-->

niedziela, 12 maja 2013

Rakowice

Zajączkowski: 
Rakowice -pow. sieradzki 1) 1386 T. Sir. I f. I; Hube, Zbiór Sier. 12: Raccowicze, Rekouice - Dobrochna de R., domina Dobroszcza de R. 2) 1393 Hube, Zbiór Sier. 80, 87; T. Sir. I f. 52: Racouicz, Raccovicz Grzinca de R., Bartholomeus et Grzinka de R., Stanislawa de R. uxor Janconis. 3) 1394 T. Sir. I f. 56: Raccouicz - Grzimka de R. 4) 1398 Potk., ZH 2: Rakowicze- Wirzchosław z R. przeciw Świętosławowi de ibidem. 5) 1399 Potk., ZH 4; T. Sir. II f. 116: Rakowicze, Racouicze - Jacobus de R., Bartholomeus de R., Grzimka de R.
6) XVI w. Ł. I, 429, 431: Rakovicze duplex, Rakovicze utraque - villa, par. Sieradz, dek. warcki, arch. uniejowski. 7) 1511-1518 P. 177: Rakowice - par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1535 P. 314: Rakowicze - jw. 1553-1576 P. 214: Rakowicze minus - jw. 8) XIXw. SG IX, 513: Rakowice - wś i folw., par. jw., gm. Wróblew, pow. jw. 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Rakowice, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 22 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Rakowice, parafia sieradz, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: 2 części, pierwsza Madalinski, druga Kowalski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Rakowice, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Sieradz, własność prywatna. Ilość domów 12, ludność 100, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:  
Rakowice, wś i fol., pow. sieradzki, gm. Wróblew, par. Sieradz, odl. od Sieradza 7 w.; mają 18 dm., 123 mk. W 1855 r. fol. R. rozl. mr. 439: gr. or. i ogr. mr. 388, łąk mr. 31, past. mr. 3, nieuż. mr. 17; bud. mur. 2, z drzewa 10; płodozmian 13-polowy; pokłady torfu. Wś R. os. 54, z gr. mr. 101. W XVI w. R. duplex, płaciły z łanów folwar. dziesięcinę plebanowi w Sieradzu (Łaski, L. B., I, 431). Według reg. pob. pow. sieradzkiego wś R. minus, w par. Sieradz, miała w 1553 r. 1 łanu a w 1576 r. 21 łanu (Pawiński, Wielkop., II, 214).

Spis 1925:
Rakowice, wś, pow. sieradzki, gm. Wróblew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 55. Ludność ogółem: 307. Mężczyzn 148, kobiet 159. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 307. Podało narodowość: polską 307.

Wikipedia:
Rakowice-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Wróblew. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
RAKOWICE par. Wróblew, p. sieradzki, W 1870 Ksawery z Kobierzyckich Zygmuntowej Rudnickiej, 16 włók i 15 mg, ogród owocowy i warzywny 1 włóka. Drzew 106, dzikich 86, krzewów 56. Dwór o 3 kominach, 6 pokojach, 2 sieniach, kuchni. Z drzewa i cegły pod gontami, studnia z pompą. Obora, stajnie, chlewy pod 68 jednym dachem, obora , spichrz, karczma, kuźnia, gołębnik na słupie. Wystawione na licytację. W 1912 r. wieś i kolonia po byłym folwarku jest własnością uwłaszczonych włościan i spółki bankowej. (Sulkowski 1870 k.636, SGKP t.9, s.513, PGkal.)

1992 r.

Warszawska Gazeta Policyjna 1847 nr 140

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.
W następujących miejscach królestwa były pożary, w skutku których spaliły się:
We wsi Rakowicach, pow. Sieradzkim, dwór i dom folwarczny drewniane gontami kryte, w dyrekcji na niewiadomą sumę ubezpieczone. Pożar wynikł w skutku pęknięcia komina.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1860 nr 18

(N. D. 190) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
2. Ajzyka Monitz wierzyciela summy złp. 4480 albo rs. 672 na dobrach Rakowice z Ogu Sieradzkiego w dziale IV. wykazu pod N. 10 ubezpieczonej (…) otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznaczam termin przed sobą na dzień 24 Kwietnia (6 Maja) 1860 r. w Kancellaryi hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz d. 1 (13) Października 1859 r.
Emiljan Ordon.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 49

(N. D. 1059) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci Dyonizego Bilczyńskiego właściciela summ na rozmaitych dobrach w dz. IV. zahypotekowanych, a mianowicie:
1. Rakowicach z Ogu Sieradzkiego pod N. 6 rs. 3660 pod N. 8 rs. 600, (...)
(...) otworzył się spadek, do regulacyi którego wyznacza się termin na dz. 23 Maja (4 Czerwca) 1861 r. w Kancellaryi hypotecznej.
Kalisz d. 11 (23) Listopada 1860 r.
Jan Niwiński.

Dziennik Warszawski 1866 nr 225

(N. D. 6134). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Zawiadamia wierzycieli hypotecznych, niemających prawnie obranego zamieszkania, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności lub ostrzeżenia są umieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra te, jako zalegające w opłatach rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych wystawiona są na pierwszą przymusową przedaż przez licytacje publiczną w mieście Kaliszu w gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym w kancelarji rejenta wyznaczonego, lub jego zastępcy odbyć się mającą a w szczególności co do dóbr:
16. Rakowice z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Ogu Sieradzkim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu należnych w sumie rs. 486 kop. 51, iż przedaż odbywać się będzie przed Rejentem Łopuskim dnia 12 (24) Maja 1867 r., że vadjum do licytacji oznaczone zostało na rs. 1,800 że licytacja rozpocznie się od sumy rs. 7,203, wreszcie że zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z imion nazwisk i pobytu SS-rów niegdy Mikołaja Wężyka z powodu wierzytelności zabezpieczonych na rzecz jego w Dziale IV pod Nr. 14, 16 i 17 wykazu hypotecznego dóbr powołanych.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 ej z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym przedaż odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Vadium do licytacji złożyć się mające powinno być w gotowiźnie lub listach zastawnych w właściwemi kuponami.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku konkurentów, druga i ostatnia sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 postanowienia Rady Administracyjnej z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r).
Kalisz, dnia 14 (26) Września 1866 roku.
za Prezesa, Kęszycki.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1868 nr 172

N. D. 5122. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
6. Szymona Amowicza co do sum na rozmaitych dobrach w dziale IV, mianowicie: d. rsr. 1,125 na dobrach Wróblew z Powiatu Turekskiego i Rakowice z Powiatu Sieradzkiego; (…) otworzyły się spadki, do regulacji których, wyznacza się termin na dzień 14 (26) Lutego 1869 r. w Kancelarji Hypotecznej.  
Kalisz d. 1 (13) Sierpnia 1868 r.
Teofil Józef Kowalski.

Dziennik Warszawski 1869 nr 212

N. D. 6857 Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych a głównie, wierzycieli hypotecznych, nie mających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach, na których ich wierzytelności prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe, jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą, przymusową przedaż przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w gmachu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym w Kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:  
24. Rakowice z wszystkiemi przynależytościami, lecz z wyłączeniem uwłaszczonych gruntów włościańskich w Okręgu Sieradzkim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu należnych rs. 644 kop. 95 1/2, sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Teofilem Józefem Kowalskim d. 5 (17) Marca 1870 r. Vadium do licytacji oznaczone zostało na rs. 1,200, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 7,200.
Zawiadomienie to ogłasza się dla 1° niewiadomych z imion nazwisk i pobytu SS-ów Mikołaja Wężyka, 2° współsukcesorów po Szymonie Amowiczu z imion i nazwisk niewyszczególnionych i z pobytu niewiadomych, 3° niewiadomej z pobytu Anieli z Milewskich Bilczyńskiej, wierzycieli hypotecznych dóbr Rakowice.  
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające, winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może listami zastawnemi lub likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biórze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie nie dojścia do skutku powyższej przedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń, w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Kalisz d. 25 Sierpnia (6 Września) 1869 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1870 nr 125

N. D. 4579. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Odpowiednio do art. 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Franciszki z Sztolcembergów Amowiczowej po Szymonie Amowiczu pozostałej wdowy w imieniu własnem, oraz jako nabywczyni sched od SS-rów Szymona Amowicza, z własnych funduszów utrzymującej się, w mieście Kaliszu zamieszkałej i Józefy z Witońskich Woźniakowskiej, Piotra Woźniakowskiego przy asystencji i za upoważnieniem tegoż męża i Kuratora czyniącej, czyli obojga małżonków Woźniakowskich młynarzy w osadzie Kurze Brody do dóbr Iwanowice należącej, zamieszkałych, również jako pozbywczyni praw swoich powyższej Franciszce Amowiczowej w poszukiwaniu dla tejże sumy rs. 1,125, z procentami zaległemi i bieżącemi jakie się okażą; oraz na żądanie ks. Franciszka Zielińskiego, z własnych funduszów utrzymującego się, także w mieście gubernialnem Kaliszu zamieszkałego, w poszukiwaniu sumy rs. 750, również z procentami zaległemi i bieżącemi, o ile te są należne, wszystkich jak wyżej zamieszkanie prawne obrane mających u Adama Chodyńskiego Patrona przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu od których tenże Patron staje i sprzedaż obecną popiera naprzeciwko debentce Ksawerze z Kobierzyckich Rudnickiej, Zygmunta Rudnickiego żonie, protokółem Komornika przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu, Franciszka Roweckiego w d. 19(31) Stycznia 1870 r. rozpoczętym, a w d. 20 Stycznia (1 Lutego) t. r. ukończonym, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymusowego wywłaszczenia
DOBRA ZIEMSKIE
Rakowice, składające się z wsi i folwarku Rakowice, z wszelkiemi zabudoweniami dworskiemi, gruntami obsianemi i obsiać się mającymi, łąkami, pastwiskami, propinacją, rybołówstem, polowaniem, czynszami z wyłączeniem inwentarzy żywych i martwych, jakie się na gruncie dóbr tych znajdują, jako stanowiących własność dzierżawcy; oraz z wyłączeniem gruntów i zabudowań włościańskich i tego wszystkiego, co w moc Najwyższych Ukazów na ich własność przeszło.
Dobra te graniczą: na wschód słońca z dobrami Smardzewem, na południe z dobrami Chzrłupią wielką, na zachód słońca z dobrami Mantyki, na północ z dobrami Wróblew: położone są w okręgu i powiecie Sieradzkim, gubernji Kaliszskiej, należą do gminy i parafji Wróblew. Odległe są od miast najbliższych: od powiatowego i okręgowego Sieradza wiorst 9, od miasta gubernjalnego Kalisza wiorst 40, od miasta okręgowego Warty wiorst 13, od b. miasta a obecnie osady Złoczewa wiorst 20, od Błaszek wiorst 12.
Właścicielką tych dóbr jest Ksawera z Kobierzyckich Rudnicka, Zygmunta Rudnickiego żona w mieście Kaliszu mieszkająca i mająca obrane zamieszkanie prawne: w posiadaniu zaś dzierżawnem takowych dóbr pozostaje Karol Dehnel mający kontrakt na lat 6, poczynając od d. 12 (24) Czerwca 1868 r., płaci on rocznie rs. 2,075. Grunta dóbr Rakowice należą do II, III i IV kasy, a ogólna przestrzeń wynosi włók 16, mórg 15 i prętów 50 na miarę nowopolską, czyli dziatyn 255 na miarę ruską. W ilości tej grunta orne wynoszą włók 13, mórg 6, łąki włók 1, mórg 10, pastwisko wspólne z włościanami włók 1, mórg 20, pod zabudowaniami i podwórzem jest mórg 3, prętéw 100: ogród owocowy i warzywny wynosi włók 1, prętów 150, drogi i wygony mórg 3, wody mórg 1, prętów 100. Granice dóbr zajętych są ze wszech stron jawne, rozgraniczone kopcami, drogami i wygonami; żaden kontrowers nie istnieje.
We wsi i folwarku Rakowice znajdują się następujące zabudowania dworskie: dwór o trzech kominach, 6-ciu pokojach, 2-ch sieniach i 1-ej kuchni z drzewa i cegły, pod gontami, studnia z pompą, ogród owocowy i warzywny mający drzew urodzajnych około sztuk 106, dzikich około sztuk 86, krzewów około sztuk 56; obory, stajnie, chlewy i wozownia pod jednym dachem na podmurowaniu, stodoła o jednem klepisku: owczarnia o 3-ch klepiskach na podmurowaniu śpichrz, dom karczemny o 1 kominie, dom kuźnia, gołębnik na słupie, kloaka, gorzelnia o 1 kominie. Aparata w kuźni i w gorzelni stanowią własność dzierżawcy Dehnela; szopa do kieratu, dom o jednym kominie słomą kryty, chlewiki, dom dla ludzi dworskich, wszystkie jak wyżej zabudowania z drzewa, gontami kryte studnia balami ocembrowana z żórawiem i wiadrem, studnia, przy gorzelni balami ocembrowana i pokryta, sklep z cegły palonej, dom o jednym kominie, z drzewa wybudowany dla ludzi dworskich, chlewiki z drzewa budowane, słomą i gontami kryte; trzy stawki w części zarybione. Około zabudowań i ogrodu są ogrodzenia z żerdzi łupanych. O wysiewie i szczegółach podatkowych, stanie zabudowań i innych wiadomościach objaśnia akt zajęcia. Podatki wynoszą rs. 219 kop. 14, zalegają w takowych Rakowice rs. 195 kop. 22 i pół. Zbiór objaśnień i warunków wraz z protokółem zajęcia przejrzane być mogą w biórze Pisarza Trybunału Kaliszskiego i w kancelarji popierającego tę sprzedaż Patrona Adama Chodyńskiego.
Protokół zajęcia doręczony był w kopjach: Wójtowi gminy Wróblew Maksymiljanowi Kranasowi, Karolowi Dehnel dzierżawcy i dozorcy dóbr Rakowice, Władysławowi Porczyńskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Sieradzkiego, wszystkim w d. 18 Lutego (2 Marca) 1870 r., następnie wniesiony do księgi wieczystej dóbr Rakowice w kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu d. 18 (30) Kwietnia 1870 r. a do księgi zaaresztowań na ten cel w biórze Pisarza Trybunału Kaliskiego utrzymywanej d. 2(14) Maja r. b. zarejestrowany został.
Sprzedaż dóbr Rakowice odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu, w miejscu zwykłych jego posiedzeń w pałacu sądowym przy ulicy Józefina położonym.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacji sprzedaży na audjencji wspomnionego Trybunału nastąpi w d. 22 Czerwca (5 Lipca) 1870 r o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 5 (17) Maja 1870 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migurski.

Dziennik Warszawski 1872 nr 83

N. D. 2421 Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
(…) Po odbyciu trzech publikacji warunków w dniu 23 Czerwca (5 Lipca), 7 (19) Lipca i 21 Lipca (2 Sierpnia) 1870 r., termin do przygotowawczego przysądzenia wyrokiem Trybunału na dzień 17 (29) Września 1870 r. godzinę 10 z rana w miejscu zwykłych posiedzeń jego oznaczony został. Popierający sprzedaż, za dobra te sumę rs. 6,000 podał, za którą dobra te na temczasowem przysądzeniu Patronowi Adamowi Chodyńskiemu przysądzone zostały. Po oddaleniu sporów wyniesionych przez dłużniczkę Rudnicką przez wyższe instancje, wyrokiem Trybunału z dnia 11 (23) Kwietnia r. b. termin do odbycia ostatecznej sprzedaży dóbr Rakowice na dzień 24 Maja (5 Czerwca) r. b. 1872 r. godzinę 10 z rana oznaczony został, w którym to terminie też dobra na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu sprzedanemi zostaną.
Kalisz d. 11 (23) Kwietnia 1872 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

Kurjer Warszawski 1872 nr 141

Dnia 17-go i 18 go maja burza z gradem zniszczyła zasiewy w kilku wsiach powiatu Sieradzkiego:
Biadaczewie, Wolnicy Grabowskiej, Szczawnie, Tworkowiźnie i Rakowicach, zrządziwszy szkód na summę przeszło 7,500 rubli.

Kaliszanin 1875 nr 50

W innej, gradobicia, o którem mowa, dotyczącej korrespondencji, podają nam następną alfabetycznym ułożoną porządkiem, listę dotknię­tych tą klęską majątków Adamki, Bartochow, Biskupice, Bliźniew, Błaszki, Borzysławice (stodo­ła dworska obalona), Brudzew, Brzeźno, Bukowina, Chabierow, Charłupia Wielka i Mała, Dąbro­wa, Domaniewo (tu oprócz zupełnego zniszczenia zasiewów przez grad, ogień w skutek uderzenia piorunu, spalił wszystkie budynki, z wyjątkiem do­mu mieszkalnego), Dzierlin, Gać Wartska, Głaniszew, Gołuchy, Gruszczyce, Gzików, Inczew, Kalinowa, Kawęczynek, Kliczków Wielki i Mały (w pierwszym ośm budynków włościańskich oba­lonych), Kłock (dwadzieścia dwa budynki włościań­skie obalone), Kobierzycko, Kociołki, Kostrzewice, Kwasków, Lubanow, Łabędzie, Łosiniec, Łubna, Małków, Młocin, Noski, Orzeżyn, Raczków, Rakowice, Równa, Swardzew, Smaszków, Stok, Susza, Tubalczew, Tubądzin, Wągłczew, Wojków, Wólka, Wróblew, Wrząca, Zagajew, Zawady, Zapust, Żelisław.

Słychać o zabitych od pioruna ludziach, o dzie­ciach niesionych trąbą powietrzną i przerzuca­nych w niewiarogodne odległości i t. p.
_________________________________________________________________________________

Kaliszanin 1885 nr. 82
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Kaliszanin 1887 nr. 26
_________________________________________________________________________________


Gazeta Kaliska 1893 nr. 18

Bank włościański. Przy udziale banku włościańskiego dnia 15 maja r. b. Przed notarjuszem Filipskim w Piotrkowie, sprzedane zostały dobra Rakowice, w powiecie sieradzkim właściciela Przemysława Szarzyńskiego, przestrzeni 439 m. 135 pr. za rs. 30,180. Bank włościański udzielił włościanom pożyczki rs. 26,550 z jakiej wypłacono towarzystwu kredytowemu ziemskiemu 12,823
resztę zaś innym wierzycielom.  
_________________________________________________________________________________

Tydzień Piotrkowski 1893 nr. 22
_________________________________________________________________________________


Zorza 1893 nr 23

Przy udziale banku włościańskiego sprzedane zostały dobra Rakowice, w pow. sieradzkim, przestrzeni 439 morgów 135 prętów, za rubli 30 tysięcy, 180. Bank włościański udzielił włościanom pożyczki rubli 26 tysięcy, 550, z jakiej wypłacono Towarzystwu kredytowemu ziemskiemu 12 tysięcy, 823, resztę zaś innym wierzycielom.

Rozwój 1911 nr 78

Oberwanie się chmury. W okolicy Sieradza, dnia 31 marca, deszcz lał jak z cebra przez 4 godziny, przy akompaniamencie grzmotów i błyskawic.
Nawałnica była tak gwałtowna, że Rakówka, wpadająca do Meszny, wylała, zalewając pola i łąki. Na kolonii Rakówek woda uniosła na swych barkach ze stodoły ladę do sieczkarni, w okolicy zaś trzodę, wyrywała płoty, krzewy i drzewa. W oborach i stajniach konie i krowy stały po kolana w wodzie. Szalony żywioł poczynił na olbrzymim obszarze mnóstwo szkód, a szczególniej w majątkach Dębołęka, Wróblew i Smardzew. Warta wobec niespodziewanej, a tak szalonej ulewy, w nizinach wystąpiła z łożyska, zalewając w wielu miejscach łąki.

Zorza 1920 nr 16

LISTY Z KRAJU.
Z życia gminy Wróblew (ziemi sieradzkiej).
Gmina Wróblew obejmuje obszar 16,520 morgów przy 11,000 mieszkańców, z większych własności znajdują się dobra: Charłupia Wielka (własność SS. Kosmanów) 1600 morgów, Kobierzycko —1000 morgów, Las państwowy Oraczewski — 812 morgów i Mantyki—203 morgi.
Wiosek i kolonji posiada 72, nomenklatur 135. Do gminy należą 3 parafje: Wróblew, Charłupia Wielka i Wągłczew.
Na czele gminy, jak zresztą wszędzie, stoi Rada Gminna, której pomagają komisje: finansowa, oświatowa, administracyjna i zdrowia publicznego. Zwrócono w pierwszym rzędzie uwagę na konieczność otwierania szkół i wynajdywania na ten cel środków. I tak, między innemi, postanowiono opodatkować młyny i wiatraki, znajdujące się w obrębie gminy do wysokości 4,380 mk., przeznaczając fundusz ten w dwóch trzecich częściach na potrzeby szkolne. Pozatem uchwalono dążyć do zakupywania gruntów pod budowę szkół wogóle, a przedewszystkiem w Oraczewie i Smardzewie, gdzie potrzeba ich jest najpilniejszą. Dzięki temu, gmina Wróblew, która w r. 1914 miała zaledwie jedną szkołę we Wróblewie, dziś posiada 11 szkół z 1000 z górą dzieci, pobierających naukę. W Rakowicach i Wągłczewie utworzono wieczorne kursy dla dorosłych analfabetów, na które uczęszczało około 60 osób płci obojga. Tu zaznaczyć muszę, owocną pracę nauczycielki p. Heleny Ławińskiej, prowadzącej szkołę we wsi Smardzewie, od listopada 1918 r. Pomimo, że miała do nauki 85 dzieci, jednakże znalazła czas na udzielanie zdolniejszym z pośród dzieci początków rysunków i robótek. Prace te bardzo udatne, mieliśmy możność oglądać w dniu zakończenia roku szkolnego.
Po za szkolnictwem nie mniejszą uwagę poświęcono czytelnictwu, dla rozwoju którego uchwalono zaprenumerować po kilka egzemplarzy tygodników: „Gmina”, „Przyjaciel zdrowia ludu”, „Ziemia Sieradzka”, oraz kilka pism specjalnych. Tygodniki te i pisma znajdują się przy czytelni ludowej, zawierającej z górą 200 tomów książek różnej treści przeważnie historycznych.
Z kolei muszę zaznaczyć, że w gminie mamy 5 straży ogniowych, powstałych w ostatnich kilku latach, mianowicie: w Wróblewie, Słomkowie, Suchym, Wągłczewie, Oraczewie i w Charłupi Wielkiej, organizuje się pozatem straż ogniowa we wsi Smardzewie, której gospodarze poczynili już starania u odpowiednich władz o zatwierdzenie ustawy. Straże te liczą 140 członków; na ogół organizacja straży jest dobra. Należy tu podkreślić, że gospodarze wsi Wróblewa, Ocina, i innych okolicznych, opodatkowali się dobrowolnie na rzecz straży w gminie po 10 fenigów od morga, oraz uchwalili postawienie we Wróblewie budynku dla straży ogniowej, mającego w sobie mieścić dość obszerną scenę dla przedstawień. Nie można pominąć milczeniem, że z inicjatywy p. Zdzieszyńskiego, naczelnika straży ogniowej w Słomkowie Suchym, zorganizowany został przy tejże straży oddział kobiet. Oddział ten, liczący 12 osób otrzymał już chrzest ogniowy we wsi Kobierzycku.
Z instytucji spółdzielczych, niezależnie od kasy gminnej, istnieje we Wróblewie Towarzystwo Pożyczkowo Oszczędnościowe, założone w roku 1912, liczące 356 członków, którzy posiadają udziałów na sumę 8,129 rb. 83 kop. Niewielka, bo wynosząca zaledwie 57,760 rub. suma wkładów, dowodzi, że po wsiach ludzie nie rozumieją dostatecznie korzyści, jakie zapewnia składanie pieniędzy w Towarzystwie. Wolą oni trzymać je po rozmaitych kryjówkach, przechowywać we workach ze zbożem, za obrazami, na strychach, pod żłobami i t. p., niż składać do Towarzystwa Oszczędnościowego. Czytamy nieraz w pismach, że przy pożarze we wsi X spaliło się między innemi u gospodarza A.—1000 rb. czy marek, u gospodarza B. —500 rub., u gospodarza C. —300 rub., a kto temu winien? Sami poszkodowani, którzy zamiast lokować swoje oszczędności w powołanych do tego instytucjach, co również przyniosło by im pewne zyski w postaci procentów, chowają je po różnych zakamarkach na swoją szkodę. Należałoby rozpowszechniać na wsi książeczkę wydaną przez Komisję współdzielczą, pod tytułem „Co się dzieje z pieniędzmi na wsi?”
Pozatem we Wróblewie zawiązało się Stowarzysztnie pomocy dla żołnierza polskiego z p. Janiakową na czele, gdzie niejeden już grosz ofiarny zebrany został na potrzeby obrońców Ojczyzny. Jako dowód uspołecznienia naszego ludu, niech posłuży fakt, jednogłośnego przyznania przez gospodarzy gminy 300 marek na rzecz ofiar katastrofy w Orłowej w Zagłębiu Karwińskim. Dla interesujących się bliżej budżetem gminy Wróblew, zawierającym dość pokaźną sumę bilansową 70,936 marek, przytaczam ważniejsze z niego pozycje, a mianowicie:
1. Utrzymanie administracji gminy 8,520. —
2. Opał, światło, książki, druk i inne wydatki 4,446.67
3. Zapomogi dla biednych miejscowych, koszty pogrzebu, koszty opieki biednych zamiejscowych, koszty kuracyjne i inne... 16,756.—
4. Utrzymanie szkół... 28,519.33
5. Budowa mostów, utrzymanie i naprawa dróg, utrzymanie policji i różne wewnętrzne wydatki 12,700. —
Kończąc niniejszą korespondencję o życiu gminy Wróblew rzucam myśl, aby Sprawozdania takie mogły się ukazywać i od innych gmin. Pomieszczenia takich sprawozdań Szanowna Redakcja „Zorzy” zapewne nie odmówi, z nich zaś dowiemy się, jak się inne gminy rządzą i jak pracują dla dobra kraju.
Edmund Sikorski.
_________________________________________________________________________________

Ziemia Sieradzka 1920 październik
_________________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 33


Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Aleksandrze Sobczaku, właśc. 3 działów gruntu Nr 9. 10 i 11 z maj. Rakowiec B, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipotecznej w Kaliszu na d. 3 listopada 1921 r.  

Gazeta Świąteczna 1921 nr 2089

Wypadek z naftą. U gospodarza Antoniego Flisowskiego we wsi Rakowicach, pod Sieradzem w stronach kaliskich, nalewał ktoś nieostrożnie naftę do palącej się lampy. Nafta zapaliła się i płomienie w oka mgnieniu ogarnęły całą izbę. Oboje Flisowscy mocno się popalili, ale najbardziej ucierpiała jedyna ich, ośmioletnia córka; odwieziono ją do szpitala i tam po kilku godzinach męczarni oddała Bogu ducha, St. J

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 52


Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Wincentym Jarzębskim, właśc. 4 dzies. 35 sąż. gruntu z maj. Rakowiec B, pow. Sieradzkiego;
3) Wawrzyńcu Rybaku, właśc. 4 dzies. 35 sąż. gruntu z maj. Rakowiec B, pow. Sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipotecznej w Kaliszu na d. 9 października 1922 r.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 28

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępo­wania spadkowe po zmarłych:
17) Franciszku Cyganek, współwłaśc. działki gruntu Nr. 13 o pow. 7 mórg 200 pr. z maj. Rakowice, lit. B, star. sieradzkiego — i

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na d. 18 października 1926 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego, w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 7

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Józefie Ciołku, właśc. działki gruntu o pow. 7 mórg 230 pr., wcho­dzącej w skład maj. Rakowice B., star. sieradzkiego,
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dz. 28 lipca 1927 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVI. Obszar gminy wiejskiej Wróblew dzieli się na gromady:
11. Rakowice, obejmującą: wieś Mantyki, folwark Mantyki, wieś Rakowice.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:

wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Gazeta Świąteczna 1936 nr 2899

Ś. p. Michał Jankowski zmarł we wsi Rakowicach w powiecie sieradzkim dnia 29-go lipca roku bieżącego, przeżywszy lat 71. Był on przedpłatnikiem i gorliwym miłośnikiem Gazety Świątecznej. Musiał ją kochać szczerze, bo 48 lat ją opłacał. Życie swoje całe i gospodarstwo kierował zawsze według jej rad i wskazówek i zawsze mówił, że Gazeta Świąteczna to jego nauczyciel i drogowskaz. To też żył uczciwie i bogobojnie, ciesząc się powszechną życzliwością i uznaniem. Najlepszym dowodem był pogrzeb jego, gdzie prawie cała wieś i wielu przyjaznych mu ludzi z miasta odprowadziło ciało jego na miejsce wiecznego spoczynku. Niech ziemia ojczysta, którą bardzo kochał, lekką mu będzie i wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. I. Kowalska.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza