należą Wilczyca i Wilkowia z wszystkiemi tych dóbr przyległościami i przynależytościami, w Okręgu Zgierskim Powiecie Łęczyckim, raty zaległe w chwili zarządzenia przedaży wynoszą rs. 306 kop. 22, vadjum do licytacji rs. 1450, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 5,026 kop. 87 1j2, termin przedaży d. 24 Listopada (6 Grudnia) 1864 r. przed Rejentem Kanc. Ziem. Hipolitem Truszkowskim.  
Przedaże wzmiankowane odbędą się w terminach wyżej oznaczonych poczynając od godziny 10-ej z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Regent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, przedaż odbędzie się w jego kancelarji przed innym Regentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w Biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Warszawa d. 3 (15) Marca 1864 r.
za Prezesa, Komierowski.
za Pisarza, Krajewski.

Dziennik Warszawski 1865 nr 31

(N. D. 880) Pisarz Trybunału Cywilnego Gubernji Warszawskiej w Warszawie.
Stosownie do art. 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Jana Kurzykowskiego Rejenta Kancelarji Okręgu Łęczyckiego w mieście Okręgowem Łęczycy zamieszkałego, a zamieszkanie prawne do tego interesu i całego postępowania subhastacyjnego u Teofila Tomickiego Patrona przy Trybunale Cywilnym Gubernji Warszawskiej w Warszawie pod Nr. 519 zamieszkałego, obrane mającego, w poszukiwaniu sumy rs. 1050, z procentem 5% od dnia 12 (24) Czerwca 1863 r. i kosztów od Józefa Bajkowskiego obywatela i właściciela dóbr ziemskich Fułki z przyległościami Wilczyca i Wilkowia w Okręgu Zgierskim Gubernji Warszawskiej położonych, w tychże dobrach zamieszkałego, protokółem Walentego Supryniewicza Komornika przy Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego w dniu 29 Grudnia 1864 (10 Stycznia 1865) r. sporządzonym, w drodze sądowej przymuszonego wywłaszczenia zajęte i zaaresztowane zostały:
DOBRA ZIEMSKIE,
Fulki z przyległościami Wilczyca i Wikowia z wsiami kolonjalnemi w Okręgu Zgierskim Powiecie Łęczyckim Gubernji Warszawskiej, pod jurisdykcją Sądu Pokoju O-gu Zgierskiego w gminie własnej Fulki położone, prawem własności do egzekwowanego dłużnika Józefa Bajkowskiego należące i w tegoż posiadaniu zostające, poszukiwaną wierzytelnością hypotecznie obciążone. Ogólnej rozległości około włók 52, czyli dziesiatyn 798 mające, z tych lasu iglastego około dwóch włók.
Na gruncie powyższych dóbr są następujące budowle:
Wieś i folwark Fulki:
1. Dwór masiv murowany parterowy, dachówką kryty, jeden komin murowany mający:
2. Dom z drzewa gontami kryty, jeden komin murowany mający.
3. Dom z drzewa parterowy, gontami kryty, jeden komin murowany mający.
4. Chlewy i kurniki z drzewa gontami kryte.
5. Stodoła z drzewa słomą kryta, a okapy gontami pobite mająca.
6. Stodoła z drzewa w części słomą, a w części gontami kryta, w której jest sieczkarnia parokonna urządzona.
7. Owczarnia z drzewa słomą kryta.
8. Spichrz, stajnia i wozewnia z drzewa, słomą i gontami kryte.
9. Obórka z drzewa słomą kryta.
10. Obora z drzewa słomą i gontami kryta.
11. Gorzelnia z drzewa gontami kryta, dwa kominy murowane mająca, w której mieści się maszyna Pistorjusza, na trzynaście i pół korcy zacieru, z wszystkiemi przyzwoitemi narzędziami i utensyljami do ruchu potrzebnemi i obecnie jest w biegu.
12. Ogród fruktowy i warzywny mieszczący w sobie drzew owocowych różnego gatunku i wieku około sztuk 250 i wiele innych krzewów.
13. Studnia drzewem cembrowana z żurawiem i kubłem.
14. Gołębnik na słupie drewnianym w ziemię w kopanym.
15. Młyn wodny z drzewa gontami kryty o dwóch gankach.
16. Dom mieszkalny z drzewa, słomą pokryty, w tym mieszka Jan Jakubowski pod tytułem dzierżawy i takowy dzierżawi za opłatą rocznie rs. 100 i dworowi rs. 30 od Józefa Czajkowskiego posiadacza zastawnego za sumę rs. 1500.
17. Karczma z drzewa słomą kryta w której mieszka Maciej Zawadzki Szynkarz który szynkuje trunek Michała Schultz propinatora ogólnego, w tych dobrach z 20 garnca, ma do tego dodany morgę ziemi do chwilowego użytku.
W wsi tej są osiedli. Franciszek Fabian, Łukasz Zając, Wojciech Jakóbowski, Szczepan Kochanowski którzy dawniej pobierali od dworu po trzy składy każdego zboża i na kartofle po pół morgi roli i pomieszkanie, za to odrabiali dworowi, od Ś-go Wojciecha do Ś-go Michała po dni trzy w tydzień pieszo, a w dni zimowe po dwa dni, Wojciech Lefik posiada pięć morgów gruntu i odrabiał jak powyżsi dworowi robociznę pieszo prócz powyższych, do uprawy gruntów dwór utrzymuje ratai sześciu, fornali trzech, owczarza i borowego, którym płaci zasług rocznie po rs. 18 i ordynarji w zbożu po korcy 9 1/2 znajduję się również na gruncie inwentarz żywy jako to: wołów par sześć, koni fornalskich par cztery, owiec sztuk sto dwadzieścia, krów 8, źrebaków 4, a inwentarz martwy płógów 6, bron tyleż, wozów trzy i inne drobne.
18. Dom z drzewa okrokwiony bez dachu niewykończony.
19. Domów 4 z drzewa: jeden dwojaki jeden trojaki i dwa czworaki zwane gontami dwojaki kryty, a inne słomą poszyte.
20. Stodółek dwie słomą krytych.
21. Obórek z drzewa cztery słomą kryte, po dwie pod jednym dachem.
Wieś Kolonjalna Wilczyca.
W tej jest osiadłych 35 czynszowników, z imion i nazwisk oraz ilość posiadającego gruntu, niemniej powinności i opłaconego czynszu po szczególe w akcie zajęcia wymienionych.
Karczma w tej wsi jest z drzewa, słomą poszyta, i w tej mieszka Michał Schultz, który szynkuje trunek ogólnego propinatora Schultza za 20 garniec i ma dodane pół morgi ogrodu.
Wieś Kolonjalna Wilkowia.
Zabudowania w tej znajdują się. Karczma z drzewa słomą poszyta w tej mieszka Piotr Kruszel, który szynkuje trunek od propinatora ogólnego za 20-ty garniec, ma do tego morgę gruntu i pół morgi ogrodu.
22. Stodółka z drzewa słomą pokryta.
23. Kuźnia z drzewa deskami kryta.
Kolonistów jest 21, z imion i nazwisk oraz ilość gruntu i opłatę uiszczających, w akcie zajęcia wymienionych.  
W dobrach tych znajduje się obfita kopalnia torfu, nawet zbyteczna nad potrzeby gruntowe.
Nadto są stawy i woda przebieżna w ryby różnego gatunku zaopatrzona.
Propinację w tych dobrach zadzierżawił z 3 ch karczem Michał Schultz, który rocznie opłaca dworowi rs. 270.
Obszerniejsze opisanie powyż zajętych i zaaresztowanych dóbr, znajduje się w akcie zajęcia u sprzedażą dyrygującego Teofila Tomickiego Patrona w Warszawie pod Nr. 519 zamieszkałego, zaś zbiór objaśnień i warunki sprzedaży w Kancelarji Trybunału Cywilnego w Wydziale I. złożone, przejrzane być mogą.
Zajęcie w kopjach doręczone:
1. Heljodorowi Janiszewskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Zgierskiego, w mieście Łodzi urzędującemu, na ręce własne.
2. Marcinowi Karolak wójtowi gminy Fułki we wsi Wilczycy Kancelarją utrzymującemu na ręce własne.
Obudwom d. 31 Grudnia 1864 r. (12 Stycznia 1865 r.)
Wniesiono do księgi wieczystej powyż zajętych dóbr dnia 4 (16) Stycznia 1865 r. a w dniu dzisiejszym do księgi zaaresztowań w Kancelarji Trybunału tutejszego, na ten cel utrzymywanej wpisane zostało.
Pierwsza publikacja zbioru objaśnień i warunków sprzedaży, odbędzie się na audjencji jawnej Trybunału Cywilnego, Gubernji Warszawskiej w Warszawie w Wydziale pierwszym w miejscu zwykłych posiedzeń przy ulicy Długiej pod Nr. 549 o godzinie 10-ej z rana, dnia 1 (13) Marca 1865 r.
Sprzedażą dyrygować będzie Teofil Tomicki Patron przy Trybunale Cywilnym Gubernji Warszawskiej w Warszawie, którego zamieszkanie jest wyżej wskazane.
Warszawa d. 11 (23) Stycznia 1865 r.
Radca Dworu, Zgórski.
Wywieszono na tablicy w Sali ustępowej Trybunału Cywilnego, Gubernji Warszawskiej w Warszawie d. 11 (23) Stycznia 1865 r.
Radca Dworu, Zgórski. (1687)

Godzina Polski 1917 nr 247

Z okolicy.
Aleksandrów.
Ohydne morderstwo. Onegdaj koło godz. 10 wiecz. we wsi Wilko gminy Dalków w pobliżu Poddębic sześciu niewykrytych dotychczas bandytów, uzbrojonych w broń palną, w celach rabunku, napadło na mieszkanie włościanina Edwarda Bitnera. Zażądali oni odeń pieniędzy. Gdy Bitner stawiał opór, bandyci dali doń kilka strzałów, kładąc go odrazu trupem. Na miejsce zbrodni udały się natychmiast z Łodzi władze policyjno-sądowe.
Na razie nie udało się jeszcze stwierdzić, czy bandyci zdołali Bitnerowi cokolwiek zrabować.
Jak przypuszcza władza śledcza, zbrodniarze, którzy zamordowali Bitnera, są to ci sami bandyci, którzy w d. 29 u. m. we wsi Borki gmin. Wota Świniecka napadli i ograbili mieszkanie Władysława Pielaszka i wielu innych włościan w tamtejszej okolicy.
Wytropieniem bandytów, utrzymujących w postrachu całą ludność wiejską, zajęła się również komisja tropienia bandytów (Banditenkommission).

Godzina Polski 1917 nr 248

Z okolicy.
Aleksandrów.
Echa morderstwa.
W sprawie morderstwa dokonanego,
jak już donieśliśmy wczoraj, w piątek wieczorem we wsi Wilko, gm. Dalków, na osobie Edwarda Bitnera, śledztwo stwierdziło narazie, co następuje: Zastrzelony przez bandytów B. zamieszkiwał dawniej w Łodzi, a od roku, wobec braku zajęcia, przeniósł się na wieś, gdzie utrzymywał się z pracy na roli. W piątek wieczór około godz. 10 do drzwi chaty, w której mieszkał B. zapukało kilka osób, lecz ten przeczuwając, że są to bandyci, grasujący w okolicy, nie chciał otworzyć. — Przewidując jednakże, że bandyci wtargną do mieszkania, zabarykadował drzwi i uzbroił się wraz z sąsiadem w drągi i siekiery. Wówczas bandyci wyłamali okno i, strzelając, położyli Bitnera trupem na miejscu. Śmierć nastąpiła wskutek postrzału w serce i żołądek.

Gazeta Łódzka 1917 nr. 249

Morderstwo, We wsi Wilko gm. Dalków pod Poddębicami w piątek wieczorem niewykryci bandyci wtargnęli przez okno do mieszkania gospodarza Britnera i, strzelając, położyli go trupem na miejscu.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 24

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C. oraz zgodnie z decyzją z dnia 30 maja 1930 roku, obwieszcza, że na skutek podania Rudolfa Kruszla, zamieszkałego we wsi Wilkowie, gm. Dalików, pow. łęczycki, wdrożone zostało postępowanie, celem uzna­nia Adama Kruszla za zmarłego i, z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa te­goż Adama Kruszla, brata petenta, a syna Gotlieba i Karoliny z Szulców, urodzonego we wsi Wilkowie, gm. Dalików, pow. łęczyckiego, w dniu 1/13 lipca 1886 roku, ostatnio zamieszkałego w Łodzi, obecnie, po powołaniu do wojska rosyjskiego w 1915 roku, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opublikowania niniejsze­go, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Ło­dzi przy Pl. Dąbrowskiego 5, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.

Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszyst­kich, którzy o życiu lub śmierci Adama Kruszla posiadają wiadomości, by o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie, do sprawy Z. 148/29.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Dalików dzieli się na gromady:
17. Wilków, obejmującą: wieś Wilków, wieś Fułki, kol. Fułki. § 2.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza