-->

poniedziałek, 6 maja 2013

Urszulin

Słownik Geograficzny:  
Urszulin, kol., pow. sieradzki, gm. Wierzchy, par. Drużbin, odl. od Sieradza w. 36, ma 13 dm., 116 mk.

Spis 1925:
Urszulin, kol., pow. sieradzki, gm. Wierzchy. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 12. Ludność ogółem: 82. Mężczyzn 42, kobiet 40. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 70, ewangelickiego 12. Podało narodowość: polską 70, niemiecką 12.

Wikipedia:
Urszulin-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Dziennik Powszechny 1864 nr 39

Sieradz. We wsi Charchowie w Powiecie Sieradzkim w dniu 30 Stycznia (11 Lutego) w karczmie kolonji Urszulin gdy zeszli się mieszkańcy kolonji, wszczęła się pomiędzy temiż kłótnia a następnie bijatyka, na którą nadszedł Maciej Przybylski okupnik czynszowy z kolonji Orszulin; jeden z bijących się Piotr Masiera także okupnik czynszowy podskoczył do nadchodzącego, uderzył go w głowę wyrwaną z woza kłonicą. Przybylski po uderzeniu w parę godzin życie zakończył. Winowajca został przyaresztowany.

Dziennik Warszawski 1864 nr 155

(N. D. 3161) dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach Hipotecznych poniżej wymienionych.
Termin sprzedaży dnia 8 (20) Lutego 1865 r,  
17. Rzechta i Drużbin, z kolonją Urszulin i częścią na Borkach, oraz wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Szadkowskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 390 kop. 51, vadium do licytacji rs.1620, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 9700, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Stanisławem Rościszewskim.  
(...) Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.  
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 13 (25) Czerwca 1864 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Janczewski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIV. Obszar gminy wiejskiej Wierzchy dzieli się na gromady:
20. Rzechta Drużbińska, obejmującą: wieś Alfonsów, wieś Rzechta Drużbińska, kolonję Rzechta Drużbińska, wieś Urszulin.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 28

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi na zasadzie art. 1777-3 U. P. C. oraz zgodnie z decyzją z dnia 20 grudnia 1933 r. ogłasza, że na skutek podania Juljanny Chojnackiej, zamieszkałej w Łodzi, przy ul. Al. Kościuszki Nr. 57, wdrożone zostało postępowanie celem uzna­nia Józefa Chojnackiego za zmarłego i z mocy art. 1777-8 U. P. C. wzywa tegoż Józefa Chojnackiego, brata petentki, a syna Franciszka i Marjanny, urodzonego w Kolonji Urszulin, powiatu sieradzkiego, w dniu 27 lutego 1889 roku, ostatnio zamieszkałego w Łodzi, obecnie w ro­ku 1914 powołany został do wojska rosyjskiego, niewiadomego z miej­sca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opublikowania ni­niejszego, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi, przy Placu Dąbrowskiego Nr. 5, albowiem po tym czasie na­stąpi uznanie go za zmarłego.
Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszyst­kich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Józefa Chojnackiego po­siadają wiadomości, by o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Co. 1383/33.

wz. (—) A. Potocki


Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza