-->

wtorek, 14 maja 2013

Szadkowice

Zajączkowski:
Szadkowice -pow. sieradzki
1) 1392 kop. XIX w., TP 3344 f. 196-197: Schadkowice - villa prope Schadek (v.). Jan z Tęczyna, starosta sieradzki, przenosi wś królewską S. na prawo średzkie i sprzedaje jej sołectwo Piotrowi, kmieciowi ze wsi Dubie (v.), określając uposażenie sołt., jego powinności i uprawnienia oraz powinności osadników. 2) 1393 kop. XIX w. TP 3344 f. 196-197: Schadkowice - villa. Władysław Jagiełło zatwierdza na prośbę Piotra z Dubli dok. lokacyjny S. z 1392 r.
3) XVI w. Ł. I, 440-442: Schadkovicze - villa, par. Szadek, dek. szadkowski, arch. uniejowski. 4) 1511-1518 P. 187: Schadkowicze - wł. szl., par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 229: Schadkowicze - jw. 5) XIX w. SG XI, 763; Szadkowice - wś, folw. i os. leśna nad strumieniem Pichną, par. i gm. Szadek, pow. sieradzki.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Szadkowice, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Szadek, własność rządowa. Ilość domów 16, ludność 118, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:
Szadkowice, w XVI w. Schadkovicze i Satkowice, wś, folw. i os. leś., nad strum. Pichną, pow. sieradzki, gm. i par. Szadek, odl. od Sieradza w. 21; wś ma 10 dm., 127 mk.; folw. 7 dm., 25 mk.; os. leś. 1 dm. W 1827 r. 16 dm., 118 mk. Na początku XVI w. dziesięciny z łanów dwor. kmiecych i kolędę po groszu z łanu pobierał pleban w Szadku (Łaski, L. B., I, 442). Według lustracyi z 1564 r. wś „Satkowice" zostaje w posiadaniu Janusza z Kościelca, woj. sieradzkiego. Zygmunt August nadał list wieczności na nią księdzu Wargawskiemu. Włók było 9 (osiadłych 5). Dochód zł. 11 gr. 10 den. 12; z fol. zł. 24 gr. 1. (Lustr., V, 153).

Spis 1925:
Szadkowice, wś i folw., pow. sieradzki, gm. Szadek. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 20. Ludność ogółem: 167. Mężczyzn 87, kobiet 80. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 167. Podało narodowość: polską 167.

Spis 1925:
Szadkowice, 1-two, pow. sieradzki, gm. Szadek. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 2. Ludność ogółem: 15. Mężczyzn 8, kobiet 7. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 15. Podało narodowość: polską 15.

Wikipedia:
Szadkowice-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Szadek. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.
_______________________________________________________________________________
Cmentarz wojenny z lat 1914-1918 r. w Szadkowicach - nagrobek czterech żołnierzy.

Fot. Janusz Marszałkowski
_______________________________________________________________________________
Nagrobki mogiły zbiorowej


Fot. Janusz Marszałkowski
_______________________________________________________________________________
Nagrobek podoficera J. Nabora

Fot. Janusz Marszałkowski
________________________________________________________________________________ 
Nagrobek żołnierza NN z Koblencji

Fot. Janusz Marszałkowski


Akta metrykalne (Parafia Szadek) 1671


7 maja Ja, Marcin Jaktorowski wikary kościoła szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Stanisława Kownackiego i Zofii, prawowitych małżonków, obecnie ze wsi Szadkowice, któremu nadalem imię Elżbieta. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Maciej Dzierzązyński i Szlachetna Zofia Rzepecka.

Akta metrykalne (Parafia Szadek) 1679

Luty
12 tego samego. Ja, Tomasz Malarzewicz, wikary i mansjonarz kościoła parafialnego szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Aleksandra Żakowskiego i Teresy Rosowskiej, prawowitych małżonków, dzierżawców Szadkowic, któremu nadałem imię Eufrozyna. Rodzicami jej chrzestnymi byli Szlachetny Piotr Rusiecki i panna N. Załuskowska.

Akta metrykalne (Parafia Szadek) 1692

Listopad
16 tego samego. Ja, Michał Smoleński, wikary, ochrzciłem dziecko Wielmożnych Władysława Wilkoszewskiego i Ewy Szypowskiej, prawowitych małżonków, obecnie dzierżawców wsi Szadkowice, których dziecku nadałem imię Katarzyna. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Hieronim Wielowiejski i Wielmożna Barbara Zawisina.

Akta metrykalne (Parafia Szadek) 1695

Październik
13 tego samego. Ja, Albert Syliński, wikary kościoła szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Urodzonych Stanisława Brockiego i Zofii Ciszewskiej, dzierżawców wsi JKM Szadkowice, których dziecku nadałem imiona Łukasz Mikołaj. Rodzicami jego chrzestnymi byli Wielmożna i Urodzona Krystyna Gomolińska dziedziczka w Suchoczasach i Urodzony Albert Karczowski.

Akta metrykalne (Parafia Szadek) 1697

Lipiec
29 tego samego. Ja, Albert Syliński, wikary kościoła szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Wielmożnych i Urodzonych Jana Zaleskiego i Walewskiej, prawowitych małżonków, obecnie dzierżawców wsi Przatów, których dziecku nadałem imiona Anna Magdalena. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Józef Wilczyński zarządca kościoła i Urodzona Zofia Brocka na dzierżawie wsi Szadkowice.

Akta metrykalne (Parafia Szadek) 1699

Styczeń
13 tego samego. Ja, Albert Syliński, wikary, ochrzciłem dziecko Urodznych Stanisława Brockiego i Zofii Ciszewskiej, prawowitych małżonków, dzierżawców wsi JKM Szadkowice, których dziecku nadałem imiona Paweł i Józef. Rodzice jego chrzestni Wielmożny i Urodzony Andrzej Łopatecki i Urodzona Katarzyna Łobocka.

Lustracja 1789 r.

Suplika
do JWW IMPP Komisarzy, czyli Lustratorów powiatu Szadkowskiego od miasta Szadku podana r. 1789, dn. 19 sierpniaToż miasto na pokrzywdzenia od WJMP Kucharskiego, wsi Szadkowic posesora, który na własnym gruncie królewskim pastwiska dla bydła miejskiego zabraniając onoż zajmuje i paść nie da, zająwszy wielką płacą na obywatelach wymaga, zaczym obywatele nie mając nigdzie wolności wielki uszczerbek w inwentarzu ponoszą.


Gazeta Warszawska 1825 nr 32

Kommissyia Woiewodztwa Kaliskiego.
Do powszechney podaie wiadomości, iż następuiące Dobra Rządowe są do nowego wydzierżawieniu od dnia 1 Czerwca 1825 r. na zasadzie Postanowienia Xięcia Namiestnika Królewskiego z d. 24 Stycznia 1818 r., to iest:
I. W Obwodzie Sieradzkim.
1. W Ekonomii Męka:
a) Klucz Szadek składaiący się: z miasta Szadku, wsi Kobyla mieyska, Kromolniec, Szadkowic i Wielgiey wsi, z folwarków: Szadkowic i Wielgiey wsi, z propinacyi, z wolnego mlewa w młynach: Nagrobli i Wardęga, z rybołostwa w stawie przy młynie na grobli będącem; na lat trzy po sobie idących, za opłatą roczney summy dzierżawney zł: Pol: 12,652 gr: 25.

Gazeta Warszawska 1826 nr 46

Trybunał Cywilny Pierwszey Instancyi Woiewództwą Kaliskiego.
Na skutek Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana z daty 12/24 Stycznia r. b. Regulacyią Hypotek Dóbr Narodowych, z któremi Skarb Publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek Reskryptów Kommissyy Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 22 i 24 Lutego r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych, wyznaczył termin (...)
Na dzień 9 Maia 1826 roku. — dla:
9. Dóbr Narodowych Ekonomii Męka, składaiącey się z folwarku i wsi Męka, z Probostwa Męka złożone z gruntów i łąk w ilości morgów 277 prętów 120 miary Reńskiey, z młyna wodnego do Probostwa należącego, z wsi Ruda, z dwóch wybraniectw 21 łanów gruntu obeymuiących zabudowań w possessyi Rządu zostaiących, z folwarku j, wsi Polkow, z młyna Chochełna zwanego, z folwarku i wsi Piaski, z trzech młynów wodnych, to iest: 1) z młyna należącego do folwarku Wielka, 2) z młyna należącego do SSrów Antoniego Grzelaka, i 3) z młyna należącego do Mateusza Surmagi, z wsi Czechy, z folwarku wsi Góra poświętna, z folwarku Szkaplerz, Jurydyki Podominikańskiey, z miasta Sieradz, z wybranictwa we wsi Szlach: Dzigorzew w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim, z folwarku Osinek, z wybranictwa we wsi Szlach: Monice, i z folwarku Pruchna w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim, z folwarku Groiec Wielki, z młyna wietrznego, z wybranictwa we wsi Szlach: Mnichów, z wsi Łagiewniki, z folwarku wsi Oraczew, z młyna wodnego, z wybranictwa we wsi Szlach: Woźniki, z folwarku i wsi Kopyści, z wsi i Probostwa Borszewice, z folwarku i wsi Probostwa Sędzieiewice, z młyna wodnego tamże, z wsi Lucieiow, z wsi Żagliny i Źródła w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim; z folwarku i wsi Szadkowice, z młyna Buła na zimney Wodzie zwanego w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim; z miasta Szadek, z austeryią, oraz z domów Piekło, w których szynki Rządowe, niemniey z placu pustego Piekiełko, Z Wóytostwa w Szadku, z wsi Kromelin, Kobyla, Wielgiey Wsi, z młynów dwóch Nagrobla i Żagrda zwanych, w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim sytuowanych
(...) W moc Art: 3 postanowienia powyższego Nayiaśnieyszego Pana, oznaymia Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowe ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 14 Cztrwca r. b., który się w skutek Art: z tegoż postanowienia, ze względu na czas do obwieszczeń potrzebny, iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek Art: 4 postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń, iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy Prawa na Seymie Xięztwa Warszawskiego dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można. — Kalisz d. 4 Marca 1826 r.
Rembowski Prezes.
Karnecki Sekretarz.


Powszechny Dziennik Krajowy 1830 nr 55

Kommissya Woiewództwa Kaliskiego. W uzupełnieniu reskryptu kommissyi rządowey przychodów i skarbu z daty 23 grudnia r. z. Nr. 82,482f16,610 zasadzaiącego się na dekrecie Nayiaśnieyszego Pana w Odessie pod dniem 19 sierpnia 1828 r. zapadłym, kommissyą woiewódzka do powszechney podaie wiadomości, iż: 1.w dniu 6maia r. b. 2. — 10— — 3. — 14— — poczynaiąc zawsze od godziny trzeciey z południa odbywać się będzie w iey biurze na sali zwykłych posiedzeń, publiczna licytacya na sprzedaż następujących dóbr rządowych, to iest: ad 1. Klucza Szadek, składaiacego się z wsiów Kobyla miejska, Kromolnia, Szadkowice i Wielgiey wsi z folwarków: Wielga wieś i Szadkowice, propinacji w całym tym kluczu, rybołowstwa, wolnego mlewa w młynach Szadkowice i Nagrobli, lasu przyległego, oraz nieużytków, w ekonomii Męka powiecie i obwodzie Sieradzkim położonego. ad 2. Klucza Kopyść, składaiącego się z wsiów: Borszewice i Kopyść, folwarku Kopyść, propinacyi tamże, i lasu przyległego, w teyże samey ekonomii powiecie i obwodzie położonego. ad 3. Klucza Oraczew, składaiącego się z wsi i folwarku Oraczew, propinacyi tamże, lasu przyległego, pastwisk wspólnych, w tey samej ekonomii, powiecie i obwodzie położonego. Licytacya zaczynać się będzie, a mianowicie: ad 1. od summy złp. 115,53... gr. 18. ad a. — — 76,349 gr. 21. ad 3. — — 29,713 — 26. w srebrze albo w listach zastawnych koloru białego w nominalney wartości. Oprócz postąpioney na licytacyi summy, obowiązany będzie plus licytant corocznie skarbowi opłacać w dwóch ratach kanon, ad 1. w summie złp. 5,563 gr. 15. ad 2. — — 3,670 — 23. ad 3. — — 1,415 — 22. z wolnością iednak spłacenia takowego monétą brzęczącą. Nadto przeymie tenże pożyczkę od towarzystwa kredytowego ziemskiego, od 1. w summie złp. 52,000. ad. 2 — — 34, 200. ad 3. — — 16,300. zaciągnioną, od którey przez następne 24. lata wnosić będzie do kassy tegoż towarzystwa prawem seymowem z dnia 13. Czerwca 1829. roku ustanowioną opłatę. Oprócz podatków i ciężarów do tychże dóbr przywiązanych, opłacać się będzie także nowo ustanowiony podatek ofiary, iako to. ad 1. w ilości złp. 951. gr. 1. ad 2. — — 209. —6. ad 3. — — 876. — Każdy przystępuiący do licytacyi winien złożyć vadium. ad 1. w summie złp. 13,187. ad 2. — — 8.709. gr. 16. ad 3. — — 3,483. — 15. w srebrze lub listach zastawnych, a nadto utrzymuiący się przy niej, obowiązany będzie zaraz złożyć drugą podobną ilość. O innych warunkach licytacyynych, każdy chęć kupna maiący poweźmie wiadomość w biórze kommissyi woiewódzkiey, gdzie nawet warunki kupna wraz z tabellarycznym wykazem źródeł dochodów na drzwiach są wywieszone. Wolno iest każdemu chęć licytowania maiącemu o stanie dóbr na gruncie przekonać się, a w tey mierze zgłosić się zechce do własciwey ekonomii naddzierzawcy, do którego stosowna wyszła dyspozycya. w Kaliszu dnia 10 lutego 1830 r. Radca Stanu Prezes. Piwnicki. Sekretarz Jeneralny Dziewulski.Dziennik Powszechny 1831 nr 322

Kommissya Woiewództwa Kaliskiego. Podaie do publiczney wiadomości, iż wydzierżawiać będzie w drodze publiczney licytacyi następne od 1 Czerwca 1832 r. dobra Rządowe, a mianowicie:  
12. W ekonomii Męka.
A. Na d. 22 Grudnia r. b . klucz Szadek na lat 6 pro 1832/38 czyniący rocznego dochodu złp. 10,598 gr. 17 do którego należą. a) Wsie Kobyła mieyska, Kromolin, Szadkowice, Wielga wieś i miasto Szadek. b) Folwarki Wielga wieś i Szadkowice. c) Propinacya. d) Młyn.  
(...) Termina wyżey oznaczone odbywać się będą na sali posiedzeń Kommissyi Woiewódzkiey z południa od godziny drugiey, a o warunkach pod iakiemi wydzierżawienie Dóbr w mowie będących do skutku doprowadzonem zostanie, konkurenci, w Biórze Sekcji Dóbr w godzinach służbowych poinformować się mogą. Każdy pretendent w terminie stawaiący winien przed przystąpieniem do Licytacyi usprawiedliwić: I. Świadectwem Kommissarza obwodu, w którym dotychczasowe ma zamieszkanie, że w tym obwodzie iest znany iako dobry i zamozny gospodarz, że posiada dostateczny fundusz w gotowiznie, oraz inwentarz odpowiedni, który co do ilości i iakości wyszczególniony bydź winien; tudzież: II. Swiedectwem dziedzica Dóbr, które dotąd dzierżawił, że mu się w zupełności uiścił, i iest zamożnym gospodarzem, i że z Włościanami dobrze obchodził się; nakoniec obowiązany zostaie III. Złożyć Vadium w gotowiznie monetą kurs kassowy w kraiu maiącą, do wysokości iedney czwartey części summy dzierżawney z Dóbr, o których possessyą ubiega się. Vadium to nie utrzymuiącemu się przy Licytacyi, natychmiast zwróconem będzie. Prezes Szmidecki. Sekretarz Jlny. Bromirski.


Gazeta Codzienna 1853 nr 193

Z różnych miejsc królestwa odebrano wiadomości o szkodach zrządzonych przez burze i gradobicia. Najznaczniejsze z tych były: W d. 8 b. m. w dobrach Szadkowice pow. Sieradzkim, gdzie od trąby powietrznej połączonej z gradobiciem, wszystko zboże w zupełności zniszczeniu uległo; trzy stodoły, obora i dom mieszkalny żostały obalone i wiele innych budowli uszkodzonych, w lesie zaś kilkaset sztuk drzewa wicher przewrócił.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 31

(N. D. 542) Sąd Policyi Prostej Okręgu Szadkowskiego.
Na polu wsi Szadkowic znaleziono człowieka nieżywego, lat około 30 mającego; twarzy okrągłej, pełnej, bez zarostu, oczu niebieskich, włosów blond, ubranego w surdut zielony, spodnie kortowe koloru czekoladowego kamizelkę jedwabną czarną w kratę niebieską w chustkę na szyi jedwabną czarną czapkę sukienną czarną, znaleziono przy nim tabakierkę papierową czarną, woreczek i w tym 29 1j2 kopiejek, płachtę i pończochy wełniane czarne stare, śledztwo Sądowe nie zdołało wykryć nazwiska zmarłego ani jego pochodzenia. Wzywa każdego ktoby o nazwisku lub pochodzeniu rzeczonego człowieka wiedział, iżby wiadomość tę Sądowi tutejszemu udzielić zechciał, lub najbliższemu swego zamieszkania.
Szadek dnia 12 (24) Stycznia 1857 r.
Podsędek. J. Sztandyngier.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 243 

(N. D. 5180) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Wzywa wszelkie Władze tak cywilne jako też i wojskowe, nad bezpieczeństwem i porządkiem w kraju czuwające, aby Katarzynę Orłowską lat 32 mieć mogącą, katoliczkę, we wsi Szadkowicach Okręgu Szadkowskim stałe swe zamieszkanie mającą, o liczne kradzieże obwinioną obecnie przed wymiarem sprawiedliwości ukrywającą się, ściśle śledziły, wrazie dostrzeżenia ujęły i Sądowi tutejszemu lub najbliższemu pod strażą dostawić raczyły.
Piotrków d. 15 (27) Października 1857 r.
Sądzia Prezydujący
Assesor Kollegiany. Chmieleński.

Dziennik Powszechny 1862 nr 107

Dnia 4 Kwietnia r. b. we wsi Szadkowice, powiecie Sieradzkim, dziewięcioletnia Ewa Bielów, bawiąc się z jedenastu dziećmi, spostrzegła w strumieniu pod zgniłem drzewem, przyczepiony korzeń z łodygą jakiejś rośliny podobny do kalarepy. Oderwała więc korzeń, pokrajała go nożem i dała każdemu dziecku po kawałku. Nie upłynęło pół godziny, gdy wszystkie dzieci niebezpiecznie zachorowały,— z tych jedenaście przy silnej pomocy lekarza i dwóch felczerów zachowano przy życiu, zaś czteroletnia Antonina Niedzielska, po czterogodzinnych okropnych konwulsjach, życie zakończyła.

Dziennik Powszechny 1862 nr 111

Dnia 8 Kwietnia r. b. w mieście Koninie, skutkiem wynikłego z niewyśledzonej przyczyny pożaru, spaliła się budowla drewniana ubezpieczona na rs. 800, a dla przeszkodzenia dalszemu szerzeniu się ognia, rozebrano inne budowle ubezpieczone na rs. 150, straty w pogorzałych ruchomościach wynoszą rs. 230. — Na folwarku Szadkowice, w powiecie Sieradzkim, spaliła się gorzelnia ubezpieczona wraz z przyrządami gorzelnianemi na rs. 2360, a przy tem ruchomości spaliło się za rs. 428.

Kurjer Warszawski 1866 nr 189

Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskiem, podaje do powszechnej wiadomości, iż wynagrodzenia likwidacyjne: w ilości rs. 3,580 kop. 88, przypadające na mocy rozporządzenia Komisji z d. 5 (17) Sierpnia r. b., Teodorowi Leszem, właścicielowi dóbr donacyjnych Szadkowice, położonych w Gubernji Warszawskiej, Powiecie Sieradzkim, Gminie Starostwo-Szadek, wysłane zostało do Kassy Powiatu Kaliskiego, celem wypłaty komu należy.

Dziennik Warszawski 1870 nr 205

Zapozywa Tomasza Tomczyńskiego, rządcę dóbr Szadkowice, gminie Starostwo Szadek, Powiecie Łaskim zamieszkałego, a obecnie z pobytu niewiadomego, aby w ciągu dni 30 od daty niniejszego zapozwu licząc, doniósł o miejscu swego pobytu lub też osobiście do Sądu przybył, dla ogłoszenia mu wyroku Sądu tutejszego w sprawie własnej zapadłego, a to pod dalszemi skutkami prawa. Petrokow dnia 5 (17) Wrześniu 1870 r.
Sędzia Prezydujący,
Asesor Kolegialny, Chmieleński.

Kaliszanin 1875 nr 64

Ważniejsze wypadki w Gubernji Kaliskiej.
Samobójstwo: D. 27 czerwca (9 lipca) włościa­nin Michał Sobolewski wieku lat 56 we wsi Szadkowice, gm. Szadek pow. sieradzkiego, z powo­dów niewiadomych przez powieszenie odebrał so­bie życie.

Kaliszanin 1880 nr. 81

Przysłano do redakcji naszej pęczek prześlicznych poziomek, zebranych w lesie należącym do wsi Szadkowice, w powiecie sieradzkim. Rzecz to nader rzadka o tej porze.

Kurjer Warszawski 1880 nr 229

Świeże poziomki...
Do Kalisza przysłano pęczek poziomek zebranych w lesie należącym do wsi Szadkowic, w pow. sieradzkim.
Jestto rezultat wrześniowej łagodnej atmosfery...

Kurjer Warszawski 1880 nr 234

— Poziomki.
Spory pęk poziomek z lasu szadkowskiego* (pow. sieradzki) ofiarowano nam wczoraj...
Poziomki te mają zapach zupełnie naturalny a smak też niezgorszy.
Włościanki, jak czasu lata, zbierają je co dnia.
W tejże samej miejscowości jabłonie powtórnym okryły się kwiatem — niektóre z nich dały już nawet mały owoc!

*las należący do wsi Szadkowice, zob. Kurjer Warszawski 1880 nr 234, przyp. autora bloga

Rozwój 1898 nr 218

W Szadkowicach pod Szadkiem w niedzielę podczas nabożeństwa wynikł pożar, spaliła się obora z krowami, stajnie z końmi i czworaki.

Gazeta Kaliska 1901 nr. 107

D. 8 t. m., (kwietnia) w osadzie leśnej Szadkowice, pow. sieradzkim, zmarł od poparzenia się warem 7-letni chłopiec Ludwik Raczyński.

Gazeta Kaliska 1901 nr. 207

Z pod Szadku piszą do nas: W tych dniach na cmentarzu miejscowym złożyliśmy zwłoki jednego z najstarszych a zarazem najzasłużeńszych obywateli naszej okolicy ś. p. Michała Kożarskiego z Prusinowic. Ś. p. Michał Kożarski urodził się w Prusinowicach w r. 1822-gim, który to majątek objął po rodzicach w r. 1845 i gospodarował w nim przez lat 40. W ciągu tego czasu gospodarstwo w swym majątku doprowadził do takiej kultury, że w swoim czasie stawiono je jako wzór dla innych i opisane zostało w Encyklopedji rolniczej. Również słynął jako znawca: gospodarstwa leśnego, doprowadził bowiem las prusinowski do doskonałej kultury. Niezwykle uprzejmy dla sąsiadów i dobry oraz wyrozumiały dla podwładnych umiał zyskać sobie sympatję jednych i miłość drugich do tego stopnia, że po przeprowadzeniu się przed dwudziestu laty do Warszawy, do końca jego życia włościanie prusinowscy chodzili do Warszawy składać życzenia noworoczne dawnemu swemu chlebodawcy. Ś. p. Michał słynął jako człowiek nadzwyczaj dobroczynny, pomagając zarówno sąsiadom, jak i włościanom ze swej wsi, którzy po dziś dzień słyną jako jedni z najzamożniejszych w naszej okolicy. Dom małżonków Kożarskich słynął tak w naszej okolicy, jak i Warszawie z gościnności. Po śmierci ś. p. Kożarskiego pozostała wśród nas próżnia, którą trudno dziś będzie zapełnić, opuścił bowiem nas na zawsze obywatel zacny i prawy, dobry towarzysz, rzadkiej uczynności człowiek. Niechaj mu ziemia będzie lekką.


Rozwój 1907 nr 169


Dobrze zagospodarowany z kompletnemi zasiewami i inwentarzem żywym i martwym, do odstąpienia Folwark donacyjny Szadkowice, oddalony od stacyi kolejowej Zduńska-Wola szosą milę, od Szadku szosą 2 1/2. Rozległości 7 włók z łąkami i prawem polowania w lasach majorackich, w części pastwisko, pacht z 30 krów. Wiadomość na miejscu p. Szadek.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1921 nr 46

OGŁOSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Kaliszu ogłasza niniejszym sprzedaż ośrodków z budynkami z rozparcelowanych majątków państwowych.
W powiecie Sieradzkim:
1. Szadkowice, gm. Szadek, obszar ośrodka 26 mg.
Podania na powyższe ośrodki z dołączeniem życiorysu zaświadczeń, stwierdzających poprzednią działalność społeczną, wykształcenie i fachowość petenta, winny być składane do miejscowych Komisarzy Ziemskich lub do Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Kaliszu do dnia 1 stycznia 1922 roku.
Prezes p. o. J. NEJMAN.

Echo Sieradzkie 1931 luty


Echo Sieradzkie 1932 21 kwiecień

KARY ADMINISTRACYJNE.
Starostwo sieradzkie ukarało trybem administracyjnym następujące osoby.
(...) Gotkiewicz Wawrzyniec z kol. Szadkowice gm. Szadek — na 200 złot. i 14 dni bezwzględnego aresztu za nielegalne posiadanie broni.(...) 


Echo Sieradzkie 1933 17 październik

WYSTAWA ROLNICZA W SIERADZU
Prace konkursowe młodzieży przysposobienia rolniczego.
Staraniem Okręgowego Towarzystwa Organizacyj i Kółek Rolniczych w Sieradzu w dniu 13 b. m. w Teatrze Miejskim odbyło się otwarcie Wystawy Rolniczej prac konkursowych młodzieży pracującej w przysposobieniu rolniczem gospodyń i gospodarzy — pracujących w konkursach i samodzielnych gospodarzyWzięli udział: Związek Młodzieży Ludowej, Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej, Związek Strzelecki i samodzielni gospodarze.
O godz. 1-ej przybył Zastępca Starosty p. Eichblat i wygłosił krótkie przemówienie, miedzy innemi wyjaśnił że p. Starosta nie mógł osobiście przybyć gdyż musiał wyjechać w sprawach służbowych do województwa. Następnie powitał delegata z Izby Rolniczej p. Kaw[czaka], przedstawicieli społeczeństwa i młodzież przysposobienia rolniczego.
Po przecięciu wstęgi wszyscy udali się na zwiedzanie wystawy.
Najpierw zwiedzono prace konkursowe Związku Młodzieży Ludowej. Męka. Zespół buraczany. Duże buraki przystrojone w zieleń pod kierunkiem przodowniczki Janiny Gockówny.
Krobanów. Wystawa bardzo wzorowo urządzoną. Kwietniki, wykresy zbiorów kwiatowych przedstawiają piękny wygląd. Przodownikiem tego zespołu jest p. Marianna Ratajczykówa, zaś wzorową doradczynią p. Sroczyńska.
Dodać należy że oddział Krobanów na terenie okolic Zduńskiej-Woli jest jeden z lepszych oddziałów.
Szadkowice. Zbiór buraków z 1-ha 1.200 m3. Widać piękne okazy. Przodownikiem jest p. Bolesław Turalczyk.
Brzeźno. Zespół soji (soja u nas jest mało znana niżej opiszemy szczegółowo) której przodownikiem jest p. Królak Ignacy. Zbiór z 1-ha 21 m. 3.
Potok. Kartofle jadalne "Rozafolje" zbiór z 1 ha 540 m3. Przodownik p. Muszalski.
Zbiór soji jak można wnioskować najlepszy bo 32 mtr. z 1-ha. Marchew 3 zespołów przeciętnie z 1 ha 720 m.
Orzeżyn. Zespół cebulowy jest to największy najobfitszy zbiór z 1-ha 250 mPrzodow. p. Ant. Feliksiak.
Dalej następuje Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, gdzie skolei przystępujemy do zespołu. Burzenin. Jest to jedyny zespół który hoduje króliki, piękne okazy w klatkach własnego wykonania. Dalej półka na kwiaty gustownie ułożone, nasiona tychże kukurydza której zbiór z 1-ha wynosi 106 metr.
Na uwagę zasługuję pięknie wykonany kwiat "Szarotka" kukurydzy.
Wągłczew. Na uwagę zasługuję zrobiony kosz do przechowywania cebuli. Jest to największy zbiór z 1-ha 400 mtr.
Sieradz. Na uwagę zasługujbardzo starannie opracowane plany ogródków kwiatowych przy domach mieszkalnych.
Warta. Piękna oznaka godło S. M. P. na którą każdy uwagę zwraca, wykonana z kwiatów. W torebkach nasiona kwiatów. Kwiat w wazonach i t. p.
Brzeźno. Dużo pięknych kwiatów żywych, plantacje z kwietnikami przy domkach.
Szadek. Marchew pastewna zbiór z 1-ha 507 m. Związek Strzelecki.
Krobanó— kwiaty i sofa.
Burzenin — marchew. Izabelów — kukurydza.
Dalej mleczarnia Brzeźno — częściowo narzędzia mleczarskie plany budowy mleczarni w Brzeźnimurowanej rozm. 13\16 mtr. której koszt wynosił 12.690 zł.
Dalej wzór kuchni koła gospodyń wiejskich, pięknie urządzona spiżarnia z przetworami owocowemi, warzywami i winami. Ogródki kwiatowe, przy których miejsce do zabaw dla dzieci. Bufezbiorowy będzie urządzony w niedziele 15 b. m. Dochód z bufetu będzie przeznaczony na sekcje koł. gospodyń wiejskich.
Jak zaznaczyliśmy wyżej zwraca uwagę Wystawy soja.
Soja została sprowadzona do nas z Japonji. Podobna jest wielkością do grochu polnego. Jest szarego wyglądu, zawiera 18 proc. tłuszczu, 36 proc. białka. Po ugotowaniu przybiera kształt fasoli podługowatej. Prócz tego nadaje się na wyrabianie oleju i kawy. Cena detaliczna 1 zł.- hurtowa 60 gr. za 1 kg.

Echo Sieradzkie 1933 19 październik

KOGO NAGRODZONO?
W związku z Wystawą Rolniczą w Sieradzu dniach 13, 14 i 15 b. m. Okręgowe Tow. Org. i Kółek Roln., przyznałnagrody następującym osobom:
1) STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY POLSKIEJ.
BURZENIN.
Świątek Wład. I nagrodę, Maranda Józef II, W[...]dowski Eugenjusz III, zespołowe i indywidualne za wychowanie królików, Kołodziejska Helena 1 Klimczakówna Marja II za uprawę kukurydzy, Wrocińska Lucyna I. Władowska Helena II, za uprawę kwiatów. Nadto Stowarzyszenie Mł. Pol. otrzymało kołową nagrodę II stopnia.
SZADEK.
Zabłocka Janina I. Pietrasiówna Marja II za uprawę marchwi,
CHARŁUPIA WIELKA.
Izydorek Stan. I, Budowski Wład., II, Bednarek Stan. II. zespół powiatowy za uprawę buraków.
Szynarska Janina I, Walczakówna Janina II, za uprawę cebuli.
BRZEŹNO.
Kowalczykówna Zenobja za uprawę
ogródków kwiatowych III zesp. Owczarkówna Katarzyna III, przodownicze, Sosicka Emilia II zespół powiatowy.
WARTA.
Nowicka Marja II, Nowakówna Józefa III. Andrysiewiczówna Janina III powiatowa za uprawę ogródków kwiatowych.
SIERADZ.
Gawronówna Zofja I, Szmitówna Stanisława II, za uprawę kwiatów.
2) NAGRODY ZWIĄZKU MŁODZIEŻY LUDOWEJ.
KROBANÓW.
Nowicka Marja II zesp. za uprawę ogródków kwiatowych, Gozdalikówna Zofja I zesp. powiatowy, Stemczewski Leon II Gwizdalski Antoni I powiat za uprawę soi.
ORZEŻYN.
Mecwel Józef I, Janicki Miecz. II. Janiakówna Helena III za uprawę cebuli.
SZADKOWICE.
Nastarowicz Józef II. Turajczyk Józef III oraz Turajczyk Bol. II przodow. i I powiatową zespołową za uprawę buraków.
BRZEŹNO. Królak Ignacy I. Wróblewska Irena II i Nieciejewski Hieronim III za uprawę soi.
MĘKA.
Gockówna Wład. II, Gawron Józefa III za uprawę buraków.
POTOK.
Ośrodkówna Bol. I, Kuśnierkówna Ma[rja] II za uprawę marchwi.
Zarnecki Miecz. II Kozak Edm. III Musialski Józef I przodownicze za uprawę ziemniaków. Rosiak Józef I. Rosiakówna Janina II, pozatem ZML z Potoku otrzyma[li] pierwszą kołową za uprawę soi.
BRZEŹNO.
ZML otrzymał trzecią połową.
3) NAGRODY ZWIĄZKU STRZELECKIEGO.
IZABELÓW.
Majkowski Sergjusz I. Różański Tad. II,
za uprawę końskiego zęba.
BURZENIN.
Kofłodziejski Klemens III przodow. i [I] zespołowa powiatowa za uprawę marchwi.
ROSSORZYCA.
Stępień Zygmunt I, Skąpski StefaII, Jaruga Jan III, za uprawę buraków.
Honorowe nagrody za pracę w organizacji Młodzieży otrzymali: p. Boczko Jan nauczyciel z Brzeźna, p. Froncali Bronisław organ. z Charłupi Wielkiej, p. R[udnicka] Aniela z Brzeźna, p. Grud[...] Marja z Warty.
Za pracę w konkursach gospod[...] [...]modzielczych przyznano nagrody w konkursie obornika całemu szeregowi gospodarstw.

Z działu mleczarstwa przyznano nagrodę honorową p. Pokrace Józefowi z Brzeźnia za wyraźne ujęcie w wykresie rozwoju mleczarni w Brzeźnie.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Szadek dzieli się na gromady:
12. Szadkowice, obejmującą: osadę Nagrobla, folwark Ogrodzim, wieś Ogrodzim, Probostwo-Szadek, wieś Szadkowice, kolonję Szadkowice, osadę leśną Szadkowice, osadę młyńską Skóra, osadę Wardęga.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 22 luty

KURY NA SZOSIE.
Józef Kolęda ze wsi Dziadkowice koło Szadku idąc do domu spotkał spacerujące kury na szosie. Dobry smak i apetyt zrobiły swoje, gdyż niefortunny złodziejaszek znalazł się w komisariacie PP. w Zd. Woli a potem przewieziony i osadzony w więzieniu sieradzkiem.

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 57

Wydział Hipoteczny, sekcja III, przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Walentym Rzeźniczaku, właścicielu par­celi nr 11, o pow. 4 ha 4766 m kw z kol. Szadkowice, pow. sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spad­kowych wyznaczony został na dzień 20 stycznia 1940 roku, w którym to terminie osoby intere­sowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymienionego Wydziału Hipotecznego, pod skutkami prekluzji. 131/39.  


Dziennik Łódzki 1964 nr 169

Z Sądu
Nadużycia w cegielni w Mostkach
Prokuratura Woj. w Łodzi zakończyła śledztwo w sprawie nadużyć, które ujawniono w Mostkach w pow. łaskim, w cegielni nr 12 podległej Łaskiemu Przeds. Przem. Teren. Ceramiki Budowlanej. W okresie od 15 maja 1959 r. do 26 lipca 1963 r., powstał tam niedobór cegły i gliny na sumę ponad 200 tys. zł.
Funkcję kierownika cegielni pełnił wtedy 48-letni Stefan Sobierajczyk (zam. w Pabianicach, ul. Borkowa nr 11). Stwierdzono, że wywiązywał się on nienależycie z obowiązków oraz przekraczał uprawnienia służbowe. St. Sobierajczyk zaniedbał szczególnie kontrolę wysokości produkcji. Zaniechał też wystawiania dowodów wydawania cegły lub zlecał te czynności innym. Gotową cegłę często wydawał sam i pozwalał na to pozostałym pracownikom, bez udziału odpowiedzialnego magazyniera.
Akt oskarżenia zarzuca ponadto St. Sobierajczykowi, że wspólnie z rachmistrzem cegielni Władysławem Ciesielskim (zam. w Dziadkowicach pow. Łask) w okresie od marca 1962 r. do lipca 1963 r., dopuścili się niedozwolonej sprzedaży cegły, połówek i gruzu, fałszowali listy płac i wciągali na nie fikcyjne nazwiska. Tą drogą przywłaszczyli sobie ponad 23 tys. zł.
Za powstałe nadużycia odpowie także 26-letnia Henryka Mikołajczyk (zam. w Mostkach) — magazynierka cegielni. Stoi ona pod zarzutem niewłaściwego i bez jakiejkolwiek kontroli prowadzenia magazynu. H. Mikołajczyk oskarża się też o to, że w I półroczu 1963 r. na wykazie deputatów węglowych umieściła nazwiska i sfałszowała podpisy pracowników, którzy nie pobrali węgla.
Akt oskarżenia w tej sprawie wpłynął wczoraj do Sądu Woj. w Łodzi.

M. Kr.

Dziennik Łódzki 1970 nr 67

KRONIKA WYPADKÓW

W Szatkowicach, pow. Sieradz, kierowca autobusu PKS na skutek nieostrożnej jazdy uderzył w drzewo. Trzy osoby doznały ciężkich obrażeń. Przewieziono je do szpitala.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza