-->

poniedziałek, 13 maja 2013

Słomków Mokry i Suchy

Zajączkowski:
Słomków -pow. sieradzki
1) 1386 T. Sir. I f. 6: de Slonkow. 2) 1394 PKŁ I, 3196; T. Sir. I f. 61: Sloncouo, Sloncowo - Benecusso de S., Chebda de S. 3) 1398 Hube, Zbiór Sier. 125: Slonkowo - Czesko de S.
4) XVI w. Ł. I, 415-417: Slonkow mokre, Slonkowo suche, Slonkow suche, Slonkowo mokre - villa, par. Wróblew, dek. warcki, arch. uniejowski. 5) 1496 P. 171: Szlonkowo mokre, Szlonkow szuche - par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1511-1518 P. 181: Slonkow suche (1518 Słunkowo), Slonkow mokre - jw. 1553-1576 P. 220: Slonkow, Slonkow Suchi - jw. 6) XIX w. SG X, 815: Słomków Mokry -i folw. Słomków Suchy - wś i folw., par. i gm. Wróblew, pow. jw.
Uwagi: z powodu defektu karty nie można odczytać imienia właściciela S. w 1386 r. Obecnie S. Mokry i S. Suchy, Spis 1044. 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Slomkow mokry, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 16 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Słomkow Suchy, parafia wroblew (wróblew), dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Zbijewski, kasztelan.

Czajkowski 1783-84 r.
Słomkow Mokry, parafia wroblew (wróblew), dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Ordęzyna. (Zofia z Niwskich, wdowa po Wojciechu Ordędze)

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Słomków mokry, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Wróblew, własność prywatna. Ilość domów 12, ludność 197, odległość od miasta obwodowego 4.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Słomków suchy, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Wróblew, własność prywatna. Ilość domów 19, ludność 175, odległość od miasta obwodowego 7.

Słownik Geograficzny:  
Słomków Mokry, w XVI w. Słonkowo Mokre, wś i fol., pow. turecki, gm. Bartochów, par. Wróblew, odl. od Turka 46 w., ma 13 dm., 141 mk., wiatrak. W 1827 r. 12 dm., 107 mk. W 1885 r. fol. S. Mokry rozl. mr. 594: gr. or. i ogr. mr. 460, łąk mr. 27, past. mr. 38, lasu mr. 46, nieuż. mr. 23; bud. mur. 3, z drzewa 8; las nieurządzony. Wś S. Mokry os. 32, mr. 116. 

Słownik Geograficzny:  
Słomków Suchy, wś i fol. przy wzgórzu zwanem Święta Góra, pow. sieradzki, gm. i par. Wróblew, odl. od Sieradza 12 w.; wś ma 15 dm., 168 mk.; fol. 2 dm. W 1827 r. 19 dm., 175 mk. W 1886 r. fol. S. Suchy rozl. mr. 368: gr. or. i ogr. mr. 353, nieuż. mr. 15; bud. drewn. 11; płodozm. 7-pol. Wś S. Suchy os. 25, mr. 212. Na początku XVI w. S. Suche i Mokre leżały w par. Wróblew. S. Suche dawało z dwu pól kmiecych dziesięcinę pleb. w Wróblewie, z trzeciego zaś na stół arcybiskupi; łany folw. dawały pleban. w Rososzycy; S. Mokre z łanów kmiecych dawało na stół arcyb., folw. zaś pleb. w Rososzycy. Kolędę kmiecie dawali pleb. w Wróblewie (Łaski, L. B., I, 416). Według reg. pob. pow. sieradzkiego wś S., w par. Wróblów, miała w 1553 r. 81 łan.; w 1576 r. 2 łany, 1 zagr. S. Suchy (Slonkow), wś w par. Wróblów, miał w 1553 r. 8 łan., w 1576 r. 7 łan., 2 zagr. (Pawiński, Wielkop., II, 220). Br. Ch.

Spis 1925:
Słomków Mokry, wś i kol., pow. sieradzki, gm. Bartochów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 17, kol. 40. Ludność ogółem: wś 120, kol. 247. Mężczyzn wś 59, kol. 124, kobiet wś 61, kol. 123. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 120, kol. 247. Podało narodowość: polską wś 120, kol. 247.

Spis 1925:
Słomków Suchy, wś, pow. sieradzki, gm. Wróblew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 56. Ludność ogółem: 319. Mężczyzn 158, kobiet 161. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 318, innego chrześc. 1. Podało narodowość: polską 318, gruzińską 1.

Wikipedia:
Słomków Suchy-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Wróblew. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Wikipedia:
Słomków Mokry-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Wróblew. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
SŁOMKÓW MOKRY par. Wróblew, p. sieradzki, w 1832 roku dwór, na dole 3 pokoje 2 schowania i kuchnia, na górze 2 pokoje, pod gontami drugi dwór stary w ryglówkę, przy dworze dwa ogrody owocowe, trzeci warzywny, młyn, półrolników 4, zagrodników 5. W 1912 r. własność uwłaszczonych włościan i spółki bankowej. Markowski 1832 k.317-22, PGkal.)

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
SŁOMKÓW SUCHY par. Wróblew, p. sieradzki, Po bezpotomnym Ludwiku Wężyku odziedziczył Maciej Zbijewski s. Ignacego i w 1790 r przeznaczył dla syna Marcina. (SG 233 k.688)

1992 r.

Gazeta Warszawska 1826 nr 68

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż Dobra Słomków Mokry Część lit. A. i B. z przyległościami i wszystkiemi użytkami, w Powiecie Wartskim Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem położone, Aktem przez podpisanego Komornika na gruncie Dóbr w dniu 18 Marca r. b. zdziałanym zaięte, przez publiczną licytacyią przed Rejentem Kancellaryi Powiatu Wartskiego Ur: Pawłem Dębskim, w Mieście Warta w Kancellaryi iego w dniu 20 Czerwca r. b. o godzinie 9tey zrana odbyć się maiącą, na lat trzy, poczynaiąc od S. Jana Chrzciciela r. b., wydzierżawione będą. — Warunki do wydzierżawienia tego służące, każdy z interessantów w Biórze tegoż Rejenta przeyrzeć może. — Z dóbr tych płaci dotychczasowy dzierżawca Star: Szmul Madowicz po 5750 zł: Pol: corocznie. — Kalisz dnia 11 Kwietnia 1826 r.
Józef Narczyński.

Gazeta Warszawska 1830 nr 286

Po śmierci Jana Zbijewskiego, Dziedzica Dóbr Słomkowa Mokrego części A. B. i Dóbr Inczewa z przyległościami w Powiecie Wartskim, niemniey Dóbr Łosieńca z przyległościami w Powiecie Sieradzkim, wszystkich w Woiewództwie Kaliskiem położonych, zmarłego w dniu 16 Października 1829 roku, — tudzież po zgonie iego córki Józefy z Zbijewskich Franciszka Petzold małżonki, właścicielki części przypadaiących na iey schedę z większych summ, mianowicie:
a) Pierwszey 61,455 zł: Pol: na Dobrach Łosieniec, w Dziale IV. pod Nrem 4 lit: b. intabulowaney, b) Drugiey 24,714 zł: Pol: 8 4/7 gr: na Dobrach Inczewie, w Dziale IV. ad Nrm 3 lit: c, hypotcznie zabezpieczoney,
otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem donosząc podpisany Rejent zawiadomia ninieyszem, iż celem przepisania na imię pozostałych Sukcessorów, równie tytułu dziedzictwa Dóbr na początku wymienionych, iak i własności części z wyrażonych tu summ dla zmarłey Józefy Petzold służących, termin sześciomiesięczny, a w szczególe na dzień 19 Kwietnia 1831 roku w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego wyznaczonym został. — Kalisz dnia 16 Października 1830 roku.
Rejent Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego.
Franciszek Nowosielski.

Dziennik Powszechny 1832 nr 92

Komornik Trybunału Woiewództwa Kaliskiego. Uwiadamia że dobra Słomków mokry w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim położone, dotąd roczney dzierzawy 7,000 złp, opłacaiące, w dniu 4 Maia r. b. w Mieście Warcie przed Wnym Woyciechem Markowskim Rejentem w 3ch letnią dzierzawę od S. Jana r. b. poczynaiąc przez licytacyą publiczną wypuszczone zostaną. w Kaliszu dnia 26 Marca 1832 r. Piotr Paweł Szrubarski.

Dziennik Powszechny 1833 nr 289

Sąd Policyi Prostey Powiatu Sieradzkiego. Wzywa wszelkie władze kraiowe,ażeby Hieronima Kurowskiego o kradzież, tudzież Jana Witczaka i Marka Abrahamowicza o włóczęgostwo obwinionych, w nocy z dnia 9 na 10 Września r. b. z aresztu policyinego miasta Złoczewa zbiegłych, według poniżey zamieszczających się rysopisów śledzić, i uiąwszy takowych Sądowi naszemu dostawić zechciały. 1. Hieronim Kurowski, ma lat 30, katolik, podał się zamieszkałym we wsi Słomkowie Suchym, w Obwodzie Kaliskim, Powiecie Wartskim, wzrostu miernego, twarzy ściągłey, oczu szarych, nosa dobrego, włosów ciemno-blond, miał na sobie sukmanę zgrzebną płócienną, spodnie takież, na głowie kapelusz, był boso. 2. Jan Witczak, maiący lat 30, katolik, podał mieszkanie ostatnie we wsi Radoszewicach, Powiecie Wieluńskim, wzrostu dobrego, twarzy ściągłey, oczu siwych, nosa miernego, włosów ciemno-blond, miał na sobie kapotę siwą sukienną, spodnie płócienne, westkę sukienną granatową, czapkę z siwym wąskim barankiem. 3. Marek Abrahamowicz, żyd, lat 23, wzrostu miernego, twarzy ściągłey, oczu szarych, nosa miernego, włosów ciemnych, miał na sobie płaszcz sukienny szaraczkowy zły bez peleryny, westkę płócienkową kolorową, spodnie nankinowe w paski niebieskie i kaszkiet na głowie. Sieradz d. 9 Października 1833 r. N. D. 1374. Gaiewski Podsędek.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 23

Na żądanie beneficyalnych właścicieli dóbr Słomkowa-Mokrego i Inczewa, w Pcie Wartskim sytuowanych, też dobra w dzierzawę trzechletnią od Sgo Jana Chrzciciela 1838 r. uważając, puszczone będą przez publiczną licytacyą tu w Warcie, przedemną Rejentem odbyć się mającą, a mianowicie Słomków-Mokry dnia 31 Marca n. s. Inczew zaś d. 2 Kwietnia także n. s. r. 1838 o godzinie 10 z rana, pod warunkami u mnie w Warcie i u W. Franciszka Bielskiego Patrona w Kaliszu złożonemi. O stanie tych obojga dóbr można powziąść przybliżoną wiadomość w mojej Kancellaryi tu w Warcie.
Warta d. 7/19 Stycznia 1838 r.
Wawrz. Lubicz Janczewski, Rejent pow. Warts. w Guber, Kalisk.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1840 nr 238

(N. D. 4964) Po nastąpionej śmierci:
1. Mendla Oppenheim współwłaściciela kapitałów na dobrach Słomkowie Mokrym w Powiecie Wartskim położonych, hypotekowanych, mianowicie złp. 24,000 w dziale IV pod Nr. 9 i złp. 7.620 w tymże dziale pod Nr. 10; tudzież
(...) otworzył się spadek, zawiadamia się więc osoby interesowane, iż do przepisania na sukcessorów po tychże zmarłych tytułu własności kapitałów powyż wyszczególnionych wyznaczony jest termin w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej przed podpisanym Rejentem co do 1go i 2go na dzień 23 Kwietnia (5 Maja) 1841 r.  
w Kaliszu dnia 5 (17) Października 1840 r.
J. Białobrzeski.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1841 nr 48

Pisarz Trybunału Cywilnego I Jnstancyi Gubernii Kaliskiej.
Na skutek artykułu 682 K. P. S. ogłasza iż na żądanie Ignacego Siemiątkowskiego dziedzica dóbr Wojsławic w wsi Wojsławicach Powiecie Szadkowkim mieszkającego, a zamieszkanie prawne do tego interessu u Franciszka Bielskiego Patrona przy Trybunale tutejszym w Kaliszu obrane mającego, — Aktem zajęcia przez Tomasza Kozłowskiego Komornika Sądowego w dniu 1/13 Września 1841 roku zdziałanym, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie: Dobra Ziemskie Słomkow Mokry, składające się z folwarku i wsi zarobnej Słomkow Mokry i pustkowia Budy zwanego, w Powiecie Wartskim Obwodzie i Gubernii Kaliskiej Gminie Słomków Mokry położone, SSrów Jana Zbijewskiego jako to:
a. Władysława i Boliwary nieletnich Hrabiów Gurowskich dzieci po Teressie z Zbijewskich Hr. Gurowskiej pozostałych, których jest opiekunem Mikołaj Hr. Gurowski w Wyszynie mieszkający, zamieszkanie prawne w Kaliszu u Nowickiego Patrona obrane mający.
b. Wiktora Zbijewskiego w Łosińcu.
c. Norberta Zbijewskiego w Jnczewie.
d. Anieli Zbijewskiej Panny doletniej także w Jnczewie.
e. Konstancji Zbijewskiej Panny usamowolnionej w Łosińcu mieszkjących ostatniej, Kuratorem Józef Siemiątkowski w Biskupicach mieszkający.
f. Wiktoryi z Gołębowskich Ignacego Ostrowskiego małżonki w Piaszczycach wraz z swym mężem mieszkającej, i Klementyny Gołębowskiej nieletniej, której jest opiekunem Jgnacy Ostrowski w Piaszczycach mieszkający, zamieszkanie prawne w Kaliszu u Nowickiego Patrona obrane mający,— wszystkich z własnych funduszów się utrzymujących dziedziczne, obejmujące w sobie rozległości uważając sposobem przybliżonym włok 21, morg 5 miary nowopolskiej, których grunta należą do klassy II, III i IV. w których jest włościan pańszczyznę robiących zagrodników 9, komorników 10, i komornic 8, oraz czynszownik niestały Mikołaj Piechocki, od których należna pańszczyzna i czynsz w akcie zajęcia jest wyszczególniony.
Inwentarza gruntowego i porządków gospodarczych dworskich, w dobrach tych nie masz. Fabryk równie niemasz, exystuje tylko wiatrak dominialny.
Dzierżawcą dóbr tych jest nateraz Waleryan Zbijewski z których płaci rocznej dzierżawy złp. 530, któremu dzierżawa z dniem Sw. Jana Chrzciciela 1844 r. się kończy.
Nadmienia się iż w pastwisku z strony dobr Słomkowa suchego zachodzi kontrowers około morg 6 wynoszący.
Akt zajęcia wyż z daty powołany Norbertowi Zbijewskiemu jako ustanowionemu dozorcy i jako Wojtowi Gminy Słomków Mokry oraz Walentemu Ulatowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju, Powiatu Wartskiego w dniu 1/13 Września 1841 r. wręczony następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej w księdze wieczystej właściwej w dniu 10/22 Października 1841 r. a w księdze zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu 24 Października (5 Listopada) t. r. zaregestrowany.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na Audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń którą dyryguje Franciszek Bielski z strony extrahenta ustanowiony Obrońca.
Warunki licytacyi i przedaży w Biórze Pisarza Trybunału i u tegoż Patrona Bielskiego każden z interessentów przejrzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży dóbr tych na Audyencyi Trybunału tutejszego w dniu 2/14 Stycznia 1842 r. o godzinie 10 zrana nastąpi.
w Kaliszu dnia 27 Października (8 Listopada) 1841 roku.
Franciszek Salezy Wołowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 30

(Ν. D. 596). Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Po śmierci Jgnacego Karwosieckiego współwłaściciela summy zł. 9,660, z prowizyą na dobrach Słomkowie mokrym w Okręgu Wartskim położonych w dziale IV. pod Nr. 8 zahypotekowanéj, otworzyło się postępowanie spadkowe; do przeniesienia summy téj wyznaczony jest termin w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej przed podpisanym Rejentem na dzień 29 Lipca (10) Sierpnia 1844 r. w którym Jnteressenci pod prekluzyą stawić się winni.
Kalisz dnia 20 Stycznia (1 Lutego) 1844 r.
 F. Bajer.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 283

(N. D. 6268) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1, Roberta Chrystowskiego (…) c) właściciela wsi Słomkowa Mokrego Okręgu Wartskiego;  
(…) otworzył się spadek, do uregulowania więc tych spadków wyznaczony jest termin w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu, przed podpisanym Rejentem, co do 1 2, 3 i 4, na dzień 22 Czerwca (4 Lipca) 1849 r., co do 5 na dzień 11 (23) Lipca 1849 r. godzinę 10 z rana.
Kalisz dnia 4 (16) Grudnia 1848 roku.
Józef Białobrzeski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 261

(N. D. 5415) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Stosownie do art. 682 Κ. P. S. podaje do wiadomości, iż na żądanie Maryanny z Rudnickich, Piotra Karońskiego poddzierżawcy dóbr Słomkowa żony, w tych że dobrach Okręgu Wartskim zamieszkałych, zamieszkanie prawne do tego interessu u Jana Gowarzewskiego Patrona w Kaliszu mającej, aktem zajęcia przez Wincentego Gustowskiego Komornika z dnie 8 (20) Października 1849 roku, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie:
Dobra ziemskie Słomków Mokry
w Okręgu Wartskim, Powiecie Sieradzkim, Gubernii Warszawskiej w Gminie Jenczew położone, obejmujące w sobie folwark i wieś Słomków Mokry, SS-rów Roberta Chrystowskiego własne, jakoto: Maryi, Elizy, córek. Władysława, Roberta i Kazimierza synów, rodzeństwa Chrystowskich, pod opieką matki Ernestyny Chrystowskiej wdowy zostających, w Kaliszu mieszkających, obejmujące w sobie rozległości włók 24 morgów 3 prętów kwadratowych 132 miary nowopolskiej, grunta zaś należą do klassy 2, 3, 4 i w małéj ilości 5-ej.
W dobrach tych znajduje się trzechdniowych zagrodników 9, komorników 8, czynszowników niestałych 2, to jest: 1szy Andrzej Danikowski młynarz, 2gi Mateusz Żujewski karczmarz.
Fabryk i zakładów oraz inwentarzy gruntowych porządków gospodarskich żadnych nie masz. Dobra te zostają w dzierżawie Piotra Karońskiego.
Akt zajęcia wyż z daty powołany, Stanisławowi Walewskiemu jako Wójtowi Gminy, Piotrowi Karońskiemu jako dozorcy, oraz Guntramowi Myszkowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wartskiego w dniach 10 (22) i 19 (31) Paźdr. 1849 r. doręczony, następnie do księgi wieczystej dóbr Słomkowa Mokrego w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu pod dniem 27 Października (8 Listopada) 1849 roku wniesiony, a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu 1 (13) Listopada wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie podług warunków licytacyjnych w biurze Pisarza Trybunału i u Gowarzewskiego Patrona do przejrzenia złożonych, na audyencyi Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Warunki sprzedaży dóbr tych ogłoszone zostaną na audyencyi Trybunału tutejszego po raz pierwszy w dniu 7 (19) Grudnia 1849 roku o godzinie 10 zrana.
Kalisz d. 2 (14) Listopada 1949 r.
Śliwiński, Pisarz Trybunału.

Warszawska Gazeta Policyjna 1851 nr 142

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.
W dniu 6 b. m. we wsi Słomkowo pow. Kaliskim, Józef Głowacki pastuch wiejski, lat 62 liczący, ozdrowiawszy po długiej chorobie, przez powieszenie się, śmierć sobie zadał.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1851 nr 148

(N. D. 2490) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Zapozywa Antoniego Kopackiego lat wieku 32 liczącego, religii katolickiej, żonatego, dzietnego, ostatnio za włodarza w Słomkowie Suchym zostającego, a obecnie z pobytu niewiadomego, aby w przeciągu dni 30 od daty niniejszego pozwu ogłoszenia, dla posłuchania wyroku Sądu Kryminalnego Gubernii Warszawskiej w Sądzie tutejszym stawił się, po upływie bowiem tego czasu skuteczniejszymi środkami do stawienictwa znaglonym zostanie.
Tyniec d. 21 Maja (2 Czerwca) 1851 r.
Sędzia Prezydujący, Radca Dworu,
Swierczyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 206

(Ν. D. 4986) Sąd Policyi Prostej Okręgu Wartskiego.
W dniu 1 (13) Czerwca r. b. pod owczarnią we wsi Słomkowie suchym znaleziono zwłoki nieżywego mężczyzny, lat około 50 mieć mogącego budowy ciała schorzałej, wzrostu dobrego, twarzy okrągłej nabrzękłej, włosów na głowie blond, z siwemi pomięszanych, nosa miernego, ust szerokich, z wargą górną zgrubiałą, oczu niebieskich, na wardze górnej i szczęce dolnej miał zarost krótki; z imienia, nazwiska i pochodzenia niewiadomego, zwłoki te ubrane były: w kapotę z płutna grubego niebiesko farbowanego, z guzikami świecącemi, z których jeden był z herbem Państwa Rossyjskiego, kamizelkę sukienną granatową łataą, koszulę płócienną, obok niego leżały spodnie płócienne grube białe, buty zwyczajne stare, czapka niemiecka, z daszkiem barankowym i obszyciem barankowym na około, w kieszeniach znaleziono tabakierkę, łyżkę blaszaną, grzebień rogowy i nożyk żydkiem zwany. Ktoby wiedział o imieniu, nazwisku i pochodzeniu powyż opisanego człowieka, da znać o tem natychmiast Sądowi naszemu lub najbliższemu swego zamieszkania.
Warta d. 4 (16) Sierpnia 1856 r.
Assesor Trybunału,
p. o. Podsędka, K. Grzybowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 103

(N. D. 2115) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci: a) Gerszona Dreher:  
81. rs. 45..0* pod Nr. 34 na dobrach Słomków Mokry a. Β: z Okręgu Wartskiego;  
(…) otworzyły się spadki do uregulowania których termin na dzień 12 (24) Listopada 1858 r. przed sobą wyznaczam.
Kalisz d. 23 Kwiet. (5 Maja) 1858 r.
Stanisław Rościszewski.

*nieczytelne

Dziennik Warszawski 1867 nr 64

(N. D. 1461). Naczelnik Powiatu Sieradzkiego.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż z mocy upoważnienia Rządu Gubernialnego Kaliskiego z dnia 16 (28) Lutego r. b. Nr. 163 w biurze Naczelnika Powiatu Sieradzkiego o godzinie 11 z rana odbywać się będzie głośna in plus licytacja na wydzierżawienie dochodu propinacyjnego z gruntów włościańskich na lat dwa, poczynając od d. 20 Sierpnia (1 Września) 1866 r. do dnia 20 Sierpnia (1 Września) 1868 r. z obniżeniem o 1/4 część sumy dzierżawnej.
c. dnia 29 Marca (10 Kwietnia) 1867 r.
W dobrach Słomków-Suchy od sumy rocznej rs. 40 k. 50.
Mający chęć licytowania obowiązany zaraz przy licytacji złożyć vadium 1/4 części sumy do licytacji oznaczonej, a utrzymujący się dokompletować takowe do sumy wyrównywającej 1/4 części postąpionej ceny dzierżawnej. Inne warunki mogą być przejrzane w każdym czasie w Biórze Naczelnika Powiatu w godzinach służbowych.
Sieradz d. 21 Lutego (5 Marca) 1867 r.

Dziennik Warszawski 1867 nr 159

Kronika prowincjonalna.
(…) Dnia 8 (20) maja, we wsi Słomkow (w pow. sieradzkim), spaliła się, od uderzenia piorunu, stodoła.

Dziennik Warszawski 1869 nr 17

W końcu m. Listopada 1868 r. pewnego dnia późno wieczorem, do wsi Słomkowa-suchego, w Okręgu Wartskim położonej, przybyła kobieta niemowa, lecz niegłucha, w stanie ciężarnym zostając. Doznawszy przytułku u pewnego gospodarza, w parę dni urodziła dziecię, które ochrzczono, a w tydzień potem po zniknięciu owej kobiety ze wsi z dzieckiem, znaleziono też dziecko w polu Dziebendowskim martwem. Ponieważ kobieta ta obecnie jest osadzona w tutejszym Domu Badań, a z nazwiska ani pochodzenia jest niewiadomą i okoliczności tych wybadać z niej niepodobna; zatem Sąd nasz wzywa każdego i władze, coby o pochodzeniu i nazwisku jej, jakąkolwiek wiadomość posiadali, ażeby takową jak najspieszniej Sądowi naszemu, lub najbliższemu, udzielić zechcieli.
Kalisz, d. 27 Grud. (8 Stycz.) 1868j9 r.
Sędzia Prezydujący, Bromirski.

Kaliszanin 1872 nr 30

Wiadomości miejscowe i okoliczne.
Pożary: w d. 13 lutego r. b., we wsi Słomkowie gminie Wróblew, pow. Sieradzkim, z nieustalonej przyczyny wynikł pożar, skutkiem którego spaliła się stodoła włościanina Owczarka, ubezpieczona na rs. 20, straty przez ogień poniesione w zbożu wynoszą na rs. 120;(...) 
(D. G. K.)

Kaliszanin 1878 nr 73

W dniu 23 t. m., we wsi Słomków, powiecie sieradzkim, także z niewiadomej przyczyny wyniknął pożar, który zniszczył dom należący do włościan: Chłopińskiego, Wojdy, Norberta i Rosyka,ubezpieczony na 140 rs.

Kaliszanin 1881 nr. 23

Dyrekcja fabryki Cukru „Cielce"
ma zaszczyt podać do wiadomości JW. Właścicieli ziemskich okolic Błaszek, że w tym roku otwartym został 
W SŁOMKOWIE MOKRYM
SKŁAD do przyjmowania
BURAKÓW
CUKROWYCH.
Życzący zatem uprawiać takowe, raczą łaskawie zgłosić się do Kantoru fabryki w Cielcach lub też listownie dowiedzieć się o warunkach.

Tydzień Piotrkowski 1892 nr. 10


Zorza 1892 nr 11

W gub. Kaliskiej. Folwark Słomków Suchy, w powiecie Sieradzkim, będący własnością p. Kazimierza Walewskiego i obejmujący 362 morgów nabyli włościanie za 24 tysiące 640 rubli z pożyczką banku 22 tysięcy rubli.

Kurjer Warszawski ( z dodatkiem porannym) 1892 nr 72

Parcelacja.
Przy pomocy banku włościańskiego włościanie zakupili następujące majątki w gub. piotrkowskiej:

Słomków Suchy, w pow. sieradzkim, własność p. Kazimierza Walewskiego, 362 morgów, za rs. 24,640; Bank udzielił w tym razie pożyczkę w wysokości rs. 22,000. 

Gazeta Świąteczna 1892 nr. 585

Włościanie rozkupili temi czasy dwa majątki w guberńjach Piotrkowskiej i Kaliskiej z pomocą pożyczki bankowej. Dobra Pludwin w powiecie Brzezińskim, zawierające 495 morgów, nabyli włościanie za 31,350 rubli. Na to bank pożyczył 19,500 r., a własnego grosza zapłacili 11,850 r. Za drugą majętność, Słomków Suchy w powiecie Sieradzkim, obejmujący 362 morgi, zapłacono 24,640 rubli. Bank udzielił na to 22 tysiące, włościanie zaś z własnego zapasu wydali 2,640 rubli.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1894 nr 38

Przemysł mleczarski.
W d. 15-ym z. m. w urzędzie gminnym w Błaszkach odbyła się narada okolicznych ziemian.
Przedmiotem obrad był projekt założenia wielkiej mleczarni w dobrach Borysławice.
Właściciel tego majątku, p. Stefan Arnold, zbuduje wielką centryfugę parową pod kierunkiem specjalisty z Oldenburga.
Roboty około jej budowy mają być ukończone już w maju r. b., obok centryfugi założony będzie chlew na 100 wieprzy do tuczenia.
Do centryfugi tej całą produkcję mleka dostarczać mają dominia: Bronczyn, Stok, Gzików, Główczyn, Suliszewice, Maciszewice, Woleń, Smaszków, Zawady, Dziebendów, Słomków, Łubna, Gruszczyce, Żelisław, Emiljanów, Równa, Kobierzysko, Smardzew, Nacesławice, Świnice, Trzebiny, Stace i Szczytniki, które wszystkie razem posiadają około 600 krów.
Kontrakt ma podpisać także p. Greve z Biskupic, posiadający około 100 krów.
Cena mleka, dostarczanego do mleczarni, ustanowiona została na lat sześć w miesiącach: maju, czerwcu, lipcu i sierpniu po 12 kop. za garniec czterolitrowy: we wrześniu, październiku, marcu i kwietniu po 14 kop.; w listopadzie, grudniu, styczniu i lutym po 16 kop.

Dostawcy mleka do każdych 100 rs., wziętych na dostarczone mleko, mają dodać po 1 1/2 korca kartofli dla wieprzów.  
Gazeta Kaliska 1907 nr 181

Wypadki śmierci. We wsi Słomów-Mokry, w pow. sieradzkim, pozostawiony bez dozoru 10-miesięczny chłopczyk Stefan Suwała wypadł z kolebki na podłogę, znajdując śmierć na miejscu.

Zorza 1913 nr 43

= Powstały mleczarnie współdzielcze w Krasnymstawie, Wojsławicach i w Skrobowie, w gub. Lubelskiej; w Zalesiu, w Linimie i w Kompinie, w gub. Warsz.; w Zakrzewie, w Strzegowie i w Radzikach Dużych, w gub. Płockiej; w Poświętnem, W gub. Łomż.; w Słomkowie Mokrym, w Zadzimiu i w Wilczkowicach, w gub. Kaliskiej; W Tchórzewie, w Czyszkowie, w Krynicy i w Proszewie, w gub. Siedleckiej.

Rozwój 1913 nr 223

Wystawa Przemysłowo-Rolnicza
w Sieradzu.
Wczoraj otworzono uroczyście wystawę (pokaz) przemysłowo-rolniczą w Sieradzu.
Jadąc do Sieradza, wiedzieliśmy, że takie centrum rolnicze, jakiem jest Sieradz, da nam pewien obraz ruchu rolniczo-przemysłowego, ale nigdy nie sądziliśmy, aby wystawa tak pięknie się zapowiedziała, jak ta, którą wczoraj oglądaliśmy.
Malowniczo położony park sieradzki ożywił się wczoraj i przyozdobił bardzo gustownie przybranymi pawilonami według projektów miejscowego jeometry. Kiosków tych, jak na wystawę trzydniową, jest bardzo wiele, niektóre z nich przeznaczone są dla osobnych grup przemysłu rolnego lub ludowego.
Ład panuje wszędzie, park wysypany białym piaskiem, oświetlony elektrycznością, nie zapomniano nawet o skrzynce pocztowej.
Zasługa to wielka komitetu wystawowego, w skład którego weszli pp.: Z. Siemiątkowski z Męckiej-Woli (prezes), Tadeusz Rembowski sędzia z Sieradza (wiceprezes i gospodarz), M.
Białecki z Dębołęki, M. Kobierzycki z Bogumiłowa, ks. Brzeziński z Sieradza, ks. Cywiński z Korczewa i Stefan Walewski z Suczewka.
Uroczystość otwarcia rozpoczęła się solennem nabożeństwem, które w odświeżonym i gustownie malowidłami ozdobionym podominikańskim klasztorze odprawił dziekan miejscowy, zasłużony bardzo, od lat z górą trzydziestu osiadły w Sieradzu, ks. kanonik Mikołajewski; kazanie okolicznościowe, niezwykle podniosłe, wygłosił ks. Żeromski z Warty, zachęcając lud do kooperatyw, oświaty i pracy na roli polskiej, którą ojcowie orali i krwią własną bronili.
Na chórze śpiewały połączone chóry z Sieradza, Warty i z Łodzi pod przewodnictwem pana Fotygi.
Tymczasem na wystawie panował ruch niezwykły. Kończono, co można i trzeba skończyć, ozdabiano, ustawiano.
Przed wystawą również niecodzienny ruch. Olbrzymie płótno, na którem widnieje herb ziemi sieradzkiej, oznaczyło wejście na wystawę. Przy wejściu tłoczy się publiczność. Jedna z ulic, przeznaczona na postój powozów, zapełniła się niemi po brzegi.
O godzinie 2-ej punktualnie pani Białecka z Dębołęki rozcięła szarfę i wnet też gromady ludzi zalały olbrzymi park sieradzki.
Około godz. 4-ej było już przeszło 12,000 zwiedzających.
Komitet wystawy uchwalił, aby członkom kółek rolniczych dać wstęp za zniżoną opłatą, więc po 10 kop., nieczłonkowie płacili po 30 k.
Jak widać z frekwencyi, wystawa sieradzka doznała nadzwyczajnego powodzenia.
Wieśniacy zjechali z okolic tysiącami, prawie też wszyscy obywatele ziemi sieradzkiej.
Trudno bawić się nam w szczegóły, przechodzić kiosk po kiosku, opisywać wystawione owoce i jarzyny, ale zupełnie uczciwie przyznać wypada, że tak pięknych warzyw, jakie widzieliśmy na wystawie sieradzkiej, nie dała nam nawet łódzka wystawa ogrodnicza.
Owoce również są piękne i jest cały pawilon poświęcony tej grupie gospodarstwa wiejskiego, w którem mamy okazy: z Sulisławic, Sokołowa, Wojsławic, Dębołęki, Pstrokoń, Złoczewa, Prusinowic, Biskupic, Kluczkowa, Kółka ogrodniczo-ziemiańskiego w Sieradzu, Kółka tubądzińskiego, a nawet prywatnego ogródka d-ra F. Sulikowskiego w Sieradzu.
W pawilonie przemysłowym zwracają uwagę wyroby sukna i chustek 2,000 zrzeszonych warsztatów tkackich w Korczowie, parafii ks. Cywińskiego, który jest też głównym patronem tego przemysłu.
Jeden z gustowniejszych rolniczych kiosków należy do dominium Janczew, w którym mamy wystawione: zboże, nasiona, owoce, konserwy, jarzyny, drób. Tu też znalazły przytułek wyroby ochronki w Lututowie.
Dominium Niedzielsko posiada swój własny pawilon z nasionami zboża. Wystawiło też piękne owsy i inne zboża.
Ogrodnicy sieradzcy, p. M. Danielewicz (szkółki) i A. Frączkowski (warzywa), zaświadczyli, że są dobrymi fachowcami.
Krobanów, nagrodzony na rzemieślniczej wystawie w Łodzi, posiada i tu swój kiosk z wyrobami ceglarskimi.
Zwrócić musimy uwagę na przepiękne okazy drzewa dębowego, dostarczonego tu z tartaków parowych A. Siemiątkowskiego w Wojsławicach.
Wieśniacy przyjęli też liczny udział w wystawie rolniczej. Kółko rolnicze „Wróblew" posiada aż pięciu wystawców—owoców; Kółko rolnicze Słomków-Mokry czterech. Większy jednak udział włościan w wystawie inwentarza, a więc z kółek: „Warta", „Słomków-Mokry", „Tubądzin", "Sieradz", „Zadzim", „Męzka", „Wróblew", „Prusinowice", "Brzeźno", „Rossoszyca", „Charłupia- Mała", „Charłupia Wielka" chłopi wystawili po kilka, a nawet, kilkanaście-sztuk bydła i koni swojej hodowli.
Gospodarstwo pań także posiada liczne reprezentacye, zwłaszcza w dziale drobiu, a mianowicie panie Lucyna Laudowicz, Celina Tarnowska, Aniela Domaniewska, Stefania Walewska, Stanisława Prądzyńska, Jadwiga Murzynowska.
Z Łodzi—pan Kołaczkowski wystawił swoje plany ogrodów i parków.
Mechanik sieradzki p. Chęciński okazał swego pomysłu zamek do drzwi, trudno dający się otworzyć.
Wypada nadmienić, że na wystawie gra orkiestra straży ogniowej sieradzkiej, złożona z 36 osób. Orkiestra jest bardzo zgrana i posiada duży repertuar.
Straż ogniowa ochotnicza sieradzka liczy 160 członków czynnych, w tem zaledwie 10 żydów. Utrzymywana jest ze składek członków. Żydzi sieradzcy nie przyjęli zupełnie udziału w wystawie: i w pierwszym dniu w parku pokazał się zaledwie jeden.
Zato przybyły liczne wycieczki z Kalisza, Zduńskiej Woli i Łodzi.
Był też obecny poseł Parczewski z Kalisza. Z dzienników były reprezentowane „Kuryer Poranny" (Młodowski), „Kuryer warszawski", "Rozwój", „Gazeta Kaliska", której wydawca ofiarował 1,000 numerów swego pisma, zawierających katalog szczegółowy wystawy.
Biorący udział w wycieczce łódzkiej, którą urządził „Rozwój", złożyli na rzecz łódzkiej Szkoły rzemiosł następujące ofiary: p. Frankowska 40 kop., pan i pani Roszak 80 kop., p. Rybicki 40, p. Suchor 50 i p. Pilc 50 kop.
Pozostałe z ogólnych kosztów 35 kop. redakcya również włącza do tych ofiar. Razem więc 2 rb. 95 kop.
Kończąc to moje sprawozdanie z wystawy sieradzkiej, zaznaczyć musimy, że na dzień dzisiejszy naznaczony jest pokaz inwentarza, na jutro zaś konkursy hipiczne i wyścig myśliwski.
Nie zapomniał też komitet wystawy o dobroczynności. Panie sieradzkie i okoliczne urządziły bufet, do którego dostarczyły bezpłatnie przekąsek. Dochód z bufetu przeznaczony został na rzecz zakładów dobroczynnych w Sieradzu.
Liczne gosposie na czele z panią sędziną Rembowską, nie szczędząc pracy, obsługiwały gości, aby za osiągnięte pieniądze obetrzeć łzy najbiedniejszym.
Wieczorem odbył się koncert chórów kościelnych oraz odegraną została sztuka „Bociany" przerobiona z utworu Maryi Konopnickiej. Chórami dyrygował p. Fotygo i inni.
Widzimy więc z pokazu powyższego, że sieradzkie prowadzi bardzo sumiennie pochód kulturalny pracy, która sieradzanom zaszczyt przynosi.  

Gazeta Świąteczna 1914 nr 1741

9 i pół morgów ziemi pszennej, z budynkami w średnim stanie, sprzedam. Miejsce odpowiednie do założenia składu węgla, drzewa, sklepu lub t. p., przy stacji koleji Kaliskiej w Sędzicach. Cena 3500 rubli. Szczegółowych objaśnień udzieli F. Zając we wsi Słomkowie-Suchym, gmina Wróblew, poczta Sieradz, w guberńji kaliskiej.

Godzina Polski 1916 nr 243

Z Sieradza.
(Korespondencya własna „Godz. Pol.").
We wtorek, we wsi Słomków Mokry, w gm. Bartochów, w pow. sieradzkim ogień strawił zagrodę włościanina Karczmarka. Spłonął dom mieszkalny, stodoła i obora. W stodole znajdowało się zboże tegorocznego sprzętu. Przy pożarze czynną była straż ogniowa ochotnicza włościańska ze wsi Wróblew.
Okolice Sieradza, jak Sędzice, Słomków, Wągczew, nawiedziła burza gradowa. Straty są minimalne, gdyż wielu włościan, jak Adamczyk z Sędzic i inni, jest ubezpieczonych. Taksowaniem przy ubezpieczeniu od gradu zajmuje się obywatel z Kaliskiego, p. Żenisławski z Modły.
We wsi Kłocko, w gm. Bogumiłów (w Sieradzkiem) poturbowano wójta, egzekwującego podatek na utrzymanie szkół gminnych. Oto co może ciemnota. K.

Ziemia Sieradzka 1919 czerwiec


Ziemia Sieradzka 1919 czerwiec


Zorza 1920 nr 16

LISTY Z KRAJU.
Z życia gminy Wróblew (ziemi sieradzkiej).
Gmina Wróblew obejmuje obszar 16,520 morgów przy 11,000 mieszkańców, z większych własności znajdują się dobra: Charłupia Wielka (własność SS. Kosmanów) 1600 morgów, Kobierzycko —1000 morgów, Las państwowy Oraczewski — 812 morgów i Mantyki—203 morgi.
Wiosek i kolonji posiada 72, nomenklatur 135. Do gminy należą 3 parafje: Wróblew, Charłupia Wielka i Wągłczew.
Na czele gminy, jak zresztą wszędzie, stoi Rada Gminna, której pomagają komisje: finansowa, oświatowa, administracyjna i zdrowia publicznego. Zwrócono w pierwszym rzędzie uwagę na konieczność otwierania szkół i wynajdywania na ten cel środków. I tak, między innemi, postanowiono opodatkować młyny i wiatraki, znajdujące się w obrębie gminy do wysokości 4,380 mk., przeznaczając fundusz ten w dwóch trzecich częściach na potrzeby szkolne. Pozatem uchwalono dążyć do zakupywania gruntów pod budowę szkół wogóle, a przedewszystkiem w Oraczewie i Smardzewie, gdzie potrzeba ich jest najpilniejszą. Dzięki temu, gmina Wróblew, która w r. 1914 miała zaledwie jedną szkołę we Wróblewie, dziś posiada 11 szkół z 1000 z górą dzieci, pobierających naukę. W Rakowicach i Wągłczewie utworzono wieczorne kursy dla dorosłych analfabetów, na które uczęszczało około 60 osób płci obojga. Tu zaznaczyć muszę, owocną pracę nauczycielki p. Heleny Ławińskiej, prowadzącej szkołę we wsi Smardzewie, od listopada 1918 r. Pomimo, że miała do nauki 85 dzieci, jednakże znalazła czas na udzielanie zdolniejszym z pośród dzieci początków rysunków i robótek. Prace te bardzo udatne, mieliśmy możność oglądać w dniu zakończenia roku szkolnego.
Po za szkolnictwem nie mniejszą uwagę poświęcono czytelnictwu, dla rozwoju którego uchwalono zaprenumerować po kilka egzemplarzy tygodników: „Gmina”, „Przyjaciel zdrowia ludu”, „Ziemia Sieradzka”, oraz kilka pism specjalnych. Tygodniki te i pisma znajdują się przy czytelni ludowej, zawierającej z górą 200 tomów książek różnej treści przeważnie historycznych.
Z kolei muszę zaznaczyć, że w gminie mamy 5 straży ogniowych, powstałych w ostatnich kilku latach, mianowicie: w Wróblewie, Słomkowie, Suchym, Wągłczewie, Oraczewie i w Charłupi Wielkiej, organizuje się pozatem straż ogniowa we wsi Smardzewie, której gospodarze poczynili już starania u odpowiednich władz o zatwierdzenie ustawy. Straże te liczą 140 członków; na ogół organizacja straży jest dobra. Należy tu podkreślić, że gospodarze wsi Wróblewa, Ocina, i innych okolicznych, opodatkowali się dobrowolnie na rzecz straży w gminie po 10 fenigów od morga, oraz uchwalili postawienie we Wróblewie budynku dla straży ogniowej, mającego w sobie mieścić dość obszerną scenę dla przedstawień. Nie można pominąć milczeniem, że z inicjatywy p. Zdzieszyńskiego, naczelnika straży ogniowej w Słomkowie Suchym, zorganizowany został przy tejże straży oddział kobiet. Oddział ten, liczący 12 osób otrzymał już chrzest ogniowy we wsi Kobierzycku.
Z instytucji spółdzielczych, niezależnie od kasy gminnej, istnieje we Wróblewie Towarzystwo Pożyczkowo Oszczędnościowe, założone w roku 1912, liczące 356 członków, którzy posiadają udziałów na sumę 8,129 rb. 83 kop. Niewielka, bo wynosząca zaledwie 57,760 rub. suma wkładów, dowodzi, że po wsiach ludzie nie rozumieją dostatecznie korzyści, jakie zapewnia składanie pieniędzy w Towarzystwie. Wolą oni trzymać je po rozmaitych kryjówkach, przechowywać we workach ze zbożem, za obrazami, na strychach, pod żłobami i t. p., niż składać do Towarzystwa Oszczędnościowego. Czytamy nieraz w pismach, że przy pożarze we wsi X spaliło się między innemi u gospodarza A.—1000 rb. czy marek, u gospodarza B. —500 rub., u gospodarza C. —300 rub., a kto temu winien? Sami poszkodowani, którzy zamiast lokować swoje oszczędności w powołanych do tego instytucjach, co również przyniosło by im pewne zyski w postaci procentów, chowają je po różnych zakamarkach na swoją szkodę. Należałoby rozpowszechniać na wsi książeczkę wydaną przez Komisję współdzielczą, pod tytułem „Co się dzieje z pieniędzmi na wsi?”
Pozatem we Wróblewie zawiązało się Stowarzysztnie pomocy dla żołnierza polskiego z p. Janiakową na czele, gdzie niejeden już grosz ofiarny zebrany został na potrzeby obrońców Ojczyzny. Jako dowód uspołecznienia naszego ludu, niech posłuży fakt, jednogłośnego przyznania przez gospodarzy gminy 300 marek na rzecz ofiar katastrofy w Orłowej w Zagłębiu Karwińskim. Dla interesujących się bliżej budżetem gminy Wróblew, zawierającym dość pokaźną sumę bilansową 70,936 marek, przytaczam ważniejsze z niego pozycje, a mianowicie:
1. Utrzymanie administracji gminy 8,520. —
2. Opał, światło, książki, druk i inne wydatki 4,446.67
3. Zapomogi dla biednych miejscowych, koszty pogrzebu, koszty opieki biednych zamiejscowych, koszty kuracyjne i inne... 16,756.—
4. Utrzymanie szkół... 28,519.33
5. Budowa mostów, utrzymanie i naprawa dróg, utrzymanie policji i różne wewnętrzne wydatki 12,700. —
Kończąc niniejszą korespondencję o życiu gminy Wróblew rzucam myśl, aby Sprawozdania takie mogły się ukazywać i od innych gmin. Pomieszczenia takich sprawozdań Szanowna Redakcja „Zorzy” zapewne nie odmówi, z nich zaś dowiemy się, jak się inne gminy rządzą i jak pracują dla dobra kraju.
Edmund Sikorski.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 33

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Antonim Zającu, właśc. działek gruntu Nr 3 i 4, z kolonji Słomków Suchy, lit. B, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipotecznej w Kaliszu na d. 3 listopada 1921 r.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 70

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Tomaszu Zającu, właśc. 16 mórg gruntu z maj. Słomków-Suchy lit. A, pow. Sieradzkiego;
3) Antonim Kurasie vel Kurasiaku, właśc. 8 mórg gruntu z maj. Słomków-Suchy B., pow. Sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipot. w Kaliszu na dz. 13 marca 1922 r.

Ziemia Sieradzka 1921 lipiec


Ziemia Sieradzka 1921 wrzesień


Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 3


Sąd pokoju I okręgu w Sieradzu, okr. sądow. Kaliskiego, na mocy art. 581 i 3091 U. P. C., wzywa Stanisława Płucienniczaka, niewiadomego z miejsca pobytu, ażeby w ciągu 4 miesięcy, licząc od daty niniejszego wezwania, stawił się w tymże sądzie osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika do sprawy (C. 330/21 r.) o podział spadku po Antonim Kurasiaku vel Kurasie, składającego się z działki ziemi bankowej w majątku Słomków-Suchy lit. B., oznaczonej Nr. 14, przestrzeni 8 mórg; połowy osady włośc. w tejże wsi Nr. 4 tab. likw. o przestrzeni 9 mórg 154 pr. wraz z budynkami.
W razie niestawienia się wezwanego w oznaczonym terminie, sprawa osądzona będzie w jego nieobecności.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 23


Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Konstantym Świerczyńskim, właścic. 8 m. gruntu, z majątku Słomków-Suchy A, pow. Sieradzkiego,
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych, wyznaczony został w kancelarji hip. w Kaliszu, na dz. 25 września 1922 r., gdzie interesowani winni zgłosić prawa swoje, pod skutkami prekluzji.  

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 53a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
d. 20 stycznia 1922 r.
4111 „Tomasz Suwała", sklep spożywczy we wsi Słomków Suchy, gm. Wróblew, pow. Sieradzkiego. Właśc. Tomasz Suwała w Słomkowie Suchym.


Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 5

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:

4) Błażeju Owczarku, właścicielu 8 mórg z maj. Słomków-Suchy B i współwłaśc. 8 mórg z maj. Słomków-Suchy A, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipotecznej w Kaliszu na d. 23 lipca 1923 r. i w tym dniu osoby interesowane winny się stawić w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 41

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod NrNr:
d. 11 marca 1924 r.
5373 „Roch Janiszewski", sklep kolonjalno - rzeźniczy w Słomkowie Mokrym gm. Bartochów, star. Sieradzkiego; właśc. Roch Janiszewski, za­mieszkały w Słomkowie Mokrym.

 Ziemia Sieradzka 1925 styczeń


Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 20

Aleksander Rudzki, notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Agacie Wojcieszakowej, współwłaśc. dwóch działek ziemi, każda działka około 7 morg. 112 pr. z pod Nr. Nr. 5 i 6 działu II wyk. hip. Kolonja Słomków Mokry Nr. V, pow. sieradzkiego, oznaczo­nych Nr. Nr. 5 i 6;
Termin do zamknięcia tych postępowań wyznaczony został na dz. 13 września 1927 r., w kancelarji notarjusza Rudzkiego w Kaliszu, dokąd w tym dniu osoby interesowane winny stawić się z odnośnemi dokumentami, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 38a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
d. 9 lutego 1927 r.
7649. „Bronisława Suwała" — sprzedaż węgla i piwiarnia we wsi Słomków Suchy gm. Wróblew, pow. sieradzkiego. Właśc. Bronisława Suwała, zam. w Słomkowie Suchym.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 9

OGŁOSZENIE.
Starostwo Sieradzkie stosownie do art. 222 p. 4 Ust. z dnia 19. IX. 1922 r. Dz. Ust. 102, poz. 936 — ogłasza, że dnia 13 stycznia 1927 r. zatwierdzony został statut spółki wodnej we wsi Słomków-Suchy, gm. Wróblew.
Spółka wodna nosi nazwę „Słomków-Suchy".
Celem spółki jest osuszenie gruntów członków spółki według przedłożonego Starostwu projektu technicznego.
Statut Spółki wodnej uchwalony przez członków na zebraniu w dniu 6 stycznia 1927 r,. ułożony został według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 20. VII. 1923 r. Nr. 417/23 (Monitor Polski Nr. 161, poz. 225).
Sieradz, dnia 4 czerwca 1928 r.
Starosta: w z. (—) Drożański


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 47

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C. oraz zgodnie z decyzją z dnia 18 lutego 1928 roku, niniejszem obwieszcza, że na skutek podania Michaliny Marczak, zam. w Łasku, przy ul. Piotrkowskiej 22, wdrożone zostało postępowanie celem uzna­nia Stanisława Marczaka za zmarłego i z mocy art. 1777-8 U. P. C. wzywa tegoż Stanisława Marczaka, męża petentki, a syna Józefa i Franciszki z Zająców, urodzonego we wsi Słomków-Suchy, pow. sieradzkiego, w d. 15 stycznia 1883 r., ostatnio zamieszkałego w Łasku, obecnie, po zaciągnięciu w 1914 roku do wojska rosyjskiego, niewia­domego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opu­blikowania niniejszego, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi, przy ul. Stefana Żeromskiego 115, albo­wiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.

Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszyst­kich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Stanisława Marczaka posiadają wiadomości, by o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Z. 846/27.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 18

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, sekcja II, obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Walentynie Kaczmarek, współwłaścicielce majątku Stawek, po­wiatu sieradzkiego i działki ziemi Nr. 10 obszaru 3 dziesięciny 2025 sażeni z kolonji Słomków Mokry Nr. III, powiatu sieradzkiego;
Termin zamknięcia tego postępowania spadkowego wyznaczony został na dzień 1 września 1930 r., w którym to terminie osoby zaintere­sowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw. pod skutkami prekluzji.

Ziemia Sieradzka 1930 luty


Ziemia Sieradzka 1930 marzec


Echo Sieradzkie 1932 31 styczeń

ZE SŁOMKOWA SUCHEGO.
Staraniem i pod reżyserją miejscowego nauczyciela p. Stefana Dudkiewicza w remizie straży pożarnej odbyło się bardzo wesołe przedstawienie pod tytułem "Potrójna narzeczona", komedja w 3-ch aktach Wł. Kosydzkiego odegrana znakomicie przez młodzież starszą. Po przedstawieniu odbyła się zabawa taneczna,na której ochoczo bawiono się do późnej godziny.
Zł. 27 gr. 50, t. j. 50 proc. czystego zysku przeznaczono na rzecz bezrobotnych. Pieniądze te zostały wpłacone do Komunalnej Kasy Oszczędności w Sieradzu, resztę obrócono na potrzeby straży pożarnej w Słomkowie Suchym.

Echo Sieradzkie 1932 27 kwiecień

ZAKOŃCZENIE KURSU SZYCIA.
tych dniach w Słomkowie Suchym gm. Wróblew odbyło się zakończenie kursu szycia, zorganizowanego z inicjatywy p. Radońskiej z Kobierzycka prezeski sekcji koł. gospodarstw wiejskich przy O. T. O. i K. R.

Echo Sieradzkie 1932 10 listopad

SAMOBÓJSTWO.
Mieszkanka wsi Słomków gm. Wróblew Józefa Zając lat 38 po sprzeczce z mężem napiła się w celu samobójczym esencji octowej. Zającową w stanie ciężkim przewieziono do szpitala Sejmikowego w Sieradzu gdzie po pewnej chwili zmarła.


Echo Sieradzkie 1933 17 lipiec

BURZA NAD POWIATEM.

W ubiegłym tygodniu przeszła nad częścią powiatu sieradzkiego burza z piorunami i ulewnym deszczem. Pioruny wznieciły kilka pożarów, między innemi spaliły się w Oraczewie obora, szopa i świnia z prosiętami należących do Wojciecha Rosiaka. W Słomkowie Mokrym stodoła, obora również maciora z prosiętami należ. do Czyżaka. W Wróblewie stodoła należąca do Wład. Kurzawy. W Dzigoszewie stodoła i obora należ. do Stan. Świniarskiego. W Grondach gosp. Grabowskiego Ignacego poraził piorun. Grabowskiego odstawiono do szpitala. W Męce piorun poraził dziecko.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Bartochów dzieli się na gromady:
12. Słomków-Mokry, obejmującą: wieś Słomków-Mokry, kolonję Słomków-Mokry (składającą się z osiedli Nadłęcze, Budy, Salomony, Podgórze, Osiedle Nr. 1 i Osiedle bez numeru).
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVI. Obszar gminy wiejskiej Wróblew dzieli się na gromady:
14. Słomków Suchy, obejmującą: stację kolejową Sędzice, kolonję Słomków Suchy, wieś Słomków Suchy.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 26

Komornik sądu grodzkiego w Kaliszu, rewiru IV, zam. w Kaliszu, przy ulicy Kościuszki Nr. 6, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 16 czerwca 1933 roku, o godzinie 10-ej z rana, w sali po­siedzeń wydziału cywilnego, sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawa­na będzie osada gospodarcza, położona w kol. Słomków Mokry Nr. III, gm. Bartochów, pow. sieradzkiego, należąca do Marcina i Władysławy małż Pastusiaków. Osada ta, położona jest w 3 działkach zawiera przestrzeni pow. 14 mórg 107 pr., w tem 3 morgi łąki, na której znaj­dują się: 1) dom mieszkalny z bali, 2) obora z cegły, 3) studnia z de­sek, 4) szopa z desek, 5) stodoła z desek, oraz rośnie 45 sztuk drzew owocowych i 35 drzew dzikich.
Powyższa osada w zastawie nie znajduje się, ma książkę hip. w wydziale hipotecznym, przy sądzie okręgowym w Kaliszu, prawo własności zapisane jest czystym wpisem na imię wyżej wymienionych małż. Pastusiak. Nieruchomość obciążona jest długami na sumę 1.700 zł., ostrzeżeniami zapisanemi w dziale III wyk. hip., oraz dożywotniemi alimentami na rzecz Mateusza i Zofji małż. Salamon, sprzeda­na będzie w całości według protokułu zajęcia z dnia 3 lutego 1932 roku, na żądanie Szczepana Salamona.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 8.000 zł., przyczem do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie po 10%.

Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego, sądu okręgowego w Kaliszu. Nr. E. 9/33.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 74

Wydział hipoteczny, sekcja II, przy sądzie okręgowym w Kali­szu, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadko­we po zmarłych:
2) Pawle Osmólskim, współwłaścicielu działki obszaru 8 ha 968 m2 z majątku Zawadki, pow. sieradzkiego i połowy działki Nr. 2 ob­szaru 7 1/2 mórg z pod Nr. 3 działu II wykazu hip. kolonji Słomków Mokry Nr. IV, pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczono na dzień 19 marca 1934 roku, w którym to terminie osoby zaintere­sowane winne zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw pod skutkami prekluzji. Nr. 636/33.

Echo Sieradzkie 1933 16 listopad

USIŁOWANIE ZBRODNI PODPALENIA JEST RÓWNIEŻ KARANE.
Marianna Krupa miesz. wsi Chojna gm. Bogumiłów udała się na służbę do niejakiego Józefa Nolberta w Słomkowie Suchym. gm Wróblew.
Po przesłużeniu pół roku, nie podobało się to sąsiadce Helenie Krecińskiej, która namawiała, by oskarżona swemu chlebodawcy spaliła stodołę.
W dniu 29 sierpnia b. r. Krupa usiłowała podpalić stodołę, lecz w tym czasie przechodziła Krecińska i uniemożliwiła jej wykonanie planu.
W następnym dniu Krecińska zawiadomiła o wypadku gospodarza.
Sąd Okręgowy w Sieradzu skazał M. Krupę na 6 miesięcy więzienia z zawieszeniem na lat 3.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 88

Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C. obwieszcza, iż na skutek decyzji sądu z dnia 4 sierpnia 1934 r. zostało wdrożone postępowanie o uznanie za zmarłego Władysława Gila, syna Jana i Marjanny ze Zdunków, urodzonego 9/21 października 1872 r. w Słomkowie Suchym, gm. Wróblew, pow. sieradzkiego, wobec czego sąd wzywa go, aby w terminie 6-cio miesięcznym od dnia wydrukowa­nia niniejszego zgłosił się do sądu gdyż w przeciwnym razie, po upły­wie tego terminu zostanie przez sąd uznany za zmarłego.

Wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Władysława Gila, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd okrę­gowy w Kaliszu w powyższym terminie, nadto sąd nadmienia, że Władysław Gil był stałym mieszkańcem wsi Słomków Suchy, gm. Wróblew, pow. sieradzkiego. (Nr. sprawy Co. 464/34).

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 22 styczeń

SESJA S. O W SIERADZU.
Sąd Okręgowy w Kaliszu na sesji wyjazdowej w Sieradzu w dalszym ciągu rozpatrywał sprawy:
(...) Adamczyka Jana, lat 26, i Marcina Adamczyka, lat 56. ze wsi Słomków gm. Wróblew oskarżonych o to, że dnia 1 sierpnia 1933 r. we wsi Sędzin w czasie sporu o zwózkę żyta Jan Adamczyk uderzył kilkakrotnie widłami Władysława Adamczyka po głowie i ręce co spowodowało pęknięcie kości u ręki. Marcin Adamczyk zaś brał współudział w bójce.
Na rozprawę wezwano 6 świadków.
Poszkodowany wraz z żoną potwierdzili całkowicie zarzuty przeciwko oskarżonym zawarte w akcie oskarżenia. Świadkowie jednakże zeznali, że bójka odbyła się wspólnie, że Jan Adamczyk również został pobity; że sporne żyto należało do Marcina Adamczyka i t. p.
Badany jako biegły Dr. Kempiński z Sieradza, który badał po tem zajściu Jana Adamczyka, stwierdził u takowego lekkie uszkodzenie ciała.
Prokurator popierał oskarżenie i prosił o ukaranie oskarżonych.
Obrońca oskarżonych adw. Wieczorkiewicz twierdził, że zeznania świadków są wiarogodne, że Władysław Adamczyk pierwszy uderzył Jana Adamczyka: że tenże działał w obronie własnej; że Marcin Adamczyk dążył do tego, aby zapobiec bójce, poczem prosił Sąd o uniewinnienie oskarżonych.
Sąd po przesłuchaniu stron skazał Jana Adamczyka na 6 miesięcy aresztu. Marcina Adamczyka uniewinnił. Wykonanie kary zawieszono na 2 lata.


Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 5 kwiecień

DZIEŃ IMIENIN MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO OBCHODZONY BYŁ NADER UROCZYŚCIE.
Wieczorem 18 b. m odbył się capszczyk orkiestry miejscowej Straży Pożarnej — iluminacja, przedstawienie teatralne, urządzone staraniem miejscowego nauczycielstwa.
Nazajutrz t. j. w dniu Imienin — 19 marca piękna pogoda ściągnęła liczne tłumy, które po nabożeństwie, odprawionem przez ks. proboszcza J. Dalaka, wraz z dziarsko maszerującymi pod bronią i w pełnem umundurowaniu Strzelcami ze Smardzewa oraz Wróblewa, druhami Straży Pożarnej Związkiem Rezerwistów oraz dziećmi ze szkół Powszechnych, przy dźwiękach muzyki, marszem przybyły do Mogiły Nieznanego Żołnierza. Tutaj p. Stefan Dutkiewicz, kierownik szkoły powszechnej ze Słomkowa - Suchego pięknie przemówił do licznie zgromadzonych, charakteryzując życie Czcigodnego Wielkiego Wodza Narodu Polskiego, Pana Marszałka Piłsudskiego.
Po przemówieniu odbyła się defilada wszystkich organizacyj, którą odebrały miejscowe władze; w szkole zaś powszechnej — akademja ku czci Wielkiego Solenizanta.
Uczestnik.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 24 maj

Z Wróblewa
ECHA Z OBCHODU 3-GO MAJA W WRÓBLEWIE.
Dorocznym zwyczajem obchód Konstytucji 3-go Maja w Wróblewie w tym roku wypadł bardzo imponująco. Od samego rana zaczęły się gromadzić w swych ogniskach organizacje miejscowe, a mianowicie: Strzelcy, Rezerwa, Straż Pożarna, dziatwa szkolna, harcerze, Stow. Młodzieży Polskiej, kolo gospodyń wiejskich, wszystkie ze sztandarami. O godz. 10-tej wyżej wspomniane organizacje miejscowe i pozamiejscowe wyruszyły marszem do kościoła na nabożeństwo, poprzedzone wzniosłem kazaniem o Konstytucji, wygłoszonem przez czcigodnego ks. proboszcza J. Dalaka. Po skończonem nabożeństwie wszyscy przy dźwiękach orkiestry strażackiej marszem przeszli do mogiły Nieznanego żołnierza. Tutaj wygłosił do zebranych płomienne przemówienie o znaczeniu Konstytucji wytrawny mówca p. Stefan Dutkiewicz, kierownik szkoły ze Słomkowa — Suchego. Po przemówieniu uczestnicy obchodu odśpiewali „Rotę". W końcu wszystkie organizacje przedefilowały przed władzami miejscowemi.
Popoł. o godz. 3-ciej odbyło się ulubione strzelanie na strzelnicy.

 Orędownik 1936 nr. 65

 

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 28

Wydział Hipoteczny, Sekcja III, przy Sądzie Okręgowym w Kali­szu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Antonim Grali, vel Gralaku, właścicielu działki nr 10, o pow. 8 morgów z maj. Słomków Suchy lit. A, powiatu sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 15 października 1937 roku, w którym to terminie osoby in­teresowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymienionego Wydziału Hipotecznego, pod skutkami prekluzji. 111/37.

Echo Łódzkie 1937 październik


 Orędownik 1938 nr. 127

Śmierć od pioruna. We wsi Słomkowie podczas burzy uderzył piorun w stajnię gospodarza Zająca, zabijając na miejscu jego 18-letniego syna i dwa konie.

Dziennik Łódzki 1950 nr 142

Chłopi naszego województwa
w przededniu Święta Ludowego.
Zobowiązania, podejmowane przez chłopów całej Polski, w ramach Czynu Chłopskiego z okazji Święta Ludowego, idą w kierunku podniesienia wsi zarówno pod względem gospodarczym jak i kulturalnym. Najczęściej są to zobowiązania wykonania jakiejś konkretnej inwestycji na terenie wsi. Zobowiązania są różne—zależnie od wielkości i możliwości gromady. Np. gromada Małków wyżwiruje 2 km drogi, co da krajowi 150 tys. zł., gromada Duszniki naprawi 1 km drogi polnej, co przyniesie 100 tys. zł, gromada Słomków naprawi 300 m drogi, co by kosztowało 30 tys. zł. Gromady Dziebów i Kobeczyn dadzą pracę wartości 30 tys. zł. gromad i Gać-Warcka wykona 1 km
nowej żwirówki, dając tym 150 tys. złotych.
A zatem jedna tylko gmina Bartoków w pow. sieradzkim swym czynem przysporzy Państwu 460 tys. zł. (...)

Dziennik Łódzki 1951 nr 136

300.000 kart w pierwszym dniu
W wielu miejscowościach woj. łódzkiego już przed południem wszyscy mieszkańcy złożyli karty plebiscytowe
(Telefonem od korespondentów „Dziennika")
WARTA
Mieszkańcy Warty zakończyli wczoraj w 100 proc. składanie kart plebiscytowych do godz. 10.
... gm. Bartochów jako pierwsze złożyły podpisane karty plebiscytowe gromady: Inczew, Bartochów, Słomków Mokry, Kaweczynek oraz szkoła podstawowa w Dusznikach.


Dziennik Łódzki 1952 nr 57

Coraz więcej trzody na punktach skupu w woj. łódzkim.
Po rozpowszechnieniu wśród pracującego chłopstwa uchwały sejmowej o nowych sposobach kontraktacji trzody i o obowiązkowych odstawach żywca, wzmógł się ruch na gminnych punktach skupu również i w woj. łódzkim.
(...) W ub. tygodniu w gm. Widawa (pow. łaski) chłopi przywieźli na spęd 100 sztuk utuczonych świń i 17 cieląt. Wynosi to 150 proc. tygodniowego planu skupu.
Bardzo dobrze również wypadł spęd w gm. Bartochów (pow. sieradzki). Chłopi z gromad Małków, Głaniszew, Tubądzin i Gołuchy wykonali swój tygodniowy plan odstawy w 110.6 proc. a chłopi z reszty gromad w 100 proc. Kontraktacja na nowych warunkach rozwija siej jak najlepiej. Przodują w niej gr. Sędzice, Tubądzin, Dziewędów i Czartki. Chłopi z Dusznik, Łabędzi i Słomkowa Mokrego postanowili na zebraniu gromadzkim dogonić w kontraktacji przodujące gromady.
W pow. łęczyckim w dniach od 15 do 27 lutego chłopi zakontraktowali 143 sztuki tuczników o łącznej wadze 19.869 kg. W okresie tym wysunęły się na czoło gm. Dalików (35 sztuk o wadze 4.545 kg), Topola (37 szt. o wadze 5.535 kg) i Sobótka (22 szt. o wadze 2.411 kg).
Źle natomiast przedstawia się akcja kontraktacyjna w gm. Leźnica Mała, Parzęczew i Chociszew. Przyczyna tkwi w małej aktywności zarządów GS i kół ZSCh..
(Na podstawie korespondencji M. Kaźmierczaka i E. Jabłońskiego).

Dziennik Łódzki 1966 nr 54

We wsi Słomków spłonęła stodoła z narzędziami i maszynami należąca do Jana Bartosiewicza. Straty wynoszą ...* tys. zł. (kl).

*nieczytelne, przypis autora bloga

Dziennik Łódzki 1971 nr 146


Również wczorajszej nocy w Słomkowie Mokrym, pow. Sieradz spłonęła stodoła, wartości 25 tys. zł. Przyczyna pożaru w toku ustalania.


Dziennik Łódzki 1973 nr 67


W Słonkowie Suchym pow. Sieradz kierowca „Skody" Henryk K. spowodował potrącenie jadącej rowerem Marii G. Rowerzystka przebywa w szpitalu w Sieradzu.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza