-->

wtorek, 28 maja 2013

Pasternik

Spis 1925: 
Pasternik, wś, pow. wieluń, gm. Skomlin. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 22. Ludność ogółem: 115. Mężczyzn 53, kobiet 62. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 115. Podało narodowość: polską 115.

Pasternik, obecnie część wsi Komorniki w gminie Mokrsko.

1992 r.

Dziennik Powszechny 1836 nr 60

OBWIESZCZENIA HYPOTECZNE.
Sąd Pokoju Powiatu Wieluńskiego. Z powodu żądanej regulacyi nowej hypoteki następnych nieruchomości:  (…) 3, młyna wodnego, Pasternik zwanego, wraz z gruntami, łąkami, pastwiskiem, do własności Józefa Buchartowskiego, wszystkich w Powiecie Wieluńskim sytuowanych, należących; uwiadamia interesentów, że takowa czynność w Sądzie tutejszym nastąpi: (…) co do 3ciej dnia 5 Maja 1836 r. Wzywa ich przeto, aby do takowej osobiście, lub przez pełnomocnika urzędownie i szczególnie na to umocowanego zgłosili się, żądania swe i wnioski do protokółu regulacyi podali i w dokumenta prawa ich udowodniające zaopatrzyli się. Ostrzega ich oraz, że niezgłaszający się w terminie powyższym podpadną skutkom prekluzyi,w art. 154 i 160 prawa o hypotekach z roku 1818 przepisanej. Jeżeliby właściciel nieruchomości wywołanej w terminie do regulacyi nie stawił się, tenże na żądanie któregokolwiek z interesentów na karę 10 do 50 złp. skazanym zostanie, i podług art. 150 tegoż prawa utraci wszelkie dobrodziejstwa prawne względem swych wierzycieli. Ogłoszenie decyzyi, jaka w skutek aktu regulacyi wydaną będzie, nastąpi w terminie do każdej regulacyi przypadającym, na posiedzeniu publicznem Sądu tutejszego i od tegoż dnia czas do odwołania się od niej upływać zacznie. Interesenci przeto bez dalszego wezwania w tymże dniu ogłoszeniu jej przytomnymi być winni. Wieluń dnia 17/29, Stycznia 1836 r. Sławianowski, Pods.  


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza