-->

sobota, 4 maja 2013

Struga-Zawady

Spis 1925:
Struga, kol., pow. łaski, gm. Chociw. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 4. Ludność ogółem: 24. Mężczyzn 11, kobiet 13. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 24. Podało narodowość: polską 24.

Struga-Zawady, obecnie część wsi Kolonia Zawady w gminie Widawa.

 1965 r. 

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Chociw dzieli się na gromady:
6. Zawady, obejmującą: wieś Zawady, kolonję Struga Zawady, kolonję Zawady, stację kolejową Widawa.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-NowakWojewoda.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza