-->

niedziela, 5 maja 2013

Więcławy

Czajkowski 1783-84 r.
Więcławy, parafia mierzyce, dekanat krzepicki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, ziemia wieluńska, własność: starostwo wieluńskie.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Więcławy, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Mierzyce, własność rządowa. Ilość domów 7, ludność 29, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:  
Więcławy,  pustka, pow. wieluński, gm. i par. Mierzyce. W 1827 r. było 7 dm., 29 mk.

Spis 1925:
Więcławy, wś, pow. wieluń, gm. Mierzyce. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 13. Ludność ogółem: 81. Mężczyzn 41, kobiet 40. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 81. Podało narodowość: polską 81.

Więcławy, obecnie część wsi Krzeczów w gminie Wierzchlas.

Więcławy (Wienclawic) na mapie Reymann'a

1992 r.

Gazeta Warszawska 1826 nr 46

Trybunał Cywilny Pierwszey Instancyi Woiewództwą Kaliskiego.
Na skutek Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana z daty 12/24 Stycznia r. b. Regulacyią Hypotek Dóbr Narodowych, z któremi Skarb Publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek Reskryptów Kommissyy Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 22 i 24 Lutego r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych, wyznaczył termin (...)
Na dzień 9 Maia 1826 roku. — dla:
8. Dóbr Narodowych Ekonomii Mierzyce, składaiącey się z folwarku i wsi Mierzyce, z młyna i Osady Przywóz, z folwarku i wsi Łaszok, z młyna Strugała i z Osad Jayczaki i Sikora, z folwarku i wsi Kamion, z Pustkowiów Więcławy, Dziadaki i Ogroble, z wsi Toporów, Bobrowniki, z młyna Tasarz, z karczmy Jaśkowizna i Pustkowiów Sensowy, Tasarze, Węże, Młynki, Szczepany, Gligi, Cieśle, Troniny i Jarzębie, z folwarku Wóytostwo, z wsi Bobrowniki i Lisowice, z Pustkowiów Patoki, Kabały i Draby, z folwarku i wsi Raduszyce, z młyna Szyska, z wsi Drobnice, z młynów Łyko, Graczyk i Kaydow, z folwarku Cisow, z wsi Załęcze małe, z folwarku i wsi Szynkielow, z folwarku i wsi Bieniec, z młynem Molenda, z karczmy Dobiacz, z Pustkowia Jarząbek, z folwarku i wsi Pątnów, z Pustkowia Salamony, wszystkich w Powiecie i Obwodzie Wieluńskim położonych.
(...) W moc Art: 3 postanowienia powyższego Nayiaśnieyszego Pana, oznaymia Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowe ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 14 Cztrwca r. b., który się w skutek Art: z tegoż postanowienia, ze względu na czas do obwieszczeń potrzebny, iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek Art: 4 postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń, iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy Prawa na Seymie Xięztwa Warszawskiego dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można. — Kalisz d. 4 Marca 1826 r.
Rembowski Prezes.
Karnecki Sekretarz.

_________________________________________________________________________________

Kaliszanin 1886 nr. 30
_________________________________________________________________________________


Echo Sieradzkie 1933 1 luty

SKAZANI ZA KŁUSOWNICTWO I NIELEGALNE POSIADANIE BRONI.
W drodze administracyjnej skazani zostali przez Starostwo Wieluńskie — za nie prawne posiadanie broni i kłusownictwo następujący mieszkańcy powiatu.

(...) Świtała Wład. z Więcław gm. Mierzyce na 3 tyg. aresztu. (...)

Echo Sieradzkie 1933 5 luty

SKAZANI ZA NIELEGALNE POSIADANIE BRONI KŁUSOWNICTWO.
Dalszy ciąg skazanych w drodze administracyjnej przez Starostwo Wieluńskie za kłusownictwo i nielegalne posiadanie broni:
(...) Ochej Józef z Więcław gm. Mierzyce 50 zł. grzywny i 1 tydz. aresztu. (...) Raducki Jan z Więcław na 200 zł. grzywny i 3 tyg. aresztu.
 


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Mierzyce dzieli się na gromady:
7. Kamion, obejmującą wsie: Kamion, Więcławy.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.


2 komentarze:

  1. Moja rodzina pochodzi z tej Wsi. Prapradziadkowie nazywali się Julia i Ignacy Komorowscy. Tam urodziła się moja prababcia Aniela. Wyszła za mąż za Jana Raduckiego ze wsi Kamion. Szukam informacji o likwidacji wsi. Anna Sefańska

    OdpowiedzUsuń
  2. Wieś Wieclawy została praktycznie wykupiona przez Wojsko Polskie w marcu 1939 r.Wszyscy mieszkańcy zostali wysiedleni ponieważ na miejscu wsi powstał poligon wojskowy ,posiadam spis ludności z pierwszego spisu w 1794 r.Moj ojciec wraz z rodzicami przenieśli się do Pątnów Henryk Więcław

    OdpowiedzUsuń