-->

sobota, 11 maja 2013

Osmolin

Zajączkowski: 
Osmolin-pow. m. Zduńska Wola 1) 1394 T. Sir. I f. 57: Osmolino - domina de O. 2) 1399 Hube, Zbiór Sier. 164-165: Osmolino - Bethramus de O. 3) XVI w. Ł. I, 443-444: Osmolyn - villa, par. Borszewice, dek. szadkowski, arch. uniejowski. 4) 1552-1553 P. 243: Oszmolyn - par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 5) XIX w. SG VII, 644: Osmolin - wś i folw., par. i gm. Zduńska Wola, pow. sieradzki.

Taryfa Podymnego 1775 r.
Osmolin, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 6 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Osmolin, parafia zdunska wola (zduńska wola), dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Szulmierski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Osmolin, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Zduńska Wola, własność prywatna. Ilość domów 4, ludność 25, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:
Osmolin, w dok. Oszmolyn, wś i fol., pow. sieradzki, gm. i par. Zduńska Wola, odl. od Sieradza 14 w., od Zduńskiej Woli 1 w.; wś ma 3 dm., 89 mk.; fol. 4 dm., 32 mk. Są tu trzy stawy. Według Lib. Ben. Łask, (I, 444) wś ta należała do par. Borszewice i dawała tamecznemu plebanowi dziesięcinę. Regestra poborowe z 1552 r. wykazują w O. trzy łany. Obecnie fol. O. rozl. mr. 250: gr. or. i ogr. mr. 147. łąk mr. 10, past. mr. 73, nieuż. mr. 20; bud. mur. 1, z drzewa 5. Fol. ten w r. 1866 oddzielony został od dóbr Krobanówek. Br. Ch. 

Spis 1925:
Osmolin, kol., pow. sieradzki, gm. Zduńska Wola. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 121. Ludność ogółem: 951. Mężczyzn 449, kobiet 502. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 767, ewangelickiego 172, innego chrześc. 12. Podało narodowość: polską 852, niemiecką 99.

Spis 1925:
Osmolin Folwark, kol., pow. sieradzki, gm. Zduńska Wola. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 51, inne zamieszkałe 4. Ludność ogółem: 303. Mężczyzn 144, kobiet 159. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 269, ewangelickiego 21, innego chrześc. 8, mojżeszowego 5. Podało narodowość: polską 301, żydowską 2.

Osmolin, obecnie część miasta Zduńska Wola w gminie Zduńska Wola.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
OSMOLIN par. Zduńska Wola p. zduńskowolski Henryk Ostrowski i Stanisław Dąbrowski sprzedali d. w 1866 r. Zeligowwi Herszfinkiel za 11 250 rbs. (Sikorski 1866 a.110, 188)

1965 r.


Gazeta Warszawska 1829 nr 211

Z powodu dnia 18 Czerwca 1829 roku nastąpioney śmierci Teodora Mniewskiego, właściciela różnych wierzytelności hypotecznych, iako to: 30,100 zł: Pol: na Dobrach Wodzieradach w Dziale IV. pod Nrem 2 pod lit: a. b. d. e; — 12,000 zł: Pol: i 1000 na Dobrach Mikołaiewicach w Dziale IV. pod Nrm 3 i 4 z prawem dzierżawy tychże Dóbr; — 10,000 zł: Pol: na Dobrach Krobanowie i przyległościach w Dziale IV. pod Nrm 12 z prawem zastawy wsi Osmolina; (...) — 1800 zł: Pol: na Dobrach Sarnowie i Korablewie w Działe IV. pod Nrm 3 lit: f;(...) otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem po raz pierwszy donosząc podpisany, zawiadomia kogo to tyczec może, iż do przeniesienia własności tychże summ i praw, termin roczny, a w szczególe na dzień 9 Sierpnia 1830 roku w Kancellaryi Ziemiańskiey Województwa Kaliskiego iest przeznaczony. — Kalisz dnia 1 Sierpnia 1829 roku.
Rejent Kancel: Ziem: Woiew: Kaliskiego:
Franciszek Nowosielski.


Dziennik Warszawski 1867 nr 285

N. D. 7659. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
5. Franciszka Zieleniewskiego, właściciela 7 1/2 mórg gruntu, w dobrach Osmolin Okręgu Szadkowskim  
Otworzyły się spadki, do uregulowania których, oznacza się termin przed podpisanym Rejentem i w jego Kancelarji na dzień 18 (30) Czerwca 1868 r.
Kalisz d. 29 Listop. (11 Grud. ) 1867 r.
Wilhelm Grabowski.
_________________________________________________________________________________

Kaliszanin 1881 nr. 42
_________________________________________________________________________________


Gazeta Kaliska 1900 nr. 85

Nieszczęśliwych wypadków śmierci w gub. kaliskiej w ubiegłym miesiącu było 9, a mianowicie: 1) w Osmolinie pow. sieradzkiego, m. Zduńskiej-Woli Edward Waldhauser spadł z wozu i z odniesionych ran zmarł. 

Gazeta Kaliska 1907 nr 192

Zabójstwo. We wsi Osmolin, w pow. sieradzkim, niewiadomi złoczyńcy wystrzałem z rewolweru zabili włościanina Franciszka Spychę, lat 46.  

Gazeta Kaliska 1907 nr 205

Zabójstwo. W d. 21 lipca r. b. we wsi Osmoleń, pow. sieradzkiego, nieznani złoczyńcy zabili wystrzałami z rewolweru 46-letniego włościanina Franciszka Spychę.

Rozwój 1912 nr 52

Do sprzedania
DOM MUROWANY
składający się z 2-ch pokojów, kuchnia i weranda, ziemi 100 prętów z drzewkami owocowemi w dobrym punkcie, cena przystępna; kolonia Osmolin, przy Zduńskiej Woli. Wiadomość u Stanisława Stankiewicza; zastać można zawsze w każdym czasie.

Rozwój 1912 nr 150

Zajście z żydami w Zduńskiej Woli.
W ubiegły wtorek w Zduńskiej Woli pomiędzy kilku rozdrażnionymi włościanami a żydami, wynikło zajście, które wśród żydów narobiło strachu i spotęgowane zostało do znaczenia pogromu. Przyczyną zajścia była śmierć nagła i zagadkowa służącej u mieszkańca Zduńskiej Woli, Szmula Rozmana, Zofii Maciejewskiej lat 26, mieszkanki wsi Osmolin, której mąż służy w wojsku. Ponieważ przyczyna śmierci była niewiadoma, gdyż Maciejewską znaleziono w niedzielę rano leżącą na podłodze w kuchni Rozmanów bez życia, więc zarządzono sekcyę zwłok, a lekarz skonstatował anewryzm serca. Aliści przyczynę anewryzmu poczęto komentować w różny sposób. Po pogrzebie Maciejewskiej, który odbył się we wtorek, rodzina jej rzuciła się na upatrzonych winowajców żydów i poczęła ich bić, przyczem wybito szyby. Rabin miejscowy zwrócił się o pomoc do policyi, która kilka osób aresztowała i tłum rozproszyła, poczem zarządzono środki, by zajście się nie powtórzyło.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 47

Obwieszczenie.
Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po śmierci:
2) Stanisława Drozdowskiego, wierzyciela rękojmi na sumę 1.200 rb., zabezpieczonej na majątku Kliczków-Wielki A i współwłaściciela działu ziemi 2 1/2 mórg, zapisanego pod lit. a działu II wykazu hipot. części majątku Osmolin, pow. Sieradzkiego.

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznacza się na d. 20 maja 1919 r. w wydziale hipotecznym w Kaliszu.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1919 nr 49

List gończy.
Sąd Pokoju w Kuśni, powiatu Sieradzkiego poszukuje Władysława Krystka i Józefa Czastka, ostatnio zamieszkałych we wsi Ligocie, gminy Majaczewicze, urodzonych: Krystek — wm. Pabjanicach i Czastek — ze wsi Osmolina, gm. Zduńska-Wola, oskarżonych o kradzież.
Ktoby wiedział o miejscu ich pobytu, winien zakomunikować o tem sądowi do akt Nr. 28 1919.
Sędzia Pokoju:
(podpis nieczytelny.)
Sekretarz:
(podpis nieczytelny.)

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 34

Notarjusz Zygmunt Świerczewski w Kaliszu, mający kancelarję w gmachu sądu okręgowego, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
17) Karolinie Zajbt, współwłaścicielce części nieruch. Nr 12 w Osmolinie, pow. Sieradzkiego;

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 35

Na zasadzie art. 846 i 847 U. P. K., sąd okręgowy w Kaliszu, stosownie do decyzji swej z d. 18 marca 1920 r., poszukuje Edwarda Świderskiego, syna Wilhelma i Emilji, lat 38, wyzn. ewang. mularza, urodzonego we wsi Pratków, gm. Wojsławice, zamieszkałego w kol. Osmolin, gm. Zduńska-Wola, a oskarżonego z art. 2 dekretu z d. 30 stycznia 1919 r. i zbiegłego niewiadomo dokąd.
Rysopis i znaki szczególne poszukiwanego nieznane.
W razie odnalezienia poszukiwanego lub miejsca jego zamieszkania, należy bezwłocznie zakomunikować najbliższym władzom policyjnym, w celu zaaresztowania i doniesienia o tem sądowi okręgowemu.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 47

Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Aleksander Rudzki, obwieszcza o toczących się postępowaniach spadkowych po zmarłych:
2) Adolfie Szipplu, właścicielu nieruch. Nr 15 w części dóbr Osmolin, pow. Sieradzkiego;

Termin regulacji tych spadków wyznaczony został na d. 20 grudnia 1920 r. w kancelarji tegoż notariusza Rudzkiego w Kaliszu, dokąd winny się stawić osoby interesowane, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 58

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Karolu Mikołajewskim, właścicielu 7 mórg gruntu z majątku Osmolin, pow. Sieradzkiego;

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 70

Na zasadzie art. 846 i 847 U. P. K., sąd okręgowy w Kaliszu, stosownie do decyzji swojej z d. 19 sierpnia 1920 r., poszukuje Józefa Szrajlin syna Pawła i Anny, lat 28—30, ostatnio zamieszkałego we wsi Osmolin, gm. Zduńska-Wola, a oskarżonego z art. 51 oraz 583 K. K. i zbiegłego niewiadomo dokąd.
Rysopis i znaki szczególne poszukiwanego; wysoki, szczupły, blondyn, oczy niebieskie.
W razie odnalezienia poszukiwanego lub miejsca jego zamieszkania, należy bezzwłocznie zakomunikować najbliższym władzom policyjnym, w celu zaaresztowania i doniesienia o tem sądowi okręgowemu.  

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 13

POSTĘPOWANIA SPADKOWE.
Wydział hipoteczny, powiatowy, w Sieradzu obwieszcza, że na dzień, który przypadnie za 6 miesięcy od ukazania się w druku niniejszego obwieszczenia, t. j. na d. 18 maja 1921 r., jest wyznaczony termin do regulacji spadków po zmarłych:
4) Marji Christitsch (Christicz), I-voto Dobieckiej, współwłaścicielce osady Nr II we wsi Osmolin, pow. Sieradzkiego.
Prawa osób, nie zgłaszających się z temiż w terminie, podpadną prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 53a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
d. 20 stycznia 1922 r.
4117 „Franciszek Patzelt", sprzedaż manufaktury na targach i jarmarkach z siedzibą w Osmolinie, gm. Zduńska-Wola. Właśc. Franciszek Patzelt w Osmolinie.
4120 „Adolf Szwarc", sprzedaż pieczywa w Osmolinie, gm. Zduńska-Wola. Właśc. Adolf Szwarc w Osmolinie.
4177 „Józef i Marta małż. Szymczak", piekarnia oraz wyrób płócienek i sprzedaż towarów łokciowych w Osmolinie, gm. Zduńska-Wola. Właśc. Józef i Marta małż. Szymczak, zam. w Osmolinie. Do zarządzania i podpisywania firmy upoważniony wyłącznie Józef Szymczak.
4180 „Józef Krakowski", sklep kolonjalny we wsi Osmolinie, gm. Zduńska-Wola. Właśc. Józef Krakowski we wsi Osmolinie.
4181 „Szczepan Grzelak", handel towarami łokciowemi na targach i jarmarkach z siedzibą w Osmolinie, gm. Zduńska-Wola. Właśc. Szczepan Grzelak w Osmolinie.
4187 „Marta Szpranger", sklep kolonjalny w Osmolinie, gm. Zduńska-Wola. Właśc. Marta Szpranger w Osmolinie.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 18

Na zasadzie postanowienia Wojewody Łódzkiego z dnia 10.6. 1927 r. L. BP. 1221/2, wciągnięto do rejestru Stowarzyszeń i Związków Nr. 1559, „Kółko Rolnicze" w Osnolinie, gm. Zd.-Wola, pow. Sieradzki.


Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 86

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwie­szcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
7) Karolu Saling, wierzyc. sumy 1.000 rb., zabezp. na części majątku Osmolin Nr. 3, pow. sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na d. 7 maja 1928 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 3

STAROSTWO SIERADZKIE
L. 1841/Tr.
Unieważnia się licencje na handel domokrążny, wydane przez Starostwo Sieradzkie dnia 9. I. r. b. Władysławowi Piotrowskiemu z kol. Osmolin, gm. Zduńska-Wola, dnia 12. I. r. b Antoniemu Błasiakowi, Antoniemu Dziadakowi, Bronisławie Kaźmierczak i Antoninie Rossa, zam. w Zduńskiej-Woli.

Starosta: (—) J. JELINEK.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 9

OGŁOSZENIE.
Starostwo Sieradzkie stosownie do art. 222 p. 4 Ust. z dnia 19. IX. 1922 r. Dz. Ust. 102, poz. 936 — ogłasza, że dnia 25 października 1926 r., zatwierdzony został statut spółki wodnej w kol. Osmolin, m. Zd.-Wola.
Spółka wodna nosi nazwę „Osmolin".
Celem spółki jest osuszenie gruntów członków spółki według przedłożonego Starostwu projektu technicznego.
Statut Spółki wodnej uchwalany przez członków na zebraniu w dniu 14 grudnia 1925 r., ułożony został według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 20. VII. 1923 r. Nr. 417/23 (Monitor Polski Nr. 161, poz. 225).
Sieradz, dnia 4 czerwca 1928 r.
Starosta: w z. (—) Drożański


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 37a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:


W dniu 31 grudnia 1927 r.
8826. „Józef Sarnik" — sprzedaż wędlin i mięsa w Osmolinie, gmi­ny Zduńska-Wola, pow. sieradzkiego. Istnieje od 1911 r. Właśc. Józef Sarnik w Osmolinie.


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 91a

Dnia 13 września 1928 r.
9425. „Marja Krajczyńska", sklep spożywczy we wsi Osmolin, gm. Zduńska-Wola, pow. sieradzkiego. Istnieje od 1928 roku. Właśc. Marja Krajczyńska, zam. tamże.


Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 37


Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 i 1777-8 U. P. C., obwieszcza, iż na skutek decyzji sądu z dnia 6 kwietnia 1929 r., zosta­ło wdrożone postępowanie o uznanie za zmarłego Bolesława Kosiń­skiego, wobec czego sąd wzywa go, aby w terminie 6-cio miesięcznym od dnia wydrukowania niniejszego, zgłosił się do sądu, gdyż w prze­ciwnym razie po upływie tego terminu zostanie przez sąd uznany za zmarłego; wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Bolesława Kosińskiego, by o znanych sobie faktach zawiadomili sąd okręgowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto sąd nadmienia, że Bolesław Kosiński był stałym mieszkańcem kol. Osmolin, gm. Zduńska- Wola, pow. sieradzkiego, w roku 1914 był powołany do wojska rosyj­skiego, lecz dotąd nie wrócił. Nr. sprawy I. Z. I. 52/29.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 94

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
10) Manelu vel Emanuelu Uszerowiczu, współwł. działki 18 morg. i właścicielu działki 2 morg. w maj. Osmolin lit. A., powiatu sieradzkiego;
12) Janie Morucińskim, właścicielu placu w maj. nieruchom. Nr. 10 w cz. maj. Osmolin, powiatu sieradzkiego;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 27 lutego 1930 roku, w którym to dniu osoby interesowane winny stawić się w tymże wydziale hipotecznym ze swemi prawami, pod skutkami prekluzji.
_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1929 luty
_________________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 21a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:

dnia 7 listopada 1929 roku
11170. "Mieczysław Lichy", sklep rzeźniczy w kol. Osmolin, gminy Zduńska - Wola, powiatu sieradzkiego. Istnieje od 1929 roku. Właśc. Mie­czysław Lichy, zam. w kol. Osmolin.
11205. "Michał Pietrzykowski", sklep kolonjalno - spożywczy ze sprzedażą mięsa, wyrobów mięsnych i tytoniowych w kol. Osmolin, gminy Zduńska - Wola, powiatu sieradzkiego. Istnieje od 1929 roku. Właśc. Mi­chał Pietrzykowski, zam. w kol. Osmolin.
11234. „Józef Spikowski", sklep kolonjalno - spożywczy ze sprze­dażą wyrobów tytoniowych w kol. Osmolin, gminy Zduńska - Wola, po­wiatu sieradzkiego. Istnieje od 1929 roku. Właśc. Józef Spikowski, zam. w kol. Osmolin.


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 24a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:

dnia 4 listopada 1929 roku
5273. Do rejestru firmy: „Agnieszka Wróblewska", sklep kolonjalno-spożywczy w Zduńskiej - Woli, jak następuje: „Agnieszka Wróblew­ska", sklep kolonjalno - spożywczy w kolonji Osmolin, gminy Zduńska - Wola, powiatu sieradzkiego. Właścicielka Agnieszka Wróblewska, zam. w Osmolinie. Sklep kolonjalno-spożywczy w Zduńskiej - Woli, zlikwido­wany.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 88

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępo­wania spadkowe po zmarłych:
1) Hermanie Tyszu, współwłaścicielu działki gruntu Nr. 5, o pow. 1 morga 290 prętów ze składu majątku Osmolin A, powiatu sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 6 maja 1931 roku w kancelarji notarjusza Stanisława Bzow­ego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 5a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 19 listopada 1930 roku
11941. „Franciszek Skotnicki", sklep rzeźniczy w Osmolinie, gm. Zduńskiej - Woli, pow. sieradzkiego. Właśc. Franciszek Skotnicki, zam. w Osmolinie.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 11

Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C., obwieszcza, iż na skutek decyzji sądu z dnia 17 stycznia 1931 roku zostało wdrożone postępowanie o uznanie za zmarłego Józefa Bryla, syna Walentego
Agnieszki z Krzykowskich, urodzonego w dniu 14 marca 1880 roku w Borszewicach, wobec czego sąd wzywa go, aby w terminie 6-miesięcznym, od dnia wydrukowania niniejszego, zgłosił się do sądu, gdyż w prze­ciwnym razie po upływie tego terminu zostanie przez sąd uznany za zmarłego; wzywa się wszystkich, którzy by wiedzieli o życiu lub śmierci Józefa Bryla, by o znanych sobie faktach zawiadomili sąd okręgowy w Ka­liszu w powyższym terminie; nadto sąd nadmienia, że Józef Bryl był sta­łym mieszkańcem kolonji Osmolin, gm. Zduńska Wola, pow. sieradzkie­go. Nr. spr. Z. I. J. 494/30.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 14

Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Karol Wyganowski, obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób zostały otwarte postępowania spadkowe:
4) Tomasza Politowskiego, współwłaściciela działki Nr. 53, zapi­sanej w II dziale wykazu hip. Osmolin A., pow. sieradzkiego pod. Nr. 38.


Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na 20 sierpnia 1931 roku i w dniu tym osoby w spadku zaintere­sowane winny stawić się w kancelarji notarjusza Karola Wyganowskiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 40

Wydział hipoteczny w Zduńskiej - Woli obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
11) Fryderyku-Auguście Morgenszternie, właścicielu nieruchomości we wsi Osmolinie położonej, Nr. 2 rep. hip. oznaczonej.
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 30 listopada 1931 roku, na godzinę 10 rano, w wy­dziale hipotecznym w Zduńskiej-Woli, ul. Złotnickiego 6.
We wskazanym terminie osoby interesowane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 54

Komornik sądu grodzkiego w Błaszkach, z siedzibą w m. Kaliszu, przy ul. Pułaskiego Nr. 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 16 października 1931 roku o godzinie 10 z rana, w sali po­siedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawana będzie nieruchomość z majątku ziemskiego Osmolin, pow. sieradzkie­go, oznaczona Nr. hip. 3, powierzchni 15 pręt., należąca do Józefa Tomczaka, na której znajdują się budynki: 1) dom mieszkalny z cegły; 2) obora z cegły i stodoła z drzewa z przystawką pod jednym dachem; 3) szopa z drzewa.
Nieruchomość ta w zastawie nie znajduje się, ma książkę hipo­teczną w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu, pra­wo własności zapisane jest czystym wpisem na imię Józefa Tomczaka, który sprzedał z powyższej powierzchni 75 pręt. Karolowi i Marcjannie małż. Hofman, obciążona jest długami na sumę 2585 zł. oraz rygo­rami zapisanemi w dziale III wyk. hipot., sprzedana będzie w całości według protokółu zajęcia z dnia 21 lutego 1931 r., na żądanie Dr. Roberta Sallinga.
Licytacja rozpocznie się od sumy 3000 zł. lub od niższej jako w II terminie, przyczem do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 10 proc.

Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 71

Wydział hipoteczny, sekcja II, przy sądzie okręgowym w Kaliszu, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
7) Kazimierzu Fryszu, współwłaścicielu działki obszaru 5 morg. z pod Nr. 32 działu II, wykazu hipotecznego folwarku Osmolin lit. A, powiatu sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 5 marca 1932 roku, w którym to terminie osoby interesowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydzia­łu hipotecznego, w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 57

Wydział hipoteczny, sekcja II, przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
13) Wilhelmie Bauerze, współwłaścicielu 2 morg. ziemi z pod Nr. 41 б działu II wykazu hip. majątku Osmolin lit. A, powiatu sie­radzkiego; 
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 20 stycznia 1933 roku, w którym to terminie osoby intere­sowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 93

Wydział hipoteczny, sekcja II przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Ignacym Forysińskim, współwłaścicielu działki oznaczonej Nr. 61 z folwarku Osmolin lit. A, powiatu sieradzkiego, z pod Nr. 39 działu II wykazu hip.;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 22 maja 1933 roku, w którym to terminie osoby intereso­wane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

Echo Sieradzkie 1932 17 luty

BEZ TYTUŁU
Jak już donosiliśmy w gminie Zduńska Wola została wykryta fabryka monet 6-cio groszowych i jednozłotowych.
Była to odlewnia, która produkowała falsyfikaty stosunkowo zręcznie wykonane.
Zostali aresztowani Rajnchod Szulc i Jan Wolf ze wsi Ochraniew gm. Zd. Wola oraz Ksawery Bruzia ze wsi Osmolin gm. Zd. Wola i Jan Leszczyński Zd. Wola Ogrodowa 20. Nadto została zabrana cała fabryka i wszelkie narzędzia pomocnicze, również około 120 gotowych monet.
W czasie rewizji u Bruzi i Leszczyńskiego znaleziono 2 rewolwery, które także zabrano.
Całą czwórkę osadzono w więzieniu w Sieradzu.

Echo Sieradzkie 1932 29 czerwiec

PRZYKRY WYPADEK.
Nauczycielka szkoły powszechnej wsi Osmolin gm. Zduńska Wola p. Góralczykowa została nagle sparaliżowana, tak że dotychczas jest bezwładna i nie odzyskała mowy. Wszelkie zabiegi, jakie poczynili lekarze miejscowi i zamiejscowi nie odniosły skutku.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 10


Wydział hipoteczny sekcja IIa przy sądzie okręgowym w Kaliszu niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Augustynie Rysztok, współwłaścicielce 2-ch działek 1 morga 164 pręty i 380 prętów z pod lit. b, d i г wykazu hipotecznego części majątku Osmolin, pow. sieradzkiego;
11) Antonim Mianowskim, właścicielu 5 mórg z pod Nr. Nr. 14 i 15 działu II wykazu hip. majątku Osmolin lit. A, pow. sieradzkiego i
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 10 sierpnia 1933 roku, w którym to terminie osoby za­interesowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wy­działu hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw pod skutkami prekluzji. Nr. 73/33.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVIII. Obszar gminy wiejskiej Zduńska- Wola dzieli się na gromady:
13. Osmolin, obejmującą: wieś Osmolin, folwark Osmolin kolonję, kolonję Osmolin Nr. 1, wieś Ostrów.
14. Osmolin Kolonja, obejmującą kolonję Osmolin.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 34a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego sądu okręgowego w Kaliszu, Działu A,, wciągnięto następujące firmy pod Nr.:
dnia 27 grudnia 1932 roku.
12961. Franciszek Jeger — sprzedaż pieczywa w Osmolinie, gm. Zduńska-Wola, powiatu sieradzkiego. Istnieje od 1922 roku. Właści­ciel Franciszek Jeger, zamieszkały w Osmolinie.
12962. Wincenty Bułeczka — sklep kolonjalno-spożywczy w Osmo­linie, gm. Zduńska-Wola, powiatu sieradzkiego. Istnieje od 1932 roku. Właściciel Wincenty Bułeczka, zamieszkały w Osmolinie.
dnia 28 grudnia 1932 roku.
12970. Ewald Szpicnagel — sklep kolonjalno-spożywczy w ko­lonji Osmolin, gm. Zduńska-Wola, powiatu sieradzkiego. Istnieje od 1932 roku. Właściciel Ewald Szpicnagel, zamieszkały w Osmolinie.
12971. Adolf Müller — sprzedaż pieczywa w kolonji Osmolin, gm. Zduńska-Wola, pow. sieradzkiego. Istnieje od 1918 roku. Wła­ściciel Adolf Müller, zamieszkały w kolonji Osmolin.
dnia 31 grudnia 1932 roku.
12985. Stefan Kinderman — sklep rzeźniczy w kolonji Osmolin, gminy Zduńska Wola, powiatu sieradzkiego. Istnieje od 1932 roku. Właściciel Stefan Kinderman, zamieszkały w kolonji Osmolin.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 38a

Do rejestru handlowego sądu okręgowego w Kaliszu, Działu A, wciągnięte zostały następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 28 lutego 1933 roku.
13138. Antoni Konrad — sklep rzeźniczy w Osmolinie, gminy Zduńska Wola, powiatu sieradzkiego. Właściciel Antoni Konrad, za­mieszkały w Osmolinie.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 99


Wydział hipoteczny sekcja II przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Franciszku Spychu, właścicielu działki ziemi, obszaru 1 morga 125 prętów z pod Nr. 1, działu II, wykazu hipotecznego osady Osmolin Nr. 1, powiatu sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczono w kancelarji wyżej wymienionego wydziału hipotecznego na dzień 15 czerwca 1934 roku, w którym to terminie osoby zainteresowane winne zgłosić się do kancelarji tegoż wydziału w celu ujawnienia swo­ich praw pod skutkami prekluzji.
_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1933 sierpień
_________________________________________________________________________________


Łódzki Dziennik Urzędowy 1934 nr 15

OGŁOSZENIE Komisji Wspólnego Planu Zabudowania mZduńskiej Woli i okolic sąsiednich
z dnia 24. VII. 34. Ł. 10/34
(ustanowionej dekretem wojewody łódzkiego z dnia 4 sierpnia 1933 r. za Nr. K. B. IV-31/2.
o przystąpieniu do sporządzenia ogólnego planu zabudowania m. Zduńskiej Woli
i okolic.
Przystępując na podstawie art. 23 rozporządzenia Prezydenta Rzplitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23 ex 1928, poz. 202) do sporządzenia ogólnego planu zabudowania wspólnie dla: 1) miasta Zduńskiej Woli, 2) wsi: Rozomyśl, Osmolin, Krobanówek, Karsznice, Zduny, Stęszyce, Krobanów, Opiesin, Ostrów, Czechy, Ogrodziska, Kolonji Maciejew, Osmolin-folwark, Henryków, Józefka, Osmolin, Opiesin, Janiszewice, Ochraniew, Ochraniew Nr. 1, Biały Łuk, majątków Karsznice, Krobanowek, folwarku Janiszewice — w gminie Zduńska Wola położonych, 3) wsi lzabelów, folwarku Tymienice — w gminie Wojsławice położonych i 4) wsi Swędziejewice, Paprotnia, Nowe Miasto, majątków Paprotnia, Swędziejewice w gminie Zapolice położonych, obejmującego obszar ok. 3000 ha, Komisja wspólnego Planu Zabudowania m. Zduńskiej Woli i sąsiednich okolic podaje o tem zgodnie z art. 25 cytowanego rozporządzenia do publicznej wiadomości. Z treścią mającego być sporządzonym, projektu planu zabudowania interesowani mogą zaznajomić się w Zarządzie Miejskim m. Zduńskiej Woli w okresie od dnia 15 listopada r. b. do dnia 30 listopada r. b. w godzinach od 10-ej do 13-ej codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych.
W okresie od 1 grudnia r. b. do 15 grudnia r. b. interesowani mogą zgłaszać do Komisji Wspólnego Planu Zabudowania miasta Zduńskiej Woli i okolic sąsiednich wnioski, dotyczące wyżej wymienionego planu zabudowania.
Przewodniczący Komisji:
(—) Inż. St. Boryssowicz
Starosta.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 38

Wydział hipoteczny, sekcja II-ga przy sądzie okręgowym w Kali­szu niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Ignacym Matusiaku, właścicielu działki obszaru 1 dziesięcina 60 sążni, oznaczonej Nr. 41 z pod Nr. 45, działu II wykazu hipotecznego folwarku Osmolin A, powiatu sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 12 listopada 1934 roku, w którym to terminie osoby za­interesowane winne zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wy­działu hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 47

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu sekcji II obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Antonim Szmycie, współwłaścicielu działki ziemi Nr. 47, z pod Nr. 46 działu II wykazu hipotecznego „folw. Osmolin A", powiatu sie­radzkiego, obszaru 2 morgi;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 17 grudnia 1934 roku w którym to terminie osoby intere­sowane winne się zgłosić do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego, w celu ujawnienia swoich praw pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 56

Postępowania spadkowe.
Wydział hipoteczny, sekcja II, przy sądzie okręgowym w Kaliszu, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Antonim-Franciszku Ryłko, uznanym decyzją sądu okręgowego we Włocławku z dnia 23 maja 1933 r. Nr. spr. Z. 107/31 za zmarłego w dniu 31 grudnia 1921 r., właścicielu działki ziemi Nr. 5 obszaru 5 1/2 mórg z pod Nr. 24 działu II wykazu hip. folwarku Osmolin A., powia­tu sieradzkiego;
Termin dla zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczo­no na dzień 17 stycznia 1935 roku, w którym to terminie osoby zainteresowane winne zgłosić się do kancelarji wyżej wymienionego wy­działu hipotecznego celem ujawnienia swoich praw pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 65

Wydział hipoteczny w Zduńskiej - Woli obwieszcza, że na dzień 20 listopada 1934 roku wyznaczony został termin pierwiastkowej re­gulacji dla nieruchomości w kolonji Osmolin, gminy Zduńska - Wola, powiatu sieradzkiego położonej, Nr. 54 oznaczonej, składającej się z placu o przestrzeni: szerokości 36 łokci, czyli około 20,73 mtr. i dłu­gości 64 łokcie, czyli około 36,86 mtr. i budynków, należącej do Fran­ciszka i Marty z Rachowskich małżonków Hesse.
W powyższym terminie osoby interesowane winne zgłosić w kancelarji wydziału hipotecznego w Zduńskiej-Woli, ulica Złotnickiego Nr. 6, prawa swoje do powyższej nieruchomości, pod skutkami prekluzji z art. 154 i 160 ust. hip.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 89

Wydział hipoteczny sekcja II przy sądzie okręgowym w Kaliszu niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Walentym i Dorocie małżonkach Raj, właścicielach reszty dział­ki Nr. 2 z pod Nr. 2 działu II wykazu hipot. folwarku Osmolin lit. A", pow. sieradzkiego, obszaru ta reszta 1 mórg 270 prętów;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczono na dzień 10 maja 1935 roku, w którym to terminie osoby zainteresowane winne zgłosić się do kancelarji wyżej wymienionego wydziału hipotecz­nego w celu ujawnienia swoich spraw pod skutkami prekluzji.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 30 styczeń

ODBILI ZŁODZIEJA.
Posterunkowy P. P. ze Zd.-Woli przebrany w mundur kolejarski eskortował pociąg naładowany węglem z Karsznic do Szadku. We wsi Osmolin zatrzymał osobnika, który zrzucał węgiel z wagonów na ziemię. W tym momencie na torze kolejowym nagle wyskoczyła banda ludzi, składająca się ze 60 osób i w nadzwyczaj szybkim czasie złodziejaszka odbiła i uprowadziła ze sobą. O powyższym fakcie posterunkowy zawiadomił swe władze, skutkiem czego przeprowadzono dochodzenie i kilku „węglarzy" znalazło się za kratami więzienia w Sieradzu.
Szczegóły podane zostaną w następnych numerach „Echa".

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 9 luty

ZDUŃSKO-WOLANIE NA WYPRAWIE WĘGLOWEJ POD SZADKIEM.
Na nowo wybudowanej linji kolejowej szczególnie między Karsznicami a Szadkiem grasuje duża liczba złodziei« napadających na pociągi węglowe. Kradzież odbywa się w biały dzień.
Ostatnio stwierdzono, że kradzieżą węgla z wagonów kolejowych trudnią się całe rodziny szczególniej z okolicy Zduńskiej Woli i Szadku.
Ponieważ kradzież węgla przynosi wiele zysku zaniechali innych kradzieży. Złodzieje bezkarną kradzieżą węgla tak się rozzuchwalili, że postępowaniem swem teroryzują służbę kolejową.
Przed kilku dniami grupa rabusiów na linii kolejowej Szadek— Karsznice w odległości 2 kilometrów od Szadku napadła na pociąg towarowy nr. 1491.
Jeden z rabusiów wydobył rewolwer i zagroziwszy hamulcowemu Stanisławowi Stelmaszewskiemu śmiercią w razie oporu, zamknął go w budce hamulcowej, pozostali natomiast w tym czasie zrabowali kilkadziesiąt korcy węgla i zbiegli.
Po wszczętem dochodzeniu przez policję ze Zduńskiej Woli i Szadku Stelmaszewski poznał napastnika, który groził mu rewolwerem — niejakiego Mariana Skórkę mieszkańca przedmieścia Osmolin, w Zd. Woli. Do mieszkania Skórki delegowano posterunkowego Józefa Zadłużaka z poleceniem doprowadzenia Skórki do aresztu.
Gdy Zadłużak wraz ze Skórką wszedł na ulicę i zdążał do komendy policji zgromadzili się kompanowie Skórki, którzy jak to później ustalono, na równi z nim brali udział w wyprawach węglowych i w liczbie 11 osób napadli na posterunkowego Zadłużaka. Ten zagroził użyciem broni i wydobył rewolwer, lecz gdy rabusie obrzucili go kamieniami, ratował się ucieczką ukrył się w domu niejakiej Bauerowej.
Rabusie otoczyli dom i zagroziwszy, że żywcem Zadłużaka nie wypuszczą przystąpili do wyważenia drzwi.
Na szczęście przechodnie, obserwujący poważną scenę, powiadomili komendę policji, która wydelegowała silniejszy oddział. Oblegających posterunkowego Zadłużaka zbirów, otoczono i ujęto.
Zatrzymani okazali się: Leon Skobranda, Stanisław Cichy, obaj z Rozmyślina pod Zd. Wolą, Władysław Fiszer, Jan Wojakowski, Piotr Patasiak, Alfons Śnieg, Józef Jarosławski, Andrzej Krysiak, Bronisław Woźniak, Stanisław Rychliński z Osmolina, pod Zd. Wolą i Władysław Alfik ze Zd-Woli.
Ustalono, że brali oni udział w napadzie na pociąg. Wszystkich z Marianem Skórką na czele osadzono w więzieniu w Sieradzu.


Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 22 luty

GORĄCA KĄPIEL.
Zygmunt Świtkowski zam. w Zd. Woli kol. Osmolin, chcąc przeprowadzić radykalną kurację i pozbyć się dokuczliwych hemoroidów przygotował sobie gorącą kąpiel.

Temperatura była widocznie za wysoką i tylko dzięki sąsiadom (żona wyszła do miasta) uratowano chorego. Czy drugi stopień oparzenia pomógł p. Świtkowskiemu w wyzbyciu się hemoroidów, to czas pokaże.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 12 kwiecień

Okradacze wagonów kolejowych przed sądem.
Cała Banda skazana na więzienie.
Komenda policji państwowej w Sieradzu została zaalarmowana wieścią, że na nowo wybudowanej linji kolejowej Karsznice-Gdynia między stacjami Szadek — a Otok pow. Sieradzkiego nieznani sprawcy dokonali na jadący pociąg towarowy pośpieszny do Gdyni do jednego z wagonów zuchwałego włamania, rozbijając plombę wagonu i wyrzucili 26 skrzyń i paczek wagi 1.600 kg. różnych towarów jak farby olejne, wyroby gumowe, armatura mosiężna, części rowerowe, zawiasy, sery, wyroby cukiernicze, bele towarów i inne, na ogólną sumę około 40.000 złotych. Do pomocy tamtejszej policji, został wydelegowany z Sieradza starszy przodownik policji śledczej W. Malisz,
który po kilkudniowym pobycie częściowo ujawnił włamywaczy.
Byli to mieszkańcy Szadku Władysław Nowak lat 28 i Kazimierz Kołyga lat 19 oraz mieszkaniec folwarku Osmolin gm. Zduńska Wola Roman Haus.
Podczas rewizji skradzionych rzeczy już nie odnaleziono. Nowaka i Kołygę po kilkunastu dniach aresztowano, natomiast Haus ukrywał się w dalszym ciągu. Naskutek rozesłanych telefonogramów policja z Łasku natknęła się na Hausa. Powstała strzelanina w konsekwencji której Haus za usiłowanie zabójstwa ścigających go policjantów został skazany przez Sąd Okręgowy w Łodzi na 9 lat więzienia.
Po kilku tygodniach starszy posterunkowy policji śledczej kom. Zd. Woli Kuna poufnie dowiedział się, że część towarów pochodzących z kradzieży, zostało ukrytych w ogrodzie należącym do gosp. majątku Osmolin Wlhelma Ryttera lat 40.
Zakopania dokonali Leon Podgórski z Hendrykowa w asyście początkowo aresztowanych.
Zaś w przewiezieniu towaru do Łodzi dopomagał Tomasz Włodarczyk lat 37, mieszkaniec Zduńskiej Woli ul. Wodna 17.
Towar został ulokowany u szwagra Włodarczyka, Antoniego Chruszczyńskiego zam. w Łodzi przy ul. Łomżyńskiej Nr. 16.
Następnie pośredniczyli w sprzedaży miesz. Łodzi Rutkiewicz Jan i Icek Rozenberg, zaś nabył towar Gerszon Wygodzki, który zdążył już spieniężyć wszystek towar.
W czasie przeprowadzanych licznych rewizji w stogu maj. Chodaki znaleziono piękne futro, bez właściciela. Krążą wersje, że futro pochodzi z zagranicy.
Powyższą sprawę rozpatrywał kaliski Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej w Sieradzu — w trybie uproszczonym pod przewodnictwem sędziego Bzowskiego, prokuratora Kropielnickiego i protokulanta Przyjałgowskiego.
Na rozprawę wezwano 35 świadków, z których 13 niestawiło się. Obrony podjęli się adwokat Wołkowiński i aplikant Sądu Grodzkiego w Sieradzu Rembowski Ant.
Po zaprzysiężeniu świadków sąd przystąpił do badania oskarżonych, którzy dzięki swej kwalifikacji zawodowej, wykazali spryt swego fachu, to też na przwodzie sądowem zostało tylko ustalone ......* część zaginionego towaru.
Ze świadków zeznawali:
.......* pociągu towarowego Franc. Mladak*, kr. pociągu towarowego Konstanty Fachowski kier. ekspedycji towarowej Jan Suchomski oraz kilku przedstawicieli poszkodowanych firm. Jeden z nich Karol Nostek z bielskiej firmy określił wartość zaginionego towaru na 1.534 franków szwajcarskich.
Sąd po zbadaniu świadków mowy prokuratora i obrony ogłosił wyrok następujący:
Władysława Nowaka, Leona Podgórskiego, Romana Hausa skazać po 2 lata więzienia, Kaz. Kołygę na 1 rok i 6 mies. więzienia, Wilhelma Ryttera, Tomaszą Włodarczyka i Ant. Chruścińskiego po 6 miesięcy więzienia oraz grzywny 200 zł z zamianą w razie nieściągalności na 20 dni aresztu G. Wygockiego, Icka Rozenberga po 6 mies. więzienia i po 500 zł. grzywny, a w razie nieściągalności po 1 m. aresztu, Jana Fulkiewicza uniewinnił.

*nieczytelne, przypis autora bloga

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 13 kwiecień

Echa odbicia policjantowi kolejowemu
złodzieja węglowego.
Na nowo wybudowanej linji kolejowej Łask — Gdynia na odcinku drogowym w miejscowości Osmolin gm. Zduńska - Wola, spowodu wzgórza pociągi idące w stronę Szadku biegną b. wolno. Korzystają z tego "złodzieje węglowi", którzy wskakują na wagony i zrzucają węgiel.
Dnia 12 styczna b. r. Józef Dłużak posterunkowy p. p. w Zd. Woli w mundurze funkcjonarjusza kolejowego konwojował pociąg węglowy od Karsznic w stronę Szadku. Na przejeździe pod wsią Osmolin wskoczyła do pociągu grupa złożona z 20 osób i siłą zrzucała węgiel.
Jednego z nich Marjana Skórkę udało się Dłużakowi przytrzymać. Dłużak zamierzał przytrzymanego doprowadzić do wartowni P. P. w Karsznicach, musiał jednak od wykonania tego zamiaru odstąpić, albowiem zebrało się kilkadziesiąt osób, którzy przyjęli wobec Dłużaka groźną postawę żądając puszczenia Skórki. Ugodzony kamieniem w nogę, czując się zagrożonym, schronił się z przytrzymanym Skórką do mieszkania Natalii Banerowej w pobliskiej wsOsmolin. Za nim to tegoż mieszkania wtargnęło kilkanaście osób; niektórzy z kijami, wołając do Dłużaka, że go zabiją o ile nie puści Skórki.
Józef Dłużak oznamił sprawcom, iż jest posterunkowym P. P. i drzwi zamknął na szkobel. Skupieni mężczyźni nacierając na drzwi skobel wyrwali, wdarli się do mieszkania, schwycili Skórkę i wyrwali go z rąk przemocą i zbiegli. W czasie przeprowadzono dochodzenia zostali aresztowani i osadzeni w więzieniu w Sieradzu następujące napastnicy.
Mieszkańcy wsi Osmolin gm. Zduńska Wola Leonard Skobieranda, Władysław Fiszer, Bronisław Woźniak, Piotr Potasik, Stanisław Cichy z Rozomyśla, Jan Wojakowski z Osmolina, Józef Jarosławski, Juljan Staniszewski, Kula Stefan, Alfons Śnieg, Krysiak Andrzej, Rychliński Stan., wszyscy z Osmolina i Władysław Uflak ze Zduńskiej Woli, lina i Władysław Uflak ze Zd. Woli. nej stopie.
Powyższą sprawę rozważał Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej w Sieradzu, kóry po dłuższej rozprawie skazał Skobierandę, Fiszera, Woźniaka. Potasika, Cichego, Wojakowskiego, Jarosławskiego, Kulę, Śniega, po sześć miesięcy więzienia z zaliczeniem aresztu.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 20 maj

NOWA SPÓŁKA LEŚNA.

Jan Janicki, 22 lat, Stanisław Wrociński, 20 lat, Józef Bilski, 23 lat, Władysław Man, 34 lat, mieszkańcy Szabelowa pod Zduńską Wolą, Józef Bartosik, 27 lat, zamieszkały w Zduńskiej Woli przy ulicy Jasnej 6, Zygmunt Wujas, 30 lat, zamieszkały przy ulicy Mickiewicza 28 i Stefan Michalak, 27 lat, zamieszkały w Osmolinie pod Zduńską Wola, za kradzież drzewa z lasu Wojsławice skazani zostali w dniu 14 b. m. na 2 tygodnie aresztu każdy. Nad to Man Władysław za nietaktowne zachowanie się w sądzie przez wyrażenie swej opinji, że 2 tygodnie aresztu jest za mało, skazany został na 72 godziny bezwzględnego z miejsca aresztu.


Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 20 maj

ZA KRADZIEŻ WĘGLA.

Andrzej Krysiak, lat 49, z Osmolina pod Zduńską-Wolą za kradzież węgla z pociągu na linji Karsznice—Zduńska Wola skazany został na 2 miesiące aresztu


Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 25 maj

Zduńska Wola.
ZA KRADZIEŻ WĘGLA.
Jan Nowak 16 lat. z folwarku Osmolin za kradzież węgla z pociągu na odcinku Karsznice-Zduńska Wola, wobec młodocianego wieku na rozprawie sądowej w dniu 17 b. m. otrzymał powtórnie już naganę sądowa.

Władysław Fiszel 25 lat, z Osmolina za takąż samą kradzież i na tym samym odcinku skazany został na 1 miesiąc aresztu.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 2 czerwiec

NIEPOPRAWNY ZŁODZIEJ.
Juljan Staniszewski, lat 20, z Osmolina pod Zduńską -Wolą za kradzież węgla z pociągu na odcinku Karsznica—Zduńska-Wola skazany został na 3 miesiące aresztu.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 5 czerwiec

NIEPOPRAWNY NOŻOWIEC.
Michał Frysz, 26 lat, z folwarku w Osmolinie pod Zduńską Wolą za użycie noża w bójce skazany został na 6 miesięcy więzienia, a za nietaktowne zachowanie się w sądzie podczas rozprawy w dniu 24 ub. m. na 72 godziny bezwzględnego aresztu.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 7 czerwiec

ZA KRADZIEŻ WĘGLA.
Adolf Raks, lat 16, z Ochraniewa pod Zduńską-Wolą za kradzież węgla z pociągu na odcinku Zduńska-Wola- Szadek wobec młodocianego wieku uzyskał naganę sądową. Takąż naganę otrzymał Jan Nowak, lat 16, zamieszkały w folwarku Osmolin pod Zduńską-Wolą. Arnold Konwizer, lat 23, z Osmolina pod Zduńską-Wolą na 3 miesiące aresztu.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 14 czerwiec

SPRAGNIENI.
Józef Styczyński, 15 lat i Bronisław Malinowski, 14 lat, obydwaj z Osmolina pod Zduńską Wolą, za kradzież lemonjady, z wozu wobec młodocianego ich wieku otrzymali naganę sądową w dniu 30 ub. m.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 15 czerwiec

ZA KRADZIEŻ WĘGLA.
Marjan Skórka, 21 lat i Stanisław S....wiński*, 21 lat, obydwaj z folwarku Osmolin pod Zduńską Wolą za kradzież węgla z pociągu na odcinku Karsznice-Zduńska Wola skazani zostali w dniu 7 b. m. po 2 miesiące aresztu każdy, a Kazimierz Bryl ....* lat, również z folwarku Osmolin za taką* kradzież skazany został na 2 tygodnie aresztu. Po ogłoszeniu wyroku wszyscy trzej zostali niezwłocznie zaaresztowani i odesłani do więzienia w Sieradzu.
Wacław Nowak, 21 lat, z tegoż folwarku za taką samą kradzież wobec dotychczasowej niekaralności skazany został na 6 tygodni aresztu.

*nieczytelne, przypis autora bloga


Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 23 lipiec

KTO BĘDZIE SIEDZIAŁ W WIĘZIENIU I ARESZCIE.
Na rozprawie w dniu 19 lipca Trys Feliks lat 20 m. folwarku Osmalin, gm. Zd.- Wola za przywłaszczenie trzech znalezionych łubek do łączenia szyn kol. na 30 zł. grzywny z zamianą na 5 dni aresztu, (...)

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 2

Wydział hipoteczny, sekcja II przy sądzie okręgowym w Kaliszu niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Stanisławie Śniegu, właścicielu i 1 morgi z pod Nr. 54 działu II oraz połowy 1 morgi 140 prętów z pod Nr. 40 działu II wykazu hipo­tecznego folwarku Osmolin lit. A., powiatu sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczono na dzień 8 lipca 1935 roku, w którym to terminie osoby zainteresowane winne zgłosić się do kancelarji wyżej wymienionego wydziału hipotecz­nego w celu ujawnienia swoich praw pod skutkami prekluzji. L. dz. 335/34.

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 100

Wydział hipoteczny sekcja II przy sądzie okręgowym w Kaliszu niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Henryecie Kubsz, właścicielce 130 1/2 prętów z części majątku Osmolin, powiatu sieradzkiego;
Termin dla zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczono na dzień 15 czerwca 1936 r., w którym to terminie osoby zainteresowane winne zgłosić się do kancelarji wyżej wymienionego wydziału hipotecz­nego w celu ujawnienia swoich praw pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1937 nr 10

ZARZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 20 kwietnia 1937 r. Nr. KB. IV-4/27-3
o uznaniu niektórych terenów, w otoczeniu m. Zduńskiej Woli na obszarze gminy Zduńska Wola, powiatu Sieradzkiego oraz gm. Zapolice pow. Łaskiego za podpadające pod przepisy art. 52 ustawy z dn. 14 lipca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr. poz. 405 z r. 1936) o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202 z r. 1928).
Na podstawie art. 53 ust. 1 punkt d i ustęp 2 ustawy z dn. 14 lipca 1936 r. (Dz. U R. P. Nr. 56, poz. 405 z r. 1936) o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202 z 1928 r.) — po wysłuchaniu (w myśl art. 53 ust. 2 cytowanej ustawy) w pinii Łódzkiej Izby Rolniczej z dn. 6 lutego 1937 r. Nr. VIII. J/31 oraz z dn. 18 marca 1937 r. Nr. VIII. J/31.
uznaję
niżej wyszczególnione tereny w gminie Zduńska Wola powiatu Sieradzkiego oraz w gminie Zapolice powiatu łaskiego za podpadające pod przepisy art. 52 wspomnianej wyżej ustawy, które to tereny będą mogły być dzielone na dwie lub więcej części tylko na podstawie zatwierdzonego przez władze budowlane planu parcelacji:
A. Gmina Zduńska Wola, pow. Sieradzki
10. Z gromady w. Osmolin: wieś Osmolin, kol. Osmolin, kol. Nr. 1 Osmolin, w. Ostrów.
11. Z gromady kol. Osmolin: kol. Osmolin.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
(—) Al. Hauke-Nowak.
_________________________________________________________________________________

 Orędownik 1937 nr. 76
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 Orędownik 1937 nr. 89
_________________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 89

Sąd Okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C., obwieszcza, iż na skutek postanowienia Sądu z dnia 1 maja 1937 r., zostało wszczęte postępowanie o uznanie za zmarłego Józefa Kalety, syna Agaty, urodzonego w 1877 roku we wsi Pratkowie, parafii Korczew.
Wobec czego Sąd wzywa go, aby w terminie 6 miesięcznym od dnia wydrukowania niniejszego zgłosił się do Sądu, gdyż w przeciwnym razie, po upływie tego terminu zostanie przez Sąd uznany za zmarłego.
Wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Józefa Kalety, aby o znanych sobie faktach zawiadomili Sąd Okręgowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto Sąd nadmienia, że Józefa Kalety był stałym mieszkańcem wsi Osmolin, gm. Zduńska Wola, nr sprawy Co. 203/37. 

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 65


Wydział Hipoteczny, sekcja III, przy Sądzie Okręgowym w Kali­szu, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmar­łych:
13) Jakubie i Józefie Matusiakach, właścicielach działki gruntu o pow. 1 morga z maj. ziem. folw. Osmolin, pow. sieradzkiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 21 listopada 1938 roku, w którym to terminie osoby zain­teresowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymienio­nego Wydziału Hipotecznego, pod skutkami prekluzji. 106/38.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 73

Wydział Hipoteczny, Sekcja III, przy Sądzie Okręgowym w Ka­liszu, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Józefie Kluska, właścicielu nieruchomości nr 16 w cz. maj. Osmolin, pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 16 marca 1939 roku, w którym to terminie osoby zaintere­sowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymienionego Wydziału Hipotecznego, pod skutkami prekluzji. 202/38.

Dziennik Łódzki 1946 nr 323

Radiofonizacja świetlic.
W województwie łódzkim znajduje się w tej chwili 227 świetlic, posiadających urządzenia i odbiorniki radiowe. W tej liczbie 112 świetlic w samej Łodzi, prowadzonych przez załogi fabryczne, partie polityczne, organizacje społeczne, komisariaty M. O. i związki młodzieżowe.
W poszczególnych powiatach stan świetlic zradiofonizowanych przedstawia się następująco:
(...) Zduńska Wola — 4 w mieście, i 2 młodzieżowe — w Osmolinie i Porębie.(...)
(...) Wszystkie świetlice zradiofonizowano przeważnie własnym kosztem poszczególnych organizacji.

Dziennik Łódzki 1951 nr 120

Wspaniałe obchody w całym województwie
(Telefonem od korespondentów i przedstawicieli „Dziennika")
W wielką manifestację na rzecz walki o Pokój i wykonanie Planu 6-letniego przerodził się tegoroczny obchód Święta Pracy. W przeddzień święta w zakładach pracy, w szkołach, gromadach, spółdzielniach produkcyjnych odbyły się uroczyste akademie, a w dniu 1 Maja setki tysięcy ludzi wyległo na ulice miast i wsi, aby zamanifestować swą niezłomną wolę realizacji hasła frontu narodowego.
Szli obok siebie w pochodach 1-majowych robotnicy, chłopi, inteligenci pracujący i żołnierze, szła radosna i rozśpiewana młodzież.(...)
ZDUŃSKA WOLA
Już w przeddzień 1 Maja miasto pięknie udekorowano. Balkony i okna strojne były czerwienią; przy Pl. Stalina i ul. Łaskiej ustawiono 2 bramy triumfalne.
W czasie pochodu, w którym wzięło udział ponad 8 tys. osób, wypuszczono kilkaset gołębi. Na czele pochodu szły poczty sztandarowe i przodownicy pracy, niosąc wstęgi, na których uwidoczniono procentowe wykonanie przez nich norm produkcyjnych. Wyróżniły się barwne zespoły sportowe Włókniarza, Stali, Szkoły Technicznej, Pedagogicznej i Ogólnokształcącej. Wojsko maszerowało w szeregach razem z robotnikami i uczniami. Członkowie Koła Ligi Lotniczej przy Gimn. i Liceum Ogólnokształcącym zademonstrowali piękne modele samolotów, a Zduńsko-Wolskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego na gustownie udekorowanym wozie z przyczepką umieściły eksponaty obrazujące osiągnięcia produkcyjne załogi ZPB. W pochodzie brały również udział drużyny harcerskie ze wsi Gajewniki, Smolina*, Krobanów i Zduny. (Z. O.)
WARTA
W uroczystościach 1-majowych w Warcie wzięło udział ok. 4 tys. mieszkańców miasta oraz gmin Bartochów i Rossoszyca.
Na czele pochodu szły poczty sztandarowe, następnie młodzież szkolna, robotnicy, rolnicy, sportowcy oraz organizacje społeczne.
Po południu odbyły się pokazy tenisa stołowego, pokaz boksu oraz mecz piłki nożnej, a następnie zabawa ludowa. (A)


*Osmolina? Przypis autora bloga.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza