-->

wtorek, 14 maja 2013

Stryje Księże i Paskowe

Zajączkowski:
Stryje-pow. łaski
1) 1398 T. Sir. II f. 54: Strige - Pasko de S.
2) XVI w. Ł. I, 443-444: Strye Barthoschowy, Strye Paskowy - villa, par. Borszewice, dek. szadkowski, arch. uniejowski. 3) 1511-1518 P. 193: Strige Paszek (1518 Stryye Paszek), Strige Joannis (1518 Stryye Joannis) - par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 242-243: Striye Paskowe, Striye Xięże - wł. szl., jw. 4) XIX w. SG XI, 439: Stryje Paskowe -wś i folw., Stryje Księże - kol. i folw., par. jw., gm. Bałucz, pow. łaski.
Uwagi: obecnie S. Księże i S. Paskowe, Spis 1097.  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Stryie Paszkowe, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 10 dymów.

Taryfa Podymnego 1775 r.
Stryie Xięźe, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 16 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Stryie Bartoszowe, parafia borszowice (borszewice), dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: 2 części, pierwsza Łubienski, druga Gaczynski.

Czajkowski 1783-84 r.
Stryie Pakoszowe, parafia borszowice (borszewice), dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Szulimierski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Stryie łaszkowe, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Borszewice, własność prywatna. Ilość domów 18, ludność 143, odległość od miasta obwodowego 4.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Stryie xięże, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Borszewice, własność prywatna. Ilość domów 19, ludność 141, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Stryje Księże i Paskowe,  Stryje Paskowe wś i folw. i S. Księże, kol i folw., pow. łaski, gm. Bałucz, par. Borszewice, odl. 7 w. od Łasku. S. Paskowe, wś, ma 13 dm., 85 mk.; folw. i os. 5 dm., 53 mk. W 1827 r. 18 dm., 143 mk. S. Księże, kol., ma 11 dm., 105 mk.; folw. 2 dm., 28 mk. W 1827 r. 19 dm., 141 mk. W 1887 r. S. Paskowe rozl. mr. 435: gr. or. i ogr. mr. 363, łąk mr. 15, past. mr. 10, lasu mr. 32, nieuż. mr. 15; bud. mur. 2, drewn. 10. Wś S. Paskowe os. 45, mr. 415; wś Budy Stryjowskie os. 9, mr. 107. Fol. S. Książe rozl. mr. 83: gr. or. i ogr. mr. 78, łąk mr. 3, nieuż. mr. 2. Wś S. Księże os. 34, mr. 428; wś Jabłonka os. 14, mr. 169. Na początku XVI w. istniały S. Paskowy i Bartoszowy, dawały dziesięcinę z łan. km. i folw. pleb. w Borszewicach (Borzyschovicze), tudzież po 2 gr. z łanu za dziesięcinę konopną i po groszu za kolędę (Łaski, L. B., I, 444). Według reg. pob. pow. Szadkowskiego z r. 1552 wś Striye Paskowe miała 5 os., 51 łan. Część Floryana 6 os. Wś S. Księże miała 5 os. Tomasz 2 os., Leszczyn 1 os.; wspólnie mieli 41 łan. (Pawiński, Wielkp., II, 242 i 243). Br. Ch

Spis 1925:
Stryje Paskowe, wś i kol., pow. łaski, gm. Bałucz. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 28, kol. 3, inne zamieszkałe wś. 1. Ludność ogółem: wś 198, kol. 18. Mężczyzn wś 100, kol. 7,kobiet wś 98, kol. 11. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 198, kol. 18. Podało narodowość: polską wś 198, kol. 18.

Spis 1925:
Stryje Księże, wś, pow. łaski, gm. Bałucz. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 35. Ludność ogółem: 267. Mężczyzn 128, kobiet 139. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 261, ewangelickiego 6. Podało narodowość: polską 260, niemiecką 7. 

Wikipedia:
Stryje Księże-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Łask. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. 

Wikipedia:
Stryje Paskowe-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Łask. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
STRYJE PASKOWE i Wola Stryjowska A, B par. Borszewice, p. łaski wartości 40 tys. zł spadkobierców Michała Sulimierskiego, folwark Helenów o powierzchni 8 hub Michał sprzedał Apolinaremu Sulimierskiemu za 5 tys. zł w 1828 roku. Józef Załuskowski dobra Stryje Paskowe z wsią zarobną Budy i pustkowiem Helenówek nabyte w drodze licytacji publicznej z działów między sukcesorami Sulimierskich za 19.500 rbs 83 sprzedał Bolesławowi Michalskiemu. Józef Porczyński sprzedał Teofilowi Dreckiemu za 20tys. rbs w 1857 r. Miały 15 domów i 85 mieszkańców oraz 435 mg gruntów. Na dobra składały się; Stryje Paskowe, Budy Stryjowskie, Stryje Księże, Jabłonka. (Sikorski. 1856 k.158, 1857 k.118, SGKP t.11, s.438, Kobyłecki 1828 a.3, 1831 k.667)


1992 r.

Gazeta Warszawska 1820 nr 105

Kommissyia Hypoteczna Woiewództwa Kaliskiego. Ponieważ w obwieszczeniach z dnia 14 Czerwca i 7 Lipca r. b. dobra zwane: Stryie Xięże i wieś Kału, opuszczonemi przypadkowo zostały; przeto do uregulowania hypoteki tychże, mianowicie dla wsi Kału w Powiecie Szadkowskim położoney, wyznacza się termin na dzień 18ty Września, a dla dóbr Stryie Xięże w Powiecie Szadkowskim sytuowanych, na dzień 6ty Października r. b.; co do publiczney podaie się wiadomości. Kalisz dnia 7 Sierpnia 1820 r. M. Sobocki. T. Błeszyński Z. S.

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1828 nr 7

OBWIESZCZENIE.
Rejent Powiatu Szadkowskiego.
Zawiadomia Szan. Publiczność, że po ś. p. Szymonie Rogolińskim na gruncie wsi Stryie Xięże w Powiecie Szadkowskim dnia 24. b. m. i r. o godzinie 2. po południu będą sprzedawane przez publiczną licytacyą meble, srebra, inwentarz rogaty i różne effekta.
Szadek dnia 2. Lutego 1828 r.
W. Kobyłecki.

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1828 nr 21

UWIADOMIENIE.
W dniu 1. Lipca r. b. w wsi Stryiach Xiężych czyli Wielkich, w Powiecie Szadkowskim, będą sprzedawane owce, bydło, konie, statki gorzelane, sprzęty gospodarskie i t. d. przez publiczną licytacyą i z wolney ręki; chęć maiących kupić na tenże dzień zapraszam.
Stryie dnia 15. Maia 1828. r.
Maryanna Rogolińska.

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1831 nr 22

OBWIESZCZENIE.
Po raz 1, Rejent Kancellaryi Powiatu Szadkowskiego.
Wskutek żądania W. W. Mikołaia Sulimierskiego i Jana Gowarzewskiego 1go opiekuna, 2go zaś podopiekuna nieletnich po śp. Michale Sulimierskim Dziedzica dóbr Stryjów Paskowych i Woli Stryiowskiey w Powiecie Szadkowskim sytuowanych, pozostałych dzieci, wspartego na uchwale Rady familyiney w Sądzie Pokoiu Ptu Szadkowskiego pod dniem 19 b. m. i r. nastąpioney, podaie do publiczney wiadomości: iż w dniu 15 Czerwca i następnych r. b. zawsze od godziny 9 z rana aż do 6 po południu odbywać się będzie przedemną Rejentem na gruncie wsi Stryiów Paskowskich licytacya sprzedaży ruchomey pozostało­ści tegoż Michała Sulimierskicgo składaiącey się z bydła, koni, owiec, sprzę­tów gospodarskich, wozów, bryczek, powozów, zaprzęgów końskich, wołów ratayskich, garncy wozowych, maszyn, garnca do warzenia piwa, statków gorzel­nianych, bielizny stołowey, paścieli, garderoby, sreber, mebli, luster, różnych ozdób pokoiowych, i naczyń kuchennych miedzianych, na którą z gotowemi pieniądzmi chęć kupna maiących zaprasza.
Szadek dnia 21 Maia 1831 r.

Kajetan Szczawiński.


Powszechny Dziennik Krajowy 1831 nr 200

Po śmierci Michała Sulimierskiego dziedzica dóbr ziemskich Stryie Paskowe z przyległościami, i dóbr Wola-Stryiowska lit. A. B w Powiecie Szadkowskim położonych w dniu 20 Kwietnia 1831 r. zmarłego, iako też po zgasłem życiu iego małżonki Heleny z Karśnickich Sulimierskiey właścicielki summy posagowey, 22,000 złp. na dobrach Stryie Paskowe w dziale IV. pod Nr. 1. hypotekowaney, w dniu 5 Października 1826 r. zmarłey, otworzył się spadek, względem którego, toczące się postępowanie spadkowe, zapisane iest w właściwych xięgach wieczystych. Celem w ięc przepisania tytułu własności dóbr wspomnionych, równie iak przeistoczenia własności summy powyżey wyrażoney na imie sukcessorów po oboygu tych spadkodawcach pozostałych; wyznaczonym iest sześcio-miesięczny termin naydaley do dnia 11 Stycznia 1832 r. w przeciągu którego czasu wszyscy maiący iakiekolwiek prawa i pretenssye do powyższego maiątku, przed podpisanym Reientem w Kancellaryi hypoteczney Woiewództwa Kaliskiego, zgłaszać się i takowe swe prawa lub pretensye wiarogodnemi dowodami usprawiedliwiać są mocni. O czem przez ninieysze pisma zawiadomieni zostaią. Kalisz d. 11 Lipca 1831 r. R. K. Z. W. K. Franciszek Nowosielski.

Dziennik Powszechny 1832 nr 172

Po zeyściu Marcina Wolickiego Szambellana, d. 17 Lutego 1825 roku nastąpionem, otworzył się spadek, o którym po raz pierwszy donosząc, zawiadamia się, że do przeniesienia własności schedy z kapitału 24,000 złp. na Dobrach Stryie Xięże alias Wólka w Powiecie Szadkowskim położonych w dziale IV pod Nr. 1 z procentem po 5f100 intabulowanego w ilości 5,440 złp. iemu przypadaiącey, termin półroczny na dzień 22 Grudnia r. b. w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego przed podpisanym wyznaczony został. Kalisz dnia 8 Czerwca 1832 roku. G. Glówczewski Reint K. Z. W. K.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 8


Wydział i Sekcya Woyskowa.
RZĄD GUBERNIALN Y KALISKI.
Umieszczaiąc poniżey Listę Spisowych zbiegłych różnemi czasy z Obwodów Gubernii Kaliskiey wzywa Woytów Gmin tudzież poleca Burmistrzom Miast aby za dostrzerzeniem z tych którego, zażądał dla niego w zwykłey drodze natychmiast pozwolenie na przesiedlenie i wyiaśnił zarazem iakim Numerem Spisu iest w roku bieżącym obięty w gminie lub mieście tymczasowego zamieszkiwa­nia— wrazie bowiem przeciwnym za wykrytego takiego Spisowego do sądowey odpowiedzialności i ukarania wskazany zostanie.
Lista Spisowych.
z Obwodu Sieradzkiego.
Kazimierz Szczepaniak z wsi Stryie Paskowe, ma lat 21, wzrostu miern. twarzy okrągłey, oczu czarnych, czoła niskiego, włosów ciemnych, katolik, gminny; Walenty Węickiewicz z więzienia detencyinego w Wieluniu.
Kalisz d. 2/11 Lutego 1839 r.
p. o. Gubernatora Cywilnego,
Pułkownik Flugel Adjutant Jego Cesarsko-Królewskiey Mości.
K. TRĘBICKI. Sekr. Jlny s. Kirkur. Z.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 93

(N. D. 1873) Dobra ziemskie Stryje Xięże inaczej Stryje Wielkie zwane, w powiecie Szadkowskim obwodzie Sieradzkim gubernii Kaliskiej położone, z folwarkiem Jabłonki, wydzierzawione zostaną na lat trzy poczynając od Sgo Jana Chrzciciela 1839 r. Licytacya odbędzie się w d. 5 (17) Czerwca 1839 r. o godzinie 10tej z rana przed Rejentem Kajetanem Szczawińskim w mieście powiatowem Szadku, u tego Rejenta warunki pod jakiemi wydzierżawienie nastąpi przejrzane być mogą. Cena rocznej dzierzawy z dóbr tych wynosić może złp. 3,500.
w Kaliszu dnia 1 (13) Kwietnia 1839 r.
Józef Sikorski Komor.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1841 nr 210

(N. D. 4399) Sąd Policyi Poprawczej Obwodu Warszawskiego Wydziału IIgo.
Wzywa wszelkie władze tak cywilne jako też i wojskowe nad bezpieczeństwem kraju czuwające, aby Kacpra Rutkowskiego lat 21 liczącego, rodem z wsi Xiężych Stryjów, z ojca Michała matki Maryanny małżonków Rutkowskich zrodzonego, gospodarstwem rolnym trudniącego się, wzrostu średniego, twarzy okrągłej, pełnej, oczu i włosów czarnych, nosa i ust proporcjonalnych, ubranego w koszulę płócienną., spodnie i płaszcz sukienne koloru granatowego, czapce na głowie sukiennej, okrągłej z daszkiem, w transporcie z miasta Łęczycy do miasta Warszawy zbiegłego, mocno o kradzież poszlakowanego śledziły, w razie ujęcia takowego do Sądu tutejszego odstawić raczyły.
w Warszawie dnia 2 (14) Września 1841 r.
Sędzia Prezydujący J. Krajewski.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1842 nr 12

Podaje do publicznej wiadomości iż dobra Stryje Paskowe oraz Wola Stryjowska lit. A i B. w Pcie Szadkowskim położone, do Józefa Załuskowskiego, oraz Maxymiljana Hipolita i Xawery braci i siostry rodzeństwa Sulimierskich, ostatnich dwojga małoletnich, należące; sprzedane zostaną na popieranie Józefa Załuskowskiego w drodze działów w dniu 10/22 Kwietnia r. b. o godzinie 4tej z południa jako terminie do tymczasowego przysądzenia wyznaczanym, przed W. Sędzią Leśniewskim delegowanym w Sali Trybunału Kaliskiego w Kaliszu, a to pod warunkami jakie w Biórze Pisarza Trybunału tegoż złożone, a w dniu 24 Lutego (8 Marca) r. b. na Audyencyi wspomnionego Trybunału ogłoszone zostały. — Opiekunem wyż wymienionych nieletnich Hipolita i Xawery Sulimierskich jest Jan Gowarszewski obrońca przy Sądzie Pokoju Powiatu Sieradz­ kiego w Sieradzu; a podopiekunem Jan Karśnicki dziedzic dóbr Morawek w tychże dobrach Pcie Wartskim zamieszkali.— Dobra Stryje Paskowe wraz z pustkowiami Helmowsk* i Budy obejmujące rozległości włók 32 morg 23 prtk. 192. miary Nowopolskiej a w przestrzeni tej lasu morgów 444 prtk. 112. oszacowane zostały na złtp. 86,653 gr. 11 rubli 12,998 kop. pół. zaś dobra Wola Stryjewska lit. A. B. obejmująca włók 17 morg 11 pr. 43 takiż miary otaxowane zostały na rubli 8,825 kop. 70.
Kalisz, dnia 26 Lutego (10 Marca) 1842 r.
Nowicki Patron Tryb:

*Helenówek?

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1846 nr 94

(Ν. D. 2234) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Do regulacyi spadków po:  
2. Zuzannie z Rogolińskich Więckowskiej właścicielce summ 698 rs. 1 1/2 k. pod Nr. 1 b, lit. a, 246 rs. pod Nr 4 a, i 6986 rs. 55 k.pod Nr 5 wszystkich w dziale IV. na dobrach Stryje Xięże w Okręgu Szadkowskim leżących.
(...) wyznacza się termin na dzień 19 (31) Października 1846 r. z wezwaniem na tenże termin interessentów przed podpisanym Pisarzem Kancellaryi Ziemiańskiej pod prekluzyą.  
Kalisz dnia 9 (l)* Kwietnia 1846 roku.
Antoni Korzeniowski

*nieczytelne

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1846 nr 112

(N. D. 2578) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do wiadomości, iż na żądanie Józefa Rojek Komornika Trybunału w Kaliszu mieszkającego i w temże miejscu zamieszkanie prawne u Waleryana Zagrodzkiego Patrona Trybunału tutejszego któren subhastacyą tę popiera obrane mającego, aktem zajęcia przez Józefa Sikorskiego Komornika Sądowego na gruncie dóbr Stryje Xięże w dniu 9(21) Lutego roku bieżącego zdziałanym, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie dobra ziemskie:
Stryje Xięże inaczej Wielkie zwane, z folwarku i wsi zarobnej Stryje Xięże oraz z folwarku Jabłonna i z kolonii nowo erygowanej Annowek składające się z wszystkiemi użytkami dochodami w Okręgu Szadkowskim Powiecie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej w gminie Stryje Xięże położone Symforyana Więckowskiego obywatela kraju w tychże dobrach Stryje Xięże mieszkającego dziedziczne w jego posiadaniu zostające, obejmujące w sobie rozległości około włók 28 mórg 10 prętów kwadratowych 20 miary nowo polskiej których grunta należą do klass 2 3 i 4.
W dobrach tych żadnych fabryk również Jnwentarza niemasz.
Komorników sześciu którzy robią pańszczyzny po dni trzy na tydzień i powinności odbywają, za to mają pomieszkania ogrody i biorą kopczyznę ze dworu.
Okupnicy w dobrach tych są następni:
1. Jakób Rosiński; 2, Maciej Smolarek 3, Wojciech Maciejewski: 4, Bogumił Kosiński; 5, Grzegorz Janczyk; 6, Wincenty Szpakowski: 7, Wojciech Kukuła 8, Kazmierz Koza; 9, Jan Zając; 10, Nepomucen Grębowicz; 11, Wincenty Szewczyk: 12, Antoni Adamkiewicz; 13, Wojciechowa Tyroszcyna wdowa; 14, Walenty Lisowski; 15, Jan Otomanski; 16 Grzegorz Góral; 17, Benedykt Kubaczyński; 1S, Roch Jarzemski, 19, Łukasz Zieliński 20, Gabryel Matusiak; 21, Wojciech Piestrzyński: 22, Leon Kubiak, 23, Bogumił Dyk; 24, Marcin Śliwka: 25, Bogumił Śliwka 26, Sukcessorowie niewylegitymowani Krystofa Ligner; 27, Szymon Kobza 28, Wojciech Sojecki; 29, Maciej Lewandowski; 30, Jan Fabiański; 31, Bogumił Gerke.
Czynszownik Niestały: Józef Rękowski karczmarz.
Akt zajęcia wyż z daty powołany Fabianowi Uziembło Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Szadkowskiego, i Symforynowi Więckowskiemu Wójtowi Gminie Stryje Xięże w dniach 11 (23) Lutego i 15 (27) Marca roku bierzącego wręczony, następnie w dniu 5 (17) Kwietnia roku bierzącego do księgi wieczystej dóbr Stryje Xięże w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu wniesiony, a do księgi zaregestrowań Τrybunału tutejszego w dniu 19 Kwietnia (1 Maja) roku bieżącego wpisany i zaregestrowany został.
Dobra té na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń sprzedane zostaną, warunki zaś licytacyi i przedaży oraz zbiór objaśnień każden z Interessentów w Biurze Pisarza Trybunału i u popierającego Patrona Waleryana Zagrodzkiego przejrzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży w mowie będących dóbr na audyencyi Trybunału tutejszego w dniu 18 (30) Czerwca roku bierzącego o godzinie 10 z rana nastąpi.
w Kaliszu d. 20 Kwiet. (2 Maja) 1846 r.
F. Salezy Wołowski Pis. Tr.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1850 nr 183

(N. D. 3707) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiéj Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadków: 
3. Po Karolu Grass: (…) b) co do summy na dobrach Stryje Księże, ad Nr. 4 a. A. ad 5, złp.2500, i ad b, ad a, ad 4, ad a. et. ad. 5, złp. 28,836 gr. 26, wpisanych.
(...) zwyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 15 (27) Lutego 1851 r. o godzinie 10 z rana tu w Kaliszu w mej Kancellaryi dla zgłoszenia się osób do spadków tych interessowanych, pod prekluzyą dla niestawających.  
Kalisz d. 12 (24) Lipca 1850 roku.
M. Basiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1851 nr 145

(N. D. 2821) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie:  
5, Antoniego Chojnowskiego właściciela dóbr Stryje Xięże czyli Wielkie z Okr. Szadkowskiego; (…) otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznaczają się termina prekluzyjne, co do 1, 2 i 3 spadku na dzień 8 (30), a co do następnych, na dzień 19 (31) Grudnia 1851 r. przedemną Pisarzem odbyć się mające.
w Kaliszu dnia 3 (15) Czerwca 1851 roku. 
Zengteller.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 7

(N. D. 67) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
4. Teofila Wolickiego co do summy złp. 3845 gr. 6, na dobrach Stryje Xięże, z Okręgu Szadkowskiego pod Nr. 1 b. e. wykazu zapisanej i summy złp. 1585 gr. 10 z tychże dóbr w depozyt Władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego złożonej, otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznacza się termin prekluzyjny na dzień 5 (17) Lipca 1856 r.
Kalisz d. 12 (24) Grudnia 1855 r.
J. N. Zengteller.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 165

Pisarz Trybunału Cywilnego I-ej Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Stosownie do art. 682 K. P. S. podaje do wiadomości, iż na żądanie Małgorzaty z Rogolińskich Wojciecha Chojnowskiego małżonki, czyli obojga małżonków Chojnowskich dzierżawców, we wsi Stryjach Księżych Ogu Szadkowskim zamieszkałych, a zamieszkanie prawne do tego interessu u Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału tutejszego w Kaliszu zamieszkałego, do popierania tej subhastacyi ustanowionego Obrońcy, obrane mających; aktem zajęcia przez Jana Sakowskiego Komornika przy Trybunale Cywilnym Gubernii Warszawskiej w Kaliszu, w dniach 22/3 23/4 24/5 Maja (Czerwca) 1856 roku sporządzonym, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie:
Dobra Ziemskie Stryje Księże czyli Wielkie; składające się z folwarku tegoż nazwiska, z folwarku Jabłonka zwanego, który prawie w połowie jest rozkolonizowany, a reszta gruntów należą do folwarku Stryje Księże, oraz z trzech kolonii Stryje Księże, Jabłonka i Annówek zwanych, z wszystkiemi przyległościami i użytkami, bez żadnego wyłączenia, w tem ograniczeniu jak na teraz pozostają, w Ogu Szadkowskim P-cie Sieradzkim Gub. Warszawskiej, jednę gminę pod nazwiskiem Stryje Księże czyli Wielkie stanowiące, do parafii Borszewic należące, są łączne, żadną dziedziną obcą nie przecięte, w posiadaniu dzierżawnym Wojciecha Chojnowskiego na lat 3 do roku 1859 będące, i nieletnich Alexandra Kazimierza, Kunegundy Florentyny, Maryanny Antoniny, po dwa imiona mających, rodzeństwa Chojnowskich, po niegdy Antonim Chojnowskim pozostałych, dzieci własne; zamieszkanie prawne we wsi Stryjach Księżych Okręgu Szadkowskim mających, obejmujące w sobie rozległości mórg 690 prętów kwadratowych 120 miary nowopolskiej, czyli dziesiatin 352 sażenów 1348 sposobem przybliżonym, których grunta należą do klassy II. III. i IV., w dobrach tych nie masz boru ani lasu.
Włościan zaś pańszczyznę robiących jest a mianowicie: 2-ch zagrodników, z których każden poczynając od S-go Wojciecha do S-go Jakóba, robi w tydzień po dni dwa ręczno, a od S-go Jakóba do S-go Marcina, robi każden w tydzień po dni trzy ręczno, żadnych innych danin ani powinności nie odbywają, każden ma ze dworu na zasiew żyta , po korcu jednym. 2-ch Komorników, robiących każden w tydzień po dni dwa ręczno przez cały rok; za to biorą z folwarku dworskiego kopiznę, żyta, jęczmienia, grochu i tatarki po prętów 2, na kapustę i brukiew każden po zagonów 4, oprócz tego kartofli i kapusty tyle sadzić mogą ile im ich mierzwy wystarczy i po jednej krowie na pastwisku letnim dworskim.
Czynszownicy niestali.
1. Józef Bednarek karczmarz, posiada gruntu mórg 3 prętów kwadratowych 150, płaci z niej rocznie w dwóch ratach na Sty Wojciech i Sty Marcin rs. 7 kop. 50, a do tego szynkuje wódkę i piwo, za co bieże 21 zrzynkę.
2. Franciszek Tomczyk kolonista stały, z mocy urzędowego kontraktu obowiązany jest na swojej kolonii szynkować piwo i wódkę, za co bierze taką samą zrzynkę jak pierwszy.
3. Antoni Malinowski czynszownik stały, szynkuje także piwo i wódkę za taką samą zrzynkę.
4. Ludwik Gerke młynarz stały czynszownik, płaci z wiatraka czynszu w dwóch ratach na Sty Wojciech i Sty Marcin rocznie rs. 11 k. 32 1j2, oprócz tego obowiązany mléć do dworu każde zboże bez zapłaty i bez miarki, wszelkie porządki na wiatraku są jego własne.
5. Szymon Markowicz kowal, nie płaci żadnego czynszu, lecz obowiązany jest robić wszelką starą robotę do dworu, a za to bierze od dworu na len i kapustę zagonów 4.
Stali czynszownicy czyli koloniści.
Posiadają grunta prawem wieczysto-dzierżawny, opłacając czynsz z takowych w dwóch ratach na Sty Wojciech i Sty Marcin rocznie po kop. 45 z morgi, do dominiun Stryje Księże, oraz laudemium przy sprzedaży takowych.
Kolonia Stryje Księże:
1. Jan Sujecki ma gruntu mórg 11 czyli dziesiatyń 5 i sażenów 1519, płaci rocznie czynszu rs. 5.
2. Stanisław Szpakowski ma gruntu mórg 30 czyli dziesiatyń 15, płaci czynszu rocznie rs. 13 k. 50.
3. Walenty Lisowski ma gruntu mórg 11 prętów kwadratowych 150 czyli dziesiatyń 5 sażenów 614 1j2, płaci czynszu rocznie rs. 5 kop. 17.
4. Paweł Frątczak posiada mórg 3 prętów kw. 80 czyli dziesiatyń 1 sażenów 1516, płaci czynszu rocznie rs. 1 k. 47.
5. Szymon Kukioła posiada mórg 7 prętów kw. 150 czyli dziesiatyń 3 sażeni 1878, płaci czynszu rocznie rs. 3 k. 37.
6. Walenty Maciejewski posiada mórg 15 czyli dziesiatyń 8 sażeni 319, płaci czynszu rocznie rs. 6 k. 75.
7. Franciszek Pawlik posiada mórg 7 prętów kw. 150 czyli dziesiatyń 3 sażeni 1878, płaci czynszu rocznie rs. 3 k. 37.
8. Jan Zając posiada mórg 12 prętów kw. 232 czyli dziesiatyń 6 sażeni 949, płaci rocznie czynszu rs. 5 k. 74 1j2.
9. Piotr Ratajczyk posiada mórg 7 prętów kw. 150 czyli dziesiatyń 3 sażeni 1878, płaci czynszu rocznie rs. 3 k. 37.
10. Franciszek Krzykowski posiada mórg 8 czyli dziesiatyń 4 sażeni 239, płaci czynszu rocznie rs. 3 k. 60.
Kolonia Jabłonka.
1. Jakób Roziński posiada mórg 22 pręt. kw. 150 czyli dziesiatyń 12 sażeni 41, płaci rocznie czynszu rs. 10 k. 12.
2. Maciej Smolarek posiada mórg 26 prętów kw. 75 czyli dziesiatyń 13 sażeni, 1062, płaci czynszu rocznie rs.11 k.81.
3. Wojciech Maciejewski posiada mórg 7 prętów kw. 150 czyli dziesiatyń 3 sażeni 1875, płaci czynszu rocznie rs. 3 k. 37.
4. Jan Zając posiada mórg 3 prętów kw. 225 czyli dziesiatyń 2 sażeni 100, płaci czynszu rocznie rs. 1 k. 68 1j2.
5. Franciszek Supczyński posiada mórg 22 prętów kw. 150 czyli dziesiatyń 12 sażeni 41, płaci czynszu rocznie rs. 10 k. 12.
6. Antoni Malinowski posiada mórg 13 prętów kw. 150 czyli dziesiatyń 7 sażeni 672, płaci czynszu rocznie rs. 10 k. 12.
7. Bregida Jarzemska wdowa posiada mórg 15 czyli dziesiatyń 319, płaci czynszu rocznie rs. 6 k. 75.
Kolonja Annówek:
1. Grzegorz Gularczyk posiada mórg 22 prętów kw. 150 czyli dziesiatyń. 12 sażeni 41, płaci czynszu rocznie rs. 10 k. 12.
2. Roch Jarzembski posiada mórg 8 prętów kw. 40 czyli dziesiatyń 4 sażeni 302, płaci czynszu rocznie rs. 3 k. 46.
3. Ludwik Gerka posiada mórg 7 czyli dziesiatyń 3 sażeni 1049, płaci czynszu rocznie rs. 3 k. 15.
4. Franciszek Janczyk posiada mórg 24 czyli dziesiatyń 12 sażeni 717, płaci czynszu rocznie rs. 10 k. 80.
5. Leon Kubiak posiada mórg 17 prętów i kw. 180 czyli dziesiatyń 9 sażeni 195, płaci czynszu rocznie rs. 7 k. 92.
6. Gotlieb Filipowski posiada mórg 7 prętów kw. 150 czyli dziesiatyń 3 sażeni 1875, płaci rocznie rs. 3 k. 37.
7. Karól Paul posiada mórg 15 czyli dziesiatyń 7 sażeni 419, płaci czynszu rocznie rs.6 k.75.
8. Paweł Zawadowski posiada mórg 15 czyli dziesiatyń 7 sażeni 419, płaci czynszu rocznie rs. 6 k. 75.
9. Paweł Zawadzki posiada mórg 7 prętów kw. 150 czyli dziesiatyń 3 sażeni 1875, płaci czynszu rocznie rs. 3 k. 37.
10. Wincenty Łącki posiada mórg 7 prętów kw. 150 czyli dziesiatyń 3 sażeni 1875, płaci czynszu rocznie rs. 3 k. 37.
11. Krysztof Ligner posiada mórg 15 czyli dziesiatyń 7 sażeni 419, płaci czynszu rocznie rs. 6 k. 75.
12. Józef Bienas posiada mórg 22 prętów kw. 150 czyli dziesiatyń 12 sażeni 41 g płaci czynszu rocznie rs. 10 k. 12.
13 Andrzej Eienas posiada mórg 22 prętów kw. 150 czyli dziesiatyń 12 sażeni 41, płaci czynszu rocznie rs. 10 k. 12.
14. Wojciech Sujecki posiada mórg 37 prętów kw. 150 czyli dziesiatyń 19 sażeni 690, płaci czynszu rocznie 20 k. 87.
15. Maciej Lewandowski posiada mórg 30 czyli dziesiatyń 15 sażeni 896, płaci czynszu rocznie rs. 13 k. 50.
16. Jan Fabiański posiada mórg 14 prętów kw. 30 czyli dziesiatyń 7 sażeni 419, płaci czynszu rocznie rs. 6 k. 34 1j2
17. Andrzej Maciejewski posiada mórg 16 czyli dziesiatyń 8 sażeni 478, płaci czynszu rocznie rs. 7 k. 20.
18. Wojciech Chojnowski posiada mórg 41 czyli dziesiatyń 21 sażeni 1229, płaci czynszu rocznie rs. 18 k. 45.
Prócz powyżej wymienionych, nie masz żadnych innych gospodarzy ani włościan.
Fabryk i zakładów nie masz żadnych, jak również nie masz inwentarza żywego ani martwego do gruntu przywiązanego, zaś ten który znajduje się na gruncie, należy do Wojciecha Chojnowskiego dzierżawcy tych dóbr.
Budynki dworskie są z drzewa, prócz jednego sklepu murowanego z kamieni, wszystkie w złym stanie, a wiejskie i kolonistów także z drzewa w średnim stanie.
Opisanie tych budowli, wysiewu i podatków od Kassy Ptu Sieradzkiego opłacanych w akcie zajęcia szczegółowo umieszczono.
Granice są pewne i jawne, okopcowane, ze stron sąsiednich i nie masz żadnych kontrowersów.
Akt zajęcia wyż z daty powołany Wojciechowi Chojnowskiemu, Wójtowi gm. Stryje Księże czyli Wielkie, temuż Wojciechowi Chojnowskiemu jako ustanowionemu dozorcy, oraz Janowi Witwickiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Ogu Szadkowskiego, Stanisławowi Chojnowskiemu jako przydanemu opiekunowi, temuż Stanisławowi Chojnowskiemu jako Wójtowi gm. Grzybki w d. 25 Maja (6 Czerw.) 1856 r. doręczony, następnie do księgi wieczystej dóbr Stryje Księże czyli Wielkie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gub Warsz. w Kaliszu pod d. 28 Maja (9 Czerw. 1856 r. wniesiony, a do księgi zaregestrowań Tryb. tutejszego w d. 11/23 Czerw. tegoż roku wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie podług warunków licytacyjnych w biurze Pisarza Tryb. i u popierającego sprzedaż Franciszka Modrzejewskiego Patrona, do przejrzenia złożonych, a to na audyencyi Tryb. Cyw. I. Inst. Gub. Warszawskiej w Kaliszu.
Warunki licytacyi i przedaży tych dóbr na audyencyi tutejszego Trybunału po raz pierwszy w d. 7 (19) Sierp. 1856 r. o godz. 10 z rana ogłoszone zostaną.
Kalisz d. 13 (25) Czerwca 1856 r.
Wojciech Śliwiński, Pisarz Tryb.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 230

(N. D. 5102) Sąd Policyi Prostej Okręgu Szadkowskiego.
Na gruncie wsi Łobudzie* w Powiecie Sieradzkim w miesiącu Czerwcu r. b. znaleziono zwłoki człowieka nieżywego, lat około 40, oczu niebieskich, włosów czarnych ubranego w kapotę sukienną siwą połataną kamizelkę perkalikową na tle białem w rzucik czerwony, złą koszulę, i spodnie płócienne złe, w kieszeni odzierzy znajdowało się świadectwo wójta gminy Buczku udzielone Ludwikowi Gezek z gminy Stryje Postrowe gdy wyprowadzone na gruncie śledztwo Sądowe i przewiedziana korespondencya z Wójtami gmin Stryje Paskowe i Janiszewice niezdołały wykryć nazwiska ani rzeczywistego pochodzenia wspomnionego człowieka Sąd Policyi Prostej O-gu Szadkowskiego wzywa każdego ktoby o tych wiedział, iżby wiadomość tę udzielił Sądowi tutejszemu, lub najbliższemu swego zamieszkania.
Szadek d. 4 (16) Sierpnia 1856 r.
Radca Honorowy, Sadowski.

*nazwa trudna do przypisania konkretnej miejscowości


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 48

(N. D. 1015) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:   
3, Konstancyi Załuskowskiej, co do summy rsr. 6647 kop. 63 pod N. 11 wykazu dóbr Stryje Paskowe z Ogu Szadkowskiego,   
(…) Otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznaczam termin ostateczny na d. 28 Sierpnia (9 Września) r. b. Kalisz d. 14 (26) Lutego 1857 r.
J. N Zengteller.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 171

(N. D. 3843) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Pelagii Kamieńskiej, co do dwóch summ po złp. 1940 gr. 13, na dobrach Stryje Xięże, z Ogu Szadkowskiego pod Nr. 4. lit. d. i e, wykazu;
2. Jana Jarczakowskiego, co do rs. 291 kop. 6 1j2 pod Nr. 4 lit. f, i co do procentów od summ rs. 72 kop. 98 lj2, i rs. 370 pod Nr. 3 wykazu tychże dóbr Stryje Xięże zapisanych, (…) otworzyły się spadki, do regulacyi, których wyznaczam termin ostateczny na dzień 1 (13) Lutego 1858 r.
Kalisz d. 18 (30) Lipca 1857 r.
J. N. Zengteller.

Dziennik Powszechny 1863 nr 272

(N. D. 5657) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Wrszawskiej w Kaliszu.
Zawiadamiam, iż toczy się postępowanie spadkowe:
2. po Franciszku Michalskim, jako współwłaścicielu sumy rs. 1650 na dobrach Stryje Paskowe z Okręgu Szadkowskiego pod Nr. 13, i właściciela sumy rs. 825 na dobrach Woleniu lit. A. B. z Okręgu Wartskiego pod Nr. 8, a na dobrach Woleniu lit. C, z tegoż Okręgu pod Nr. 14 w dziale IV. wykazu z procentem zahypotekownnych; oraz że do regulacji tych spadków oznaczony jest termin na dzień 1 (13) Czerwca 1864 r. w mej Kancelarji urzędowej w mieście Kaliszu.
Kalisz d. 1 (13) Listopada 1863 r.
Edward Milewski.

Kurjer Warszawski 1866 nr 148

Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskiem, podaje do powszechnej wiadomości, iż wynagrodzenia likwidacyjne: w ilości rs. 4,287 kop: 55, przypadające na mocy rozporządzenia Komisji z dnia 18(30) Czerwca r. b., Ludwikowi Skalińskiemu, właścicielowi dóbr Stare-Księże, położonych w Gubernji Warszawskiej, Pcie Sieradzkim, Gminie Bałucz, wysłane zostało do Kassy Ptu Kaliskiego, celem wypłaty komu należy.

Goniec Łódzki 1902 nr 161

§ Spadki. Wydział hypoteczny piotrkowskiego sądu okręgowego ogłasza, że na d. 21 stycznia r. p. wyznaczono terjnin ostateczny do uregulowania spadków:
1) po Maryi-Ludwice Kozaneckiej i Kazimierze-Kamili Milewskiej, współwłaścicielkach majątku Stryje Księże w pow. łaskim;


Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 108

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że toczą się postępowania spadkowe po zmarłych:

5) Teodorze-Lucjanie Milewskim, synu Przemysława, współwłaśc. dóbr „Stryje-Księże", pow. Łaskiego;
Termin regulacji powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 15 czerwca 1925 r., co do punktów Nr Nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12—w kancelarji pisarza wydziału hipotecznego, sądu okręgowego w Piotrkowie, zaś co do punktu Nr 2 — w kancelarji Władysława Piasczyńskiego, notarjusza przy tymże wydziale, w którym to dniu osoby intere­sowane mają się stawić, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 52

Postępowania spadkowe.
Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że toczą się postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Piotrze Nowakowskim, synu Jana, właśc. gruntu Nr. 2, o obsza­rze 7 dziesięcin 1649 sążni kw. Stryje Paskowe, Nr. II, pow. łaskiego, rep. hip. Nr. 174i;
Termin regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 4 stycznia 1927 r., co do punktów Nr. Nr. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 w kancelarji wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, zaś co punktu Nr. 7 w kancelarji Feliksa Kokczyńskiego, notarjusza przy tymże wydziale, w którym to dniu osoby interesowane mają się stawić, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 77

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że toczą się postępowania spadkowe po zmarłych:
8) Antonim Ratajczyku, synu Seweryna, właśc. zachodniej poło­wy działki gruntu o przestrzeni 3 dzies. 2024 1/2 sąż. kw. w kol. Stryje Paskowe Nr. II, pow. łódzkiego (rep. hip. Nr. 17410);
Termin regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dn. 28 grudnia 1927 r. co do punktów 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 w kancelarji pisarza wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Piotrkowie, zaś co do punktu 2 w kancelarji Seweryna Żarskiego, notarjusza przy tymże wydziale hipotecznym w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 103

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że toczą się postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Bronisławie z Czyżewskich Smolarek, córce Antoniego, wierzyc. sumy 500 rb., zabezpieczonej na hipotece część dóbr Stryje Pasko­we, pow. łaskiego, rep. hip. Nr. 174 ł;
Termin regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 30 czerwca 1928 r., co do punktów 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 w kancelarji pisarza wy­działu hipotecznego sądu Okręgowego w Piotrkowie, co do punktu 6 w kancelarji Feliksa - Tadeusza Kokczyńskiego, zaś co do punktu 14 w kancelarji Seweryna Żarskiego, notarjuszy przy tymże wydziale hipotecznym, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 43


Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z dnia 28 listopada 1927 roku, podaje do publicznej wiadomości, że na skutek podania Rajnholda Makowskie­go, zamieszkałego w folwarku Bechcice, gm. Lutomiersk, star. łaskiego, wdrożone zostało postępowanie, celem uznania Jana Mikowskiego, za zmarłego i z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Jana Mikowskiego, ojca petenta, a syna Wilhelma i Karoliny z Kirszów, urodzonego w roku 1849 we wsi Chorzeszowie, gm. Wodzierady, pow. łaskiego, ostatnio za­mieszkałego we wsi Stryje - Księże, gm. Bałucz, pow. łaskiego, obecnie, po zabraniu w 1914 r. przez wojska rosyjskie na podwodę, niewiado­mego z miejsca pobytu, aby w terminie 6 - miesięcznym, od daty opubli­kowania niniejszego ogłoszenia stawił się w kancelarji wydziału cywil­nego sądu okręgowego w Łodzi, przy ul. Stef. Żeromskiego 115, albo­wiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego. Nadto wydział cy­wilny wzywa wszystkich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Jana Mikowskiego posiadają wiadomości, by o znanydh sobie faktach za­wiadomili sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Z. 783/26 r.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 49

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C. oraz zgodnie z decyzją z dnia 16 marca 1928 r. niniejszem obwieszcza, że na skutek podania Marjanny Owczarek, zamieszkałej we wsi Chajczyny, gminy Wygiełzów, pow. łaskiego, wdrożone zostało postępowanie celem uznania Tomasza Owczarka za zmarłego i z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Tomasza Owczarka, męża petentki, a syna Anieli Owczarek, urodzonego we wsi Stryje Paskowe, pow. łaskim, w dniu 18 grudnia 1879 r., ostatnio zamieszkałego we wsi Chaj­czyny, gm. Wygiełzów, pow. łaskim, obecnie, po zaciągnięciu w 1914 r. do wojska rosyjskiego, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w termi­nie 6 - miesięcznym, od daty opublikowania niniejszego, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi przy ul. Stef. Żeromskiego 115, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.
Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszyst­kich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Tomasza Owczarka po­siadają wiadomości, by o znanych sobie faktach zawiadomili sąd naj­później w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Z. 688/27.  

 Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 1

Postępowania spadkowe.
Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że toczą się postępowania spadkowe po zmarłych:
11) Antonim Witczaku, synu Ignacego, właścicielu działki gruntu o przestrzeni 7 dziesięcin 1.649 sążni kw. z dóbr „Kolonja Stryje Pasko­we Nr. I". pow. łaskiego;
Termin regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 15 lipca 1930 roku w kancelarji wydziału hipo­tecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, w którym to dniu osoby zain­teresowane winny się stawić, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 84

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczą się postępowania spad­kowe, a mianowicie po zmarłych:
11) Andrzeju Smarzychu, vel Smażych, synu Wincentego, współ­właścicielu dóbr „Stryje Księże czyli Wielkie", pow. łaskiego.

Termin do regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 25 kwietnia 1932 roku co do punktów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 11 w kancelarji wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, co do punktu 10 w kancelarji Seweryna Żarskiego, notar­iusza przy tymże wydziale hipotecznym, w którym to dniu osoby interesowane winny się stawić i zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1932 nr 10

I OBWIESZCZENIE WYDZIAŁU HIPOTECZNEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W PIOTRKOWIE
z dnia 23. IV. 1932 r. Nr. 616 o postępowaniu spadkowem.
Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczy się postępowanie spadkowe, a mianowicie po zmarłych:
9. Janie Rygielskim, właścicielu działka gruntu Nr. 1, przestrzeni 8 dziesięcin 199 sążni kw. z Kolonji Stryje-Paskowe Nr. III, powiatu Łaskiego.
Termin do regulacji powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 22 listopada 1932 roku w kancelarji Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowego w Piotrkowie, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić osobiście lub przez swych pełnomocników i zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji.
Pisarz Hipoteczny:

(—) J. Moldenhauer.


Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 65

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczą się postępowania spad­kowe, a mianowicie po zmarłych:
9) Janie Rygielskim, właścicielu działki gruntu Nr. 1, przestrzeni 8 dzies. 199 sąż. kw. z „Kolonji Stryje Paskowe Nr. III", pow. łaskiego;
Termin do regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 22 listopada 1932 roku w kancelarji wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, w którym to dniu osoby zainteresowane winny stawić się osobiście lub przez swych pełnomoc­ników i zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
I. Obszar gminy wiejskiej Bałucz dzieli się
na gromady:
9. Stryje-Księże, obejmującą: wieś Jabłonki, wieś Stryje-Księże, folwark Stryje- Księże. .
10. Stryje - Paskowe, obejmującą: wieś Budy Stryjewskie, wieś Stryje-Paskowe, kolonję Stryje-Paskowe, część folwarku Stryje- Paskowe.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak

Wojewoda.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1934 nr 8

Do akt Nr. 12/34.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi. 21-go rewiru, urzędujący w m. Łodzi, przy ulicy 11-go Listopada Nr. 37-a, obwieszcza, że w dniu 3 października 1934 roku, od godz. 11-ej rano, odbędzie się w sali posiedzeń Sądu Okręgowego w Łodzi, przy Placu Dąbrowskiego Nr. 5, na żądanie Franciszka Pokory, sprzedaż z publicznej licytacji nieruchomego majątku, a mianowicie dóbr ziemskich „Stryje Księże" czyli Wielkie, w gminie Bałucz. powiecie Łaskim, rep. hip. Nr. 165, stanowiącego własność Marjanny Smarzych i spadku wakującego po Andrzeju Smarzychu, kuratorem którego jest adw. St. Wilanowski.
Nieruchomość ta składa się z gospodarstwa rolnego o powierzchni około 62 morgi 1115 mtr. kw. gruntu, oraz następujących budynków, szczegółowo wymienionych w opisie z dnia 6 lutego 1934 roku: 1) domu mieszkalnego, murowanego, parterowego, z 2-ma przystawkami, 2) wozowni z desek, 3) stodoły z desek z przystawką z desek, 4) obory z bali, 5) ustępu z desek. Na nieruchomości tej znajduje się: studnia czerpana, parkany z desek, ogród owocowy, w którym rośnie 130 drzewek owocowych i 58 dzikich, przy granicy wschodniej od strony zabudowań Ignacego Frontczaka jest dom mieszkalny z bali, parterowy, a także znajduje następujący inwentarz żywy i martwy, stanowiący nieruchomość z przeznaczenia: 1 koń, 1 sieczkarnia, 1 młócarnia, 1 maneż-kierat, 3 brony żelazne, 1 pług żelazny, 1 wóz normalny. W północnej części nieruchomości klinem wchodzi grunt Ignacego Frontczaka rozmiarem około 25—30 prętów.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, posiada księgę hipoteczną w Wydziale Hipotecznym w Łodzi, zostanie sprzedana w całości, obciążona jest: 1) długami w kwocie dol. 4.330.— z %% i kosztami, 2) kaucjami w kwocie dol. 866.—, 3) ostrzeżeniami na zł. 8.000.— z %% i kosztami i 4) zaległemi podatkami i składkami ogniowemi w wysokości zł. 763 gr. 73.
Sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej zł. 25.000.—, a zamierzający wziąć udział w licytacji obowiązany jest złożyć wadjum w kwocie zł. 2.500.—.
Akta sprawy licytacyjnej mogą być przejrzane w kancelarji komornika do czasu złożenia akt do Sądu (art. 248 Tymcz. lnstr. Og. dla Sądów), a od tej chwili w kancelarji I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Łodzi.
Komornik:

(—) Ignacy Hermanowski.


Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 36

Komornik sądu grodzkiego w Łodzi, 21-go rewiru, urzędujący w m. Łodzi, przy ul. 11-go Listopada Nr. 37-a, obwieszcza, że w dniu 3 października 1934 roku, od godziny 11-ej rano, odbędzie się w sali po­siedzeń sądu okręgowego w Łodzi, przy Placu Dąbrowskiego Nr. 5, na żądanie Franciszka Pokory, sprzedaż z publicznej licytacji nieruchomego majątku, a mianowicie dóbr ziemskich „Stryje Księże", czyli Wiel­kie, w gminie Bałucz, powiecie łaskim, rep. hip. Nr. 165, stanowiącego własność Marjanny Smarzych i spadku wakującego po Andrzeju Smarzychu, kuratorem którego jest adw. St. Wilanowski.
Nieruchomość ta składa się z gospodarstwa rolnego o powierzch­ni około 62 morgi 1115 mtr. kw. gruntu, oraz następujących budynków, szczegółowo wymienionych w opisie z dnia 6 lutego 1934 roku: 1) domu mieszkalnego, murowanego, parterowego, z 2-ma przystawkami, 2) wo­zowni z desek, 3) stodoły z desek z przystawką z desek, 4) obory z bali, 5) ustępu z desek. Na nieruchomości tej znajduje się: studnia czerpa­na, parkany z desek, ogród owocowy, w którym rośnie 130 drzewek owocowych i 58 dzikich, przy granicy wschodniej od strony zabudowań Ignacego Frontczaka jest dom mieszkalny z bali, parterowy, a także znajduje się następujący inwentarz żywy i martwy, stanowiący nieru­chomość z przeznaczenia: 1 koń, 1 sieczkarnia, 1 młócarnia, 1 maneż- kierat, 3 brony żelazne, 1 pług żelazny, 1 wóz normalny. W północ­nej części nieruchomości klinem wchodzi grunt Ignacego Frontczaka, rozmiarem około 25 — 30 prętów.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, posiada księ­gę hipoteczną w wydziale hipotecznym w Łodzi, zostanie sprzedana w całości, obciążona jest: 1) długami w kwocie dol. 4.330 z %% i kosz­tami, 2) kaucjami w kwocie dol. 866, 3) ostrzeżeniami na zł. 8.000 z %% i kosztami i 4) zaległemi podatkami i składkami ogniowemi w wyso­kości zł. 763 gr. 73.
Sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej zł. 25.000, a zamie­rzający wziąć udział w licytacji, obowiązany jest złożyć wadjum w kwo­cie zł. 2.500.

Akta sprawy licytacyjnej mogą być przejrzane w kancelarji ko­mornika do czasu złożenia akt do sądu (art. 248 Tymcz. Instr. Ogr. dla Sądów), a od tej chwili w kancelarji I wydziału cywilnego sądu okrę­gowego w Łodzi. (Do akt Nr. 12/34).

Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 43

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Łodzi, sekcja ziemska, niniejszem obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się po­stępowania spadkowe:
8) Wincentym Lisowskim, zmarłym w dn. 7 września 1913 r., wła­ścicielu 11 dziesięcin 1273 sążni kw., uregulowanych w księdze Dobra Stryje Pieskowe, pow. łaskiego, rep. 174c;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 31 sierpnia 1936 r. w tutejszym wydziale hipo­tecznym.
We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winne zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji. Nr. 75/36.


Dziennik Łódzki 1969 nr 302


W Stryjach Księżych pow. Łask w gospodarstwie J. Suwały spaliły się szopa i stodoła. Przyczyna pożaru jest w toku ustalania.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza