-->

sobota, 4 maja 2013

Przyborów

Słownik Geograficzny:  
Przyborów,  fol., pow. łaski, gm. Chociw, par. Restarzew, ma 1 dm., 26 mk., 90 mr.

Spis 1925:
Przyborów, kol., pow. łaski, gm. Chociw. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 5. Ludność ogółem: 31. Mężczyzn 14, kobiet 17. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 31. Podało narodowość: polską 31.

Wikipedia:
Przyborów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Widawa. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Tydzień Piotrkowski 1881 nr. 9


Kurjer Warszawski 1881 nr 77

= Pożar folwarku.
Dnia 24-go b. m ., o godzinie 10-tej wieczorem, w jednym z zabudowań folwarku Przyborów, gminy Chocin (w łaskim powiecie) z niewiadomej przyczyny wynikł pożar, który wkrótce obrócił w perzynę wszystkie zabudowania folwarczne.
Przyczyna pożaru niewiadoma, straty obliczają na kilkanaście tysięcy rubli.  

Tydzień Piotrkowski 1882 nr. 18


Kurjer Warszawski 1882 nr Kurjer Warszawski 1882 nr 46

Dnia 25-go stycznia, na folwarku Przyborów, gminy Chociw, powiatu łaskiego, gubernji piotrkowskiej, spaliła się stodoła Stanisława Kobierzyckiego, ubezpieczona na 3,400 rs.
Oprócz tego zgorzały ruchomości, ubezpieczone w warszawskiem Towarzystwie asekuracyjnem na rs. 1,500.
Przyczyna pożaru niewiadoma.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 50

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczą się postępowania spad­kowe, a mianowicie po zmarłych:
2) Tomaszu Ochliku, synu Rocha, właścicielu dwóch działek gruntu o ogólnej przestrzeni 14 morg, w folwarku Przyborów, wcho­dzącego do składu dóbr Sarnów, pow. łaskiego;
Termin do regulacji powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 18 kwietnia 1929 roku co do punktów 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 w kancelarji wydziału hipotecz­nego sądu okręgowego w Piotrkowie co do punktów 4, 5 i 6 w kance­larji Marjana Byczkowskiego, zaś co do punktu 8 w kancelarji Sewery­na Żarskiego, notarjuszów przy tymże wydziale hipotecznym, w któ­rym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Chociw dzieli się na gromady:
10. Sarnów, obejmującą: wieś Sarnów, folwark Sarnów, wieś Raczynów, kolonję Przyborów.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza