-->

środa, 8 maja 2013

Wandalin

Słownik Geograficzny:  
Wandalin,  kol., nad błotnistą niziną, pow. sieradzki, gm. Złoczew, par. Uników, odl. od Sieradza 28 w., ma 35 dm., 151 mr. (136 roli, 2 łąk, 10 pastw.). Powstała na obszarze dóbr Uników, ztąd ludność w spisach urzęd. podana ogólna przy Unikowie.

Spis 1925:
Wandalin, wś, pow. sieradzki, gm. Złoczew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 58. Ludność ogółem: 403. Mężczyzn 198, kobiet 205. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 396, ewangelickiego 5, baptystycznego 2. Podało narodowość: polską 396, niemiecką 7.

Wikipedia:
Wandalin-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Złoczew. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

Wikipedia:
Wandalin nad Szosą-przysiółek w Polsce położony w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Złoczew. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Wandalin. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.
_________________________________________________________________________________

Kaliszanin 1886 nr. 49
_________________________________________________________________________________Gazeta Kaliska 1897 nr. 64

Zmarli, wskutek potłóczenia: we wsi Wandalin, p. sieradzkiego, 2-letnia Stanisława Polewek (skrzydłem od wiatraka).

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 88

Na zasadzie art. 846 i 847 U. P. K., sąd okręgowy w Kaliszu, stosownie do decyzji z d. 28 października 1920 r., poszukuje Wojciecha Frasa, zamieszkałego we wsi Wandalin, gm. Klonowa, a oskarżonego z art. 142 K. K. i zbiegłego niewiadomo dokąd.
Rysopis i znaki szczególne poszukiwanego nieznane.

W razie odnalezienia poszukiwanego lub miejsca jego zamieszkania, należy bezzwłocznie zakomunikować najbliższym władzom policyjnym, w celu zaaresztowania i doniesienia o tem sądowi okręgowemu.
_________________________________________________________________________________

Ziemia Sieradzka 1920 grudzień
_________________________________________________________________________________


Gazeta Świąteczna 1925 nr 2297

Skradziono dwie klacze nocą na grudnia przeszłego roku: 1) gniada, z gwiazdką na czole, na górnej wardze ma znaczek biały, wysoka 146 centymetrów, sześcioletnia; 2) gniada, łysa na czole, obie nogi tylne po pęciny białe, wysoka 144 centymetry, trzyletnia. Kto je odnajdzie i zawiadomi Józefa Pawika w Wandalinie (poczta Złoczew-Kaliski), zostanie sowicie wynagrodzony.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 95

Licytacje.
Komornik sądu powiatowego w Błaszkach, z siedzibą w m. Kaliszu, przy ul. Pułaskiego Nr. 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 6 lutego 1931 roku, o godzinie 10 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawana będzie osada włościańska, położona we wsi Wandalin, gm. Złoczew, pow. sieradzkiego, oznaczona Nr. tab. 6 przestrzeni 7 morg. 150 pr. ziemi ornej, należąca do Jana i Marjanny małż. Nowaków.
Na osadzie tej znajduje się dom drewniany z oborą i chlewikiem pod jednym dachem w bardzo lichym stanie i stodoła nowa, obite deskami topolowemi, oraz rośnie kilkadziesiąt sztuk młodej olszyny.
Powyższa osada w zastawie nie znajduje się, książki hipotecznej nie ma, jest w posiadaniu m. Nowak, sprzedawana będzie w całości według protokółu zajęcia z dnia 23 sierpnia 1930 r. na żądanie Romana Baczyńskiego.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 10.000 zł., przyczem do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 10 proc. i dowód o pochodzeniu włościańskiem.

Akta tyczące się sprzedaży mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.

   Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIX. Obszar gminy wiejskiej Złoczew dzieli się na gromady:
16. Wandalin, obejmującą: osadę Uników-Wandalin, wieś Wandalin, kolonję Wandalin, osadę Wandalin-Karczma.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 38

Wydział hipoteczny, sekcja II-ga przy sądzie okręgowym w Kali­szu niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Jakóbie Poziomce, współwłaścicielu działki obszaru 9 mrg. 74 prętów z pod Nr. 3, działu II wykazu hipotecznego osady włościań­skiej Wandalin Nr. 1, powiatu sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 12 listopada 1934 roku, w którym to terminie osoby za­interesowane winne zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wy­działu hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

Dziennik Łódzki 1962 nr 170

Z kroniki MO.
W dniu 16 lipca posterunek MO Kłoczew wszczął dochodzenie w sprawie wypadku w Wandolinie pow. Sieradz spowodowanego przez motocyklistę Henryka Kupisza lat 27, który wpadłszy na przydrożne drzewo, doznał ciężkich obrażeń ciała i w drodze do szpitala zmarł.

Przyczyna wypadku było nadmierne spożycie alkoholu.

Dziennik Łódzki 1968 nr 218

Wczoraj w woj. łódzkim wyładowania atmosferyczne spowodowały trzy pożary.
(...) W Wandalinie (pow. Sieradz) pożar strawił stertę słomy.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza