-->

niedziela, 12 maja 2013

Piotrowice

Zajączkowski: 
Piotrowice-pow. sieradzki 1) 1391 T. Sir. I f. 28: Potrouicz - Paszek de P. 2) 1392 T. Sir. I f. 32: Potrouicz -Passek de P. 3) XVI w. Ł. I, 436, 438: Pyotrouicze - villa, par. Charłupia Mała, dek. warcki, arch. uniejowski. 4) 1496 P. 172: Pyotrouicze - par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1511- 1518 P. 181: Piotrowice - jw. 1553-1576 P. 221: Piotrowicze - jw. 5) XIX w. SG VIII, 214: Piotrowice - wś i folw., par. i gm. Charłupia Mała, pow. jw. 

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Piotrowice, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Charłupia Mała, własność prywatna. Ilość domów 20, ludność 196, odległość od miasta obwodowego 1/2.

Słownik Geograficzny:  
Piotrowice, wś, młyn, i fol., pow. sieradzki, gm. i par. Charłupia Mała, odl. od Sieradza 7 w. Wś ma 17 dm., 150 mk. Fol. P. rozl. w 1881 r. 440 mr.: gr. orn. i ogr. 358 mr., łąk 19 mr., pastw. 51 mr., wody 2 mr., nieuż. 13 mr.; bud. mur. 2, z drzewa 13; wiatrak. Wś P. os. 37, z gr. 136 mr. Na początku XVI w. (Łaski, Lib. Ben., I, 438) łany folwarczne dają dziesięcinę plebanowi w Charłupi, kmiecie zaś tylko kolędę po groszu z łanu, zaś dziesięcinę na stół arcybiskupi.

Spis 1925:
Piotrowice, wś, kol., folw., pow. sieradzki, gm. Charłupia Mała. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 19, kol.6, folw. 2. Ludność ogółem: wś 114, kol. 40, folw. 30. Mężczyzn wś 56, kol. 19, folw. 14, kobiet wś 58, kol. 21, folw. 16. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 114, kol. 40, folw. 30. Podało narodowość: polską wś 114, kol. 40, folw. 30.

Wikipedia:
Piotrowice-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Warta. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
PIOTROWICE par. Charłupia Mała, p. sieradzki w 1690 r. braci Starczewskich, w 1783 roku Tarnowskiej, a w 1827 Adama Sokolnickiego. Dwór drewniany 30x19x4 łokcie, za nim ogród włoski z warzywem i sadem. W Piotrowicach 14 chałup, karczma, kuźnia, półrolników 9, zagrodników 4, komorników 6. W 1881 r. f-k ma 440 mg, a wieś 37 osad i 136 mg. Zmyślona – karczma, wiatrak. (Pstrokoński 1827 k.236-41, SGKP t. 8, s.214, TD)


1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Warta) 1740

Bartochów.
Roku Pańskiego 1740, dnia 19 kwietnia. Ja, Stanisław Madyjewski dziekan i prepozyt Warty, kapłan w Charłupi, ochrzciłem dziecko z prawego łoża Urodzonych Władysława i Anny Łęmpickich z dóbr Bartochowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Paweł Kurczewski z Piotrowic i Pani Ewa Wstowska z dóbr ?wole a imiona nadano Józef i Antoni.

Gazeta Warszawska 1824 nr 84

Komornik przy Trybunale Cywilnym Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do wiadomości, iż w dniu 30 Czerwca r. 1824 o godzinie 9tey zrana przed W. Antonim Pstrokońskim Notaryuszem Publicznym Powiatu Sieradzkiego, w mieście Sieradzu, odbywać się będzie publiczna licytacyia na trzechletnie wydzierżawienie dóbr Piotrowice z wsi i folwarku tegoż nazwiska składających się, z przyległościami Abrahamki i Zmyślona, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim Woiewództwie Kaliskiem położonych; dzierżawa ta od dnia 24 Czerwca 1824 roku poczynać, a w tymże dniu w roku 1827 kończyć się będzie. Ile rzeczone dobra dzierżawy przynoszą, uwiadomić publiczność nie iest w stanie, gdyż dobra te nie są wydzierżawione. Warunki licytacyyne przeyrzane bydź mogą w mieście Sieradzu w Biórze W. Pstrokońskiego Notaryusza. — Kalisz dnia 20 Maia 1824 roku.
Leon Nowierski K. T. W. K.

Gazeta Warszawska 1827 nr 126

Komornik przy Trybunale Cywilnym Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż w dniu 18 Czerwca roku 1827 o godzinie 9tey zrana przed W. Antonim Pstrokońskim Rejentem Ptu Sieradzkiego w Mieście Sieradzu odbywać się będzie publiczna licytacyia na trzechletnie wydzierżawienia Dóbr Piotrowice, składaiące się ze wsi folwarczney Piotrowice z przyległościami Abrahamki i Zmyślona, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim Woiewództwie Kaliskiem położonych. Dzierżawa ta poczynać się będzie od S. Jana Chrzciciela roku 1827 a kończyć się będzie w dnia 24 Czerwca roku 1830.— Dobra te przynosiły roczney dzierżawy zł: Pol: 3000.
W Kaliszu dnia 4 Maia 1827 roku.
Leon Nowierski.

Gazeta Warszawska 1829 nr 278

Przez zgon Władysława Łubieńskiego Dziedzica Dóbr Piotrowic w Powiecie Sieradzkim położonych, i małżonki iego Barbary z Garbowskich właścicielki summy 69,618 zł: Pol: 18 1/2 gr: na tychże Dobrach lokowaney, w dniach respective 12 Listopada 1821 i 27 Maia 1817 roku nastąpiony, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem po raz drugi donosząc, zawiadomia podpisany, iż do przeniesienia tytułu własności powyższych Dóbr i summy wzmiankowaney, termin roczny a w szczególe dnia 17 Czerwca 1830 roku w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego przeznaczony został. — W Kaliszu dnia 24 Września 1829 roku.
Rejent Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego,
Franciszek Nowosielski.

Dziennik Powszechny 1832 nr 127

Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Województwa Kaliskiego. Uwiadamia publiczność iż Dobra Ziemskie Piotrowice, do których należy wieś Abrahamki w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim, Wództwie Kaliskim położone, Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu zastawione, na satysfakcyą zaległych procentów Towarzystwu Kredytowemu przypadających, z mocy art 86 i 87 Prawa Seymowego w d. 1f13 Czerwca 1825 r. zapadłego w trzechletnią dzierzawę, poczynaiąc od d. 24 Czerwca r. b. 1832 do tegoż d. 1835 r. przez publiczną licytacyą w d. 15 Czerwca o godzinie 10 z rana w Kaliszu w mieyscu posiedzeń Dyrekcyi Szczegółowey Woiewództwa Kaliskiego odbyć się maiącą, więcey daiącemu i przybicie otrzymuiącemu wypuszczone zostaną pod następuiącemi głównemi warunkami.
1. Dzierzawca obowiązany będzie opłacać corocznie ciężary gruntowe i podatki publiczne, iako to: podatku ofiary złp. 354 gr 26, Kontyngensu liwerunkowego złp. 142 gr. 20 i dziesięciny dla Kościoła w Charłupi małey złp. 20, niemniey ponosić wszystkie ciężary służby publiczney, bez bonifikacyi.
2. Winien będzie przed obięciem Dzierzawy złożyć monetą srebrną, kurs w kraiu maiącą, całkowitą zaległość Towarzystwu Kredytowemu od udzieloney pożyczki należącą, łącznie z karami za miesięcy 7 na złp. 878 gr. 10 obrachowaną i ratę Czerwcową r. b. złp. 824 gr. 18 wynoszącą.
3. Przyiąc obowiązek dalszego regularnego przez ciąg dzierzawy wnoszenia opłat z Dóbr tych Towarzystwu Kredytowemu należących, w dwóch półrocznych ratach a mianowicie od 1 do 12 Czerwca i od 1 do 12 Grudnia każdego roku, które to wypłaty półroczne wynoszą złp. 824 gr 18.
4. Oddać dobra po wyiściu kontraktu w takim stanie, w iakiem ie obeymuie.
5. Zrzec się ma wszelkich pretensyi przez czas dzierzawy, za iakie bądź nakłady gruntowe.
6. Co do uchybień opłat, dzierzawca poddać się winien Exekucyi Administracyyney i ulegać będzie Decyzyom władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Reszta warunków licytacyjnych przez chęć dzierzawienia maiących w każdym czasie w Biórze Dyrekcyi Szczegółowey przeyrzaną bydź może. Kalisz dnia 1 Maia 1832 roku Prezes Biernacki. Pisarz Chrystowski.

Dziennik Powszechny 1833 nr 134

Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Wdztwa Kaliskiego. Uwiadamia publiczność, iż dobra ziemskie niżej wyrażone, Towarzystwu Ziemskiemu zastawione, na satysfakcją zaległych procentów Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu przypadaiących, z mocy artkulu 86 i 87 prawa seymowego w dniu 1/13 Czerwca 1825 r. zapadlego, w trzechletnią dzierzawę, poczynaiąc od dnia 24 Czerwca r. b. przez publiczną licytacyą w Kaliszu, w miejscu posiedzeń Dyrekcji Szczegółowey Towarzystwa Kaliskiego odbydź się maiącą, więcey daiącemu i przybicie otrzymuiącemu wypuszczone zostaną, mianowicie: a) Dobra PIOTROWICE w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim położone, w dniu 19 Czerwca r. b. o godzinie 10 z rana. b) Dobra Rowna w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim położone, w dniu 1 Lipca r. b. także o godzinie 10 z rana, pod następuiącemi warunkami: 1. Dzierzawca obowiązany będzie opłacać corocznie ciężary gruntowe i podatki publiczne, iakoto: ad a) Ofiary złp. 354 gr 26; kontyngensu złp. 142 gr. 20; dziesięciny złp. 20; ad b) Ofiary złp. 515 gr. 7; kontyngensu złp. 206 gr. 1. 2. Przed obięciem dóbr w possessyą, a naydaley w dniach trzech po odbytey licytacyi utrzymaniu się przy dzierzawie, zapłaci do kassy obwodu właściwego podatki zaległe uprzywileiowane ad a, złp. 284 gr. 13, ad b złp. 548 gr. 23. 3. Winien również będzie przed obięciem dzierzawy zapłacić całkowitą zaległość Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu od udzieloney na te dobra pożyczki,z kosztami i karami, łącznie z ratą Czerwcową i Grudniową r. z. ad a, złp. 870 gr. 2; ad b, złp. 2596 gr. 20 obrachowaną.

Dziennik Powszechny 1834 nr 90

Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Wdztwa Kaliskiego. Uwiadamia publiczność, iż dobra ziemskie Piotrowice z przyległościami, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim położone, Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu zastawione, na satysfakcyą zaległych procentów, Towarzystwu Kredytowemu przypadaiących, z mocy art. 86 i 87 Prawa Seymowego w d. 1/13 Czerwca 1825 r. zapadłego, w trzechletnią dzierżawę, poczynaiąc od dnia 24 Czerwca r. b. 1834, do tegoż dnia 1837 r. przez publiczną licytacyą w dniu 5 Maia r. b. o godzinie 10 z rana, w Kaliszu w mieyscu posiedzeń Dyrekcyi Szczegółowey Wdztwa Kaliskiego odbydź się maiącą, więcey daiącemu i przybicie otrzymuiącemu wypuszczone zostaną, pod następuiącemi glównemi warunkami;
1. Dzierzawca obowiązany będzie opłacać corocznie ciężary gruntowe i podatki publiczne, iako to: ofiary złp. 354 gr. 26, kontyngensu złp. 142 gr. 20, dziesięciny złp. 20.
2. Przed obięciem dóbr w possessyą, a naydaley w dniach trzech po odbytey licytacyi i utrzymaniu się przy dzierzawie, zapłaci do Kassy Obdu Sieradzkiego podatki zaległe i uprzywileiowane, w terminie licytacyi numerycznie wykazać się maiące.
3. Winien będzie przed obięciem dzierzawy zapłacić całkowitą zaległość Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu, od udzieloney na te dobra pożyczki przypadaiącą, z kosztami i karami, łącznie z ratą Grudniową i Czerwcową r. z. przybliżenie na złp. 1873 gr. 6 obrachowaną.
4. Przyiąć obowiązek dalszego regularnego przez ciąg dzierzawy wnoszenia opłat, z dóbr tych Towarzystwu Kredytowemu należących, w dwóch półrocznych ratach, a mianowicie: od dnia 1 do. 12 Czerwca i od 1 do 12 Grudnia każdego roku, które to wypłaty półrocznie złp. 824 gr. 18 wynosić mogą.
5. Oddać dobra po wyiściu kontraktu w takim stanie, w iakim ie obeymuie.
6. Zrzec się ma wszelkich pretensyi przez czas dzierzawy za iakie bądź nakłady gruntowe.
7. Co do uchybień opłat, dzierzawca poddaie się exekucyi administracyiney, i ulegać będzie decyzyom władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.
8. W końcu każdy chęć licytowania maiący, złoży na vadium w monecie brzęczącey złp. 1900, które onemuż po ukończeniu dzierzawy wydane zostanie, ieżeli warunkom dzierzawy zadosyć uczyni; w przeciwnym razie vadium to służyć będzie na pokrycie kosztów i szkód, iakieby z niedotrzymania warunków wyniknąć mogły. Vadium to po dopełnieniu §§. 2 i 8 ninieyszych warunków, iako kaucya na lat trzy dzierzawy w Dyrekcyi pozostać maiące, może bydź przez plus licytanta na listy zastawne z odpowiedniemi kuponami wymienione. w Kaliszu d. 22 Marca 1834 r. Zastępca Prezesa, Jezierski. N. D. 647. Pisarz Dyrek. Szczeg. Chrystowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1855 nr 175

(N. D. 4269) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Zapozywa Franciszkę Kurzyńską v. Kruszyńską, dawniej we wsi Piotrowicach Pcie Sieradzkim Gub. Warszawskiej w służbie za kucharkę zostającą, a obecnie z pobytu niewiadomą, aby do ogłoszenia wyroku w sprawie przeciwko niej o występek co do życia рrzez Sąd tutejszy w d. 3 (15) Сzerwca 1848 r. wydanego; w ciągu dni 30 od daty ogłoszenia niniejszego pozwu licząc stawiła się gdyż w przeciwnym razie wedle prawa postąpionem będzie.
Tyniec pod Kaliszem d. 7 (19) Lipca 1855 r.
Sędzia Рrezуdujący Radca Kollegialny,
Swierczyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 74

(N. D. 1638) Podpisany Patron przy Trybunale Cywilnym Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w temże mieście Kaliszu zamieszkały, podaje do publicznej wiadomości, iż na skutek Wyroku Trybunału Cywilnego Iej Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w dniu 1 (13) Grudnia 1855 r. pomiędzy Emilją Bogusławą Józefą 3ch imion z Jastrzębskich Walewską współdziedziczką dóbr Piotrowic Romana Walewskiego małżonką, czyli obydwojgiem małżonkami Walewskiemi w wsi Zaborowie Okr. Wartskim zamieszkałymi przed podpisanego Patrona Trybunału działającemi z jednej strony, a współsukcessorami Piotra Alexandra 2ch imion Jastrzębskiego, i zarazem współdziedzicami dóbr Piotrowic jako to: 1o Aleksandrą Władysławą, 2ch imion Pstrokońską Marcellego Walerego Pstrokońskiego małżonką, czyli obydwojgiem małżonkami Pstrokońskiemi w wsi Piotrowicach Okręgu Sieradzkim zamieszkałymi, 2e opieką nieletnich to jest: a. Bronisławy Domicyanny 2ch imion, b. Cecylii Józefy 2ch imion c. Władysława Ziemowita 2ch imion rodzeństwa Jastrzębskich Józefą z Rudnickich Jastrzębską wdową matką i główną opiekunką w wsi Piotrowicach Okręgu Sieradzkim zamieszkałą w imieniu własnem oraz swych dzieci, tudzież 3e Xiędzem Ignacym Rudnickim jako tychże nieletnich przydanym opiekunem w mieście Okręgowym Warcie zamieszkałym, z drugiej strony działającemi zapadłego, sprzedane zostaną przez publiczną licytacyę w drodze działów dobra Ziemskie Piotrowice wyżej wymienionych sukcessorow Piotra Alexandra Jastrzębskiego dziedziczne, w Okręgu i Powiecie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej leżące do parafii Charłupia mała należące, składające się z jednej wsi Zarobnej oraz folwarku tegoż nazwiska Piotrowic jako też osady Zmyślona zwanej i jednego wiatraka, zawierające rozległości włók 19 mórg 13 prętów kwadratowych 249 miary nowopolskiej.
Dobra te oszacowane zostały przez biegłych przysięgłych na rs. 21,491, k. 67 od której to summy licytacya zaczynać się będzie; która taxa Wyrokiem Trybunału Kaliskiego w dniu 28 Lutego (12 Marca) 1857 r. zapadłym zatwierdzoną została. Warunki podług których sprzedaż ta nastąpi i zbiór objaśnień oraz taxa znajdują się w kancellaryi Trybunału Kaliskiego i u podpisanego Patrona, które każdego czasu przejrzane być mogą.
Ogłoszenie warunków tych publicznie na audyencyi Trybunału w dniu 12 (24) Marca r. b nastąpiło i termin do drugiej publikacyi warunków oraz przygotowawczego dóbr tych przysądzenia na dzień 25 Kwietnia (7 Maja) r. b na godzinę 3ą z południa oznaczony został. Sprzedaż ta odbywać się będzie na audyencyi Trybunału Cywilnego Iej Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w miejscu posiedzeń Trybunału przed W-ym Rembielińskim Sędzią tegoż Trybunału.
Kalisz dnia 14 (26) Marca 1857 r.
Józef Brudzyński Patron Trybunału.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 158

(N. D. 3324) Wójt Gminy Piotrowic.
Uwiadamia, że w Powiecie Sieradzkim we wsi Piotrowice mila od miasta Sieradza położonej, prywatnego właściciela będącej od lat kilku jest opustoszałych osad włościańskich cztery. Każda z 13 morg, 204 prętów gruntu z budowlami, ogrodami, łąkami składająca się. A że dotąd nikt po objęcie tych nie zgłasza się, wzywam wszystkich kogo to interessować może, aby w ciągu od dnia dzisiejszego do tegoż dnia roku 1859 zgłosił się do właściciela, celem objęcia osad wspomnionych, obowiązki z tych dworowi należne, tabellą prestacyjną są wskazane i o tem w Kancellaryi Wójta, każdego czasu przekonać się można. Po upływie bowiem tego terminu, osady te do gruntów folwarcznych włączone byćby musiały.
Piotrowice dnia 7 (19) Lipca 1858 r.
Kowalski.
Gazeta Kaliska 1893 nr. 70

(Nad.). W dniu 19 b. m. wieczorem, na folwarku Piotrowice, spaliła się stodoła ze zbożem. W chwili wypadku pośpieszyli mi niezwłocznie z szlachetną pomocą: obywatele sąsiedni, ochotnicza straż ogniowa z miasta Warty jak również i włościanie z Bartochowa.  Tym ludziom uczciwości, zawdzięczam, że klęska pożaru nie przybrała groźniejszych rozmiarów. Niechaj więc wzmiankowani wyżej, raczą przyjąć odemnie najserdeczniejsze podziękowanie, jakie Im niniejszem składam. Właściciel Piotrowic Antoni Zgagacz.

Sport: Tygodnik Ilustrowany 1902 nr 13

Wystawa koni i Jarmark w Kaliszu.
(Sprawozdanie specjalnego delegata).
Ostatni raz już zapewne dążyłem do Kalisza traktem pocztowym, jedynym, jaki nam jeszcze pozostał, aby wkrótce ustąpić miejsca skrzydłom pary, ku uciesze tych, którzy zmuszeni są odwiedzać gród nad Prosną. Urządzanie jarmarków w takiem mieście, jak Kalisz, jest myślą bardzo dobrą, bo granica blizko, o kupców łatwo, miasto duże, ale do powodzenia tych jarmarków brak przedewszystkiem najważniejszych warunków. Pierwszym mianowicie był dotychczas brak odpowiedniego towaru, dla którego warto urządzać jarmarki i zjeżdżać się z najdalszych nawet okolic. O ile bowiem blizkość granicy pruskiej ułatwia przyjazd zagranicznych kupców, o tyle znów ujemnie wpływa na hodowlę okoliczną. Kaliskie nie posiada prawie zupełnie, z małemi wyjątkami, dobrych koni. Krew angielska jest ignorowana, natomiast łatwość nabycia za kordonem reproduktorów zimno-krwistych, lub nieudanych trakenów, oddziaływa zabójczo na stan miejscowej hodowli, wytwarza się bowiem mieszanina typów, powstałych z niewłaściwych i nieudatnych krzyżowań, które w następstwie zniechęcają tylko hodowców, nie posiadających i tak wielkiego do koni zamiłowania. Obchodziłem nieraz stajnie na placu jarmarcznym i napróżno szukałem jakiegokolwiek typu, lub konia wyhodowanego prawidłowo. W takich warunkach jarmarki udawać się nie mogą. Następnie sam plac jarmarczny w porze deszczów odstraszyć może najodważniejszego; przedstawia się bowiem jako jedna wielka topiel, gdzie ani przejść nie można, ani konia spróbować, ani nawet jego wad zewnętrznych, jak pęknięcie kopyta i t. p. dodatki, dojrzeć trudno. Ma być wprawdzie w tym jeszcze roku dany bruk, ale o tem dawno mówią, a bruku jak niema, tak niema.
W stajniach jarmarcznych pomieszczono w tym roku 190 koni, w stajniach hotelowych i prywatnych—80, a poza okólnikiem włościanie dostarczyli do 250 sztuk. Konie były drogie, bo jesienią i zimą, skutkiem nieurodzaju i braku paszy, włościanie wyprzedali, co kto miał, chociażby na skórę, swoje szkapy, aby nie zimować; teraz zaś, gdy rozpoczynają się roboty polne, trzeba kupować i płacić drogo, bo na dobitek, w ostatnich czasach grasowała w okolicy pomiędzy końmi nosacizna i wybito ich sporo, a przytem ajenci kupców pruskich chwytali łakomie wszystkie robocze konie, włościańskie i ziemiańskie, oraz ranżery wierzchowe, które nabywali na eksport do Afryki. Takich to koni nabyli przeszło 150, płacąc od 50 do 120 rbl.
Z ziemiańskich stajen zajęły miejsca w okólniku następujące: pp.: Lisowskiego ze Smardzewa koni 6, Krzyżanowskiego z Garbowa—2, Radoszewskiego z Neru—6, Szaniawskiego z Kiełczewa—6, Dzierzbickiego z Biernacic—12, Szaniawskiego ze Zduńskiej Woli—4, Charłupskiego z Błaszek—12, Jedwabia z Błaszek—7, Zgagacza z Piotrowic—4, Rathla z Olszówki—12, Szamowskiego z Wrzący—6, Kręskiego z Masłowic—6, Łuszczewskiego z Osieka-5, Tarnowskiego z Kluczkowa-4, Kozłowskiego z Cielc—3, Dudkowskiego z Kask—5, Antoniewskiego z Chruszczyc—5, Bronikowskiego z Żychlina—3, Murzynowskiego z Kalinowy— 2, Chrzanowskiego z Garbowa—2, Pieczyńskiej z Czepowa—10, Bronikowskiego ze Szczypiorny—6, Góreckiego z Żelaskowa—5, Garczyńskiego ze Zborowa—1, Maringe'a ze Smoliny —14, Mittelstädta z Tarnówka—10, Brzyski z Goliszewa—2, Kisielnickiego z Radliczyc—3, Doruchowskiego ze Złotnik—5, Przedpełskiego z Jankowa—4, Kaplińskiego z Osieka—2, Magielskiego z Jabłonki—5, Sulimierskiego z Żernik—1, Szczepkowskiego ze Śmiłowa (W. Ks. Pozn.) — 1, Pstrokońskiego z Małkowa—3, Styftera ze Stawiszyna-10, Załuskowskiego z Jasionny—4, Brodowskiego z Psar (W. Ks. Pozn.) —8, Dłużniakiewicza z Gawłowa-2, Repphana ze Zbierska—8.
P. Konopnicki, który naznaczył punkt zborny w Kaliszu w czasie jarmarku dla przyprowadzenia poszukiwanych 500 koni, nic nie znalazł odpowiedniego dla siebie, nabył jedynie od p. Góreckiego wałacha i klacz za 430 rbl., które zaraz odstąpił za 480 rbl. pułkownikowi Langemu. Pomiędzy ziemianami dopełniło się kilkanaście tranzakcji; obcy kupcy nabyli trochę lepszych koni, boć trzeba było coś kupić. P . Szaniawski z Kiełczewa sprzedał 3 starsze konie wierzchowe w cenie po 120 rbl., p. Doruchowski z Małych Złotnik sprzedał ogiera za 450 rbl., p. Zgagacz z Piotrowic sprzedał klacz za 350 rbl., p. Żelislawski z Adamsk sprzedał wałacha za 130 rbl., radca Kożuchowski sprzedał parę klaczy za 120 rbl., p. Mittelstäd z Łuszczewa sprzedał trzy klacze siwe do Prus za 600 rbl., p. Rathel z Olszówki sprzedał kilka koni w cenie od 150 do 250 rbl., wiele zaś tranzakcji dopełniono w restauracjach i numerach hotelowych o których trudno jest wiedzieć. Podałem kilka z nich, aby wykazać ceny jakie trzymały się w czasie jarmarku. Gdyby były konie dobre, szczególniej powozowe, to zbyt ich byłby bardzo łatwy, bo po takie właśnie konie przybyło umyślnie kilku poważnych nabywców.
We wtorek po południu przy kancelarji jarmarcznej odbyło się nagradzanie przedstawionych koni. Nagrody udzielił Główny Zarząd Stadnin i Cesarskie Towarzystwo Wyścigów Konnych w Królestwie Polskiem. Dla ziemian od Głównego Zarządu przeznaczone były medale i listy pochwalne, dla włościan pieniądze.
Za konie wierzchowe otrzymali medale srebrne; pp. Wacław Niemojewski z Marchwacza za 4-let. klacz Lorę i Stanisław Murzynowski za 5-let. klacz Lulę. Medale bronzowe: pp. Wacław Niemojewski za 4 let. klacz Dorę i Bolesław Górecki z Żelazkowa za 5-let. klacz Iskrę i ogiera Prymusa.
Za konie robocze: medale srebrne pp. Bolesław Górecki za 4-let. klacz Bułankę i Zygmunt Doruchowski ze Złotnik za 3-let. klacz Azę.
Bronzowe: pp. Bolesław Górecki za 5-let. klacz Sarnę, Zygmunt Doruchowski za 3-let. klacz Hunterkę i Feliks Radoński z Kobierzycka za 5-let. klacz Złotę.
Listy pochwalne: pp. Bolesław Górecki za klacz Hamelę, Henryk Mittelstädt z Łuszczewa za ogiera Brudnego i klacz Marysię, Włodzimierz Bogdański za ogiera Cezara, Kazimierz Kręski za ogiera Szczerbca, Stanisław Murzynowski za ogiera, Wacław Niomojewski za klacz Korę, Ludomir Karłocki za klacze Iskrę i Strzałę i Wacław Dudkowski z Kask za klacz kasztankę.
Włościanie otrzymali następujące nagrody: za roczne ogierki: Walenty Antoniewski z Chrust 25 rbl., Wojciech Michalski z Porjad 15 rbl. i Marcin Kucza z Biskupic 10 rbl.
Za roczne klaczki: Wilhelm Chimon ze Złotyni 25 rbl., Marcin Trzesala z Kakapina 20 rbl., Tomasz Bachmulec 15 rbl., Adam Olszyna z Biskupic 15 rbl., Michał Szumański z Szulca 10 rbl., Marceli Stawowski z Jastrzębnik 10 rbl. i Jan Witerak z Cienia 5 rbl.
Za starsze ogierki: Marcin Treusowski z Międzyrzewa 30 rbl., Ignacy Charcik z Kamienia 25 rbl., Franciszek Olszyna z Jastrzębnik 20 rbl.
Za starsze klaczki: Walenty Pawlak z Goszczanowa 30 rbl., Balcer Janiak z Chełma 25 rbl., Jakób Gajewski z Goszczanowa 20 rbl., Szymon Chojnacki z Cienia 20 rbl., Michał Grabarek z Kościelnej Wsi 20 rbl., Wawrzeniec Roga z Szulec 15 rbl., Wojciech Mania z Biskupic 15 rbl., Józef Kwieciński z Kamienia 15 rbl. i Józef Wojtas z Biskupic 15 rbl.
Od Cesarskiego Towarzystwa Wyścigów Konnych w Królestwie Polskiem, otrzymali nagrody następujący ziemianie: pp. Bolesław Górecki z Żelazkowa 150 rbl., Wacław Niemojewski z Marchwacza 100 rbl., Henryk Mittelstädt z Łuszczewa 100 rbl., Stanisław Murzynowski z Kalinowa 75 rbl. i Zygmunt Doruchowski ze Złotnik Małych 75 rbl. za wzorową i staranną hodowlę koni.
Sędziowie mieli niełatwe zadanie w przyznawaniu nagród, z tego względu, że brak było kwalifikacji koniom do odznaczenia ich. Najlepiej że wszystkich koni prezentowała się klacz p. Góreckiego, której pod względem budowy nic zarzucić nie można było; nieszczęściem jednak maść bułana obniżała bardzo jej wartość i cenę.
Nieźle prezentował się przychówek p. Rathla z Olszówki, który, będąc bardzo zamiłowanym w hodowli koni, stara się ją pomyślnie rozwinąć.
W ogóle w rozmowie z hodowcami, spotkałem się niejednokrotnie z zarzutami czynionemi reproduktorom krwi angielskiej i zauważyłem wielką niechęć do użycia tej rasy dla poprawy hodowli. To też hodowla ich upada widocznie, bo w takiej ilości zebranych na jarmarku koni, dobrego towaru nie było wcale, natomiast nadzwyczaj chętnie używają tam reproduktorów trakeńskich, dla których nie mają odpowiednich klaczy, a przytem ogiery trakeńskie, które przywożą tam z zagranicy, nie zalecają się wcale przymiotami. Jeśli tak pójdzie dalej, to hodowla w Kaliskiem upadnie.
ST. KOMIEROWSKI.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 29

Obwieszczenie.
Notariusz przy wydziale hipotecznym K. P. sądu okrągowego w Kaliszu Józef Dzierzbicki obwieszcza, iż otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Marjannie Pędzikowej, współwłaścicielce 6 mórg, zapisanych pod N° 3 w dziale II wykazu hipot. kolonji Piotrowice pow. Sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznacza się na d. 6 marca 1919 r. w kancelarji notarjusza Józefa Dzierzbickiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 17

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Józef Dzierzbicki, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Marjannie I-voto Janczakowej, II-voto Bednarkowej, współwłaścicielce 6 mórg gruntu, zapisanych pod Nr 4 działu II kol. Piotrowice, star. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia wyżej wymienionych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 20 maja 1920 r.

Ziemia Sieradzka 1920 listopad

Ś. P.
Antoni Zgagacz
Właściciel majątku Piotrowice.
Po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami zmarł dnia 2-go listopada 1920 r., przeżywszy lat 64.
Pochowany w dniu 5 listopada, t. j. w piątek, w grobach familijnych w Charłupi-Małej.
O powyższem zawiadamiają pozostali w głębokim smutku
Żona i dzieci.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 12

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
8) Ignacym Janczaku, właścicielu działek gruntu: 3 mor. 20 pręt.— ze składu maj. Piotrowice A, oraz 6 mórg 138 pręt. ze składu maj. Baszków A, i współwłaścicielu działki gruntu 6 mórg ze składu maj. Skrzypiówka,— pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 27 sierpnia 1921 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.

 Ziemia Sieradzka 1927 sierpień nr 32

Obwieszczenie

Komornik przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, Roman Grzesik, zamieszkały w Sieradzu przy ulicy Wartskiej pod Nr. 5. na zasadzie art: 1141-1148-1149 i 1570 U.P. C., podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że w dniu 14 października 1927 r. o godzinie 10 rano w sali posiedzeń Sądu Pokoju w Sieradzu, odbędzie się sprzedaż z publicznej licytacji osady włościańskiej, należącej do Szczepana i Józefy małż. Potrzebnych, położonej we wsi Piotrowice gm. Charłupia-Mała, star. Sieradzkiem pod Nr. 16 tabeli likwidacyjnej obejmującej ogólnej przestrzeni 4 morgi 164 pręty łącznie z ziemią otrzymaną za serwitut, położonej w 4-ch działkach. Na wymienionej osadzie znajdują się następujące zabudowania: a) dom drewniany o 2-ch izbach z oborą, pod słomą, w stanie średnim, b) stodoła drewniana pod słomą o jednem klepisku i 2-ch sąsiekach, w stanie średnim, c) studnia cementowa z 5-ciu kamieni, d) płoty sztachetowe zaasekurowane na 2500 zł. Prócz tego na osadzie znajduje się 15 owocowych drzew i 3 topole. Wymieniona osada niema urządzonej księgi hipotecznej, żadnymi ciężarami nie obciążona, wyznaczona do sprzedaży z publicznej licytacji na pokrycie należności w sumie 951 zł, 69 gr. w dożywotnie użytkowanie Rozalji Osiewałowej i 686 zł, 60 gr. spłaty na rzecz nieletniego Józefa Zawiasy, z mocy tytułu wykonawczego Sądu Pokoju II okr. w Sieradzu z dnia 18 sierpnia 1925 r. za Nr. Ca 34 25. Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 4000 zł. Osoby zamierzające wziąć udział w licytacji obowiązane są złożyć 10 proc. wadjum od sumy szacunkowej czyli 400 zł., osoba zaś utrzymująca się przy kupnie obowiązana jest złożyć przed upływem dni 7 opłaty aljenacyjne, resztę zaś szacunku przed upływem dni 14. Warunki licytacji oraz dokumenty odnoszące się do powyższej sprzedaży są dla osób interesowanych do przejrzenia w Kancelarii Komornika, a w dzień licytacji w sali posiedzeń Sądu Pokoju w Sieradzu. Komornik sądowy Sieradz, dn. 25. VII. 1927 r. Grzesik

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 65

Komornik przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Roman Grzesik, za­mieszkały w Sieradzu przy ulicy Warckiej pod Nr. 5, na zasadzie art.: 1141 — 1148 — 1149 i 1570 U. P. C., niniejszem obwieszcza, że w dniu 14 października 1927 r., o godzinie 10 rano, w sali posiedzeń sądu po­koju w Sieradzu, odbędzie się sprzedaż z publicznej licytacji osady wło­ściańskiej, należącej do Szczepana i Józefy małż. Potrzebnych, położo­nej we wsi Piotrowice, gm. Charłupia-Mała, star. sieradzkiem pod Nr. 16 tab. likw., obejmującej ogólnej przestrzeni 4 morgi 164 pręty łącznie z ziemią otrzymaną za serwitut, w 4-ch działkach.
Na wymienionej osadzie znajdują się następujące zabudowania:
a) dom drewniany o 2-ch izbach z oborą, pod słomą, w stanie średnim,
b) stodoła drewniana pod słomą o jednem klepisku i 2-ch sąsiekach, w stanie średnim, c) studnia cementowa z 5-ciu kamieni, d) płoty szta­chetowe — zaasekurowane na 2500 zł. Prócz tego na osadzie znajduje się 15 owocowych drzew i 3 topole.
Wymieniona osada niema urządzonej księgi hipotecznej, żadnemi ciężarami nie obciążona, wyznaczona do sprzedaży z publicznej licyta­cji na pokrycie należności w sumie 951 zł. 69 gr. w dożywotnie użytko­wanie Rozalji Osiewalowej i 686 zł. 60 gr. spłaty na rzecz nieletniego Józefa Zawiasy, z mocy tytułu wykonawczego sądu pokoju II okr. w Sieradzu z dnia 18 sierpnia 1925 r., za Nr. C. 34/25.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 4000 zł.
Osoby zamierzające wziąć udział w licytacji obowiązane są zło­żyć 10 % vadium od sumy szacunkowej czyli 400 zł., osoba zaś utrzy­mująca się przy kupnie obowiązana jest złożyć przed upływem dni 7 opłaty aljenacyjne, resztę zaś szacunku przed upływem dni 14.
Warunki licytacji, oraz dokumenty odnoszące się do powyższej sprzedaży, są dla osób interesowanych do przejrzenia w kancelarji ko­mornika, a w dniu licytacji w sali posiedzeń sądu pokoju w Sieradzu.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 102

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępo­wania spadkowe po zmarłych:
9) Antonim Zgagaczu, współwłaśc. majątku Piotrowice, powiatu sieradzkiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 8 lipca 1929 roku, w kancelarji notarjusza, Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.

Ziemia Sieradzka 1930 październik

W d. 22 września 1930 r. o g. 21 wybuchł pożar w stodole gosp. Jana Kuleszy zam. we wsi Piotrowicach, gm. Charłupia Mała, która spaliła się doszczętnie wraz ze zbożem. Straty wynoszą 2100 zł. Spalona stodoła była ubezpieczona. Jak ustalono to pożar powstał skutkiem nieostrożnego obchodzenia się z ogniem. Dochodzenie w toku.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 19

Wydział hipoteczny, sekcja II-a przy sądzie okręgowym w Kaliszu niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
7) Mikołaju Musiale, właścicielu: 1) działki Nr. 8, obszaru 6 mórg 128 prętów z części majątku Baszków lit. A, pow. sieradzkiego i 2) po­łowy działki Nr. 18, obszaru 3 morgi 20 prętów z kolonji Piotrowice, pow. sieradzkiego — i (...).
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych, wyznaczony zo­stał na dzień 10 września 1933 r., w którym to terminie, osoby zaintere­sowane, winne zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
V. Obszar gminy wiejskiej Charłupia-Mała dzieli się na gromady:
8. Piotrowice, obejmującą: wieś Piotrowice, kolonję Piotrowice, folwark Piotrowice.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 37

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO W WARSZAWIE
na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:

1. Okrąg Kaliski.
60. Właścicieli i wierzycieli hipotecznych dóbr PIOTROWICE, powiatu sieradzkie­go, a mianowicie: 1) Nieujawnionych spadkobierców Antoniego Zgagacza, 2) Zacharjasza Beatusa, 3) Irenę Duszyńską, 4) Jerzego Duszyńskiego.

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 16

Sąd Okręgowy w Kaliszu na mocy art. 1777-6 U. P. C. obwieszcza, iż na skutek postanowienia Sądu z dnia 22 października 1937 r., zostało wszczęte postępowanie o uznanie za zmarłego Ignacego Klimasa, syna Mikołaja i Elżbiety z Matusiaków, urodzonego dnia 13/25 sierpnia 1893 roku w Kościerzynie, powiatu sieradz­kiego, wobec czego Sąd wzywa go, aby w ter­minie 6 miesięcznym od dnia wydrukowania ni­niejszego zgłosił się do Sądu, gdyż w przeciw­nym razie, po upływie tego terminu zostanie przez Sąd uznany za zmarłego.
Wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Ignacego Klimasa, aby o zna­nych sobie faktach zawiadomili Sąd Okręgowy w Kaliszu w powyższym terminie, nadto Sąd nadmienia, że Ignacy Klimas był stałym miesz­kańcem wsi Piotrowice, pow. sieradzkiego, nr sprawy 120/39.

Dziennik Łódzki 1952 nr 280

Gorące dni listopadowe
w PGR woj. łódzkiego
Zimnymi kropelkami osiada na pola gęsta mgła. Znów jak przed śnieżycą, która spowodowała sporo szkód, zieleni się ruń ozimin. Gdzieniegdzie w bruzdach bieleją jeszcze resztki śniegu. Rowami odpływowymi ścieka nadmiar wody.
Mija nas ciężarówka Łódzkiej Wytwórni Papierosów. Na niej kilkunastu szczelnie opatulonych mężczyzn i kobiet. Listopadowy ziąb przecież. Słychać jednak przyśpiewki, pokrzykiwania i śmiech.
-Dokąd to? — pytamy.
-Na wykopki buraków cukrowych do PGR Kobierzycko (zespół Dębołęka).
W biurach Zespołu PGR Dębołęka co chwila słychać dzwonek telefonu. Z 12 gospodarstw napływają meldunki. Do 12 gospodarstw lecą po drutach telefonicznych zarządzenia i zlecenia, PGR Inczew donosi: „Mieliśmy 18 ha buraków cukrowych, wykopki zostały u nas zakończone 14 listopada". Dzień później ukończyła zbiór załoga PGR Wolnica. W środę 19 bm. resztę buraków wykopano w PGR Dębołęka.
W gospodarstwach tych liczono przede wszystkim na własne siły oraz na pomoc żon i rodzin pracowników stałych. W Dębołęce poza tym jednorazowej pomocy udzieliła młodzież z Liceum Ogólnokształcącego (30 osób) i ze Szkoły Handlowej w Sieradzu (60 osób). Mieszkańcy gromady Dębołęka dali 60 roboczodniówek. I pracowali naprawdę wydajnie.
Oto przodujący dębołęczanie: Józefa Spychała 125 proc. normy, Józef Wolniak i Krzemińska po 120 proc., ojciec traktorzysty Mariana Stromińskiego 110 proc.
Ze stałych robotników rolnych zasłużyli na wyróżnienie Ludwik Pawelczyk, Władysław Pudełek i Ignacy Kwiatusiński.
W PGR Kobierzycko wykopki trwają. Tutejsze pola buraczane o podglebiu gliniastym są rozmokłe i grzązkie. Pracy nie można usprawnić ani ogławiaczem, ani konnym wyorywaczem.
Wykopki zatem odbywają się według starych sposobów, a więc przy pomocy szpadli lub hebrów (specjalne dwuzębne widełki), natomiast do ogławiania buraków z liści stosuje się noże kuchenne lub tasaki. Oczywiście, w takich warunkach wydajność pracy jest znacznie mniejsza i tylko zatrudnienie większej ilości robotników może przyspieszyć zakończenie wykopków.
Kierownictwo PGR Kobierzycko korzysta więc chętnie z pomocy miejskich ekip wykopkowych. W ub. niedzielę 3 ekipy ochotnicze z zakładów pracy w Zduńskiej Woli i Sieradzu, liczące łącznie 95 osób, wykopały i ogłowiły buraki z 42 arów. 36 uczniów ze Szkoły Traktorzystów w Kościerzynie w ciągu 3,5 godzin zebrało plon z 15 arów.
Małorolny gospodarz Wilk z Piotrowic zobowiązał się wykopać, ogłowić, oczyścić z ziemi i ułożyć na kupki buraki z obszaru 75 arów. Walenty Stępniak z Kobierzycka wykona wykopki na połowie hektara, a sołtys tejże gromady — na 25 arach.
Prezydium GRN Wróblew skierowało w czwartek 30 gospodarzy do pomocy w zbiorze buraków w kobierzyckim PGR-ze. Są to przeważnie ci chłopi, którzy z różnych powodów nie wywiązali się dotychczas ze swych obowiązków szarwarkowych. Wszyscy jednak za pracę przy wykopkach otrzymają wynagrodzenie według ostatniej taryfy ogłoszonej przez Ministerstwo PGR.
Należy się spodziewać, że dzięki pomocy ekip miejskich oraz ludności z sąsiednich wsi, wszystkie PGR Zespołu Dębołęka zakończą wykopki buraków jeszcze w bieżącym tygodniu.
Na zakończenie uwaga pod adresem zakładów pracy i instytucji wysyłających ekipy wykopkowe:
Członków ekip należy zaopatrzyć w buty gumowe. Trzeba bowiem pamiętać, że rola jest grzązka, a nać buraczana mokra i że listopad, to nie lipiec. C. M.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza