-->

sobota, 4 maja 2013

Świerczów

Czajkowski 1783-84 r.
Swiercow, parafia widawa, dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: biskup łucki.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Swierczów, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Widawa, własność prywatna. Ilość domów 15, ludność 139, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Świerczów,  w XVI w. Szwyerczow, wś i os., pow. łaski, gm. Dąbrowa Widawska, par. Widawa (odl. 2 w.); wś ma 22 dm., 199 mk., 220 mr.; os. 3 dm., 10 mk., 700 mr. W 1827 r. 15 dm., 139 mk. Na początku XVI w. łany km. i dworskie dawały dziesięcinę pleb. w Widawie, prócz tego kolędę, po groszu z łanu (Łaski, L. B., I, 470). Według reg. pobor. pow. sieradzkiego wieś S. miała w 1553 r. 41 łan., w 1576 r. 3 łany, 3 zagr. (Pawiński, Wielkop., II, 215).

Spis 1925:
Świerczów, wś i kol., pow. łaski, gm. Dąbrowa Widawska. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 36, kol. 13. Ludność ogółem: wś 221, kol. 78. Mężczyzn wś 99, kol. 43, kobiet wś 122, kol. 35. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 221, kol. 78. Podało narodowość: polską wś 221, kol. 78.

Wikipedia:
Świerczów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Widawa. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
ŚWIERCZÓW par. Widawa, p. łaski, od Antoniego Karśnickiego w 1814 nabył Maciej Niwiński, wartość 100 tys. zł. Wieś ma 22 domy, 199 mieszkańców i 220 mg ziemi (Pstrokoński 1830 k.90-1, SGKP t.11, s.671)

 1992 r.

Dziennik Obwieszczeń Rządowych i Prywatnych dla Królestwa Polskiego 1827 nr 32

Podpisarz Trybunału Cywilnego pierwszej Instancji Województwa Kaliskiego. Podaje do publicznej wiadomości, iż na wniosek Jana, Ignacego, Maxymiliana , Antoniego, i Maryanny zamężnej Hrabiny. Małachowskiej, wszystkich rodzeństwa Turskich, jako beneficjalnych sukcessorów po niegdy Xawerym Turskirn pozostałych, od których Patron Trybunału Paweł Witkowski, w Kaliszu z urzędu zamieszkały stawa. — Trybunał Kaliski wyrokiem z dnia 24 Stycznia r. b. potwierdziwszy relacją biegłych, podzielającą dobra Widawskie, które niegdy Xawery Turski z mocy testamentu przez ś. p. Xiędza Felixa Turskiego Biskupa Krakowskiego wd. 29 Marca 1800 roku sporządzonego posiadał, na sześć oddziałów sprzedaż takowych nakazał—oddziały te są następuiące: Oddział Iwszy. Miasto Widawa z folwarkiem Kopieci wsią zarobną Ruda, położone nad rzeką Nieczecz mające w swem teritorium drugą większą rzekę Widawkę, na traktach głównych od Uściługa i Lublina doWarszawy, od Wrocławja do Warszawy, od Płocka do W rocławja, od Krakowa do Poznania, i od Łęczycy do Częstochowy, z Młynem na Kopcu i stawem rybnym, tamże na nim będącym, w gminie Widawa i Dąbrowa, w Pcie i Obwodzie Sieradzkim, Wdztwie Kaliskiem sytuowane, z gruntami, rolami, łąkami, borami, drogami, i wodami, włók 83, morgów 17, prętów 235, miary hełmińskiej obejmuiące. Oddział IIgi.—Folwark i wieś Dąbrowa przez której territorium przechodzą dwa trakty od Uściługa i Warszawy do Wrocławia, trzeci zaś od Piotrkowa do Kalisza, wraz z ogrodem włoskim i obszernym spacerowym i fruktowym, bardzo znaczną ilość dobrych gatunków drzew obejmującym, i z oranżerją w której różne rośliny, z wierzyńcem w którym chowane jelenie, z gruntami, łąkami, borami i lasami, w gminie Dąbrowa, w Pcie i Obwodzie Sieradzkim, Wdztwie Kaliskiem położone, 55 włók, 24 morgów, 133 prętów miary hełmińskiej obejmujące. Oddział IIIci — Folwark i wieś Wola Klesczowa, tudzież folwark i wieś Zawady w gminie Dąbrowa, w Pcie i Obwodzie Sierackim, Województwie Kaliskiem położone, z gruntami, rolami, łąkami, borami i lasami 71. włok, 19 morgów, 34. prętów miary hełmińskiej obejmujące — Oddział IV. — Folwark i wieś Świerczów w gminie Dąbrowa, powiecie i Obwodzie Sieradzkim, w Województwie Kaliskiem położone, z gruntami, rolami, łąkami i borami 31. Włok, 22. morgów, 250. prętów miary hełminskiej obejmuiące. Oddział. V.— Folwark i wieś Rogoźno przez którą przechodzą trakty od Uściługa i Warszawy do Wrocławia, od Piotrkowa do Kalisza — nad rzeką Widawką, na której iest młyn o trzech złożeniach, sytuowana w gminie Dąbrowy, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim Województwie Kaliskiem położona, z gruntami, polami, łąkami, i borami 61 włok 16, morgów, 285 prętów obejmujące. Oddział VI. — Folwark i wieś Chrusty nad rzeką Nieczecz w gminie Dąbrowa, wpowiecie i Obwodzie Sieradzkim, w woiewodztwie Kaliskiem położona, z gruntami, lasami, borami, 29. włok, 15 morgów, 22. prętów miary hełmińskiej obejmująca. Publikacya warunków licytacji i przedaży wszystkich powyższych oddziałów, odbytą została na audyencyi Trybunału Kaliskiego, pierwsza w dniu 12 Marca r. b. o godzinie 10. zrana, druga w dniu 26 Marca, trzecia w dniu 9. Kwietnia r. b. termin temczasowego przysądzenia przed delegowanym assessorem Trybunału Kaliskiego Łukaszem Chrzanowskim odbytym został w dniu 23. Kwietnia r. b. o godzinie 3. z południa, zaś termin ostatecznego i stanowczego przysądzenia przed tymże samym delegowanym, oznaczonym iest, mianowicie: oddziału pierwszego i drugiego na dzień 26 Czerwca b. r. na godzinę trzecią po południu— oddziału trzeciego i czwartego na dzień 27 tegoż Miesiąca i roku na godzinę trzecią po południu , a oddziału piątego i szóstego na dzień 28 Miesiąca i roku tychże, także na godzinę trzecią popołudniu, a to w Kaliszu w gmachu sądowym przy ulicy Józefiny sytuowanym, w wydziale drugim Trybunału Cywilnego.— O warunkach licytacyi przedaży każdego respectiwe oddziału majętności Widawskiej, można się dowiedzieć wbiórze podpisarza Trybunału i u Patrona Witkowskiego. w Kaliszu dnia 25 Kwietnia 1827 r. Marjan Krzyżanowki. Podp.

Gazeta Warszawska 1827 nr 87

Podpisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż na wniosek Jana, Ignacego, Maxymiliana, Antoniego i Maryanny zamężney Hrabiny Małachowskiey rodzeństwa Turskich, iako Sukcessorów beneficyalnych po niegdy Xawerym Turskim pozostałych, od których Patron Paweł Witkowski stawa. Trybunał wyrokiem z dnia 24 Stycznia r. b. potwierdziwszy relacyią biegłych, maiętność Widawską, którą niegdy Xawery Turski z mocy testamentu przez ś. p. Xiędza Felixa Turskiego Biskupa Krakowskiego na dniu 29 Marca 1800 roku sporządzonego posiadał, na sześć oddziałów dzielącą, sprzedaż takowey nakazał.
Folwark i wieś Świerczów w Gminie Dąbrowa, Powiecie i Obwodzie Sieradzkim Woiewództwie Kaliskiem położona, z gruntami, rolami, łąkami i borami, 31 włók, 22 morgów, 250 prętów miary Chełminskiey obeymuiąca, do czwartego oddziału należąca, sprzedaną zostanie przed Delegowanym Assessorem Trybunału Łukaszem Chrzanowskim, i w tym celu termin do tymczasowego przysądzenia na dzień 23 Kwietnia r. b. o godzinie 3 po południu w Kaliszu w Wydziale drugim Trybunału iest wyznaczony.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży nastąpi w dniu 12 Marca r. b. o godzinie 10 zrana. O warunkach można się dowiedzieć w biórze Podpisarza Trybunału i u Patrona Witkowskiego.
W Kaliszu dnia 8 Marca 1827 roku.
Cichorski.

Powszechny Dziennik Krajowy 1829 nr 89

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego. Podaie do publiczney wiadomości iż w dniu 19 Czerwca r. b. o godzinie 10 z rana i w dniu następnym, przed W. Antonim Pstrokońskim, Reientem Powiatu Sieradzkiego, w Sieradzu, odbędzie się publiczna licytacya na 3ch letnie wydzierżawienie dóbr ziemskich Miasta Widawy, w pięciu oddziałach to iest: 1. Miasto Widawa z folwarkiem Kopiec, z wsią zarobną Ruda, 2. Wieś folwarczna Dąbrowa z pustkowiem Kobylarnia. 3. Wieś folwarczna Chrusty z Wsią folwarczną Zawady. 4 Wieś folwarczna Świerczów, i 5, Wieś folwarczna Rogoźno w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim, Woiewództwie Kaliskiem położonych. Dzierżawo ta, poczynać się będzie od Sgo Jana Chrzciciela r. b. a kończyć się będzie w dniu 24 Czerwca 1832; ile te dobra czynszu dzierżawnego przynoszą, niewiadomo, albowiem zostaią w Administracyi. W Kaliszu dnia 3 Kwietnia 1829 roku. Leon Nowierski.

Dziennik Powszechny 1832 nr 63

Komornik przy Trybunale Cywilnym Woiewództwa Kaliskiego. Zawiadamia iż w dniu15 Maia r. b. o godzinie 10 z rana w Miescie Sieradzu przed W. Antonim Pstrokonskiem Reientem Powiatu Sieradzkiego, odbędzie się publiczna licytacya na trzechletnie wydzierżawienie Dóbr Ziemskich maiętności Miasto Widawa z przyległemi wsiami, Świerczów, Rogoźno, Chrusty, Ruda, Wolka, Dąbrowa, Zawady, z Pustkowiami Kopiec, Pilchy, Podlow, Balazny, i Rożny zwanemi, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkiem Woiewództwie Kaliskiem położone. Dobra te wydzierzawione będą w sześciu oddziałach iako to: 1. Miasto Widawa z folwarkiem Kopiec z wsią Zarobną Ruda. 2. Wieś folwarczna Dąbrowa z Pustkowiem Kobylarnia. 3. Wieś folwarczna Rogoźno. 4 Wieś folwarczna Świerczów. 5. Wieś folwarczna Wolka Kleszczowa. 6. Wsie folwarczne Zawady i Chrusty. Dzierzawa ta poczynać się będzie od S. Jana Chrzciciela r. b. a kończyć się będzie w dniu 24 Czerwca r. 1835. Dobra te przynoszą teraz rocznie czynszu dzierżawnego, ad 1 złp. 11,005. ad 2 złp. 8,200 ad 3 złp. 4,520 ad 4 złp. 5,755 ad 6 złp. 3,621 oddział zaś piąty zostaie W Administracyi, warunki do licytacyi przeyrzane bydź mogą u wspomnionego Reienta. W Kaliszu d. 14 Lutego 1832 r. Leon Nowierski.

Powszechny 1832 nr 192

Reient Powiatu Sieradzkiego. Gdy plus licytant dzierzawy..... Swierczowa Powiatu Sieradzkiego, warunków kontraktu niedotrzymał, przeto na żądanie JW. Józefa Kaczkowskiego, ogłasza na ryzyko niedotrzymuiącego, powtórną wsi tey licytacyą trzechletniego wydzierżawienia, która w Sieradzu przed Reientem 30 Lipca r. b. o godzinie 11 z rana odbędzie się. Warunki dawniejsze przeyrzeć można w Kancellaryi Reienta. Vadium wynosi złp. 1,000. Sieradz d. 5 Lipca 1832 r. Pstrokoński.

Dziennik Powszechny 1835 nr 110

Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Wdztwa Kaliskiego. Uwiadamia publiczność, iż dobra ziemskie: a) Konopnica, w Powiecie Wieluńskim, b) Zakrzewek, w Powiecie Pyzdrskim, c) Rząśnia, w Powiecie Radomskim, d) Rorowno, w Powiecie Wieluńskim, e) Widawa z przyległemi wsiami Świerczów, Roguźno, Chrusty, Ruda, Wólka, Dąbrowa, Zawady z pustkowiami Kopice, Pilchy, Podlów, Balazny i Rożny zwanemi, w Powiecie Sieradzkim, Woiewództwie Kaliskiem położone, Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu zastawione, na satysfakcyą zaległych procentów Towarzystwu przypadaiących, z mocy art. 86 i 87 prawa Seymowego, w dniu 1/13 Czerwca 1825 roku zapadłego, w trzechletnią dzierzawę, poczynaiąc od dnia 24 Czerwca r. b. 1835, do tegoż dnia 1838 r. przez publiczną licytacyą w dniu 30 Maia r. b. o godzinie 10 z rana, w Kaliszu w mieyscu posiedzeń Dyrekcyi Szczegółowey Woiewództwa Kaliskiego odbyć się maiącą, więcey daiącemu i przybicie otrzymuiącemu wypuszczone zostaną, pod następuiącemi głównemi warunkami.
1. Dzierzawca obowiązany będzie opłacać corocznie ciężary gruntowe i podatki publiczne, do gruntu przywiązane, z samego prawa przywiley maiące, tudzież wszelkie opłaty i składki przy licytacyi numerycznie wykazać się maiące.
2. Przed obyęciem dóbr w possessyą, a naydaley w dniach trzech po odbytey licytacyi i utrzymaniu się przy dzierzawie, zapłaci do Kassy Obwodu podatki zalegle i uprzywileyowane, iakie z dniem rozpoczęcia licytacyi zalegać będą.
3. Winien będzie przed obyęciem dzierzawy zapłacić całkowitą zaległość, Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu od udzieloney na te dobra pożyczki przypadaiącą, z kosztami i karami, łącznie z ratą czerwcową r. z. co do dóbr: a. na złp. 3,204 gr. 17; ad b. złp. 792 gr. 12; ad c. zł. 2,313 gr. 22; ad d. złp. 5,044 gr. 2; ad e. złp. 10,676 gr. 11 obrachowaną.
4. Przyiąć obowiązek dalszego regularnego przez ciąg dzierzawy wnoszenia opłat z dóbr tych Towarzystwu Kredytowemu należących, w dwóch półrocznych ratach, a mianowicie: od dnia 1 do 12 Czerwca i od dnia 1 do 12 Grudnia każdego roku, które-to wypłaty półrocznie, co do dóbr ad a. złp. 1,468 gr. 29; ad b. złp. 492 gr. 27; ad c. złp. 930; ad d. złp. 3,673 gr. 15; ad e. 10,119 gr. 17 wynosić mogą.
5. Oddać dobra po wyiściu kontraktu w takim stanie, w iakim ie obeymuie.
6. Zrzec się ma wszelkich pretensyi przez czas dzierzawy za iakiebądź nakłady gruntowe.
7. Codo uchybień opłat, dzierzawca poddać się winien exekucyi Administracyiney i ulegać będzie decyzyom władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.
8. Każdy chęć licytowania maiący złożyć ma na vadium w monecie brzęczącey, co do dóbr ad a. złp. 3,300; ad b. złp. 850; ad c. złp. 2,400; ad d. złp. 5,200; ad e. złp. 10,800, które onemuż po ukończeniu dzierzawy wydane zostanie, ieżeli warunkom dzierzawy zadosyć uczyni; w przeciwnym razie vadium to służyć będzie na pokrycie kosztów i szkód, iakieby z niedotrzymania warunków wyniknąć mogły. Vadium to po dopełnieniu §§. 2 i 3 ninieyszych warunków, iako kaucya na lat 3 dzierzawy w Dyrekcyi pozostać maiąc, może być przez pluslicytanta na listy zastawne z odpowiedniemi kuponami wymienione. Kalisz d. 2/14 Kwietnia 1835 roku. Prezes Jezierski. Pisarz Chrystowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 111

(N. D. 2348) Pisarz Trybunału Cywilngo I-éj Instancyi Gubernii Kaliskiej.
Podaje do wiadomości, iż na żądanie sukcessorów benficyalnych Józefa Buczyńskiego, to jest: 1. Joanny z Wężyków Buczyńskiej, po tymże Józefie Buczyńskim pozostałej wdowy w Pławnie mieszkającej, z własnych funduszów utrzymującéj się, jako matki i opiekunki nieletniego Franciszka Buczyńskiego.
2. Łukasza Kobierzyckiego, temuż nieletniemu przydanego opiekuna, dziedzica dóbr Dąbrowy-Wielkiej, tamże w Okręgu Sieradzkim mieszkającego.
3. Emiliii z Buczyńskich pierwszego ślubu Kordzikowskiéj i Nikodema małżonków Dzwonkowskich.
4. Albiny Buczyńskiej panny doletniéj.
5. Władysława Buczyńskiego.
6. Maryanny Buczyńskiej teraz Lucyana Sławianowskiego małżonki, czyli obojga małżonków Sławianowskich.
7. Bolesława Buczyńskiego w dobrach Pławnie Okręgu Radomskim Gubernii Kaliskiej mieszkających.
8. Józefy Buczyńskiej, teraz Oswalda Kamockiego małżonki, czyli obojga małżonków Kamockich, we wsi Niewierszynie Okręgu Opoczyńskim Gubernii Sandomierskiej mieszkających.
Wszystkich dziedziców dóbr Pławna z własnych funduszów utrzymujących się, którzy zamieszkanie prawne co do tego przedmiotu obrali u Józefa Miklaszewskiego Patrona przy Trybunale Kaliskim w Kaliszu mieszkającego, i tegoż Patrona Miklaszewskiego za Obrońcę do popierania przedaży w drodze przymuszonego wywłaszczenia dóbr miasta Widawy z przyległościami, w Okręgu Sieradzkim położonych ustanowili; aktem zajęcia przez Franciszka Roweckiego Komornika przy Trybunale Kaliskim w d. 10 (22), 11 (23), 12 (24) i 13 (25) Sierpnia 1842 r. zdziałanym, zajęte zostały na przedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia na audyencyi Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Kaliskiej w Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny położonym odbyć się mającą:
DOBRA ZIEMSKIE MIASTO WIDAWA
Składające się z miasta Widawy, z folwarku Kopiec, z wsi zarobnéj Ruda, z folwarku i wsi zarobnéj Dąbrowa Widawska, pustkowia Kobylarnia, z folwarku i wsi zarobnéj Roguźno z folwarku i wsi zarobnéj Świerczów z folwarku i wsi zarobnéj Zawady, z pustkowiem Staw i Łęg, z folwarku i wsi zarobnéj Chrosty, które wszystkie stanowią 2 Gminy, to jest jednę Gminę: miasto Widawa, a drugą Gminę powyż wszystkie wyrażone wsie pod nazwiskiem; Dąbrowa Widawska, położone są w Okręgu i Powiecie Sieradzkim Gubernii Kaliskiej, Parafii Widawa, należą prawem własności do sukcessorów beneficyalnych Xawerego Turskiego, to jest: 1. Maxymiliana Turskiego, 2. Jana Turskiego, 3. Ignacego Turskiego, 4. Antoniego Turskiego, 5. Maryanny z Turskich Małachowskiej po Józefie Hrabi Małachowskim pozostałej wdowy, wszystkich współdziedziców dóbr Widawy, z własnych funduszów utrzymujących się, we wsi Komornikach Okręgu i Gubernii Kieleckiej mieszkających, i zamieszkanie prawne obrane mających.
Dobra te wydzierżawione zostały na publicznej licytacyi przed Antonim Pstrokońskim, wówczas Rejentem Okręgu Sieradzkiego w dniach 22 i 23 Kwietnia (4 i 5 Maja) 1841 r. odbytej w pięciu oddziałach, z których oddział 1. składający się: z miasta Widawy, folwarku Kopiec, i wsi zarobnéj Ruda, zadzierżawił Antoni Turski za cenę roczną 14,300 złp. czyli rs. 2,145 i praw swych do téj dzierżawy Albinowi Grochowalskiemu ustąpił.
Oddział drugi obejmujący: folwark i wieś zarobną Dąbrowa Widawska, oraz pustkowie Kobylarnia, zadzierżawił Maxymilian Turski za cenę roczną złp. 9,300 czyli rs. 1,395.
Oddział trzeci, który stanowią folwark i wieś zarobna Roguźno, zadzierżawił Antoni Turski za summę roczną złp 3,810 czyli rs. 571 kop. 50, a następnie praw swych ustąpił Albinowi Grochowalskiemu.
Oddział czwarty składający się: z folwarku i wsi zarobnéj Świerczów, zadzierżawił Махуmilian Turski za summę roczną złp. 3.280 czyli rs. 492, od którego praw tych nabył Μaxymilian Porczyński.
Oddział piąty, obejmujący: folwarki Zawady i Chrosty z wsiami zarobnemi tegoż nazwiska, zadzierżawił Ignacy Kubiński za cenę roczną złp. 4,151 czyli rs. 622 kop. 65 który prawa swoje przelał na Xawerego Walewskiego, prawa te dzierżawy służą wyżej wymienionym dzierżawcom do d. 12 (24) Czerwca 1844 r.
Czynszownicy nie stali w dobrach tych są następni:
1. W mieście Widawie: Jan Orłowski, Hersz Mendlowicz, Abraham Krys, Jan Nepomucen Grodzicki, Jakób Knopf, Szmul Weiss, Sobestyan Derendowski, Szwartzbard cyrulik, wdowa Kohn po Szlamie Kohn pozostała, Abraham Knopf, Sora Bergmann wdowa, Josek Richtiger, od których czynsz wynosi rocznie złp. 2,481 czyli rs. 372 kop. 15: a nadto Jan Orłowski utrzymujący oberżę w mieście Widawie, szynkuje w niéj dworskie trunki za 31 grosz.
2. Na folwarku Kopiec: Szczepan Klatkowski i Antoni Bajer płacą rocznie złp. 360 czyli rs. 54.
3. W Roguźnie: Dominik Szymański, Jan Ciążkiewicz, Józef Frydrychowicz i Józef Kolasiński, płacą rocznie złp. 290 czyli rs. 43 kop. 50, nadto Szymański jako karczmarz szynkuje dworskie trunki za 21 grosz, zaś Kolasiński rybak, oddaje rocznie 100 funtów ryb.
4. W Swierczowie: Tomasz Nowak płaci rocznie 100 złp. czyli rs. 15, i szynkuje dworskie tranki za 31 grosz.
5. We wsi Dąbrowie Widawskiéj: Jan Krzemiak i Josek Jakóbowicz płacą rocznie złp. 410 czyli rs. 61 kop. 50.
6. W Zawadach i Chróstach. Tomasz Ławicki, Józef Ożuchowski, i Jakób Rożowski płacą rocznie złp. 150 czyli rs. 22 kop. 50; wszystkie powyższe czynsze niestałe wynoszą rocznie złp. 3,789 czyli rs. 568 kop. 35.
Oprócz tego zastrzeżoną jest dla nowonabywcy możność poszukiwania od mieszczan miasta Widawy czynszu tytułem dominio directo należnego, a przez nich obecnie nie opłaconego bez żadnej jednak ewikcyi.
Pańszczyzna do oddziału I-go Widawa i Kopiec przywiązana wynosi tygodniowo 47 dni ręcznych i 26 tłuk w żniwa, danina rocznie 13 kapłonów i 130 sztuk jaj.
Do oddziału 2-go Dąbrowa-Widawska wynosi tygodniowo sprzężajem lub ręczno dni 48, zaś ręcznych dni 90, danina rocznie 8 kapłonów, 24 mendli jaj i w gotowiźnie 96 kopiejek.
Do oddziału 3-go Roguźna pańszczyzny ciągłéj dni 32, ręcznej dni 60 tygodniowo, daniny rocznej 13 1/2 kapłonów oraz 13 1/2 mendli jaj.
Do oddziału 4-go Świerczów pańszczyzny ciągłej dni 12 ręcznej 52 dni tygodniowo i 64 tłuk w żniwa, danina wynosi rocznie 2 kapłony i 2 mendle jaj.
Do oddziału 5-go Chrósty i Zawady pańszczyzna ciągła wynosi dni 36, ręczno dni 102, tłuk w żniwa 12, danina rocznie gotowizną rs. 1 kop. 8, kapłonów 9 i mendli jaj 9.
Oprócz tego włościanie w oddziałach wszystkich powyżej wyrażonych odbywają powinności w protokule zajęcia wyszczególnione, posiadając załogę gruntową tamże wymienioną.
Rozległość oddziału 1. w szczególności miasta Widawy, obejmuje około mórg 1,021 pr. kw. 23; folwarku Kopiec i wsi zarobnéj Ruda, około mórg 571, pr. kw. 208, z tych lasu około mórg 157, pr. kw. 180.
Oddziału 2. to jest folwarku i wsi Dąbrowa Widawska około mórg 1,189, pr. kw. 353, z tych lasu około mórg 115, pr. kw. 260.
Oddziału 3. folwarku i wsi zarobnéj Świerczów około mórg 801 pr. kw: 260, z tych lasu około mórg 398, pr. kw. 240.
Oddziału 4, folwarku i wsi zarobnéj Roguźno około mórg 1,465, pr. kw. 24,z tych lasu około mórg 398 pr. kw. 254.
Oddziału 5. i wsi zarobnéj Zawady, oraz folwarku i wsi zarobnéj Chróstu około mórg 2,203, pr. kw. 370, z tych lasu okołο mórg 636, pr. kw. 38. Prócz tej rozległości pastwiska przy każdym oddziale stosunkowo będące, obejmują rozległości około mórg 592, pr. kw: 275, zaś, wody, piaski i miejsca mniéj użyteczne, obejmują około mórg 1,797, pr. kw. 78. Rozległość więc całych dóbr wynosi około mórg 9,571, pr. kw. 136.
Od strony dóbr Patok, Wielkiej Wsi, oraz Grabno i Siedlce exystują kontrowersa w pastwiskach, łąkach i boru w małej obszerności. W mieście Widawie odbywa się rocznie jarmarków 12.
Bliższy opis szczegółowy tych dóbr znajduje się w zbiorze objaśnień, któren jak równie warunki licytacyi i przedaży w Kancellaryi Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiéj, i u Józefa Miklaszewskiego Patrona przedaż popierającego przejrzane być mogą.
Sprzedaż tych dóbr odbędzie się stosownie do konkurencyi do kupna albo w całości, lub też w pięciu oddziałach wyżej wyrażonych w jakich takowe dobra są wydzierżawione. Protokuł zajęcia wyżéj wspomniony w jednej kopii Maciejowi Staszczykowskiemu ustanowionemu dozorcy w dniu 14 (26) Sierpnia 1842 r., w drugiej kopii Janowi Bakowicz Burmistrzowi miasta Widawy, na ręce Fortunata Gajewskiego Ławnika Kassyera tegoż miasta, w trzeciej Albinowi Grochowalskiemu Wójtowi Gminy Dąbrowa-Widawska, w czwartej zaś Jakóbowi Bojemskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Sieradzkiego w d. 15 (27) Sierpnia 1842 r. wręczony i zostawiony, następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej do księgi wieczystej dnia 26 Lutego (9 Marca) 1844 r. wniesiony, a do księgi zaregestrowań Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej, w d. 10 (22) Marca 1844 r. wpisanym i zaregestrowanym został.
Pierwsze ogłoszenie zbioru objaśnień oraz warunków licytacyi i przedaży na audyencyi Trybunału Kaliskiego w d. 7 (19) Czerwca 1844 r. o godzinie 10-ej z rana nastąpi.
w Kaliszu dnia 11 (23) Marca 1844 r.
F. Salezy Wołowski Pisarz.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 91

(N. D 1666) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
2. Jana Nepomucena Zychlińskiego właściciela dóbr Dąbrowa i Świerczów z pustkowiem Podlaś i częścią pustkowia Pilchy z przyległościami i przynależytościami, w Okręgu Sieradzkim położonych; otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznacza się termin na dzień 22 Października (3 Listopada) 1852 r. w Kancellaryi Ziemiańskiej w Kaliszu.
Kalisz d. 28 Marca (9 Kwietnia) 1852 r.
Jan Niwiński.

Warszawska Gazeta Policyjna 1852 nr 221

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.

We wsi Swierczkowie pow. Sieradzkim utonęli kapiąc się w rzece Widawie Kacper Koper i Jan Hadrysiak gospodarze rolni;  

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 272

(N. D. 5191) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie Władze cywilne i Wojskowe nad bezpieczeństem i porządkiem w kraju czuwające iżby na Mateusza Brzeskiego lat 53, liczącego katolika o kradzież w karczmie wsi Swierczewa prawnie poszlakowanego, i ze wsi Poradzewа Ogu Wartskiego, gdzie jest księgami ludności obaięty, zbiegłego, baczne zwracały oko, i w razie ujęcia pod pewną strażą najbliższemu dostawiły go Sądowi. Rysopis jego jest następujący; wzrost i tusza dobre, twarz okrągła, oczy niebieskie, włosy ciemno-blond, nos mierny, usta szerokie, nosi wąsy , nogi z powodu nabrzmienia ma po obwijane, dawniej usługiwał za Ekonoma i Pisarza prowentowego, ostatnio nie miał stałego utrzymania, ani sposobu do życia, i kilkakrotnie na włóczęgostwie był ujęty. Ma familią we wsi Białej Powiecie Łęczyckim.
Tyniec pod Kaliszem dnia 15 (27) Października 1852 r.
Sędzia Prezydujący,
Radca Kollegialny, Swierczyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 91

(N. D. 1778) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Zawiadamia, iż 1o po Piotrze Ropelskim, jako współwłaścicielu summy rs. 4,695 subintabulowanej na kapitałach w dz. IV wykazu hypotecznego dóbr Dąbrowa i Świerczów w Okręgu Sieradzkim pod Numerami 3 i 4 lokowanych; 2o po starozakonnej Karolinie v. Krusie z Brockmanów, pierwszego ślubu Teplitz, powtórnego Sachs, współwłaścicielce kapitału rs. 450 z procentem, na dobrach Naramice z Okręgu Wieluńskiego w dz. IV pod Nr. 7 lokowanego, a pochodzącego z większej summy rs. 3,675; toczy się postępowanie spadkowe, oraz, że termin do regulacyi tych spadków wyznaczony został na dzień 1 (13) Listopada r. b. w Kancellaryi podpisanego Rejenta. Kalisz dnia 7 (19) Kwietnia 1858 r.
Edward Milewski.
Dziennik Powszechny 1861 nr 17

LICYTACJE I SPRZEDAŻE РUBLICZNE. (N. D. 4624) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytację publiczną, w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny, w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych. Termin sprzedaży 22 Maja (3 Czerwca) 1862 r.      
20. Podgórze, do których jako przyległość należy wieś Świerczów lit. B. i łąki w Świerczowie majętności Widawskiej, oraz z wszystkiemi przynależytościami, w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 92 kop. 6, vadium do licytacji rs. 630, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 4401, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Stanisławem Rościszewskim. Termin sprzedaży, 26 Maja (7 Czerwca) 1862 r.  
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi. Warunki licytacyjne są do przejrzejnia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Ostrzeżenie. Wrazie nie dojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie, bez dalszych nowych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa, oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego zd. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku.) Kalisz d. 23 Wrześ, (4 Paźdz.) 1861 r. Prezes, Szymanowski. Pisarz, Janczewski.

Dziennik Powszechny 1861 nr 43

(N. D. 5146) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Do niewiadomych z imion nazwisk i pobytu interesentów do kaucji za Janem Strachowskim jako Notarjuszem Ptu Wartskiego na dobrach Podgórzu w dziale IV pod N. 4 W. H. zapisanej. Na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. zawiadamia wszystkich interesowanych a głównie powyżej wymienionych iż dobra ziemskie Podgórze do których jako przyległość należy wieś Świerczów lit. A. i łąki w Świerczowie majętości Widawskiej wraz z wszystkiemi przynależytościemi w Okręgu i Powiecie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej położonej, jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych sumę rub sr. 92 k. 6 z mocy upoważnienia Dyrekcji Głównej z d. 20 Lipca (7 Sierp.) 1861 r. N.11754 są wystawione na przymuszoną sprzedaż przez licytacją publiczną, która odbywać się będzie w obec Delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej w dniu 25 Maja (6 Czerwca) 1862 r., poczynając od godziny 10 z rana w kancelarji hypotecznej przed Stan. Kościszewskim Rejentem miejscowej Kancelarji Ziemiańskiej lub jego prawnym zastępcą w mieście Kaliszu przy ulicy Józefiny w gmachu Sądowym. Vadium do licytacji oznaczone jest w kwocie rubli srebrem 630 w gotowiźnie lub w listach zastawnych z właściwemi kuponami. Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 401. Warunki tej przedaży są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej. Ostrzeżenie: Wrazie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów druga i i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi wedle art. 25 powołanego na początku postanowienia Rady Administracyjnej. Kalisz dnia 23 Paźdz. (5 Listop.) 1861 r. Prezes, Szymanowski. Pisarz, Janczewski.

Dziennik Powszechny 1861 nr 57
Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 200

(N. D. 4054) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Po śmierci:   
8. Witolda Nieszkowskiego co do własności dóbr Dąbrowa i Świerczów z Okręgu Sieradzkiego, oraz co do rs. 3287 kop. 85 1/2 na dobrach Walichnowy z Okręgu Wieluńskiego w dziale IV. ad 7 lokowanych; otworzyły się spadki, do uregulowania których termin na dzień 1 (13) Marca 1862 r. w Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu przed sobą wyznaczam. Kalisz dnia 19 (31) Sierpnia 1861 r. Stanisław Rościszewski.

Dziennik Warszawski 1868 nr 281

N. D. 8385. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni iż na żądanie Alfreda Kurnatowskiego dziedzica dóbr Brudzewa i Melanji z Cieszkowskich Zychlińskiej wdowy, z własnych funduszów się utrzymującej, obojga w Brudzewie Okręgu Konińskim zamieszkałych, a zamieszkanie prawne do tego interesu u Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału w Kaliszu mieszkającego obrane mających, od których tenże Patron stawa i subhastację dóbr ziemskich Dąbrowa Widawska i Świerczów z przyległościami, w poszukiwaniu sumy rsr. 8,669 kop. 84 1/2, dla Alfreda Kurnatowskiego, a rs. 3,750 dla Melanji z Nieszkowskich Zychlińskiej z procentem od daty ostatniego kwitu od Karola Arkuszewskiego należnych, popiera. Protokółem Romualda Pinoskiego Komornika przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu w d. 11 (23) i 12 (24) Października 1868 r. sporządzonym, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenia
DOBRA ZIEMSKIE
Dąbrowa Widawska i Swierczow, składające się: z wsiów Dąbrowa Widawska i Swierczow, folwarków tegoż nazwiska, folwarku Witoldow, nomenklatury Kobylarnia, Pustkowia Podlow i części Pustkowia Pilchy, z wszelkiemi zabudowaniami dworskiemi, z wyłączeniem zabudowań i gruntów na własność włościan przeszłych, z resztą z wszelkiemi dochodami i użytkami, rolami, łąkami, borami, zaroślami i pastwiskami, z tem wszystkiem co całość ich stanowi i w tym ograniczeniu jak się teraz znajdują. Dobra te graniczą z jednej strony z wsią Zborów i Kociny, z drugiej z dobrami Wielga wieś lit. A. z trzeciej z wsią Lgoty a z czwartej z wsią Wolka, Podgórzem i gruntami do m. Widawy należącemi, odległe od m. Widawy wiorst 2, Burzenina wiorst 4, Zduńskiej Woli w. 13, a Sieradza wiorst 21, należą do gminy Dąbrowa Widawska, parafji Widawa, w Ogręgu Sieradzkim, Powiecie Łaskim, Gubernji Petrokowskiej położone, których właścicielem jest Karol Arkuszewski w Dąbrowie zamieszkały i zamieszkanie prawne obrane mający, znajdują się w dzierżawnym posiadaniu, Dąbrowa Ignacego Arkuszewskiego za czynsz roczny rsr. 3,6000, a Swierczow Wiktorji z Dworzyńskich Starzyńskiej za czynsz roczny rs. 1,000 granice są niesporne, obcą dziedziną nieprzedzielone, mają rozległości po uwłaszczeniu uważając sposobem przybliżonym około włók 68 mórg 17 pr. 55 miary nowopolskiej, grunta należą do kl. II, Ш, IV i V. Na gruncie inwentarze należą do dzierzawców, znajdują się zabudowania dworskie potrzebom gospodarstwa odpowiednie, których ilość jak równie wysiewu i inne szczegóły w akcie zajęcia są wymienione. Podatki dworskie do kasy w Łodzi opłacać się winne wynoszą rs. 534 k. 16 1/2, oprócz tego płaci się na Urząd gminy Dąbrowy rsr. 47 kop. 10, a Swierczewa rs. 15 k. 84.
Protokół zajęcia doręczony jest w kopjach Pisarzowi Sądu Pokoju w Sieradzu Władysławowi Porczyńskimu i Wójtowi gminy Dąbrowa Widawska Józefowi Brodzkiemu w d. 6 (18) Listopada 1868 r. obydwom do rąk własnych, następnie do księgi wieczystej właściwej w kancelarji ziemiańskiej w d. 20 Listopada (2 Grudnia) t. r. wniesiony i wpisany, a do księgi zaaresztowań w biórze Pisarza Trybunału utrzymywanej 4 (16) Grudnia 1868 r. wpisany i zaregestrowany został. Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń w pałacu sądowym przy ulicy Józefina stojącym.
Pierwsze ogłoszenie wurunków licytacji i sprzedaży na audjencji namienionego Trybunału w dniu 16 (28) Stycznia 1869 r. o godz. 10 z rana nastąpi.
Kalisz d. 5 (17) Grudnia 1868 r.
Asesor Kolegjalny, J. Μigórski.

Dziennik Warszawski 1869 nr 35

(Kronika prowincjonalna). W drugiej połowie grudnia 1868 roku, w gubernjach kraju tutejszego miały miejsce następujące nadzwyczajne wypadki:
Pożary znaczniejsze. — Spaliło się w gubernji petrokowskiej: dnia 2 (14) grudnia, we wsi Swierczewie (w pow. widawskim), dwie stodoły; straty poniesiono około 5,950 rs.

Dziennik Warszawski 1872 nr 21

N. D. 628. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
(…) Po odbyciu trzech publikacji warunków licytacyjnych termin do tymczasowego przysądzenia na d. 8 (20) Kwietnia 1869 r. oznaczony został, w którym dobra Dąbrowy i Swierczew*, temczasowie na własność Frańciszkowi Modrzejewskiemu Patronowi za summę rs. 20,000 przysądzone zostały, stanowcze jednak przysądzenie dla zaszłych sporów odbyć się nie mogło, w trakcie tego aktem z dnia 8 (20) Lutego 1869 r. Alfred Kurnatowski i Melanja Zychlińska, części swych kapitałów, odstąpili Saturninowi Rokosowskiemu, właścicielowi dóbr Rożynów, tamże w okręgu Łęczyckim zamieszkałemu, a zamieszkanie prawne u Frańciszka Modrzejewskiego Patrona obrane mającemu, po usunięciu jednak takowych ostatecznie wyrokiem Rządzącego Senatu, Trybunał wyrokiem Illacyjnym z dnia 14 (26) Lipca 1871 r. oznaczył nowy termin do stanowczej sprzedaży na dzień 8 (20) Września t. r. który z powodu wywołanego po raz trzeci sporu o taksę do skutku nie przyszedł, gdy obecnie taksa została sporządzoną Trybunał wyrokiem Illacyjnym z dnia 18 (30) Stycznia r. b. nowy termin na dzień 2 (14) Marca 1872 r. oznaczył, w którym licytacja rozpocznie się od summy rs. 82,292 jako 2/3części szacunku z taksy.  
w Kaliszu d. 19 (31) Stycznia 1872 r.
Asesor Kolegialny, J. Migórski.

*dotyczy także miejscowości Witoldów, Kobylarnia, Podlow i Pilchy.

Dziennik Warszawski 1872 nr 58

N. D. 1609. Sąd Pokoju w Sieradzu Wydział Hypoteczny.
Z powodu żądania nowej regulacji hypoteki dwóch łąk, dawniej do klasztoru Ks. Bernardynów w Widawie należących, obecnie na rzecz Skarbu zajętych, a mianowicie: jednej między granicami wsiów Swierczewa i Podgórza, a drugiej w granicach wsi Rembieszewa położonych.
Uwiadamia interesantów, że takowa nastąpi przed podpisanym Pisarzem w dniu 19 Czerwca (1 Lipca) 1872 r.
Wzywa ich przeto, aby do takowej osobiście lub przez pełnomocnika urzędownie i szczególnie na to umocowanego zgłosili się, żądania swe i wnioski do protokółu regulacji podali i w dokumenta prawa ich udawadniające opatrzyli się.
Ostrzega się oraz że niezgłaszający się w terminie podpadną skutkom prekluzji w art. 154 i 160 prawa o hypotekach z roku 1818 przepisanej.
Ogłoszenie decyzji jaka w skutek aktu regulacji wydaną będzie nastąpi w dniu 20 Czerwca (2 Lipca) 1872 r. na posiedzeniu publicznem Sądu tutejszego i od tegoż dnia czas do odwołania się od niej upływać zacznie.
Interesanci przeto bez dalszego wezwania w tymże dniu ogłoszenia jej przytomnemi być winni.
Sieradz d. 18 Lutego (1 Marca) 1872 r.
Smoleński.

Tydzień Piotrkowski 1887 nr. 21
Dziennik Łódzki 1891 nr. 22

Pożary w pow. łaskim. W majętności p. Emanuela Szpigel we wsi Świerczów zgorzała przed kilku dniami stodoła ubezpieczona na sumę rs. 1, 520. Strat w zbożu poniósł p. S. na sumę rs. 3,171 kop. 51. Pożar powyższy wynikł z podpalenia, o co podejrzanego włościanina I. T. i aresztowano.

Kurjer Warszawski 1891 nr 33

W d. 22-im z. m. we wsi Świerczów, w pow. łaskim, ogień zniszczył spichrz dworski, napełniony zbożem.
Straty ogólne obliczono na 6,000 rs.
Pożar powstał z niewyjaśnionej przyczyny.  

Przegląd Leśniczy 1926 marzec

Spis wszystkich lasów prywatnych, komunalnych, kościeln. i fundacyjnych w województwie Śląskiem, Poznańskiem, Pomorskiem i Łódzkiem o powierzchni ponad 50 ha według stanu z 1924 r. Zestawił W. Przybylski.
176. Nazwa majątku leśnego: Świerczów, powiat Łask. Właściciel: Szereszewski 7/10 Chajm, Perkal 8/10. Obszar ha: (serw.)116, 55.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 5

OGŁOSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie, podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 26 maja 1928 roku
POSTANOWIŁ:
1)wniosek mieszkańców wsi Świerczów, gminy Dąbrowa-Widawska, pow. łaskiego z dnia 12 grudnia 1927 roku w sprawie scalenia ich gruntów zatwierdzić, oraz
2) ustalić obszar scalenia w składzie gruntów:
a) ukazowych i zasłużebnościowych, wykazanych w tabeli likwidacyjnej wsi Świerczów, o obszarze około 330 ha,
b) rozparcelowanych z maj. Świerczów, objętych księgą hipoteczną maj. „Folwark Świerczów",
o obszarze około 117 ha, a należących do Antoniego i Józefy małż. Sowińskich, Heleny sukc. Józefa Machelów, Marcina Klimczaka, Stanisława Mikły, Marcina i Marjanny małż. Pabisiak, Franciszka Sowińskiego, Antoniego i Marjanny małż. Siewierskich, Antoniego i Stefanji małż. Nowackich, Stanisława i Józefy małż. Mucha, Wojciecha Bartosika, Ignacego i Józefy małż Zatorskich, Rocha i Antoniny małż. Serafinowicz, Józefa i Katarzyny małż. Nagielskich, Józefa i Magdaleny małż. Kapica, Marcina Mikły, Marjanny z Klimczaków Bączyk, Józefa s. Bartłomieja Klimczaka, Marjanny Bączykównej, Józefy Śnieg, Antoniego Rybaka, Adama Mielczarka — wszystkich ze wsi Świerczów, Tomasza i Józefy małż. Bączyk, Antoniego i Marjanny małż. Wieczorek, Antoniego Miśkiewicza, Wojciecha i Anny małż. Klimczak, Józefa Rybaka, Antoni Moraczyńskiej, Wojciecha Wieczorka, Antoniny Bartosik, Józefa Benckiego i Stanisława Gały — wszystkich z kol. Świerczów, Stanisława Gocałka i Antoniego Piskosia ze wsi Bagno i Michała Brockiego ze wsi Dąbrowa- Widawska.
c) objętych księgą hipoteczną maj. „Folwark Świerczów", o obszarze około 8 ha, celem zniesienia enklawy.
Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy orzeczeniem Ministra Reform Rolnych z dnia 11 grudnia 1928 roku.
Z p. Prezesa (—) Lipski
Naczelnik Wydziału.  

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 19

Ogłoszenie
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 9 lipca 1929 r. postanowił:
1. Wniosek Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Łasku z dnia 20 czerwca 1929 roku Nr. 1054, w sprawie rozszerzenia obszaru scalenia wsi Świerczów, gminy Dąbrowa Widawska, powiatu łaskiego — zatwierdzić, oraz
2. Zwiększyć obszar scalenia wsi Świerczów przez włączenie do tegoż:
a) gruntów ornych i łąk z kolonji Podgórze, o obszarze około 5 ha, należących do Antoniego Siewierskiego, Józefa Pokorskiego i Adama Milczarka;
b) gruntów ornych z kolonji Świerczów Nr. 1-szy o obszarze około 35 ha, należących do Marjanny Bączyk, Antoniego Pierkosia, Franciszka Pierkosia, Adama Milczarka, Franciszka Sowińskiego i Marcina Bączyka z współwłaścicielami: Tomaszem Bączykiem, Antonim Bączykiem, sukc. po Antoninie Brakowskiej z Bączyków, Marjanną Bączyk (córką Jana Sowińskiego) i Marjanną Bączyk (córką Rocha Wieczorka).
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 4 sierpnia 1929 r.
Z p. Prezesa (—) Lipski.
Naczelnik Wydziału.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Widawa dzieli się na gromady:
13. Świerczów, obejmującą: wieś Świerczów, kolonję Świerczów, osadę Świerczów Nr. I, folwark Świerczów.
§ 2.


Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 100

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi, Sekcja Ziemska, niniejszym obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
13) Mojżeszu vel Mojżeszu-Jechuda Perkalu, zmarłym w dniu 7 października 1933 r., wierzycielu sumy 5.625 złotych w złocie z %% i kaucją 562 złote 50 gr w złocie, zaintabulowanych w księdze wieczy­stej część folwarków Świerczów i Strumiany lit. A, pow. łaskiego, rep. hip. nr 1748;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 19 marca 1937 r. w tutejszym Wydziale Hipo­tecznym.

We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami pre­kluzji, 374/36.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1939 nr 7

Dział nieurzędowy.
OBWIESZCZENIE.
Wydział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Łasku obwieszcza, że na żądanie Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego wywołuje się do pierwiastkowej regulacji hipotecznej niżej wyszczególnione grunty ukazowe scalonych wsi, w terminach następujących:
na dzień 19 lipca 1939 roku:
13) grunty ukazowe scalonej wsi Świerczów, gm. Widawa o obszarze 324 ha 8368 m. kw., podzielone na 41 gospodarstw rolnych oraz na nieruchomość szkolną, działkę sołtysa, kopalnię piasku i na staw gromadzki,
Osoby interesowane winny zgłosić się w terminach powyższych do kancelarii Wydziału Hipotecznego w Łasku z prawami swoimi, pod skutkami prekluzji.
Łask, dnia 4 kwietnia 1939 r.
Pisarz Hipoteczny:
(—) Jan Niewiadomski.

Dziennik Łódzki 1948 nr 305

Nie „odgryzaj się",
bo za to grozi rok więzienia
W dniu wczorajszym stanął przed Sądem Okręgowym w Łodzi Franciszek Chodkiewicz oskarżony o odgryzienie wargi swemu sąsiadowi Piotrowi Miętkiewiczowi.
24.2.48 r. we wsi Świerczów w pow. łaskim między dwoma sąsiadami Franciszkiem Chodkiewiczem a Piotrem Miętkiewiczem doszło do sprzeczki o to, że na polu Miętkiewicza pasły się owce Chodkiewicza. Podczas kłótni Chodkiewicz uderzył przeciwnika kilka razy kijem, a następnie przewrócił go na ziemię. W czasie szamotania Chodkiewicz odgryzł Miętkiewiczowi część dolnej wargi. Dopiero przybyli sąsiedzi rozdzielili bijących się sąsiadów.
Po zajściu Miętkiewicz udał się do szpitala powiatowego, gdzie stwierdzono u niego ubytek wargi dolnej (3,5 cm) oraz liczne podrapania twarzy.
Sąd po rozpatrzeniu sprawy skazał „ludożercę" na 1 rok więzienia. (w)


Dziennik Łódzki 1953 nr 157

Żniwa już za pasem
Zobowiązania przedżniwne — „Sołtysi nam nie meldowali" — „Samo" się nie zrobi więc żniwa już za pasem. W gm. Widawa, obfitującej w gleby lekkie, żyto dojrzewa w rekordowym tempie.
— Jestem przekonany — mówi instruktor rolny Józef Owczarek — że w niektórych gromadach już w nadchodzącą sobotę lub poniedziałek ujrzymy pierwszych żniwiarzy. No, a za tydzień całkowicie zmieni się wygląd naszych pól, zaroi się na nich od mendli.
Cieszą się tutejsi rolnicy, że ostatnie 6 tygodni ciepła i częstych opadów deszczowych wyrównały szkody wyrządzone przez kaprysy jesieni, zimy i wczesnej wiosny.
Ten kto zastosował się do porad gminnego instruktora rolnego, kto nie lekceważył wskazówek wykładowców na wieczorach upowszechnienia wiedzy rolniczej — z przyjemnością i dumą spogląda na swoje plantacje zbóż, roślin okopowych i przemysłowych.
— Wiedza rolnicza to nie partaczenie po pradziadowsku — dochodzą do przeświadczenia resztki niedowiarków i dodają: — Ano od tych mądrzejszych trzeba uczyć się rozumu. Im pięknie wszystko się rodzi, to i nam rodzić się będzie. Trzeba jednak nie unikać zebrań gromadzkich i nie omijać okazji do nauki.
ZOBOWIĄZANIE MIESZKAŃCÓBRZYKOWA
Mieszkańcy Brzykowa licznie zebrali się na zebraniu przedżniwnym, przemyśleli i przedyskutowali swój stosunek do ojczyzny ludowej, do przodującej klasy robotniczej, a następnie aby godnie uczcić 9 rocznicę Manifestu Lipcowego i pierwszą rocznicę uchwalenia sprawiedliwej Konstytucji, postanowili:
gorliwiej niż dotychczas zająć się pielęgnacją roślin okopowych i przemysłowych, usunąć w porę wszystkie chwasty z pól i przydroży, pieczołowicie przeglądać plantacje ziemniaczane i strzec je przed stonką, szybko przeprowadzić żniwa, podorywki i sianie poplonów, natychmiast po zwózce zbóż zabrać się do omłotów i manifestacyjnie odstawić dla państwa należne ziarno.
Na treść dalszych zobowiązań składają się zbiorowe prace przy pielęgnacji zmeliorowanych łąk, pomoc przy budowie miejscowego Domu Kultury oraz współzawodnictwo w konkursowej hodowli prosiąt i tuczników, racjonalne stosowanie nawozów według wskazówek gminnego instruktora rolnego.
DOBRY PRZYKŁAD
Za przykładem Brzykowa nadesłali do gminy Widawa meldunki o podjętych zobowiązaniach i chłopi z gromad Osieczna, Dąbrowa Widawska, Wola Kleszczowa, Izydorów, Świerczów. Reszta gromad również nie pozostała obojętna.
We wszystkich tych meldunkach jest mowa o skróceniu terminu żniw, o natychmiastowym przystąpieniu do podorywek, do siania poplonów i omłotów, do niezwłocznego wykonania odstaw państwowych.
Wiadomo, że chłopi gminy Widawa przodują w odstawach żywca, w kontraktacji roślin przemysłowych i w wykonywaniu innych obowiązków państwowych. Zachodzi jednak pytanie czy w terminie i całkowicie wywiążą się z podjętego Czynu Lipcowego?...
Pytanie to nasuwa się dlatego, ponieważ zauważyliśmy w opracowanym przez Prezydium GRN planie kampanii żniwno-omłotowej kilka poważnych usterek.
SOŁTYSI NAM NIE MELDOWALI...
W wykazie mechanicznej pomocy dla rolników figurują tylko 3 żniwiarki GOM i zaledwie jedna jedyna prywatna. Na korzystanie zaś z tej jedynej prywatnej żniwiarki mało kto może liczyć.
Powód?... Jest ona własnością bogatego gospodarza, Józefa Brodzkiego z Dąbrowy, który będzie starał się przede wszystkim o skoszenie swych kilkunastu ha zbóż. Potrwa to co najmniej 10 dni. A ponieważ w okresie żniw czas nagli, nikt nie będzie czekał na żniwiarkę p. Brodzkiego.
Pytamy wiceprzewodniczącego GRN, instruktora rolnego i kierownika GOM:
Czy więcej żniwiarek prywatnych nie ma w waszej gminie?.."
— Chyba są, ale sołtysi nam nie meldowali.
Sołtysi nie meldowali. A poco została stworzona gminna komisja do akcji żniwno-omłotowej?... Po co w gminie istnieją funkcje referenta rolnego, instruktora rolnego, kierownika GOM?... Jeśli sołtysi nimeldowali, trzeba było samym siąść na rowery i zajrzeć do gromad, przepytać ludzi, maszyny zbadać i zarejestrować, a następnie włączyć do planu pomocy sąsiedzkiej.
W ciągu dalszej rozmowy kierownik GOM, Tadeusz Fertliński, przypomniał sobie, że w Woli Kleszczowej ma żniwiarkę średniak Janecki, ale że ta żniwiarka nie nadaje się do użytku, ponieważ jej brak główki przy ramieniu, na którym są osadzone noże kośne.
Że w Wielkiej Wsi jest jedna kosiarka w stanie dobrym, ale zapomniano ją włączyć do planu. Że w tej samej gromadzie Gustaw Maj będzie pomagał sąsiadom swą kosiarką... na własną rękę.
NA CZYM OPARTO PLAN?
Według planu w akcji omłotowej ma wziąć udział 7 młocarń szerokomłotnych, zostały nawet wykazane gromady, w których te młocarnie mają młócić. Okazuje się jednak, że jedna z 3 młocarń GOM-u nie ma jeszcze do tej pory wyremontowanego wału bębnowego, że Tomasz Szymański z gr. Kąty nie ukończył jeszcze przeróbki silnika do swej młocarni.
Poza tym wydaje się nieprawdopodobne, aby w całej gminie liczącej 23 gromady znajdowało się tylko 13 młocarń kieratowych. A tyle właśnie, nie więcej jest zarejestrowanych.
Czy wobec powyższych faktów można mówić o pełnej mobilizacji do kampanii żniwno-omłotowej w gm. Widawa?... Oczywiście, nie!
A Jednak tak prezydium GRN, jak i członkowie komisji do akcji żniwno-omłotowej są przeświadczeni, że jakoś to będzie, że gromady wywiążą się na czas z podjętych zobowiązań.
SAMO" NIC SIĘ NIE ROBI...
To „jakoś to będzie" czas już zlikwidować, niedociągnięcia usunąć nie tylko w przygotowaniach do kampanii żniwno-omłotowej, ale i w innych akcjach.
W pow. łaskim gmina Widawa jest bodaj że jedyną gminą, w której dotąd nie potrafiono zorganizować ani jednej spółdzielni produkcyjnej, a tylko dlatego, że aktyw gminny za mało poświęca uwagi i pracy tej pilnej sprawie, że aktyw ten liczy na „jakoś to będzie".
Nic jednak samo się nie zrobi — zrobić muszą ludzie!

C. M.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza