-->

sobota, 4 maja 2013

Rogóźno

Taryfa Podymnego 1775 r.
Rogozno, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 24 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Roguzno, parafia widawa, dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: biskup łucki.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Roguźnie, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Widawa, własność prywatna. Ilość domów 26, ludność 243, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:
Rogóźno al. Roguźno, wś i fol. nad rz. Widawką, pow. łaski, gm. Chociw, par. Widawa, odl. 2 w. od Widawy a 18 w. od Łasku, posiada młyn wodny amerykański. Wś ma 40 dm., 278 mk.; fol. 5 dm., 31 mk. W 1827 r. było 26 dm., 243 mk. Dobra R. i Ruda składały się w 1886 r. z fol. R. i Ruda, attyn. Rosna, rozl. mr. 1956: fol. R. gr. or. i ogr. mr. 351, łąk mr. 104, pastw. mr. 303, lasu mr. 890, nieuż. mr. 110; bud. mur. 4, z drzewa 9; fol. Ruda gr. or. i ogr. mr. 112, pastw. mr. 19, lasu mr. 63, nieuż. mr. 4; bud. z drzewa 4, lasy urządzone. Wś R. os. 64, z gr. mr. 477; wś Ruda os. 31, z gr. mr. 257. W XVI w. dziesięcinę z całej wsi i kolędę po groszu z łanu pobiera pleban w Widawie (Łaski, L. B., I, 470).

Spis 1925:
Rogóźno, wś i folw., pow. łaski, gm. Chociw. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 70, folw. 2. Ludność ogółem: wś 454, folw. 45. Mężczyzn wś 220, folw. 21, kobiet wś 234, folw. 24. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 434, folw. 45, mojżeszowego wś 20. Podało narodowość: polską wś 452, folw. 45, żydowską folw. 2.

Wikipedia:
Rogóźno-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Widawa. Miejscowość leży przy drodze wojewódzkiej nr 481 z Łasku do Wielunia. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim. W obrębie wsi, pomiędzy drogą z Widawy do Łasku a linią kolejową Śląsk - porty, są zachowane dwa polskie schrony betonowe dla stanowiska ckm i trzech żołnierzy. Schrony te powstały w sierpniu 1939 na linii obrony w oparciu o rzeki: Warta i Widawka. We wrześniu 1939 walczył tu radomski 72 Pułk Piechoty.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
ROGÓŹNO par. Widawa, p. łaski nad Widawką. W 1886 r. dobra Rogóźno i Ruda 1956 mg, w tym 890 lasu (Pstrokoński1829 k.256-61, SGKP t.9, s.676)

1992 r.

Dziennik Obwieszczeń Rządowych i Prywatnych dla Królestwa Polskiego 1827 nr 32

Podpisarz Trybunału Cywilnego pierwszej Instancji Województwa Kaliskiego. Podaje do publicznej wiadomości, iż na wniosek Jana, Ignacego, Maxymiliana , Antoniego, i Maryanny zamężnej Hrabiny. Małachowskiej, wszystkich rodzeństwa Turskich, jako beneficjalnych sukcessorów po niegdy Xawerym Turskirn pozostałych, od których Patron Trybunału Paweł Witkowski, w Kaliszu z urzędu zamieszkały stawa. — Trybunał Kaliski wyrokiem z dnia 24 Stycznia r. b. potwierdziwszy relacją biegłych, podzielającą dobra Widawskie, które niegdy Xawery Turski z mocy testamentu przez ś. p. Xiędza Felixa Turskiego Biskupa Krakowskiego wd. 29 Marca 1800 roku sporządzonego posiadał, na sześć oddziałów sprzedaż takowych nakazał—oddziały te są następuiące: Oddział Iwszy. Miasto Widawa z folwarkiem Kopieci wsią zarobną Ruda, położone nad rzeką Nieczecz mające w swem teritorium drugą większą rzekę Widawkę, na traktach głównych od Uściługa i Lublina doWarszawy, od Wrocławja do Warszawy, od Płocka do W rocławja, od Krakowa do Poznania, i od Łęczycy do Częstochowy, z Młynem na Kopcu i stawem rybnym, tamże na nim będącym, w gminie Widawa i Dąbrowa, w Pcie i Obwodzie Sieradzkim, Wdztwie Kaliskiem sytuowane, z gruntami, rolami, łąkami, borami, drogami, i wodami, włók 83, morgów 17, prętów 235, miary hełmińskiej obejmuiące. Oddział IIgi.—Folwark i wieś Dąbrowa przez której territorium przechodzą dwa trakty od Uściługa i Warszawy do Wrocławia, trzeci zaś od Piotrkowa do Kalisza, wraz z ogrodem włoskim i obszernym spacerowym i fruktowym, bardzo znaczną ilość dobrych gatunków drzew obejmującym, i z oranżerją w której różne rośliny, z wierzyńcem w którym chowane jelenie, z gruntami, łąkami, borami i lasami, w gminie Dąbrowa, w Pcie i Obwodzie Sieradzkim, Wdztwie Kaliskiem położone, 55 włók, 24 morgów, 133 prętów miary hełmińskiej obejmujące. Oddział IIIci — Folwark i wieś Wola Klesczowa, tudzież folwark i wieś Zawady w gminie Dąbrowa, w Pcie i Obwodzie Sierackim, Województwie Kaliskiem położone, z gruntami, rolami, łąkami, borami i lasami 71. włok, 19 morgów, 34. prętów miary hełmińskiej obejmujące — Oddział IV. — Folwark i wieś Świerczów w gminie Dąbrowa, powiecie i Obwodzie Sieradzkim, w Województwie Kaliskiem położone, z gruntami, rolami, łąkami i borami 31. Włok, 22. morgów, 250. prętów miary hełminskiej obejmuiące. Oddział. V.— Folwark i wieś Rogoźno przez którą przechodzą trakty od Uściługa i Warszawy do Wrocławia, od Piotrkowa do Kalisza — nad rzeką Widawką, na której iest młyn o trzech złożeniach, sytuowana w gminie Dąbrowy, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim Województwie Kaliskiem położona, z gruntami, polami, łąkami, i borami 61 włok 16, morgów, 285 prętów obejmujące. Oddział VI. — Folwark i wieś Chrusty nad rzeką Nieczecz w gminie Dąbrowa, wpowiecie i Obwodzie Sieradzkim, w woiewodztwie Kaliskiem położona, z gruntami, lasami, borami, 29. włok, 15 morgów, 22. prętów miary hełmińskiej obejmująca. Publikacya warunków licytacji i przedaży wszystkich powyższych oddziałów, odbytą została na audyencyi Trybunału Kaliskiego, pierwsza w dniu 12 Marca r. b. o godzinie 10. zrana, druga w dniu 26 Marca, trzecia w dniu 9. Kwietnia r. b. termin temczasowego przysądzenia przed delegowanym assessorem Trybunału Kaliskiego Łukaszem Chrzanowskim odbytym został w dniu 23. Kwietnia r. b. o godzinie 3. z południa, zaś termin ostatecznego i stanowczego przysądzenia przed tymże samym delegowanym, oznaczonym iest, mianowicie: oddziału pierwszego i drugiego na dzień 26 Czerwca b. r. na godzinę trzecią po południu— oddziału trzeciego i czwartego na dzień 27 tegoż Miesiąca i roku na godzinę trzecią po południu , a oddziału piątego i szóstego na dzień 28 Miesiąca i roku tychże, także na godzinę trzecią popołudniu, a to w Kaliszu w gmachu sądowym przy ulicy Józefiny sytuowanym, w wydziale drugim Trybunału Cywilnego.— O warunkach licytacyi przedaży każdego respectiwe oddziału majętności Widawskiej, można się dowiedzieć wbiórze podpisarza Trybunału i u Patrona Witkowskiego. w Kaliszu dnia 25 Kwietnia 1827 r. Marjan Krzyżanowki. Podp.

Gazeta Warszawska 1827 nr 87

Podpisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż na wniosek Jana, Ignacego, Maxymiliana, Antoniego i Maryanny zamężney Hrabiny Małachowskiey rodzeństwa Turskich, iako Sukcessorów beneficyalnych po niegdy Xawerym Turskim pozostałych, od których Patron Paweł Witkowski stawa, Trybunał wyrokiem z dnia 24 Stycznia r. b. potwierdziwszy relacyią biegłych, maiętność Widawską, którą niegdy Xawery Turski z mocy testamentu przez ś. p. Xiędza Felixa Turskiego Biskupa Krakowskiego na dniu 29 Marca 1800 roku sporządzonego posiadał, na sześć oddziałów dzielącą, sprzedaż takowey nakazał.
Folwark i wieś Rogoźno, przez którą przechodzą trakty od Uściługa i Warszawy do Wrocławia, od Piotrkowa do Kalisza, nad rzeką Widawką na którey iest młyn o trzech złożeniach, sytuowana, w Gminie Dąbrowy, Powiecie i Obwodzie Sieradzkim, Woiewództwie Kaliskiem położona, z gruntami, polami, łąkami i borami i 61 włók, 16 morgów, 285 prętów miary Chełmińskiey obeymuiąca, do piątego oddziału należąca, sprzedaną zostanie przed Delegowanym Assessorem Trybunału Łukaszem Chrzanowskim, i w tym celu termin do tymczasowego przysądzenia, na dzień 23 Kwietnia r. b. o godzinie 3 po południu w Kaliszu w Wydziale II Trybunału iest wyznaczony.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży nastąpi w dniu 12 Marca r. b. o godzinie 10 zrana. O warunkach można się dowiedzieć w Biórze Podpisarza Trybunału i u Patrona Witkowskiego.
W Kaliszu dnia 8 Marca 1827 r.
Cichorski.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1827 nr 613

81,476. — WYDZIAŁ WOYSKOWY.1
KOMMISSYA WOIEWODZTWA MAZOWIECKIEGO.
Zamieszczaiąc poniżéy listę Imienną spisowych z Woiewództw: Kaliskiego, Lubelskiego, Augustowskiego, Podlaskiego i Miasta Stołecznego Warszawy zbiegłych, poleca Wójtom, Prezydentom i Burmistrzom, aby w gminach swych iak nayściśléysze śledztwo dopełnili, nie prawnie znayduiących się przytrzymali, i właściwemu Kommissarzowi Obwodowemu odesłali, zkąd następnie pod strażą do Kommissyi Woiewódzkiéy odstawieni bydź maią.
Wóyci gmin, Prezydenci i Burmistrze miast, ściśle niniéyszemu poleceniu zadość uczynią, a Kommissarze Obwodowi skutku dopilnuią.
w Warszawie dnia 17 Mca Października 1827 roku.
Za Radcę Stanu
Prezesa Refer end: Stanu, Kommis: Wdzki, KOŻUCHOWSKI. Sekr: Jener: Filipecki.
Wykaz zbiegłych z obcych Woiewództw spisowych.
Woiewództwo Kaliskie.

Woycik Woyciech, zbiegł z Rogoźna.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1828 nr 626

Nro 103,763. — WYDZIAŁ WOYSKOWY.
KOMMISSYA WOIEWODZTWA MAZOWIECKIEGO.
Zamieszczaiąc poniżey opisy spisowych z Woiewodztwa Krakowskiego, Kaliskiego, Augustowskiego, Płockiego, Sandomierskiego i z Miasta Warszawy zbiegłych, poleca Wóytom, Prezydentom i Burmistrzom miast, aby w Gminach swych iak nayściśleysze śledztwo zarządzili, nieprawnie znayduiących się poymali, i właściwemu Kommissarzowi Obwodu dostawili, zkąd transportem do Bióra Kommissyi Woiewódzkiey odesłani bydź maią. Wóyci Gmin, Prezydenci i Burmistrze Miast, ściśle ninieyszemu poleceniu zadość uczynią, a Kommissarze skutku dopilnuią. w Warszawie dnia 8 Lutego1828 r.
Radca Stanu, Prezes
R. REMBIELIŃSKI, Sekr: Jener: Filipecki.
z Woiewództwa Kaliskiego.
Woyciech Kowalczyk, zbiegł z Rogoźna.

Powszechny Dziennik Krajowy 1829 nr 89

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego. Podaie do publiczney wiadomości iż w dniu 19 Czerwca r. b. o godzinie 10 z rana i w dniu następnym, przed W. Antonim Pstrokońskim, Reientem Powiatu Sieradzkiego, w Sieradzu, odbędzie się publiczna licytacya na 3ch letnie wydzierżawienie dóbr ziemskich Miasta Widawy, w pięciu oddziałach to iest: 1. Miasto Widawa z folwarkiem Kopiec, z wsią zarobną Ruda, 2. Wieś folwarczna Dąbrowa z pustkowiem Kobylarnia. 3. Wieś folwarczna Chrusty z Wsią folwarczną Zawady. 4 Wieś folwarczna Świerczów, i 5, Wieś folwarczna Rogoźno w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim, Woiewództwie Kaliskiem położonych. Dzierżawo ta, poczynać się będzie od Sgo Jana Chrzciciela r. b. a kończyć się będzie w dniu 24 Czerwca 1832; ile te dobra czynszu dzierżawnego przynoszą, niewiadomo, albowiem zostaią w Administracyi. W Kaliszu dnia 3 Kwietnia 1829 roku. Leon Nowierski.

Dziennik Powszechny 1832 nr 63

Komornik przy Trybunale Cywilnym Woiewództwa Kaliskiego. Zawiadamia iż w dniu15 Maia r. b. o godzinie 10 z rana w Miescie Sieradzu przed W. Antonim Pstrokonskiem Reientem Powiatu Sieradzkiego, odbędzie się publiczna licytacya na trzechletnie wydzierżawienie Dóbr Ziemskich maiętności Miasto Widawa z przyległemi wsiami, Świerczów, Rogoźno, Chrusty, Ruda, Wolka, Dąbrowa, Zawady, z Pustkowiami Kopiec, Pilchy, Podlow, Balazny, i Rożny zwanemi, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkiem Woiewództwie Kaliskiem położone. Dobra te wydzierzawione będą w sześciu oddziałach iako to: 1. Miasto Widawa z folwarkiem Kopiec z wsią Zarobną Ruda. 2. Wieś folwarczna Dąbrowa z Pustkowiem Kobylarnia. 3. Wieś folwarczna Rogoźno. 4 Wieś folwarczna Świerczów. 5. Wieś folwarczna Wolka Kleszczowa. 6. Wsie folwarczne Zawady i Chrusty. Dzierzawa ta poczynać się będzie od S. Jana Chrzciciela r. b. a kończyć się będzie w dniu 24 Czerwca r. 1835. Dobra te przynoszą teraz rocznie czynszu dzierżawnego, ad 1 złp. 11,005. ad 2 złp. 8,200 ad 3 złp. 4,520 ad 4 złp. 5,755 ad 6 złp. 3,621 oddział zaś piąty zostaie W Administracyi, warunki do licytacyi przeyrzane bydź mogą u wspomnionego Reienta. W Kaliszu d. 14 Lutego 1832 r. Leon Nowierski.

Dziennik Powszechny 1835 nr 110

Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Wdztwa Kaliskiego. Uwiadamia publiczność, iż dobra ziemskie: a) Konopnica, w Powiecie Wieluńskim, b) Zakrzewek, w Powiecie Pyzdrskim, c) Rząśnia, w Powiecie Radomskim, d) Rorowno, w Powiecie Wieluńskim, e) Widawa z przyległemi wsiami Świerczów, Roguźno, Chrusty, Ruda, Wólka, Dąbrowa, Zawady z pustkowiami Kopice, Pilchy, Podlów, Balazny i Rożny zwanemi, w Powiecie Sieradzkim, Woiewództwie Kaliskiem położone, Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu zastawione, na satysfakcyą zaległych procentów Towarzystwu przypadaiących, z mocy art. 86 i 87 prawa Seymowego, w dniu 1/13 Czerwca 1825 roku zapadłego, w trzechletnią dzierzawę, poczynaiąc od dnia 24 Czerwca r. b. 1835, do tegoż dnia 1838 r. przez publiczną licytacyą w dniu 30 Maia r. b. o godzinie 10 z rana, w Kaliszu w mieyscu posiedzeń Dyrekcyi Szczegółowey Woiewództwa Kaliskiego odbyć się maiącą, więcey daiącemu i przybicie otrzymuiącemu wypuszczone zostaną, pod następuiącemi głównemi warunkami.
1. Dzierzawca obowiązany będzie opłacać corocznie ciężary gruntowe i podatki publiczne, do gruntu przywiązane, z samego prawa przywiley maiące, tudzież wszelkie opłaty i składki przy licytacyi numerycznie wykazać się maiące.
2. Przed obyęciem dóbr w possessyą, a naydaley w dniach trzech po odbytey licytacyi i utrzymaniu się przy dzierzawie, zapłaci do Kassy Obwodu podatki zalegle i uprzywileyowane, iakie z dniem rozpoczęcia licytacyi zalegać będą.
3. Winien będzie przed obyęciem dzierzawy zapłacić całkowitą zaległość, Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu od udzieloney na te dobra pożyczki przypadaiącą, z kosztami i karami, łącznie z ratą czerwcową r. z. co do dóbr: a. na złp. 3,204 gr. 17; ad b. złp. 792 gr. 12; ad c. zł. 2,313 gr. 22; ad d. złp. 5,044 gr. 2; ad e. złp. 10,676 gr. 11 obrachowaną.
4. Przyiąć obowiązek dalszego regularnego przez ciąg dzierzawy wnoszenia opłat z dóbr tych Towarzystwu Kredytowemu należących, w dwóch półrocznych ratach, a mianowicie: od dnia 1 do 12 Czerwca i od dnia 1 do 12 Grudnia każdego roku, które-to wypłaty półrocznie, co do dóbr ad a. złp. 1,468 gr. 29; ad b. złp. 492 gr. 27; ad c. złp. 930; ad d. złp. 3,673 gr. 15; ad e. 10,119 gr. 17 wynosić mogą.
5. Oddać dobra po wyiściu kontraktu w takim stanie, w iakim ie obeymuie.
6. Zrzec się ma wszelkich pretensyi przez czas dzierzawy za iakiebądź nakłady gruntowe.
7. Codo uchybień opłat, dzierzawca poddać się winien exekucyi Administracyiney i ulegać będzie decyzyom władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.
8. Każdy chęć licytowania maiący złożyć ma na vadium w monecie brzęczącey, co do dóbr ad a. złp. 3,300; ad b. złp. 850; ad c. złp. 2,400; ad d. złp. 5,200; ad e. złp. 10,800, które onemuż po ukończeniu dzierzawy wydane zostanie, ieżeli warunkom dzierzawy zadosyć uczyni; w przeciwnym razie vadium to służyć będzie na pokrycie kosztów i szkód, iakieby z niedotrzymania warunków wyniknąć mogły. Vadium to po dopełnieniu §§. 2 i 3 ninieyszych warunków, iako kaucya na lat 3 dzierzawy w Dyrekcyi pozostać maiąc, może być przez pluslicytanta na listy zastawne z odpowiedniemi kuponami wymienione. Kalisz d. 2/14 Kwietnia 1835 roku. Prezes Jezierski. Pisarz Chrystowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 111

(N. D. 2348) Pisarz Trybunału Cywilngo I-éj Instancyi Gubernii Kaliskiej.
Podaje do wiadomości, iż na żądanie sukcessorów benficyalnych Józefa Buczyńskiego, to jest: 1. Joanny z Wężyków Buczyńskiej, po tymże Józefie Buczyńskim pozostałej wdowy w Pławnie mieszkającej, z własnych funduszów utrzymującéj się, jako matki i opiekunki nieletniego Franciszka Buczyńskiego.
2. Łukasza Kobierzyckiego, temuż nieletniemu przydanego opiekuna, dziedzica dóbr Dąbrowy-Wielkiej, tamże w Okręgu Sieradzkim mieszkającego.
3. Emiliii z Buczyńskich pierwszego ślubu Kordzikowskiéj i Nikodema małżonków Dzwonkowskich.
4. Albiny Buczyńskiej panny doletniéj.
5. Władysława Buczyńskiego.
6. Maryanny Buczyńskiej teraz Lucyana Sławianowskiego małżonki, czyli obojga małżonków Sławianowskich.
7. Bolesława Buczyńskiego w dobrach Pławnie Okręgu Radomskim Gubernii Kaliskiej mieszkających.
8. Józefy Buczyńskiej, teraz Oswalda Kamockiego małżonki, czyli obojga małżonków Kamockich, we wsi Niewierszynie Okręgu Opoczyńskim Gubernii Sandomierskiej mieszkających.
Wszystkich dziedziców dóbr Pławna z własnych funduszów utrzymujących się, którzy zamieszkanie prawne co do tego przedmiotu obrali u Józefa Miklaszewskiego Patrona przy Trybunale Kaliskim w Kaliszu mieszkającego, i tegoż Patrona Miklaszewskiego za Obrońcę do popierania przedaży w drodze przymuszonego wywłaszczenia dóbr miasta Widawy z przyległościami, w Okręgu Sieradzkim położonych ustanowili; aktem zajęcia przez Franciszka Roweckiego Komornika przy Trybunale Kaliskim w d. 10 (22), 11 (23), 12 (24) i 13 (25) Sierpnia 1842 r. zdziałanym, zajęte zostały na przedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia na audyencyi Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Kaliskiej w Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny położonym odbyć się mającą:
DOBRA ZIEMSKIE MIASTO WIDAWA
Składające się z miasta Widawy, z folwarku Kopiec, z wsi zarobnéj Ruda, z folwarku i wsi zarobnéj Dąbrowa Widawska, pustkowia Kobylarnia, z folwarku i wsi zarobnéj Roguźno z folwarku i wsi zarobnéj Świerczów z folwarku i wsi zarobnéj Zawady, z pustkowiem Staw i Łęg, z folwarku i wsi zarobnéj Chrosty, które wszystkie stanowią 2 Gminy, to jest jednę Gminę: miasto Widawa, a drugą Gminę powyż wszystkie wyrażone wsie pod nazwiskiem; Dąbrowa Widawska, położone są w Okręgu i Powiecie Sieradzkim Gubernii Kaliskiej, Parafii Widawa, należą prawem własności do sukcessorów beneficyalnych Xawerego Turskiego, to jest: 1. Maxymiliana Turskiego, 2. Jana Turskiego, 3. Ignacego Turskiego, 4. Antoniego Turskiego, 5. Maryanny z Turskich Małachowskiej po Józefie Hrabi Małachowskim pozostałej wdowy, wszystkich współdziedziców dóbr Widawy, z własnych funduszów utrzymujących się, we wsi Komornikach Okręgu i Gubernii Kieleckiej mieszkających, i zamieszkanie prawne obrane mających.
Dobra te wydzierżawione zostały na publicznej licytacyi przed Antonim Pstrokońskim, wówczas Rejentem Okręgu Sieradzkiego w dniach 22 i 23 Kwietnia (4 i 5 Maja) 1841 r. odbytej w pięciu oddziałach, z których oddział 1. składający się: z miasta Widawy, folwarku Kopiec, i wsi zarobnéj Ruda, zadzierżawił Antoni Turski za cenę roczną 14,300 złp. czyli rs. 2,145 i praw swych do téj dzierżawy Albinowi Grochowalskiemu ustąpił.
Oddział drugi obejmujący: folwark i wieś zarobną Dąbrowa Widawska, oraz pustkowie Kobylarnia, zadzierżawił Maxymilian Turski za cenę roczną złp. 9,300 czyli rs. 1,395.
Oddział trzeci, który stanowią folwark i wieś zarobna Roguźno, zadzierżawił Antoni Turski za summę roczną złp 3,810 czyli rs. 571 kop. 50, a następnie praw swych ustąpił Albinowi Grochowalskiemu.
Oddział czwarty składający się: z folwarku i wsi zarobnéj Świerczów, zadzierżawił Махуmilian Turski za summę roczną złp. 3.280 czyli rs. 492, od którego praw tych nabył Μaxymilian Porczyński.
Oddział piąty, obejmujący: folwarki Zawady i Chrosty z wsiami zarobnemi tegoż nazwiska, zadzierżawił Ignacy Kubiński za cenę roczną złp. 4,151 czyli rs. 622 kop. 65 który prawa swoje przelał na Xawerego Walewskiego, prawa te dzierżawy służą wyżej wymienionym dzierżawcom do d. 12 (24) Czerwca 1844 r.
Czynszownicy nie stali w dobrach tych są następni:
1. W mieście Widawie: Jan Orłowski, Hersz Mendlowicz, Abraham Krys, Jan Nepomucen Grodzicki, Jakób Knopf, Szmul Weiss, Sobestyan Derendowski, Szwartzbard cyrulik, wdowa Kohn po Szlamie Kohn pozostała, Abraham Knopf, Sora Bergmann wdowa, Josek Richtiger, od których czynsz wynosi rocznie złp. 2,481 czyli rs. 372 kop. 15: a nadto Jan Orłowski utrzymujący oberżę w mieście Widawie, szynkuje w niéj dworskie trunki za 31 grosz.
2. Na folwarku Kopiec: Szczepan Klatkowski i Antoni Bajer płacą rocznie złp. 360 czyli rs. 54.
3. W Roguźnie: Dominik Szymański, Jan Ciążkiewicz, Józef Frydrychowicz i Józef Kolasiński, płacą rocznie złp. 290 czyli rs. 43 kop. 50, nadto Szymański jako karczmarz szynkuje dworskie trunki za 21 grosz, zaś Kolasiński rybak, oddaje rocznie 100 funtów ryb.
4. W Swierczowie: Tomasz Nowak płaci rocznie 100 złp. czyli rs. 15, i szynkuje dworskie tranki za 31 grosz.
5. We wsi Dąbrowie Widawskiéj: Jan Krzemiak i Josek Jakóbowicz płacą rocznie złp. 410 czyli rs. 61 kop. 50.
6. W Zawadach i Chróstach. Tomasz Ławicki, Józef Ożuchowski, i Jakób Rożowski płacą rocznie złp. 150 czyli rs. 22 kop. 50; wszystkie powyższe czynsze niestałe wynoszą rocznie złp. 3,789 czyli rs. 568 kop. 35.
Oprócz tego zastrzeżoną jest dla nowonabywcy możność poszukiwania od mieszczan miasta Widawy czynszu tytułem dominio directo należnego, a przez nich obecnie nie opłaconego bez żadnej jednak ewikcyi.
Pańszczyzna do oddziału I-go Widawa i Kopiec przywiązana wynosi tygodniowo 47 dni ręcznych i 26 tłuk w żniwa, danina rocznie 13 kapłonów i 130 sztuk jaj.
Do oddziału 2-go Dąbrowa-Widawska wynosi tygodniowo sprzężajem lub ręczno dni 48, zaś ręcznych dni 90, danina rocznie 8 kapłonów, 24 mendli jaj i w gotowiźnie 96 kopiejek.
Do oddziału 3-go Roguźna pańszczyzny ciągłéj dni 32, ręcznej dni 60 tygodniowo, daniny rocznej 13 1/2 kapłonów oraz 13 1/2 mendli jaj.
Do oddziału 4-go Świerczów pańszczyzny ciągłej dni 12 ręcznej 52 dni tygodniowo i 64 tłuk w żniwa, danina wynosi rocznie 2 kapłony i 2 mendle jaj.
Do oddziału 5-go Chrósty i Zawady pańszczyzna ciągła wynosi dni 36, ręczno dni 102, tłuk w żniwa 12, danina rocznie gotowizną rs. 1 kop. 8, kapłonów 9 i mendli jaj 9.
Oprócz tego włościanie w oddziałach wszystkich powyżej wyrażonych odbywają powinności w protokule zajęcia wyszczególnione, posiadając załogę gruntową tamże wymienioną.
Rozległość oddziału 1. w szczególności miasta Widawy, obejmuje około mórg 1,021 pr. kw. 23; folwarku Kopiec i wsi zarobnéj Ruda, około mórg 571, pr. kw. 208, z tych lasu około mórg 157, pr. kw. 180.
Oddziału 2. to jest folwarku i wsi Dąbrowa Widawska około mórg 1,189, pr. kw. 353, z tych lasu około mórg 115, pr. kw. 260.
Oddziału 3. folwarku i wsi zarobnéj Świerczów około mórg 801 pr. kw: 260, z tych lasu około mórg 398, pr. kw. 240.
Oddziału 4, folwarku i wsi zarobnéj Roguźno około mórg 1,465, pr. kw. 24,z tych lasu około mórg 398 pr. kw. 254.
Oddziału 5. i wsi zarobnéj Zawady, oraz folwarku i wsi zarobnéj Chróstu około mórg 2,203, pr. kw. 370, z tych lasu okołο mórg 636, pr. kw. 38. Prócz tej rozległości pastwiska przy każdym oddziale stosunkowo będące, obejmują rozległości około mórg 592, pr. kw: 275, zaś, wody, piaski i miejsca mniéj użyteczne, obejmują około mórg 1,797, pr. kw. 78. Rozległość więc całych dóbr wynosi około mórg 9,571, pr. kw. 136.
Od strony dóbr Patok, Wielkiej Wsi, oraz Grabno i Siedlce exystują kontrowersa w pastwiskach, łąkach i boru w małej obszerności. W mieście Widawie odbywa się rocznie jarmarków 12.
Bliższy opis szczegółowy tych dóbr znajduje się w zbiorze objaśnień, któren jak równie warunki licytacyi i przedaży w Kancellaryi Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiéj, i u Józefa Miklaszewskiego Patrona przedaż popierającego przejrzane być mogą.
Sprzedaż tych dóbr odbędzie się stosownie do konkurencyi do kupna albo w całości, lub też w pięciu oddziałach wyżej wyrażonych w jakich takowe dobra są wydzierżawione. Protokuł zajęcia wyżéj wspomniony w jednej kopii Maciejowi Staszczykowskiemu ustanowionemu dozorcy w dniu 14 (26) Sierpnia 1842 r., w drugiej kopii Janowi Bakowicz Burmistrzowi miasta Widawy, na ręce Fortunata Gajewskiego Ławnika Kassyera tegoż miasta, w trzeciej Albinowi Grochowalskiemu Wójtowi Gminy Dąbrowa-Widawska, w czwartej zaś Jakóbowi Bojemskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Sieradzkiego w d. 15 (27) Sierpnia 1842 r. wręczony i zostawiony, następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej do księgi wieczystej dnia 26 Lutego (9 Marca) 1844 r. wniesiony, a do księgi zaregestrowań Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej, w d. 10 (22) Marca 1844 r. wpisanym i zaregestrowanym został.
Pierwsze ogłoszenie zbioru objaśnień oraz warunków licytacyi i przedaży na audyencyi Trybunału Kaliskiego w d. 7 (19) Czerwca 1844 r. o godzinie 10-ej z rana nastąpi.
w Kaliszu dnia 11 (23) Marca 1844 r.
F. Salezy Wołowski Pisarz.

Warszawska Gazeta Policyjna 1849 nr 183

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.
W tymże dniu* we wsi Roguźnin pow. Sieradzkim, Maciej Kozieł włościanin lat 50 liczący, pracując przy budowie stajni, skutkiem oberwania się ściany, śmierć poniósł.


* 13 z. m.

Gazeta Rolnicza, Przemysłowa i Handlowa 1856 nr 49

MŁYN o czterech złożeniach z zabudowaniami gospodarczemi i z gruntem morgów 30, we wsi Roguźnie pod Widową w powiecie Sieradzkim jest do sprzedania za rs. 4,500.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 108

(D. N. 2594) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
2. Franciszka Michalskiego, co do prawa sześcioletniej dzierżawy dóbr Rzechta i Drużbin z Ogu Szadkowskiego w dziale III pod N. 7 wykazu tychże dóbr zapisanego, oraz co do współwłasności sum rs. 1125, w dzialе III ad N. 1 wykazu dóbr Roguźno i Ruda z Ogu Sieradzkiego, i rs. 900 w dziale IV pod N. 6 wykazu dobr Wołeń lit, A. B. z Ogu Wartskiego zabezpieczonych.
Ogłasza się postępowanie spadkowe, do regulacyi którego oznaczam termin na d. 10 (22) Listopada 1856 r. w Kancellaryi hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz d. 21 Kwiet. (3 Maja) 1856 r.
Józef Miklaszewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 106

(N. D 1710) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
W dniu 28 Sierpnia (9 Września) 1855 r. w stawie na gruncie wsi Roguźnia gminie Chociusia Ogu Sieradzkim wynalezione zostały zwłoki dziecka płci męzkiej, lat około pięć liczyć mogącego, włosów blond, twarzy okrągłej, oczu niebieskich, ust i nosa zwyczajnych, ubrane w sukienkę wełną przerabianą w paski szare i modre, u której na przodzie był kawałek płótna modrego, rączki na przodzie miało związane na tasiemkę, a na głowie miało torbę płócienną, którą i twarz zakrywała. Z wyprowadzonego śledztwa silne pada podejrzenie o rozmyślne utopienie tego dziecka, na kobietę twarzy ściągłej, tuszy wzrostu i wieku średniego, bez obuwia ubraną w kaftanik w paski czepek biały i chustkę zieloną w kwiaty. Kobieta wspomniana była na kilka dni przed wynalezieniem utopionego dziecka w Roguźmiu wraz z dzieckiem do utopionego podobném, w dniu zaś poprzedzającym jego wynalezienie, była w tejże wsi bez dziecka i utrzymywała, że pochodzi z Konopnicy.
Wzywa przeto każdego, ktoby jakąkolwiek wiadomość o dziecku lub kobiecie podejrzanej o jego utopienie posiadał wiadomość, tę Sądowi tutejszemu niezwłocznie udzielił.
Tyniec d. 19 (31) Marca 1857 r.
Sędzia Prezydujący, Jasiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1859 nr 8

(N. D. 196) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:    
4. Adama Pstrokońskiego właściciela dóbr (…) oraz dóbr Rogoźno w Ogu Sieradzkim leżących, tudzież wierzyciela summy rs. 6825 pod Nr. 4 b i rs. 7500 pod Nr. 4 c. na dobrach Rossoszycy z Okręgu Szadkowskiego w dziale IV. zahypotekowanych, do których przywiązany jest warunek w dziale III. pod Nr. 7 zamieszczony, i
(…) Otworzyły się spadki, do uregulowania których termin na dzień 10 (22) Lipca 1859 r. w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu przed sobą wyznaczam.
Kalisz d. 11 (23) Grudnia 1858 r.
Stanisław Rościszewski. 

Dziennik Powszechny 1863 nr 189

(N. D. 3727) Sąd Poprawczy Kaliski.
W nocy z dnia 4 na 5 Maja r. b. około północy dwaj nieznani porządnie ubrani podróżni wstąpili do młynarza Kazimierza Swiatłowskiego we wsi Rogoznie, gminie Grabno Okręgu Sieradzkim zamieszkałego i wynająwszy od niego wóz z końmi po zapłaceniu przypadającej należności, odjechali do wsi Grabna wraz z dodanym w celu ich odwiezienia parobkiem Piotrem Miśkowiczem. Gdy nazajutrz same konie z wozem, na którym była czapka Miśkowicza do wsi Rogoźna powróciły, przekonano się że w odległości wiorsty drogi ku wsi Grabnu Piotr Miśkowicz na płocie powieszonym został. Ponieważ sprawcy tego czynu dotychczas nie wyśledzeni, wzywa przeto każdego ktoby o nich posiadał wiadomość, aby takową spiesznie Sądowi tutejszemu udzielił. Tyniec pod Kaliszem dnia 31 Lipca 1863 r.
Sędzia Prezydujący, Ruprecht.

Dziennik Warszawski 1865 nr 277

UWIADOMIENIA.
(N. D. 6030) Rząd Gubernialny Warszawski.
W depozycie Kasy Głównej Gubernjalnej znajdują się dowody Komisji Centralnej Likwidacyjnej, a mianowicie:  
e) Za Nr. 2854, dla dominium Rogóźno w Powiecie Sieradzkim, za produkta z rozpisu w r. 1808, na rs. 7 kop. 8 1/2.
Po odbiór których osoby interesowane dotychczas nie zgłosiły się. Ponieważ Rada Administracyjna Postanowieniem swem z dnia 7 (19) Grudnia 1837 roku, Nr. 12812 usuwając wynikające z zalegania znacznej ilości rzeczonych dowodów niedogodności, naznaczyła ostateczny roczny termin, od daty pierwszego ogłoszenia do ich odbioru; w zastosowaniu się przeto do tego polecenia, Rząd Gubernjalny wzywa właścicieli pomienionych dowodów, lub ich spadkobierców, ażeby opatrzeni w legitymację prawam przepisaną, jako to: w świadectwa tożsamości osoby stwierdzające, albo legitymacją spadkową, jeżeli dowody …...... …........*,sami osobiście lub przez umocowane do tego urzędową plenipotencją osoby, wprost do bióra Rządu Gubernjalnego wydziału Skarbowego, albo też za pośrednictwem właściwych Naczelników Powiatowych, w przeciągu najdalej jednego roku, od daty niniejszego obwieszczenia zgłosili się, w razie bowiem przeciwnym, dowody takowe uważane będą za niemające właściciela, i jako takie zniszczone zostaną, a właściciele utracą na zawsze prawo do upomnienia się o jakiekolwiek wynagrodzenie za pretensje, które zniszczonemi dowodami objęte były.
Warszawa d. 17 (29) Września 1865 r.
Z upoważnienia Gubernatora,
Radca Gubernjalny, Strożycki.
Za Naczelnika Kancelarji, Dobrowolski.

*nieczytelne

Dziennik Warszawski 1871 nr 89

N. D. 2580. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na żądanie Mojżesza Landau kupca w mieście Kaliszu zamieszkałego a zamieszkanie prawne da tego interesu u Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału w Kaliszu obrane mającego, od którego te nże Patron stawa i subhastacją dóbr Roguzno w poszukiwaniu sumy rs. 1,650 z procentem od d. 18 (30) Czerwca 1870 r. należnej popiera, protokółem Komornika Trybunału Franciszku Roweckiego w dniu 17 Lutego (1 Marca) 1871 r. sporządzonym, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenia:
DOBRA ZIEMSKIE
Roguźno składające się z wsi i folwarku Roguzno, z wsią Ruda i pustkowia Rożny z wszelkiemi zabudowaniami dworskiemi, z wyłączeniem gruntów zabudowań na własność włościan przeszłych zresztą z wszelkiemi dochodami i użytkami, rolami, pastwiskami, wodami i lasami z tem co ich całość stanowi i jak się znajdują. Dobra te graniczą na wschód słońca z dobrami Potoki, na południe z dobrami Zawady, na zachód z osadą Widawa na północ z dobrami Grabno i Sielce, odległe od miasta Sieradza wiorst 26, Łasku 21, Zduńskiej-Woli 14, Szczercowa osady 12, Widawy osady 2, należą do parafji Widawa i Restorzew gminy Chociw okręgu Sieradzkiego powiatu Łaskiego gubernji Petrokowskiej których poprzednio byli właścicielami Wolf Anzelm Karo i Wolf Levi lecz ten ostatni swoją połowę odstąpił Wolfowi Anzelmowi Karo i ten obecnie jest właścicielem całych dóbr, w nich mieszka jako właściciel i w jego znajduje się posiadaniu. Granice ze wszech stron są jawne, a mianowicie kopcami miedzami i wodociekami opatrzone jest tylko mały kontrowers w boru od strony dóbr Potok około mórg 11, całe dobra mają przybliżonym sposobem włók 66, mórg 10 prętów 250 na miarę nowopolską czyli dziesiatyn 1005 na miarę ruską, grunta należą do klasy II, III, IV i V. Znajdują się zabudowania dworskie jak i inwentarze szczegółowo w akcie zajęcia opisane, karczmarz Kazimierz Jasiński płaci rocznie czynszu rs. 90 zaś młynarz Franciszek Szpakowski płaci czynszu rocznie rs. 22 kop. 50. Podatki do kasy powiatu w Łodzi opłacają się rocznie rs. 36 1/2.
Więcej szczegółowy opis dóbr Roguźna pod względem klasyfikacji gruntów stanu zabudowań i innych szczegułów znajduje się w protokóle zajęcia u popierającego sprzedaż Patrona Modrzejewskiego gdzie również jak i u Pisarza Trybunału zbiór objaśnień i warunków, każdego czasu przejrzeć można.
Protokół zajęcia doręczony jest w kopjach Pisarzowi Sądu Pokoju w Sieradzu Władysławowi Porczyńskiemu w dniu 16 (28) Marca 1871 r. na ręce Sałeckiego Podpisarza i Wójtowi gminy Chociw do których dobra Roguzno należą Wincentemu Sanowskiemu d. 19 (31) Marca t. r. do rąk własnych następnie do księgi wieczystej dóbr ząjętych w Kancelarji Ziemiańskiej dnia 1 (13) Kwietnia roku bieżącego wniesiony i wpisany do księgi zaaresztowań w biórze Pisarza Trybunału utrzymywanej dnia 15 (27) Kwietnia t. r. wpisany i zaregestrowany został. Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w lmiejscu zwykłych posiedzeń w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina stojącym. Pierwsze ogłoszenie warunków licytacji i sprzedaży na audjencji Trybunału w 25 Maja (6 Czerwca) 1871 r... o godzinie 10 z rana nastąpi.
Kalisz d. 15 (27) Kwietnia 1871 r.
Asesor Kolegialny, J. Migórski.

Dziennik Warszawski 1872 nr 108

DZIAŁ WEWNĘTRZNY
Wiadomości krajowe.
Wypadki w kraju tutejszym za pierwszą połowę marca 1872 roku.
W gub. petrokowskiej, powiecie łaskim, we wsi Roguźno, spaliła się stodoła właściciela dóbr Karo, ubezpieczona na 600 rs.
_________________________________________________________________________________

Tydzień Piotrkowski 1881 nr. 4
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Tydzień Piotrkowski 1884 nr. 14
_________________________________________________________________________________


Dziennik Łódzki 1891 nr. 108

Z powiatu łaskiego. W drugiej połowie zeszłego miesiąca w powiecie łaskim spaliły się następujące nieruchomości:
We wsi Rogóźno, gm. Chociw, dom drewniany Adolfa Hofmana, ubezpieczony na rs. 200. 


Tydzień Piotrkowski 1892 nr. 16


Kurjer Warszawski 1892 nr 146

Sprzedaże majątków.
Korespondent nasz z Piotrkowa pisze pod d. 24-ym b. m.:
„Na odbywających się obecnie sprzedażach drugich przez Towarzystwo kredytowe ziemskie następujące dobra oddziału gubernji piotrkowskiej zostały sprzedane przez licytacje publiczne w kancelarjach rejentów hypotecznych:
(…) d. 23-go b. m. maj. Rogóźno-Ruda, pow. łaskiego, własność Janiszewskich, przestrzeni około 70 włók, nabył za rs. 25,060 p. Franciszek Szmidecki; (…)

Tydzień Piotrkowski 1896 nr. 40


Kurjer Warszawski ( z dodatkiem porannym) 1896 nr 279

+ Wypowiedzenie pożyczki.
W tych czasach zdarzył się rzadki w dziejach Towarzystwa kredytowego ziemskiego wypadek.
Oto na przedstawienie dyrekcji szczegółowej piotrkowskiej, z powodu zamierzonego zniszczenia lasu i zupełnego w tym celu rozparcelowywania dóbr Rogoźno-Ruda w pow. łaskim, władze wyższe Towarzystwa kredytowego ziemskiego zażądały od właściciela tych dóbr zwrotu udzielonej na nie pożyczki.
W razie niezastosowania się właściciela dóbr Rogoźno-Ruda do tej decyzji, dobra zostaną sprzedane w drodze licytacji publicznej.
Donosi o tem Tydzień.  

Gazeta Świąteczna 1919 nr 1995

Pożar. Ze wsi Rogóźna pod Widawą w powiecie łaskim piszą do nas: Dnia 21-go marca niewiadomo z jakiej przyczyny wybuchł tu straszny pożar i rozszerzył się tak szybko, że w kilkanaście minut pochłonął 15 zagród. — Niema prawie roku, żeby naszej wioski ogień nie nawiedził, a jednakowoż gospodarze nie myślą o tem, żeby mieć sikawkę, która jest we wsi tak wielce pożądana. Gdybyśmy mieli choć jedną sikawkę, to napewno nie byłoby tylu szkód i nieszczęścia; woda jest, jak to mówią, pod nosem, bo tuż koło domów przepływa spora rzeka; niestety! gospodarze żałują po kilka groszy na sikawkę, to też tracą tysiące. Napewno byłaby spłonęła cała wieś, gdyż był silny wiatr, ale, dzięki Bogu, przybyły straże ogniowe z Widawy, Sędziejewic, Rembieszowa i Zawad i ugasiły pożar, za co należy im się serdeczne „Bóg zapłać”. S. Dobros.


Gazeta Świąteczna 1919 nr 2027

Z pod Widawy, w powiecie łaskim piszą do nas: Pożary w naszej okolicy szerzą się w sposób zastraszający. Zaledwie zdołano sprzątnąć żyto z pola i wszyscy cieszyli się z tegorocznych zbiorów, aż dnia 8 sierpnia wybuchł pożar we wsi Zawadach i zagrażał połowie wsi. Jednakże dzięki usilnej i wytrwałej pracy tamtejszej straży ogniowej i innych, z sąsiednich wsi, zdołano pożar powstrzymać, chociaż zaledwie 5 łokci od palącej się stodoły ze zbożem stał stóg żyta. Spaliły się 4 domy, 4 stodoły ze zbożem i 2 obory. Dnia 19 września pożar nawiedził wieś Grabowie. Pożar ogarnął stodoły pełne zboża. Spłonęły 4 zagrody gospodarskie; oprócz budynków ogień pochłonął 2 świnie, wszystkie sprzęty i narzędzia rolnicze. W gaszeniu pożaru brało udział siedem straży ogniowych ochotniczych z okolicy. Dnia 28 września pożar nawiedził już powtórnie w tym roku wieś Rogoźno; spaliło się, 6 budynków, świnia i wszystkie narzędzia rolnicze. W gaszeniu pożaru brały udział cztery straże ogniowe. Zaledwie minęły dwa dnie, aż tu d. 1 października pali się we wsi Chociwiu. Poszła z dymem stodoła dworska ze zbożem, wartem zgórą 40 tysięcy rubli. Czynne były przy gaszeniu pożaru dwie straże. Straty, zarządzone przez te pożary, wynoszą przeszło 100 tysięcy rubli. Straży ogniowych ochotniczych jest w okolicy kilka. Straż w Zawadach, założona w roku 1917, dotychczas nie miała własnej sikawki; dopiero po ostatnich pożarach uchwalono na wiecu gromadzkim w Zawadach dobrowolną składkę na kupno sikawki po 1 rublu od morga ziemi ornej. Dodawszy do tego dochód z przedstawień teatralnych i loterji fantowej, straż kupiła sikawkę. Czytelnik A. W.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1923 nr 49

Zawiadomienie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie zawiadamia wierzycieli sum hipotecznych, oraz osoby, mające ujawnione swe prawa w dziale III wykazu hipotecznego dóbr ziemskich: Dobra, cześć lit. A. B. C. D., Rogóźno, położonych w powiecie Łaskim, Jedlno, Przerąb, Struża w powiecie Radomskowskim, Napruszewo, Wilczyno-Podole i Wilczyno-Kopiec w powiecie Słupeckim, Głuchów w powiecie Tureckim, Gosławice w powiecie Konińskim, osada młynarska Ruta w powiecie Łódzkim, Dzierlin część lit. A. B., Dzierlin A. B., kolonja Dzierlin, Osmolin Dzierliński, folwark Wincentowo, Łąki Kazimierzowskie i osada Byk w powiecie Sieradzkim, że w dniu 5 stycznia 1924 roku o godzinie 9 rano na posiedzeniu Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie (w lokalu tejże komisji ulica Bykowska Nr. 77) rozpoznawane będą sprawy przymusowej likwidacji serwitutów, obciążających majątki Dzierlin część lit A. B., Dzierlin A. B., kol. Dzierlin, Osmolin Dzierliński, folwark Wincentowo, Łąki Kazimierzowskie, osada Byk, Gosławice, Wilczyno-Podole, Wilczyno-Kopiec, Rogóźno, Przerąb, Napruszewo, Głuchów i Struża oraz sprawy dobrowolnej likwidacji serwitutów, obciążających majątki: Jedlno, osada młynarska Ruta i Dobra część lit A. B. C. D.
Wymienione osoby o ile życzą sobie brać udział w akcji likwidacji łącznie ze stronami, winny zawiadomić Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie o miejscu zamieszkania, oraz stawić się na posiedzenie Komisji Ziemskiej.
Piotrków, dnia 14 grudnia 1923 r.
Prezes (—) Podpis.

Przegląd Leśniczy 1926 marzec

Spis wszystkich lasów prywatnych, komunalnych, kościeln. i fundacyjnych w województwie Śląskiem, Poznańskiem, Pomorskiem i Łódzkiem o powierzchni ponad 50 ha według stanu z 1924 r. Zestawił W. Przybylski.
196. Nazwa majątku leśnego: Rogoźno, powiat Łask. Właściciel: Bolesław Jaroszewski. Obszar ha: 57, 12.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 9

WYKAZ STOWARZYSZEŃ I ZWIĄZKÓW
zarejestrowanych przez Wojewodę Łódzkiego.
L. p. 2080 d. 7.1. 1929 r. L. II Zw. 104 Tow. Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźnie, pow. łaskiego.


Echo Tureckie 1929 nr 14

LEON KRUSZYŃSKI
Z wycieczki po Województwie Łódzkiem
ciąg dalszy
Widawa.
Osada nad rzeką Niecieczą, gm. Dąbro­wa, o 28 kilom. od Łasku odległa. Wieś dawna siedziba rodu Wężyków, przez nich, w końcu XIV wieku na miasto zamienione. Wojny i pożary zniszczyły miasto. Kościół
parafjalny murowany stanął w r.1446. Drugi Kościół bernardynów zbudował wraz z klasztorem w r.1638 Wojciech Wężyk. Obecnie osada liczy 3 tyś. mieszkańców.
Na cmentarzu stoi starożytna kaplica św. Rocha z obrazem cudownym tego świętego. Na cmentarzu stoi pomnik Józefa Zaremby był. landrata pow. sieradzkiego, radcy wo­jewództwa Kaliskiego zmarłego 1820 r. uro­dzonego w 1776 roku życie w tej połowie powiatu odcina się bardzo martwotą swoją od dzielnic fabrycznych Pabjanic, Łodzi, Zgierza, Konstantynowa rażącem przejściem do ciszy zakątka rolniczego.
Jadąc traktem od Widawy do Zelowa, w lesie pod Rogoźnem, jest cmentarz wojenny po bitwach tu stoczonych w 1914 r. Ja­dąc traktem od Widawy do Łasku pod Grabnem cmentarz z r. 1914. Tu 2 dni trwał bój Niemców z Rosjanami. Wieś Ruda ca­ła była spalona, ludzie pouciekali do Wi­dawy i Rogoźna. Rosjanie w Resztarzewie 5 klm od lasu, a Niemcy z 30 armatami pod Zborowem -Rosjanie zabrali armaty.


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 70

Komornik sądu powiatowego w Łodzi, XVII rewiru, Alojzy Gał­czyński, urzędujący w m. Łodzi, przy ulicy Mielczarskiego Nr. 14, obwieszcza, że w dniu 3 grudnia 1930 roku, od godziny 10 rano, odbędzie się w sali posiedzeń sądu okręgowego w Łodzi przy Placu Dąbrowskiego 5, na żądanie Skarbu Państwa sprzedaż z publicznej licytacji nieruchomego majątku położonego we wsi Rogoźno, gm. Chociw, powiatu łaskiego, woj. łódzkiego, stanowiącego własność Jakuba Lutra.
Nieruchomość ta składa się z osady włościańskiej, zapisanej w ta­beli likw. Nr. 18 o powierzchni 10 morg. ziemi w 10 działkach, oraz następujących budynków, szczegółowo wymienionych w opisie z dnia 20 maja 1930 roku: 1) domu mieszkalnego, murowanego, parterowego i 2) stodoły drewnianej z przybudowaną szopą drewnianą.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, zostanie sprzedana w całości na pokrycie należności Skarbu Państwa w kwocie 1.183 zł. 24 gr., nie posiada księgi hipotecznej oraz obciążona jest zaległemi podatkami gminnemi w kwocie 47 zł. 98 gr.
Sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej 18.000 zł., a zamierzający wziąć udział w licytacji obowiązany jest złożyć wadjum w kwocie 1.800 zł.

Akta sprawy licytacyjnej mogą być przejrzane w kancelarji II wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Chociw dzieli się na gromady:
13. Rogoźno, obejmującą: wieś Rogoźno, folwark Rogoźno, papiernia Rogoźno, osadę tartak Rogoźno.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak

Wojewoda.
_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1934 grudzień
_________________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 33

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Łodzi, sekcja ziemska, niniejszem obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się po­stępowania spadkowe:
11) Ludwiku Banaszkiewiczu, zmarłym w dn. 4 kwietnia 1934 ro­ku w kol. Rogoźno, właścicielu niepodzielnej połowy działek Nr. Nr. 21, 31, 53, pod Nr. 18 działu II wykazu dóbr Rogoźno, rep. 153, pow. łaskie­go, zaintabulowanych;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyznaczo­ny został na dzień 31 października 1935 roku w tutejszym wydziale hi­potecznym.
We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winne zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 104

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Łodzi, sekcja ziemska, niniejszem obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
13) Ignacym Matyjasie, zmarłym dnia 1 lipca 1931 r., właścicielu 1/2 reszty 12 h. 508 mtr. kw. gruntu, uregulowanego w księdze Rogoźno Ruda, pow. łaskiego;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 5 kwietnia 1936 roku w: tutejszym wydziale hi­potecznym.
We wskazanym terminie osoby interesowane osobiście lub przez pełnomocników winne zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1936 nr 14

OGŁOSZENIE STAROSTWA POWIATOWEGO ŁASKIEGO
z dnia 12 czerwca 1936 r. Nr. RR. IV-2/41
o wdrożeniu postępowania scaleniowego we wsi Rogoźno.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635), podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 18 maja 1936 r. uprawomocniło się orzeczenie Starosty Powiatowego Łaskiego z dnia
30 września 1933 r., dotyczące wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi Rogoźno, położonej w gminie Chociw, powiecie łaskim.
Za Starostę Powiatowego:
(—) T. Bielski
Komisarz Ziemski.

Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 42

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Łodzi, sekcja ziemska, ni­niejszem obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się po­stępowania spadkowe:
11) Rochu Słowińskim, zmarłym w dn. 25 listopada 1935 r., właści­cielu działek Nr. 27, 28 i 26-a, o powierzchni 2 mórg 22 pręty i 2850 metr. kw. gruntu uregulowanych w księdze Dobra Rogoźno i Ruda, pow. ła­skiego, rep. Nr. 153;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 28 listopada 1936 roku w tutejszym wydziale hi­potecznym.

We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji. Nr. 219/36.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 98

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi, Sekcja III Ziem­ska niniejszym obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
14) Ignacym Dębskim, zmarłym w Łodzi w dniu 29 sierpnia 1927 r., właścicielu niepodzielnej połowy działek gruntu nr nr 8, 39 i 64, o łącz­nej powierzchni 6 ha 7949 m kw, uregulowanych w dziale II pod nr 8 wykazu dóbr Rogoźno i Ruda, pow. łaskiego, rep. hip. nr 153;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 12 czerwca 1939 roku w tutejszym Wydziale Hi­potecznym.

We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji. 1235/38.

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 13

Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim w Łasku obwieszcza, że na dzień 16 maja 1939 r., na godz. 10 rano wyznaczony został termin pier­wiastkowych regulacyj hipotek dla:
1) gruntów państwowych linii kolejowej Herby-Nowe — Gdynia, nabytych i wywłaszczo­nych na rzecz Skarbu Państwa przez Francu­sko-Polskie Towarzystwo Kolejowe w Bydgo­szczy u poszczególnych właścicieli w obrębie po­wiatu łaskiego, a mianowicie we wsiach: Zalasy — 1 ha 9313 m kw, Rusiec — 4 ha 5539 m kw, Żary — 4353 m kw, Dąbrowa Rusiecka — 2 ha 6251 m kw, Dębina — 2 ha 2100 m kw, Lucjanów — 1 ha 2510 m kw, Wincentów — 3457 m kw, Sewerynów — 4557 m kw, Klęcz — 1 ha 3681 m kw, Chociw — 1 ha 1864 m kw, Ruda (wysiedle Pająk) — 1 ha 3007 m kw, Ruda — 4 ha 8459 m kw, Rogoźno — 4 ha 6424 m kw, Siedlce — 4 ha 2117 m kw, Osiny — 1 ha 4435 m kw, Kozuby Stare — 4 ha 0821 m kw, Sędziejowice — 8 ha 3523 m kw, Lichawa — 6 ha 1612 m kw, Kustrzyce — 4960 m kw, Do­bra — 2 ha 6636 m kw, Marzenin — 3 ha 1218 m kw;
Osoby interesowane winny zgłosić się w oznaczonym terminie z prawami swoimi, pod skutkami prekluzji. 32/39.

Dziennik Łódzki 1951 nr 224 

"Plon niesiemy plon
w nasz ludowy dom."
Dożynki w gminie Chociw
Zielona polana lasku widawskiego dawno już nie gościła tak wielu osób. Przybywali pieszo, wozami, starsi i dzieci. Cała prawie gmina Chociw. Po okresie wytężonej pracy żniwnej nadeszło ich święto — dożynki.
Jest godzina 4-ta. Słońce chyli się powoli ku zachodowi. Po upalnym dniu zrobiło się nieco chłodniej. W szmer głosów skupionych na polanie ludzi wdzierają się nagle dźwięki muzyki. Idzie pochód.
Na polanę wkracza orkiestra a za nią grupa dziewcząt z gromady Zawada. Pierwsza z nich niesie olbrzymi wieniec pięknie przybrany wstęgami. Złocą się duże kłosy żyta i gęste kiście prosa. Za tą grupą idzie następna, dziewcząt z koła ZMP gromady Rogoźno. Dalej nadchodzą dziewczęta z gromad Restarzew i Grabówia. Wszystkie niosą duże, barwne wieńce.
Za stołem na środku polany zasiądą za chwilę „ojcowie". Im to młodzież będzie niebawem składać wieńce. Prezes Gminnej Spółdzielni Samopomocy Chłopskiej zaprasza do stołu przodowników wiejskich — Józefa Kowalczyka — sołtysa gromady Grabówia, Janinę Cichocką, Antoniego Chojnackiego i jeszcze kilku innych. Przemawia przewodniczący GRN w Chociwiu Irzykowski. Mówi o olbrzymich przemianach wsi polskiej, o wzroście dobrobytu pracującego chłopstwa, o oświacie i zlikwidowaniu analfabetyzmu.
— Nigdy jeszcze w historii Polski — mówi — żaden rząd nie troszczył się o poprawę bytu chłopstwa tak jak to czyni nasz rząd ludowy. Wielu synów chłopskich pełni dziś odpowiedzialne funkcje w aparacie państwowym. Wielu z nich jest już oficerami odrodzonego Wojska Polskiego.

Wzniesione na zakończenie przemówienia okrzyki na cześć Józefa Stalina i Prezydenta RP Bolesława Bieruta zostają entuzjastycznie podchwycone przez zebranych. Po przemówieniu powitalnym przedstawiciela ekipy łączności miasta ze wsią z ZPB im. Szymańskiego w Łodzi następuje złożenie wieńców.
Z barwnej grupy dziewcząt z różnych gromad wysuwa się zespół z gromady Zawada. Idą wolno, krok za krokiem, śpiewając pieśni dożynkowe. „Ojcami" którzy mają otrzymać od nich wieńce są Antoni Kowalski i B. Kaczmarkowa, aktywiści wiejscy z Zawady. Prawdziwe wzruszenie maluje się na ich twarzach. Dziewczęta zbliżając się do stołu śpiewają:
Prowadzimy plon z pola w ojców dom. Kochani ojcowie miejcie o to troski
by głodu nie znały ni miasta ni wioski."
Podczas gdy jedna z dziewcząt przekazuje wzruszonym „ojcom" pięknie uwity wieniec reszta śpiewa dalej: „Plon niesiemy plon w nasz ludowy dom. Aby dobrze plonowało po sto korcy z morgi dało ojcu naszemu". Śpiewając odchodzą żegnane rzęsistymi oklaskami. Teraz ukazują się z kolei dziewczęta z Grabówia. Od nich otrzymują wieniec Józef Kowalczyk, sołtys gromady i Janina Cichocka, oboje przodownicy wiejscy.
Długo trwa uroczystość. Śpiew przeplatają deklamacje. Z każdego słowa bije radość z udanych plonów i pewność, że następne dożynki będą jeszcze weselsze, w coraz bardziej wzrastającym dobrobycie polskiej wsi. NACZELNYMI PRZECIEŻ HASŁAMI TEGOROCZNYCH DOŻYNEK SĄ: DALSZE ZWIĘKSZENIE PRODUKCJI ROLNEJ, ZACIEŚNIENIE SOJUSZU ROBOTNICZO-CHŁOPSKIEGO I WALKA O TRWAŁY, NIENARUSZALNY POKÓJ.
Na zakończenie uroczystości odbywa się zabawa. Tańczą wszyscy. Robotnicy ZPB im. Szymańskiego i WSM z Łodzi zmieszani z ludnością wiejską, dzielą ich radość z dobrze spełnionej pracy.
Podczas gdy tu trwa zabawa w sąsiedniej gminie Szczerców dobiega końca podobna uroczystość. Tam róymież mło dzież wręczyła wieńce czołowym aktywistom wiejskim — Feliksowi Bogusławskiemu z Bednarza, Leonowi Koserowi z Broszencina i innym. Dziesięć bogato ustrojonych wieńców zdobiło pokryty czerwonym suknem stół.
Do późnego wieczora w gminach Widawa, Wigiełzów, Zapolice i wielu innych rozbrzmiewały dźwięki muzyki. Podobne uroczystości odbyły się w niedzielę oprócz pow. łaskiego m. in. w powiatach sieradzkim, brzezińskim i łęczyckim.
PIĘKNEJ, STAROPOLSKIEJ TRADYCJI STAŁO SIĘ ZADOŚĆ. JEDEN TYLKO ZASADNICZY SZCZEGÓŁ ROŻNI JĄ OD DAWNYCH OBCHODÓW.
WIEŃCE DOŻYNKOWE OTRZYMUJE TERAZ NIE DZIEDZIC NA WŁÓKACH, ALE NAJLEPSI Z CHŁOPÓW.
ONI ZBIERALI I IM SIĘ NALEŻY PODZIĘKOWANIE.
Z. J. Koz.

Dziennik Łódzki 1962 nr 80


W miejscowościach Rogoźno, Górki Grabińskie, Kalinowa (pow. Łask), rzeka Widawka wystąpiła z brzegów i zalała niżej położone domy.


Dziennik Łódzki 1963 nr 63 

W woj. łódzkim ogłoszono ALARM POWODZIOWY
Na skutek postępującego ocieplenia stan wód w rzekach woj. łódzkiego zbliża się powoli do punktu kulminacyjnego. Wczoraj, w związku z dalszym przyborem wód do stanu alarmowego na większych rzekach woj. łódzkiego — Warcie, Pilicy i górnej Bzurze, Woj. Komitet Przeciwpowodziowy ogłosił alarm powodziowy dla dalszych powiatów. Tak więc wczoraj wieczorem alarmem powodziowym nie były w woj. łódzkim objęte tylko 4 północne powiaty: kutnowski, łowicki, skierniewicki i brzeziński.


Przy wszystkich zagrożonych obiektach, czuwają nieustannie przedstawiciele komitetów przeciwpowodziowych oraz oddziały wojskowe. Wczoraj żołnierze przeprowadzili dokładny patrol samolotowy wzdłuż całego koryta Warty w granicach woj. łódzkiego, W południowych odcinkach — od Działoszyna do miejscowości Garnek, rzeka uwolniła się już z lodu i wody spokojnie spływają. Na odcinku północnym rzeki, w kierunku Rychłocic, Burzenina, Osjakowa i Sieradza, Warta-wciąż jeszcze stoi skuta lodem. W tym rejonie ruszenie grubej, dochodzącej do 90 cm pokrywy lodowej, może stać się w najbliższych dniach bardzo kłopotliwe. M. Kr.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza