-->

poniedziałek, 13 maja 2013

Skalmierz

Zajączkowski:
Skalmierz  -pow. kaliski
1) 1391 T. Sir. I f. 29: Scarbimirz - Michael de S.
2) XVI w. Ł. II, 65: Skarmyerz - villa, par. Staw, arch. kaliski. 3) 1496 P. 171: Skarbymyrz - par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1511-1518 P. 180: Skarmyrz - jw. 1553-1576 P. 218: Skarmyrz - jw. 4) XIX w. SG X, 638: Skalmierz - wś, folw. i kol., par. i gm. Staw, pow. kaliski.  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Szkalmierz, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 12 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Szkalmierz, parafia staw, dekanat stawski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: (Kazimierz) Biernacki, woyski (mniejszy ostrzeszowski).

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Szkalmierz, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Staw, własność prywatna. Ilość domów 12, ludność 97, odległość od miasta obwodowego 2 1/2.

Słownik Geograficzny:  
Skalmierz,  w XVI w. Skarmyerz, wś, fol. i kol., pow. kaliski, gm. i par. Staw, odl. 22 w. od Kalisza . Wś ma 6 dm., 68 mk.; kol. 10 dm., 91 mk.; fol. 3 dm., 33 mk. W 1886 r. fol. rozl. mr. 435: gr. or. i ogr. mr. 404, łąk mr. 17, pastw. mr. 2, nieuż. mr. 12; bud. mur. 3, z drzewa 7. Wś S. os. 13, mr. 17; kol. S. os. 26, mr. 190. Wymienia ją Łaski (L. B., II, 65) w opisie par. Staw. Według reg. pob. pow. sieradzkiego płaciła w r. 1553 od 61 łan., r. 1576 od 6 łan., 1 łan. sołtysiego (Pawiński, Wielkp., II, 218).

Spis 1925:
Skalmierz, wś, osada, kol., pow. kaliski, gm. Staw. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 22, osada 2, kol. 21. Ludność ogółem: wś 179, osada 15, kol. 124. Mężczyzn wś 96, osada 9, kol. 65, kobiet wś 83, osada 6, kol. 59. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 179, osada 15, kol. 124. Podało narodowość: polską wś 179, osada 15, kol. 124.

Wikipedia:
Skalmierz-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki, w południo -wschodniej Wielkopolsce. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego, wcześniej do województwa poznańskiego i powiatu kaliskiego. Nazwa pochodzi od imienia Skarbimira, chodzi tu o Skarbimira, z możnego rodu Awdańców, który występuje w kronikach w 1224 roku, a którego gniazdem rodowym był właśnie Skalmierz.

1992 r.

Dziennik Departamentu Kaliskiego 1810 r.

OBWIESZCZENIE. PISARZ
Trybunału Cywilnego Pierwszey Instancyi Depart. Kaliskiego. Ninieyszym podaie do publiczney wiadomości: Iż Dobra Szulszewice, Szkalmierz , Jarki w Powiecie Wartskim, Kołdów w Powiecie Kaliskim Gminie Stawskiey Departamencie Kaliskim leżące, Wieś zaś Szulszewice na Wschód z Wsią Kołdowem na zachod z Miastem Stawem, na Południe z Wsią Kamienną a na Pułnoc ze Szkalmierzem i Jarkami granicząca gruntu ornego tak Włościańskiego iako i folwarcznego Włok Chełmińskich Trzydzieści dwie, Łąk polowych i nad Rzeczką leżących Włokę iednę Morgow Sześć, Pułrolników Dwunastu załogę pańską maiących Dni sześć ręcznie w Tydzień Tłuk cztery w Żniwa odbywających, Komorników, Kuźnią, Karczmę z Staynią Młyn Czynszowy Pięćset Złotych Polskich na rok Dworowi płacący, dwa Stawy rybne w sobie obeimuiąca, którey część do Sukussorow niegdy Urodzonego Alexandra Mikołaiewskego dziedzicznie należy, podatków zaś z tey Wsi Ofriary Czterysta dwadzieśćia i ieden Złotych Dwanaście Groszy, dwa denarów polskich, podymnego dawnego Stoczterdzieści siedm Złotych polskich, podwyższonego zaś Siedmdziesiąt i trzy Złotych piętnaści Groszy polskich na rok płacąca. Druga Wieś Szkalmierz na wschod z Sędzimierowicami i Golikowem, na południe z Kołdowem i Szulszewicami na pułnoc ztemiż Sędzimirowicami i małemi Mroczkami a na zachód z Szulszewicami i Miastem Stawem w granicach stykająca się, gruntu Dworskiego i Wieyskiego wedle przemiaru Włok Chełmińskich Dwadzieścia i dwie Łąk Polowych i nad Stróżką leżących Włok trzy bez boru nieco tylko chróstu brzozowego maiąca z Folwarkiem Karczmą Czterema Pułrólnikami, załogi Pańskie maiącemi, dni sześć ręcznych w Tydzień Każdy i Tłuki cztery w Żniwa odrabiaiącemi, iednym Zagrodnikiem trzy dni ręczno co tydzień odbywającym, Komornikami, Czterema Czynszownikami z których dwóch po Siedmdziesiąt i dwa Złotych polskich, drugich zaś dwóch po trzydzieści sześć Złotych polskich na rok płacących w sobie mieszcząca, podatku Offiary Dwieście dwadzieścia ośm Złotych polskich dawnego, podymnego Ośmdziesiąt i cztery Złotych polskich, a podwyższonego czterdzieści dwa Złotych polskich do Skarbu, a Proboszczowi Stawkiemu Sto Złotych polskich na rok daiąca. Daley Wieś i Folwark Jarki na wshod z Woleniem na południe z Kołdowem i Szulszewicami, na pułnoc z wielkiemi i małemi Sędzimirowicami na Zachod z temiż Szulszewicami i Miastem Stawem granicząca, Gruntu ornego Chełmińskich włok dziewięć Łąk zaś włuk dwie bez boru z Karczmą Wygodą, Młynym okupnym Pięćset Złotych polskich czynszu do Roku Dworowi płacącym Podatku krajowego Dwieście trzynaście Złotych Dwadzieścia sześć Groszy ośm Denarów polskich corocznie daiąca, które to trzy Nieruchomości wyżey przytoczone w Sekwestracyi Wielmożney Jozefy z Zielonackich Biernackiey zostaią, i Urodzony Swieykowskich Sekwestratorem ustanowiony. Niemniey Wieś Kołdow z Folwarkiem w Possessyi Ur. Jana Koszutskiego końcem wytrzymania swoich pretensyi zostaiąca i Wyrokiem Prześwietnego Trybunału Jemuż oddana, na wschód z Wsiami Wolenie i Woycicami, napołudnie z Szulszewicami, na Zachód z Jarkami, na pułnoc z Szkalmierzą i Golikowem się stykaiąca, gruntu ornego Dworskiego i Wieyskiego Włok Chełmińskich sześć, Łąk polowych i rzecznych włókę iednę i Morgów sześć Olszyny dwie Morgi, Karczmę, sześciu Zagrodników, z załogą dworską po dni trzy ręcznie lub Bydłem na Tydzień do Dwora odbywaiących, w sobie zawierająca, podatku zaś rocznego Offiary Sto trzydzieści siedm Złotych ieden Grosz trzy denary polskich podymnego przez włościan opłacanego daiąca. - W tych zaś całych Dobrach to iest w Szulszewicach owiec Sztuk czterysta trzydzieści i pięć w Jarkach Koni cztery źrebiąt dwoie, Wołów ośm, Krów dwie, Jałowic cztery, Inwentarza gruntowego znayduie się i oneż od Miast Kalisza dwie i puł, Błaszków puł, Stawu ćwierć Mili, od Kempna siedm a od Ostrowa Niemieckiego mil pięć odległe, roczney intraty teraz Dwadzieścia tysięcy Złotych Polskich, a przedtym trzydzieści tysięcy Złotych polskich czyniąc Urodzonego Józefa Bieleckiego Szefa Szwadronu w Miedzyrzyczu Gailicyiskiem Konsystuiącego, którego Patronem do Sprawy był Urodzony Bogusław Nieszkowski. Dziedziczne na żądanie W. W Józefy z Zielonackich i Kaźmierza Małżonków Biernackich w Lututowie w Powiecie Ostrzeszowskim mieszkaiących, którzy sobie co do tego przedmiotu Urodzonego Ernesta Bogumiła Faltz w Kaliszu na Ulicy Maryańskiey pod Numerem 71. zamieszkałego za Patrona obrali, pod dniami dwudziestym siódmym, dwudziestym ośmym, dwudziestym dziewiątym, i trzydziestym Października roku bieżącego przez Urodzonego Ignacego Grąbczewskiego Burgrabiego Trybunalskiego w Summie Sto ośm tysięcy Złotych polskich i z prowizyami Wyrokami dwoistemi tuteyszego Trybunału pomiędzy temiż W. W. Biernackiemi i Urodzonym Bieleckim pod dniem dwudziestym trzecim Sierpnia roku 1808. zapadłemi przysądzonemi na rzecz ich zaaresztowanemi i zatradowanemi, a kopie tego zaaresztowania Szl. Marcinowi Nowackiemu Burmistrzowi w Stawie, stronie oskarzoney, Ur Koszutskiemu Woytowi Gminy Stawkiey, Grzegorzowi Michałkowi dotychczasowemu Woytowi Suliszewskiemu, i Ur. Chrzanowskiemu Pisarzowie Sądu Pokoju Powiatu Wartskiego zostawionemi, niemniey taż tradycya w Księdze zareiestrowań nieruchomości Metrykanta Hypotek Departamentu Kaliskiego pod dniem Dwudziestym trzecim Miesiąca Listopada roku bieżącego, W Księdze zarejestrowań Kancellaryi Trybunalskiey pod dniem dzizieyszym umieszczonemi zostały przez publiczną Licytacyą więcey daiącemu za gotowe pieniądze w grubey monecie na Audyencyi Trybunału Cywilnego Pierwszey Instancyi Departamentu Kaliskiego Drugiego Wydziału sprzedanemi i przysądzonemi będą, i pierwszy termin publikacyi waranków tey licytacyi w dniu Dwudziestym Dziewiątym Stycznia roku przyszłego Tysiąc Ośmset iedenastego na Sali Audyencyonalney tegoż Trybunału i od czternastu do czternastu dni po trzy razy stosownie do Artykułu 702. Kodexu postępowania Sądowego odbywać się będzie, a potym termina Licytacyi i mającego nastąpić przysądzenia wedleArtykułu 703. tegoż Kodexu przez oddzielne Obwieszczenia obznaymionemi Publiczności zostaną. Wyciąg ninieyszy zawieszonym został na Sali Audyencyonalney Trybunału Drugiego Wydziału, dnia dzisieyszego Podobny Urodzonemu Faltzowi Patronowi Traduiących do umieszczenia go w Dzienniku Departamentowym i poprzylepiania go w miescach Prawem oznaczonych wydanym został. Dan w Kaliszu dnia trzeciego Grudnia Roku Tysiącznego Ośmset dziesiątego. (L. S.) (podp.) Leszczyński.

Powszechny Dziennik Krajowy 1829 nr 99

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego. Podaie do publiczney wiadomości, iż wieś folwarczna Szkalmierz z przyległościami i wszystkiemi, użytkami, w Powiecie Wartskim, Obwodzie Kaliskim położona, przez licytacyą publiczną w terminie dnia 11 Czerwca r. b. przed W. Woyciechem Morkowskim Reientem Powiatu Wartskiego, w mieście Warcie, w Kancellaryi iego o godzinie 10 z rana rozpoczynaiąc, na lat trzy, zacząwszy z dniem S. Jana Chrzciciela r. b. naywięcey daiącemu wydzierżawiona będzie.— Warunki, pod iakiemi wydzierżawienie to nastąpi, każdy z interesentów w Biórze tegoż Reienta przejrzeć może.— Wieś Szkalmierz łącznie i z wsią Kołdow, oddzielnie teraz wydzierżawić się maiącą, przynosiła dotychczas roczney dzierżawy po 3650 złotych. Ochotę licytowania maiących, w mieysce przeznaczone zaprasza. Kalisz dnia 25 Kwietnia 1829 roku. Józef Narczyński.

Powszechny Dziennik Krajowy 1829 nr 101

 Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego. Wieś folwarczna Kołdow z wszystkiemi przyległościami i użytkami, w Powiecie Wartskim, Obwodzie Kaliskim położona w trzechletnią possessyą dzierżawną, poczynaiąc z dniem S. Jana Chrzciciela r. b. przez licytacyą publiczną w terminie dnia 12 Czerwca r. b. przed W. Woyciechem Morkowskim, Reientem Powiatu Wartskiego, w mieście Warcie, w Kancellaryi iego o godzinie 10 z rana rozpoczynaiąc, najwięcej daiącemu wypuszczoną będzie. Warunki, pod iakiemi wydzierżawienie to nastąpi, w Biórze tegoż Reienta każdego czasu przeyrzane bydź mogą. —Wieś Kołdow łącznie i z wsią Szkalmierz, teraz oddzielnie wydzierżawić się maiącą, przynosiła dotychczas roczney dzierżawy po 3750 złotych. Co podaie do publiczney wiadomości. Kalisz dnia 25 Kwietnia 1829 roku. Józef Narczyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 187

(N. D. 3677) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie Władze nad bezpieczeństwem w kraju czuwające, aby Jakóba Gruszszczyńskiego lat 57 mającego, ewangelika, we wsi Skalmierzu Gminie Staw Okręgu Szadkowskim dawniej zamieszkałego, a na teraz z pobytu niewiadomego i przed wymiarem sprawiedliwości się ukrywającego jako mocno o kradzież poszlakowanego ściśle śledzić i w razie ujęcia Sądowi tutejszemu lub najbliższemu odstawić zechciały. Rysopis jego jest następujący: wzrost dobry, twarz ściągła, nos dobry, czoło wysokie, włosy siwe, nieco łysy, wąsy małe, podbródek ciemny, oczy siwe, ubrany był w sordut sukienny granatowy, potargany, z kołnierzem axamitnym czarnym szamerowanym, przepasany pasem grubym, spodnio płócienne w paski czarne i niebieskie, koszulę płócienną potarganą i czapkę na głowie rogatą z sukna czarnego z siwym barankiem, mówi po polsku i niemiecku.
w Kaliszu dnia 30 Czerw. (12 Lipca) 1847 r.
Sędzia Prezydujący, Radca Dworu,
Swierczyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 167

(N. D. 3397) Wójt Gminy Suliszewice. Zawiadamia niniejszem osoby interessowane, iż W. Bronisław Grabowski stały mieszkaniec wsi Skalmierza Powiatu Kaliskiego zamierza przesiedlić się do W. X. Poznańskiego dóbr Tokarzewa kraju Pruskiego, jeżeliby więc kto miał do niego jakową pretenssyą winien się zgłosić z takową do Wójta tutejszego, po upływie bowiem cztero-tygodniowego terminu, rzeczony W. Grabowski przedstawionym będzie Władzy wyższej do paszportu emigracyjnego.
Suliszewice d. 10 (22) Lipca 1858 r.
Rochański.

Dziennik Warszawski 1866 nr 135

Korespondencje Dziennika Warszawskiego.
Kalisz. W skutek uderzenia piorunu, w dniu 17 (29), maja spaliła się owczarnia we wsi Skalmierzu na rs. 1,300 zaasekurowana.

Dziennik Warszawski 1868 nr 253

N. D. 7491. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na żądanie Karola Weigt właściciela nieruchomości w m. Kaliszu zamieszkałego, a zamieszkanie prawne do tego interesu u Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału w Kaliszu mieszkającego, obrane mającego, od którego tenże Patron za Obrońcę jest ustanowiony i sprzedaż dóbr ziemskich Skalbmierz w drodze przymuszonego wywłaszczenia w poszukiwaniu sumy rsr. 4,125 i rsr. 3,000 z procentem od ostatniego kwitu od Jana Polkowskiego należnych, popierać będzie. Protokołem Wiktora Lipskiego Komornika Trybunału na gruncie dóbr d. 9 (21) Sierpnia 1868 r. sporządzonym, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenia.
DOBRA ZIEMSKIE
Skalbmierz, składające się z wsi, folwarku i kolonji tegoż nazwiska, z wszelkiemi zabudowaniami dworskiemi, z wyłączeniem z pod zajęcia i sprzedaży, zabudowań i gruntów na własność włościan przeszłych, zresztą z wszelkiemi dochodami i użytkami, rolami, łąkami, zaroślami i pastwiskami, z tem wszystkiem co całość ich stanowi i w tym ograniczeniu jak się teraz znajdują. Dobra te graniczą na wschód słońca z dobrami Golkow; na południe z Suliszewicami, na zachód z temiż Suliszewicami i dobrami oraz miastem Staw, a na północ z Mroczkami małemi i Sędzimirowicami, odległe są od m. Kalisza wiorst 23, Stawu 2, Błaszek 5, a Warty 14, należą do gminy Kalinowa, parafji Staw w powiecie Kaliskim Okręgu Wartskim, których właścicielem jest Jan Polkowski, w wsi Skalbmierzu zamieszkały i znajdują się w jego posiadaniu; granice są niesporne, mają rozległości sposobem przybliżonym około włók 14 mórg 22 pr. 50, czyli dziesiatyn 225, po uwłaszczeniu, grunta należą do kl. II, III i IV.
Znajdują się zabudowania dworskie, jako to: dwór z drzewa, piwnica z cegły, trzy stodoły, owczarnia, stajnia i obora pod jednym dachem, spichrz, dom mieszkalny dla ludzi dworskich i cegielnia bez pieca i szopy. Na gruncie jest inwentarz żywy i martwy, którego ilość jak i wysiewu w akcie zajęcia wymieniona. Podatki dworskie do kasy w Kaliszu opłacać się winne, wynoszą rsr. 432 kop. 61. Szczegółowy opis dóbr zajętych Skalbmierz, pod względem klasyfikacji gruntu i stanu zabudowań oraz innych szczegółów, znajduje się w protokóle zajęcia u popierającego sprzedaż Patron Franciszka Modrzejewskiego i w biórze Pisarza Trybunału, gdzie równie zbiór objaśnień i warunków, każdego czasu przejrzane być mogą.
Protokół zajęcia doręczony jest w kopjach Pisarzowi Sądu Pokoju w Warcie Ludwikowi Henrych do rąk własnych i Józefowi Motysiak Wójtowi gminy Kalinowa, do której wieś Skalbmierz należy, także do rąk własnych dnia 31 Sierpnia (12 Września) 1868 r., następnie do księgi wieczystej w kancelarji ziemiańskiej d. 17 (29) Października wniesiony i wpisany, a do księgi zaaresztowań w biórze Pisarza Trybunału utrzymywanej dnia 31 Października (12 Listopada) t. r. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu, w miejscu zwykłych posiedzeń w pałacu sądowym przy ulicy Józefina stojącym.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacji i sprzedaży na audjencji namienionego Trybunału w dniu 10 (22) Grudnia r. b. o godz. 10 z rana nastąpi.
Kalisz d. 2 (14) Listopada 1868 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

Kaliszanin 1873 nr 47

Katalog kościołów i duchowieństwa djecezji Kujawsko-Kaliskiej na r. b. podaje, że w dekana­cie kaliskim jest 34 parafij, mianowicie:
(Dalszy ciąg probostw w dekanacie kali­skim).

30. Staw osada. Kościół p. w. Ś. Mikołaja, wymurowany w r. 1521 przez Jana Jarendę z Brudzewa Wojewodę Łęczyck., właściciela. Li­czy dusz 2241; należą do niej: Staw, Suliszewice, Sędzimirowice, Skalmierz, Mroczki Małe i Wiel­kie, Kościany, Tyminiec, Gorzuchy, Cieszyków, Lipka, Marcjanów, Wawry. Proboszczem od r. 1870 jest W. Iks. Edward Rzońca (ur. w r. 1828, kapłan od r. 1853).

Kaliszanin 1873 nr 90

W Skalmierzu o 5 wiorst od m. Błaszek jest do odstąpienia jeleń trzyletni do­brze utrzymany i dosyć łaskawy. Bliższa wia­domość w redakcji Kaliszanina.  

Gazeta Kaliska 1902 nr. 42

Ze spraw kolejowych. Dowiadujemy się, że w Sieradzu kilkudziesięciu mieszczan otrzymało już zapłatę za grunty, pod drogę żelazną kaliską zajęte, podług dobrowolnych umów, zawartych przed notarjuszem Tymienieckim w Sieradzu z delegatem kolei p. Borowskim, który w umowach dobrowolnych wypłacił cenę za grunt w stosunku trzystu rubli za 1 mórg miary nowopolskiej, a właściwie rb. 600 za dziesięcinę.
W Skalmierzu, gm. Staw, część włościan otrzymała już za swe grunty szacunek w stosunku 400 rb. za dziesięcinę, a 6 z nich otrzymało wynagrodzenie za zniszczone budowle. Prawdopodobnie komisje szacunkowe nie wiele będą miały zajęcia, bo jak nam wiadomo jest zamiar wogóle kończyć sprawy wywłaszczeniowe w drodze dobrowolnych układów, które jednak wymagają czasu, głównie dla rozpoznania praw własności drobnych posiadaczy gruntów.


Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 35

POSTĘPOWANIA SPADKOWE.
Notariusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski niniejszem obwieszcza, ze zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
13) Franciszku Kaźmierczaku, właścicielu działki gruntu Nr 15, przestrzeni 3 dzies. 2015 saż., ze składu maj. Skalmierz cz. II, pow. Kaliskiego,

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 15 listopada 1920 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego Kaliszu, dokąd osoby interesowane winny się stawić z dowodami, usprawiedliwiającemi ich prawa do spadków, pod skutkami prekluzji.  

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 61

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Józefie Wilk, I-voto Czekalskiej, II-voto Płuciennik, właścicielce działki gruntu ze składu majątku Skalmierz cz. II, pow. Kaliskiego zapisanej w dziale II pod Nr 21;
10) Józefie Juszczaku, właścicielu działki gruntu Nr 1 przestrzeni 3 dzies. 2025 sąż. zapisanej w dziale II pod Nr 1 dóbr Skalmierz cz. I pow. Kaliskiego;
Termin do zamknięcia wymienionych wyżej postępowań spadkowych wyznaczony zostaje na 15 lutego 1921 roku, w kancelarji notarjusza Bzowskiego.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 33

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
7) Franciszku Krzywiku, właśc. działki gruntu Nr. 16, przestrzeni 3 dzies. 1405 sąż. z maj. Skalmierz cz. I, pow. Kaliskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipotecznej w Kaliszu na d. 3 listopada 1921 r.  

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 68

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Mateuszu Łazarku, właśc. 3 dzies. 2025 sąż. gruntu z maj. Skalmierz cz. I, pow. Kaliskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipotecznej w Kaliszu na d. 6 marca 1922 r.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 90

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
10) Wojciechu Cieślaku, właśc. działki gruntu powierzchni 3 dzies. 2025 sąż. z majątku Skalmierz cz. I, pow. Kaliskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 20 czerwca 1922 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 101

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Michale Janiaku, współwłaśc. 3 dz. 2025 sąż. z maj. Skalmierz cz. II, pow. kaliskiego,
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dz. 30 czerwca 1927 r. w którym to dniu osoby zainteresowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 91a

Dnia 20 września 1928 roku.
9485. „Józef Niedźwiedzki", sprzedaż mięsa, towarów kolonjalno- spożywczych oraz wyrobów tytoniowych w Skalmierzu, gm. Staw, pow. kaliskiego. Istnieje od 1927 roku. Właśc. Józef Niedźwiedzki, zam. tamże.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 97

Komornik przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Władysław Tęsiorowski, zamieszkały w Kaliszu, przy ulicy Fabrycznej 13, obwieszcza, na zasadzie art. 1146 U. P. C., że w dniu 13 lutego 1929 roku, o godzinie 10 zrana, w sali posiedzeń sądu okręgowego w Kaliszu sprzedawana bę­dzie w drodze działów nieruchomość, położona we wsi Skalmierz, gminy Staw, powiatu kaliskiego, zapisana w tabeli likwidacyjnej pod Nr. 2, przestrzeni 5 morg. 54 pręt., należąca do Józefa, Stanisława i Antoniego Kazimierczaków po 4/24, do Józefa i Konstacji m. Feliksiaków po 3/24 i do Andrzeja Feliksiaka, Bronisławy Kubickiej, Marjanny Lewickiej po 2/24 części.
Nieruchomość ta składa się z ziemi pod pługiem, przestrzeni 4 morg. 79 pręt. i łąki 75 pręt., oraz połowy stodoły, sadu i topoli rosnących.
Powyższa osada zastawiona nie jest, książki hipotecznej nie ma, znajduje się w posiadaniu Józefa Kazimierczaka, sprzedana będzie w ca­łości na żądanie Józefa i Konstancji Feliksiaków według protokółu za­jęcia z dnia 9 października 1928 roku.
Licytacja rozpocznie się od sumy 7.500 złotych, za ułożeniem va­dium w kwocie po 750 złotych.
Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.

Echo Łódzkie 1928 listopad

Zbrodnia 19-letniego wyrostka. Uderzeniem orczyka zabił kolegę. Łódź, 8 listopada. W dnia wczorajszym około godziny 7 wieczorem we wsi Skalmień gminy Staw. w powiecie kolskim dokonano zabójstwa. Oto pomiędzy dwoma młodymi wieśniakami 18-letnim Józefem Bruciarskim i 19-letnim Józefem Bilskim wywiązała się sprzeczka na tle rywalizacji o względy córki sołtysa z sąsiedniej wsi. W pewnej chwili Bruciarski uderzywszy przeciwnika w twarz zaczął uciekać. Spoliczkowany Bilski pochwyciwszy stojący pod chałupą orczyk rzucił się w pościg za uciekającym. Popędziwszy uderzył go w głowę. Bruciarski upadł. Rozwścieczony morderca kilku ponownemi ciosami zmiażdżył swej ofierze dosłownie głowę, poczem zbiegł. Zawiadomiona o morderstwie policja zwłoki zabitego Bruciarskiego zabezpieczyła na miejscu do czasu zejścia władz sądowo-śledczych. Wszczęty za mordercą natychmiastowy pościg uwieńczony został pomyślnym wynikiem. Bilskiego ujęto w pobliskim lesie ukrytego pod stosem naciętych gałęzi. Józef Bilski przyznał się do zbrodni. Osadzono go w więzieniu kaliskiem do dyspozycji sędziego śledczego.


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 27a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego. Działu A. sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 28 grudnia 1929 roku:

11337. "Wacław Skotowski", sprzedaż artykułów spożywczo-kolonijalnych oraz wyrobów tytoniowych w Skalmierzu, gminy Staw, po­wiatu kaliskiego. Istnieje od 1929 roku. Właściciel Wacław Skotowski, zamieszkały w Skalmierzu.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 13

Komornik sądu grodzkiego w Kaliszu, IV rewiru, z siedzibą w Ka­liszu, przy ul. Kościuszki Nr. 6, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwie­szcza, że w dniu 3 czerwca, 1932 roku, o godzinie 10 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawa­na będzie działka ziemi, wydzielona z folwarku Skalmierz, litera A, pow. kaliskiego, należąca do Marjanny i Franciszka małż. Witkowskich, powierzchni 17 morg. ziemi w tym pół morgi łąki i 1 i pół morgi pa­stwiska, na której znajduje się: 1) dom mieszkalny z bali, 2) obora z ba­li, 3) stodoła w reglówkę, 4) 2 szopy z desek, 5) wozownia z desek, 6) studnia z cementówek, 7) płoty, 8) sad z 52 drzewami rosnącemi, 9) 5 topoli, 4 jesiony i 3 wierzby i inwentarz żywy i martwy.
Powyżej wymieniona nieruchomość w zastawie nie znajduje się, ma książkę hipoteczną w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgo­wym w Kaliszu, prawo własności zapisane jest czystym wpisem na imię małż. Witkowskich, obciążona jest alimentami na rzecz Marjanny Warszewskiej oraz długami według działu IV na sumę 18.500 złotych, sprzedana będzie w całości stosownie do protokółu zajęcia z dnia 24 października 1931 roku, na żądanie Mendla Dancygiera.
Licytacja rozpocznie się od sumy 30.000 zł., przyczem do przetar­gu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie po 10 proc.

Akta tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 20

Komornik sądu grodzkiego w Kaliszu, rewiru IV, z siedzibą w m. Kaliszu, przy ul. Kościuszki Nr. 6, na zasadzie art. 1146 U. P. C.. obwieszcza, że w dniu 17 czerwca 1932 roku o godzinie 10-ej z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprze­dawana będzie działka ziemi z majątku ziemskiego Skalmierz, część I, powiatu kaliskiego, oznaczona Nr. 16 przestrzeni 7 morg. pod pługiem, należąca do Władysława i Stefanji małż. Krzywików, oraz do Emila i Alicji małż. Beilstein, na której jest dom murowany, obora, 3 szopy, stodoła, studnia, pompa, płot i sad oraz młyn, przerobiony z wiatraka z motorownią, w którym znajdują się: motor, jedna para walców, para kamieni, maszyna do czyszczenia zboża, trzy elewatory, 7 pasów i transmisja.
Powyżej wymieniona nieruchomość zastawiona nie jest, znajduje się w posiadaniu Emila i Alicji m. Beilsteinów, obciążona jest długami na sumę 17.525 złotych z rygorami, zapisanemi w dziale III wykazu i alimentami na rzecz prawonabywców Anieli Krzywik, sprzedana bę­dzie w całości, stosownie do protokółu zajęcia z dnia 1 grudnia 1931 r., na żądanie Stanisława Chodelskiego. Połowa małż. Krzywików jest w dzierżawie na lat 5 od dnia 28 sierpnia 1930 r.
Licytacja rozpocznie się od sumy 60.000 złotych, przyczem do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 10 proc.
Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 26

Komornik sądu grodzkiego w Kaliszu, IV rewiru, z siedzibą w m. Kaliszu, przy ulicy Kościuszki Nr. 6, na zasadzie art. 1146 U.P.C.. obwieszcza, że w dniu 17 czerwca 1932 roku, o godzinie 10 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawane będą prawa współwłasności do dwóch osad włościańskich, położonych we wsi Skalmierz, gminy Staw, powiatu kaliskiego, zapi­sanych w tab. likw. pod Nr. 1 i 25, powierzchni wraz z serwitutami 5 morg. 192 pręt. ziemi stanowiące 2 morgi 246 pręt., oraz do połowy znajdujących się na osadzie: 1) domu mieszkalnego z bali; 2) chlewa z desek; 3) 2 szopy z desek; 4) stodoły z bali; 5) studni; 6) 24 drzew rosnących, oraz do połowy inwentarzy.
Powyższa osada w zastawie nie znajduje się, książki hipotecz­nej nie ma, jest w posiadaniu małż. Bilskich, obciążona jest alimentami, na rzecz Antoniego i Józefy m. Bilskich, sprzedana będzie w całości według protokółu zajęcia z dnia 13 listopada 1931 roku, na żądanie Mi­chała Królaka, za dług Józefa Bilskiego.
Licytacja rozpocznie się od sumy 2.000 złotych, przyczem do prze­targu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie po 10 procent.
Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/17/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Kaliskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
XV. Obszar gminy wiejskiej Staw dzieli się
na gromady:
19. Skalmierz, obejmującą: wieś Skalmierz, kol. Skalmierz, folw. Golków, wieś Golków.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Kaliskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.(—) Hauke-Nowak Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 20

Komornik sądu grodzkiego w Kaliszu, rewiru III, Zygmunt Kostro, mający kancelarję swoją w Kaliszu, przy ul. Pułaskiego 13, na za­sadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 16 czerwca 1933 roku od godz. 11 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowe­go w Kaliszu, sprzedawana będzie nieruchomość, położona we wsi Skalmierz, gm. Staw, pow. kaliskiego, należąca do Władysława i Stefanji małż. Krzywików i Emila i Alicji małż. Beilsteinów.
Nieruchomość stanowi działkę ziemi ornej z majątku ziemskiego Skalmierz, część I, pow. kaliskiego, oznaczoną Nr. 16, zawierającą prze­strzeni 7 morg. (3 dziesięciny 1405 sążni).
Na nieruchomości znajdują się: 1) dom mieszkalny z cegły, kryty papą, 2) obora z bali, 3) 3 szopy, 4) stodoła, wszystko kryte słomą, 5) pompa przy młynie, 6) młyn przerobiony z wiatraka, z kompletnem wewnętrznem urządzeniem młyna. Pozatem; na nieruchomości jest sad, w którym rosną 23 drzewka owocowe.
Nieruchomość w zastawie nie znajduje się, ma urządzoną księgę hipoteczną, przechowującą się w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu. Prawo własności zapisane jest czystem wpisem w jednej połowie na imię Władysława i Stefanji małż. Krzywików, któ­rzy swoją połowę działki oddali w dzierżawę małż. Beilstein do dn. 28 sierpnia 1935 r., a w drugiej na imię Emila i Alicji małż. Beilstein. W dziale II wyk. hip. figuruje zastrzeżenie odnośnie motoru, znajdują­cego się w młynie. Współwłasność małż. Krzywików, obciążona jest dłu­giem na sumę zł. 17.525. Na połowie Krzywików, na rzecz małż. Beil­stein ciążą alimenty. Nieruchomość zostanie sprzedana na żądanie Sta­nisława Chodelskiego.
Licytacja rozpocznie się od sumy zł., 26.080, przyczem do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 10% sumy sza­cunkowej.

Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu. E. 164/33 r.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 95

Aleksander Rudzki, notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, niniejszym obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Druciarku vel Druciarzu Józefie, współwłaścicielu działki zie­mi 7 1/2 morgi czyli 4 ha 1990 mtr. z pod Nr. 6 działu II majątku Skalmierz cz. II, pow. kaliskiego;
Termin do zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczo­ny został na dzień 30 maja 1934 roku w kancelarji notarjusza Rudzkie­go w Kaliszu dokąd osoby zainteresowane obowiązane stawić się w tym dniu pod skutkami prekluzji.   

Echo Ilustrowane Kaliskie 1933 r.

We wsi Skalmierz kol. II, gm. Staw, z nieustalonych dotychczas przyczyn, w zagrodzie Michalaka Władysława wybuchł pożar, który strawił stodołę. Następnie ogień przeniósł się na sąsiednie zabudowania Skotowskiego Antoniego, gdzie strawił stodołę i oborę. Ogólne straty wynoszą około 6000 zł.

Echo Ilustrowane Kaliskie 1933 r.

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądu Grodzkiego w Kaliszu, rew. IV, zam. w Kaliszu, przy ulicy Kościuszki Nr. 6, na zasadzie art 1146 U. P. C. obwieszcza, że w dniu 1 grudnia 1933 roku, o godzinie 10-ej z rana, w sali posiedzeń Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Kaliszu, sprzedawana będzie działka ziemi z folwarku Skalmierz lit. A, gminy Staw, powiatu kaliskiego, pod Nr. 1, powierzchni 17 mórg w tej liczbie około 1 1/2 morgi łąki. Na działce zasiane jest osiem mórg żyta i pół morgi pszenicy. Pozatem znajdują się: dom mieszkalny, obora, stodoła, szopa, wozownia, sad, koń, 2 krowy, jałówka, wóz, pług, 2 brony, kierat, młocarka i sieczkarka. Powyżej wymieniona nieruchomość w zastawie nie znajduje się, ma książkę hipoteczną w Wydziale Hipotecznym przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, prawo własności zapisane jest czystym wpisem na imię Franciszka i Marjanny małż. Witkowskich. Nieruchomość obciążona jest alimentami na rzecz Marianny Warszewskiej i długami, które w/g działu IV wykazu wynoszą 13.400 złotych, sprzedana będzie w całości stosownie do opisu z dnia 8 lutego 1933 r., na żądanie Banku Ludowego w Warcie. Licytacja rozpocznie się od sumy 21.000 złotych, przyczem do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą vadjum w kwocie 10 proc. sumy szacunkowej. Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Kaliszu. Kalisz, dnia 23 sierpnia 1933 roku. Nr. Km. IV. 808/33. Komornik Władysław Tęsiorowski.

Echo Ilustrowane Kaliskie 1933 r.

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądu Grodzkiego w Kaliszu, rew. IV w Kaliszu, przy ulicy Kościuszki Nr. 6, obwieszczenie z dnia 23 sierpnia 1933 roku Km. 808/33 prostuje tem, że działka ziemi z folwarku Skalmierz lit. A., gminy Staw, powiatu kaliskiego, pod Nr. 1, powierzchni 17 mórg, należąca do Franciszka i Marjanny m. Witkowskich, sprzedawana będzie w dniu 15 grudnia 1933 roku. Nr. Km. 808/33. 224 Komornik Wł. Tęsiorowski.

Echo Ilustrowane Kaliskie 1934 r.

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądu Grodzkiego w Kaliszu, rew. IV, zam. w Kaliszu, przy ulicy Kościuszki Nr. 6, na zasadzie art 1146 U. P. C. obwieszcza, że w dniu 15 czerwca 1934 roku, o godzinie 10-ej z rana, w sali posiedzeń Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Kaliszu, sprzedawana będzie działka ziemi z folwarku Skalmierz lit. A, gminy Staw, powiatu kaliskiego, pod Nr. 1, powierzchni 17 mórg w tej liczbie około 1 1/2 morgi łąki. Na działce zasiane jest 8 mórg żyta i pół morgi pszenicy. Pozatem znajdują się: dom mieszkalny, obora, stodoła, szopa, wozownia i sad, koń, 2 krowy, jałówka, wóz, pług, kierat, młocarka i sieczkarka. Powyżej wymieniona nieruchomość w zastawie nie znajduje się, ma książkę hipoteczną w Wydziale Hipotecznym przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, prawo własności zapisane jest czystym wpisem na imię Franciszka i Marjanny małż. Witkowskich. Nieruchomość obciążona jest alimentami na rzecz Marianny Warszewskiej i długami, które w/g działu IV wykazu wynoszą 13.400 złotych, sprzedana będzie w całości stosownie do opisu z dnia 8 lutego 1933 r., na żądanie Banku Ludowego w Warcie. Licytacja rozpocznie się od sumy 21.000 złotych, lub od zniżonej do 2/3 części czyli od 14.000 złotych jako w II terminie, przyczem do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą vadjum w kwocie 10 proc. sumy szacunkowej. Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Kaliszu. Kalisz, dnia 27 stycznia 1934 roku. Nr. Km. IV. 808/33. Komornik Władysław Tęsiorowski.

Echo Ilustrowane Kaliskie 1934 r.

We wsi Skalmierz, gm. Staw, wybuchł pożar w zagrodzie Marcina Wojtysika. Pastwą płomieni padł dom mieszkalny i obora. Straty wynoszą 940 zł. Pożar powstał wskutek wadliwej konstrukcji komina.

Echo Ilustrowane Kaliskie 1934 r.

Złamał łokieć sąsiadce. Wojowniczy wieśniak skazany na 6 m. więz. We wsi Skalmierz, gminy Staw, pow. kaliskiego, miało miejsce następujące zdarzenie. Zamieszkały tam Józef Niedźwiedzki żył w niezgodzie z sąsiadką swą Józefą Cybulską. Pewnego dnia na grunta Niedźwiedzkiego weszły kury, należące do jego sąsiadki. Ten drobny fakt tak silnie rozzłościł gospodarza, że spotkawszy Cybulską w polu, wszczął z nią sprzeczkę i w pewnej chwili uderzył ją tak silnie prętem żelaznym, że złamał nieszczęśliwej kobiecie kość łokciową. W rezultacie krewki gospodarz zasiadł na ławie oskarżonych Sądu Okręgowego w Kaliszu, który wydał wyrok, skazujący go na 6 miesięcy więzienia.

Echo Ilustrowane Kaliskie 1934 r.

Śmierć staruszki pod kołami wozu. Wstrząsający wypadek w Błaszkach. Nieszczęśliwe zdarzenie miało miejsce w Błaszkach. W godzinach wieczorowych przejeżdżała przez miasto, z nadmierną szybkością, furmanka, powożona przez niejakiego Bilskiego, zam. we wsi Skalmierz, gm. Staw. W pewnej chwili na jezdni ukazała się staruszka, lecz furman nie zdążył wstrzymać rozpędzonych koni i kobieta znalazła się pod kołami wozu. Ofiarą wypadku okazała się 60 letnia Kajdia Markowicz, która doznała silnego wstrząsu i po 15 minutach zmarła. Sprawca wypadku—furman, zbiegł.

Echo Ilustrowane Kaliskie 1934 r.

Śmierć pod kołami pociągu. Wstrząsający wypadek na torze kolejowym. Widownią wstrząsającego wypadku był tor kolejowy w pobliżu wsi Skalmierz, gm. Staw. Mieszkaniec tej miejscowości 49-letni Jan Kowalski pędził krowy w pobliżu toru kolejowego. W pewnej chwili jedna z krów wbiegła na tor. Kowalski widząc nadjeżdżający pociąg osobowy, usiłował spędzić zwierzę z toru, lecz nic zdążył tego uczynić i znalazł się pod kołami pociągu, ponosząc śmierć na miejscu.

Echo Ilustrowane Kaliskie 1934 r.

Skazany za kłamliwe zeznania. Wieśniak ukarany 6-miesięcznym więzieniem. W swoim czasie toczyła się rozprawa sądowa przeciwko niejakiemu Niedźwiadzkiemu, o pobicie Józefy Cybulskiej. Wówczas zeznawał jako świadek mieszkaniec wsi Skalmierz, gm. Staw., 29 letni Michał Saganosczyk, składając zeznania jako naoczny widz całego zdarzenia. Przewód sądowy wykazał jednak, że Saganosczyk składał świadomie kłamliwe zeznania, gdyż jak ustalono, Saganosczyk w czasie rozgrywającego się zajścia przebywał w innej wsi, odległej o 4 kilometry. Obecnie Saganosczyk stanął przed sądem okręgowym, który za złożenie fałszywych zeznań został skazany na 6 miesięcy więzienia.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1934 r.

Śmiertelne skutki
lekceważenia przepisów o ruchu kołowym. Wstrząsający wypadek miał miejsce pod Błaszkami. Szosą w okolicy wsi Kokoszka przejeżdżał jednokonną furmanką niejaki 61-letni Franciszek Bilski, zam. we wsi Skalmierz, gm. Staw. W pewnej chwili z przeciwnej strony nadjechał wóz. Bilski, chcąc go wyminąć, wjechał na ścieżkę, którą przechodziła wówczas staruszka, 60 letnia Chana Markowicz, uderzając ją dyszlem w piersi. Skutki tego uderzenia były fatalne, gdyż staruszka doznała tak silnych obrażeń ciała, że wskutek wewnętrznego wylewu krwi zmarła. Bilski po wypadku zbiegł. Obecnie stanął on przed sądem okręgowym w Kaliszu, który skazał go za nieumyślne spowodowanie śmierci, wskutek nieprzestrzegania przepisów na 6 miesięcy więzienia. W obronie oskarżonego stawał mec. Jaźwiński. Powództwo cywilne w imieniu rodziny tragicznie zmarłej, które zostało częściowo przyznane, wnosił mec. Nejman.

Echo Ilustrowane Kaliskie 1935 r.

Pożar We wsi Skalmierz, gm. Staw, wybuchł pożar w zagrodzie Władysława Michalaka i Józefa Niedźwiedzkiego. Pastwą płomieni padł dom mieszkalny, drewniany. Straty wynoszą około 400 zł. Przyczyna pożaru narazie nieznana.


1 komentarz: