-->

sobota, 11 maja 2013

Orzeszków

Zajączkowski: 
Orzeszków-pow. poddębicki 1) 1388 PKŁ I, 832: Orziszcowice - Franco de O. 2) 1392 PKŁ II, 4423: Osrzescowo - villa. Bolesta i Mściszek, dziedzice ze wsi Ciosny (v.) dają ją Wilkonowi, dziekanowi łęczyckiemu, biorąc od niego O., que villa spectat ad decanatum. 3) 1393 PKŁ II, 4627: Orzeszcouo - Tworco de O. 4) XVI w. Ł. II, 369: Orzeskovo - villa, par. Domaniew, dek. szczawiński, arch. łęczycki. 5) 1576 P. 67: Orzeskovo - wł. szl., par. jw., pow. i woj. łęczyckie. 6) XIX w. SG VII, 613: Orzeszków - wś i folw., par. jw., gm. Gostków, pow. jw. Uwagi: Potkański (Opactwo 108 i 111) łączy hipotetycznie nazwę wsi O. z imieniem świątnika Osrysz (Ozris) nadanego koleg. łęczyckiej w 1207 r. (KDW 52) i przypuszcza na tej podstawie, że O. należał do dawniejszego uposażenia koleg. łęczyckiej na łęczyckim grodzie sprzed 1136 r. Zajączkowski (Początki kolegiaty 160-161 oraz tenże: Opactwo 296) przychyla się do koncepcji, że O. mógł być uposażeniem dziekanatu, jeszcze z czasu utworzenia tej prelatury.  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Orzesyków, wieś, woj. łęczyckie, powiat łęczycki, własność szlachecka, 9 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Orzeszkow, parafia domaniow (domaniew), dekanat łęczycki, diecezja gnieźnieńska, województwo łęczyckie, powiat łęczycki, własność: po Jezui. (Jan) Kossobucki (Kossobudzki, potem wojski mniejszy brzeziński)

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Orzeszków, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Domaniew, własność prywatna. Ilość domów 11, ludność 66, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:
Orzeszków, w dok. Orzeskowo, wś i fol., pow. łęczycki, gm. Gostków, par. Domaniew, odl. od Łęczycy 18 w.; wś ma 12 dm., 83 mk.; fol. 2 dm., 41 mk. Według Lib. Ben. Łask. (II, 369) były tu dwa łany kmiece, na których siedzieli kmiecie zwący się: Gozdek i Zawisza. Łany te dawały po fertonie dziesięciny plebanowi w Domaniewie. Inne łany kmiece dawały dziesięcinę dziekanowi łęczyckiemu. Według regestr. pobor. z 1576 r. wś O. była własnością Wincentego Przerębskiego, miała 10 łan., 1 karczmę i 11 kolon. (Pawiński, Wielkop., II, 67). Obecnie fol. O. rozl. mr. 323: gr. or. i ogr. mr. 230, łąk. 59, pastw. mr. 24, nieuż. mr. 10; bud. mur. 1, z drzewa 5. Fol. ten w 1873 r. oddzielony został od dóbr Starzyny.

Spis 1925:
Orzeszków, wś i folw., pow. łęczycki, gm. Gostków. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 10, folw. 3. Ludność ogółem: wś 68, folw. 55. Mężczyzn wś 36, folw. 26, kobiet wś 32, folw. 29. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 68, folw. 55. Podało narodowość: polską wś 68, folw. 55.

Wikipedia:
Orzeszków-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Wartkowice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego. Podczas kampanii wrześniowej dnia 12 września 1939 roku w okolicy wsi miała miejsce zacięta potyczka Wojska polskiego z oddziałami Wehrmachtu, podczas której wojsko niemieckie poniosło duże straty. W odwecie Niemcy po wycofaniu się polskiego wojska aresztowali mężczyzn ze wsi, których zamordowali. W egzekucji śmierć ponieśli Andrzej, Feliks, Władysław i Jan Kubiak oraz Stefan Motylewski z Poddębic.

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 96

(N. D. 1959 ) po Marcinie Kossobudzkim w dniu 3 Marca 1838 roku zmarłym, otworzył się spadek do którego należą, dobra Orzeszków w powiecie Zgierskim gubernii Mazowieckiej położone. Celem przepisania w hypotece tytułu własności dóbr takowych, na kogo z prawa przypada oznaczony jest termin na dzień 17 (29) Lipca r. b. Wzywa się wiec wszystkich interessowanych aby najpóźniej w tym dniu prawa swoje do takowego spadku w kancellaryi hypotecznéj rzeczonej gubernii w właściwej xiędze wieczystej objawili pod prekluzyą.
And. William R. K. Z.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 56

(N. D. 1079) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Warszawie.
Ogłasza: że z powodu nastąpionej śmierci:
3. Teressy Chyczewskiej wdowy wierzycielki summ złp. 7295 gr. 2 czyli rs. 1094 k. 26, z aktu N. 58, zł. 3678 gr. 5 czyli rs. 551 k.72 1j2 z aktu N.62 i złp 7666 gr. 6 czyli rs. 1149 k. 93 z aktu N. 75 na dobrach Starzyny z przyległościami w Okręgu Zgierskim położonych w dziale IV przez zastrzeżenie na marginesie wykazu zanotowane zabezpieczonych oraz praw do dalszej dzierżawy dóbr Starzyny i Orzeszkowa od 12 (24) Czerwca 1852 r. na przypadek nieuiszczenia na terminie przez właściciela tychże dóbr summ rs. 1094 k. 26 i rs. 551 k. 72 1/2 i aktu N. 62 w dziale IV przez zastrzeżenie i praw z wpisów z tegoż aktu N. 62 w dziale IV i z aktu N.75 w dziale III także przez zastrzeżenie na marginesie wykazu zanotowane objawionych.
(…) otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznacza termin na d. 6 (18) Czerwce 1853 r. i wzywa wszystkich interessentów do takowych spadków prawo mających, aby się w tym terminie w Kancellaryi hypotecznej w Warszawie w Gmachu Rządowym przy ulicy Miodowej położonym exystującej z dowodami pod prekluzyą stawili.
Masłowski.
Dziennik Powszechny 1864 nr 66

LICYTACJE I SPRZEDAŻE PUBLICZNE.
(N. D. 1279) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Warszawie.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 27 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną udzielonych, następujące dobra ziemskie jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na przedaż przymusową przez licytacje publiczne, które odbywać się będą w Warszawie przy ulicy Miodowej pod Nr. 487 w Kancelarjach Regentów niżej wyrażonych.  
4. Starzyny tudzież Orzeszków, w obrębie których znajduje się kolonja Marcinów Szczery, z wszystkiemi tych dóbr przyległościami i przynależytościami w Okręgu Zgierskim, Powiecie Łęczyckim, raty zaległe w chwili zarządzenia przedaży wynoszą rs. 93 kop. 47, vadjum do licytacji rs. 650, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 2,167 kop. 50, termin przedaży dnia 27 Listopada (9 Grudnia) l864r. przed. Rejentem Kanc. Ziem. Stanisławem Zawadzkim.
Przedaże wzmiankowane odbędą się w terminach wyżej oznaczonych poczynając od godziny 10-ej z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Regent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, przedaż odbędzie się w jego kancelarji przed innym Regentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w Biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Warszawa d. 3 (15) Marca 1864 r.
za Prezesa, Komierowski.
za Pisarza, Krajewski.

Dziennik Warszawski 1866 nr 93

(N. D. 2388). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Warszawie.
Do Emilji Stokowskiej, wierzycielki wpisu w Dziale III pod Nr. 7 zamieszczonego, zamieszkanie nie wskazane.
Na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i reskryptu Dyrekcji Głównej z dnia 8 (20) Września 1865 r. Nr. 13,629 uwiadamia wszystkich interesowanych, że dobra ziemskie:
Starzyny, tudzież Orzeszków, w obrębie których znajduje się także kolonja Marcinów Szczery z wszystkiemi tych dóbr przyległościami i przynależytościami, położone w Okręgu Zgierskim Powiecie Łęczyckim Gubernji Warszawskiej, jako zalegające w chwili zajęcia na sprzedaż w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych: w sumie rs. 79 kop. 98, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytację publiczną.
Sprzedaż odbywać się będzie w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej w dniu 14 (26) Października 1866 r., poczynając od godziny 10 z rana w Kancelarji Hypotecznej Stanisława Zawadzkiego Rejenta Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Warszawie przy ulicy Miodowej pod Nr 487 przed tymże Rejentem lub innym, któryby go zastępował.
Vadium do licytacji oznaczone jest w sumie rs. 570 w gotowiźnie lub listach zastawnych z właściwemi kuponami.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 2,167 kop. 50.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i Biórze Dyrekcyi Szczegółowej.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostatnia sprzedaż od obniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jak Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (Art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. ).
Warszawa d. 29 Marca (10 Kwietnia) 1866 r.
Za Prezesa, A. Zabokrzecki.
Pisarz, Suski.

Dziennik Warszawski 1870 nr 218

N. D. 7569. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Do Emilji Stokowskiej na którą ewentualnie przechodzi własność drzewa i gruntu w dobrach Starzyny, (dział Ш Nr. 7 wykazu hypotecznego).
Zamieszkanie w hypotece nie wskazane.
Na zasadzie art. 7 postanowienia b. Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i reskryptu Dyrekcji Głównej z d. 14 (26) Marca 1870 roku Nr. 4811, uwiadamia wszystkich interesowanych, iż dobra ziemskie Starzyny po uwłaszczeniu włościan przy dziedzicu pozostałe, według wykazu hypotecznego składające się z dóbr Starzyny tudziuż Orzeszków i Marcinów szczery z wszystkiemi tych dóbr przyległościami i przynależytościami, położone w Okręgu Zgierskim Powiecie Łęczyckim Gubernji Kaliskiej jako zalegające w chwili zajęcia na sprzedaż w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych w sumie rsr. 79 kop. 98 wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytację publiczną.
Sprzedaż odbywać się będzie w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej w dniu 10 (22) Marca 1871 r., poczynając od godziny 10 z rana w Kancelarji hypotecznej Jasińskiego Stanisława Rejenta Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Warszawie, przy ulicy Miodowej pod Nr. 487, przed tymże Rejentem lub innym któryby go zastępował.
Vadium do licytacji oznaczone jest w sumie rsr. 570 w gotowiźnie.
Dozwala się jednak przystępującym do licytacji, vadium oznaczone gotowizną, złożyć listami zastawnemi lub listami likwidacyjnemi z bieżącemi kuponami, lecz w takiej ilości, by rzeczywista wartość rzeczonych listów obliczając tymczasowo według ostatniego kursu giełdy Warszawskiej wyrównywała sumie vadialnej w gotowiźnie naznaczonej.
Licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 2,167 kop. 50.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biórze Dyrekcji Szczegółowej.
Uwaga. Nowo-nabywca z postąpionego szacunku ma prawo potrącić pożyczkę Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w ilości jaka w dniu sprzedaży po zaspokojeniu zaległości pozostanie do umorzenia to jest rsr. 645 kop. 7 1/2.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku, powyższej sprzedaży dla braku licytantów druga i ostateczną sprzedaż od obniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 postanowienia byłej Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Warszawa d. 25 Wrześ. (7 Paźdz.) 1870 r.
Prezes, Ewaryst Mejer.
p. o. Pisarza, Słowikowski.

Dziennik Warszawski 1871 nr 269

N. D. 8020. Pisarz Trybunału Cywilnego w Warszawie.
Stosownie do art. 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Ewy z Piaseckich Kuczyńskiej, Jana Kuczyńskiego b. urzędnika żony, w asystencji i za upoważnieniem męża swego działającej, czyli obojga małż. Kuczyńskich w Warszawie pod Nr. 652 zamieszkałych, a zamieszkanie prawne do tego interesu i całego postępowania subhastacyjnego u Teodora Łąckiego, Obrońcy przy Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu w Warszawie pod Nr. 1775 zamieszkałego, obrane mających, w poszukiwaniu sumy rs. 2,250 z procentem 5% po zaległym i kosztami od Honoraty Rembowskiej Konstantego Rembowskiego obywatela małżonki właścicielki dóbr ziemskich Starzyny i Orzeszków z przyległościami w Powiecie Łęczyckim, Gubernji Kaliszskiej tamże zamieszkałej, protokułem Antoniego Markowskiego, Komornika przy Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego w dniu 24 Sierpnia (5 Września) 1867 roku sporządzonym, w drodze sądowej przymuszonego wywłaszczenia, zajęte i zaaresztowane zostały
DOBRA ZIEMSKIE
Starzyny i Orzeszków, składające się z dwóch oddzielnych kawałów ziemi i wsi tegoż nazwiska, poprzednio w Gubernji Warszawskiej, a obecnie według nowego podziału w Gubernji Kaliszskiej, Powiecie Łęczyckim, gminie Gostków, Starzyny do parafji w Wartkowie, a Orzeszków w parafji Domaniew, pod jurisdykcją Sądu Pokoju w Łęczycy położone, prawem własności do egzekwowanej dłużniczki Honoraty Rembowskiej Konstantego Rembowskiego małżonki, należące, w posiadaniu obojga małżonków Rembowskich zostające, poszukiwaną wierzytelnością hypotecznie obciążone, przybliżonej rozległości około włók 21 mórg 6 czyli dziesiatyn 325 sażeni 2231, a redukując na morgi nowopolskie mórg 636 obejmujące.
Na gruncie powyższych dóbr, są następujące zabudowania, mianowicie wsi Starzyny:
1. Dwór z drzewa gontami kryty, z kominem murowanym.
2. Dom folwark z drzewa dranicami kryty z kominem murowanym
3. Piwnica murowana.
4. Kloaka z desek.
5. Chlewek z drzewa, słomą poszyty.
6. Statua Ś-go Wawrzeńca z drzewa, w kapliczce wzniesionej gontami kryta.
7. Dom z drzewa słomą poszyty, z kominem murowanym.
8. Wolarnia z drzewa, słomą poszyta.
9. Stajnia z drzewa gontami kryta.
10. Stodoła z drzewa, słomą poszyta.
11. Stodoła z drzewa, słomą poszyta.
12. Słup drewniany pod gontem, do dzwonka.
13. Studnia balami cembrowana z żurawiem.
14. Sadzawka na dziedzińcu.
15. Klomb przed domem ad 1 opisanym, a w tyle ogród owocowy i warzyny, w którym drzew winnych około sztuk 150, ogrodzenia około ogrodu i zabudowań z żerdzi.
16. Dom z cegły w pruski mur stawiany, słomą poszyty, z kominem murowanym.
17. Kuźnia z drzewa gontami kryta, z kominem murowanym.
18. Staw w części zarosły i sadzawka.
19. Zagajnik olszyny.
W dobrach tych jest włościan 6-ciu Najwyższym Ukazem uwłaszczonych.
Na gruncie wsi Orzeszków, są następujące zabudowania:
1. Dom folwark z drzewa gontami kryty, z kominem murowanym.
2. Ogród owocowy i warzywny, w którym drzew owocowych około sztuk 120, oraz drzew topoli wierzbiny i t. p.
3. Chlewy i kurniki z pacy, słomą poszyte.
4. Obora z drzewa, słomą poszyta.
5. Stodoła z drzewa słomą poszyta, w której jest młocarnia z kieratem na dworze urządzonym.
6. Owczarnia i wozownia z pacy, słomą poszyta.
Sadzawka.
7. Studnia drzewem cembrowana.
8. Dom z drzewa słomą poszyty.
W dobrach tych jest 14 osad Najwyższym Ukazem uwłaszczonych.
Obszerniejsze opisanie powyż zajętych i zaaresztowanych dobr, znajduje się w akcie zajęcia u sprzedażą kierującego Teodora Łąckiego, Obrońcy przy Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, w Warszawie pod Nr. 1775 zamieszkałego; zaś zbiór objaśnień i warunki sprzedaży w Kancelarji Trybunału tutejszego w Wydziale I, złożone, przejrzane być mogą.
Zajęcie w kopiach doręczone:
1. Edwardowi Hulanickiemu, Pisarzowi Sądu Pokoju w Łęczycy, w temże mieście Łęczycy urzędującemu, na ręce własne.
2. Andrzejowi Biernackiemu, Wójtowi gminy Gostków, do której to gminy dobra ziemskie Starzyny i Orzeszków należą, we wsi Gostkowie, Powiecie Łęczyckim urzędującemu i zamieszkałemu, na ręce własne.
Obudwom d. 21 Września (3 Października) 1867 r.
Wniesiono do księgi wieczystej powyż zajętych dóbr, w Warszawie, dnia 16 (28) Listopada 1867 roku, a w dniu dzisiejszym do księgi zaaresztowań w Kancelarji Trybunału tutejszego, na ten cel utrzymywanej, wpisanem zostało.
Pierwsza publikacja zbioru objaśnień i warunków sprzedaży, odbędzie się na audjencji jawnej Trybunału tutejszego w Wydziale I, w miejscu zwykłych posiedzeń przy ulicy Długiej pod Nr. 549 o godzinie 10 z rana, dnia 18 (30) Stycznia 1868 roku.
Sprzedażą dyrygować będzie Teodor Łącki, Obrońca przy Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, którego zamieszkanie jest wyżej wskazane.
Warszawa d. 27 Listop. (9 Grud.) 1867 r.
Radca Dworu, Zgórski.
Wywieszono na tablicy w sali ustępowej Trybunału Cywilnego w Warszawie.
Warszawa d. 27 Listop. (9 Grud.) 1867 r.
Radca Dworu, Zgórski.
Po odbycia w dniach 18 (30) Stycznia, 1 (13) i 15 (27) Lutego 1868 roku, trzech publikacji zbioru objaśnień i warunków sprzedaży dóbr ziemskich Starzyny i Orzeszków z przyległościami, w Powiecie Łęczyckim, Gubernji Kaliskiej obecnie położonych, Trybunał tutejszy wyrokiem daty 15 (27) Lutego 1868 roku zapadłym, wyznaczył termin do przygotowawczego przysądzenia dóbr rzeczonych na dzień 21 Marca (2 Kwietnia) 1868 r. godzinę 10 rano, który się odbędzie w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cywilnego w Warszawie w Wydziale I, pod Nr. 549 przy ulicy Długiej. Licytacja rozpocznie się w terminie przygotowawczego przysądzenia od sumy rsr. 5,000, jako szacunku przez popierających sprzedaż podanego, zaś w terminie ostatecznym od 2/3 części szacunku przez biegłych wynaleźć się mianego.
Warszawa d. 16 (28) Lutego 1868 r.
Pisarz Trybunału,
Radca Dworu, Zgórski.
W terminie powyższym dobra ziemskie Starzyny i Orzeszków przysądzone zostały przygotowawczo Teodorowi Łąckiemu, Obrońcy przy Senacie za sumę rs. 5,000 i Trybunał wyrokiem daty 21 Marca (2 Kwietnia) 1868 roku zapadłym, wyznaczył termin do ostatecznego przysądzenia rzeczonych dóbr na dzień 14 (26) Czerwca 1868 r. godzinę 10 rano, lecz gdy termin ten nie przyszedł do skutku, Trybunał wyrokiem ilacyjnym daty 7 (19) Listopada 1868 roku wyznaczył nowy termin do ostatecznego przysądzenia dóbr Starzyny i Orzeszków z przyległościami na dzień 4 (16) Grudnia 1868 roku godzinę 10 rano, takowy również spełzł bez skutku. Trybunał wyrokiem ilacyjnym daty 2 (14) Maja 1869 roku nowy termin do ostatecznego przysądzenia dóbr Starzyny wyznaczył na dzień 12 (24) Czerwca 1869 r., lecz skoro ten spełzł bezskutecznie, Trybunał wyrokiem ilacyjnym daty 18 (30) Września 1869 r. nowy termin do ostatecznego przysądzenia dóbr Starzyny i Orzeszków na dzień 17 (29) Października 1869 r. godzinę 10 rano wyznaczył i takowy też odbędzie się w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cywilnego w Warszawie w Wydziale I-ym, pod Nr. 549 przy ulicy Długiej.
Licytacja zacznie się od sumy rsr. 13,872 kop. 80, jako 2/3 części szacunku w taksie sądowej wynalezionego.
Warszawa dnia 18 (30) Września 1869 r.
Pisarz Trybunału,
Radca Dworu, Zgórski.
Gdy Ewa i Jan małżonkowie Kuczyńscy zaniechali popierania subhastacji dóbr Starzyny i Orzeszków, Trybunał wyrokiem daty 13(25) Listopada 1870 r. zapadłym, Benedykta Dylion obywatela, w mieście Łęczycy zamieszkałego, jako wierzyciela hypotecznego sumy rs. 415 z procentem, upoważnił do dalszego popierania subhastacji dóbr ziemskich Starzyny i Orzeszków w miejsce Kuczyńskich małż. i następnie wyrokiem ilacyjnym daty 21 Grudnia (2 Stycznia) 1870/1 roku zapadłym, wyznaczył nowy termin do ostatecznego przysądzenia rzeczonych dóbr Starzyny i Orzeszków na dzień 15 (7) Lutego 1871 r. godzinę 10 rano, który się odbędzie w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cywilnego w Warszawie w Wydziale I, pod Nr. 549 przy ulicy Długiej. Sprzedażą odtąd dyrygować będzie Edward Kowalski, Patron Trybunału w Warszawie pod N. 1771a zamieszkały, u którego Dylion zamieszkanie prawne ma obrane i który w jego imieniu subhastacją obecną popierać będzie.
Licytacja zacznie się od sumy rsr. 13,872 kop. 80, jako 2/3 części szacunku w taksie sądowej wynalezionego.
Warszawa d. 21 Grud. (2 Stycz.) 1870/1 r.
Pisarz Trybunału,
Radca Dworu, Zgórski.
Po spadnięciu powyższego terminu i zaniechaniu chwilowo subhastacji dóbr Starzyny przez Benedykta Dylion wierzyciela hypotecznego sumy rs. 415 z procentem w chwili zapłaty obliczyć mianym, Ewa z Piaseckich i Jan małż. Kuczyńscy również wierzyciele hypoteczni co do reszty rs. 300 również z procentem w chwili zapłaty obliczyć się mianym, na żądanie których poprzednio Mecenas Łącki subhastacją dóbr Starzyny prowadził, łącznie z Benedyktem Dylion, działając aktem daty 29 Listopada (11 Grudnia) 1871 r. kogo należało zawiadomili o tem, że subhastacją dóbr Starzyny nadal za pośrednictwem Józefa Naimskiego Adwokata, w Warszawie pod Nr. 649 zamieszkałego popierać będą i u którego zamieszkanie prawne sobie obierają, a nadto akt ten w tymże dniu 29 Listopada (11 Grudnia) 1871 roku Pisarzowi Trybunału doręczyli.
W skutek takiego działania Dyliona i Kuczyńskich, Trybunał wyrokiem daty 6 (18) Grudnia 1871 r., wyznaczył nowy termin do ostatecznego przysądzenia dóbr ziemskich Starzyny i Orzeszków na dzień 19 (31) Stycznia 1872 roku godzinę 10-tą rano w Wydziale I-ym Trybunału przy ulicy Długiej pod Nr. 519 w Warszawie.
Sprzedażą odtąd dyrygować będzie Józef Naimski Adwokat, w Warszawie pod Nr. 649 zamieszkały, u którego Dylion i Kuczyńscy zamieszkanie prawne obrano mają.
Licytacja zaczynać się będzie od sumy rsr. 13,872 kop. 80, jako części szacunku taksą biegłych wykrytego.
Vadium wynosi rs. 2,000.
Warszawa, dnia 6 (18) Grudnia 1871 roku.
Pisarz Trybunału, R. Linowski.

Dziennik Warszawski 1875 nr 111

N. D. 3093. Wójt gminy Gostków.
Podaje do powszechnej wiadomości Wójtów gmin i Magistratów miast, ażeby raczyli zarządzić ścisłe śledzto, czy w miejscowościach ich administracji powierzonej, nie przebywa Wojciech Adamczyk syn Idziego i Marjanny z Pludwińskich, lat około 45 mający rodem z wsi Orzeszkowa, dzisiejszej gminy Gostków, powiatu Łęczyckiego, gubernji Kaliskiej, który około lat 12 wydaliwszy się z gminy pozostawił żonę Teklę z Jozmiakow Adamczyk i do tego czasu niedaje o sobie żadnej wiadomości. Zatem upraszam wyżej pomienione władze, ażeby w razie wykrycia miejsca pobytu, lub śmierci Wojciecha Adamczyk, raczyły uwiadomić Urząd Wójta gminy Gostków powiatu Łęczyckiego, przez stację pocztową Gostków.
Gostków d. 26 Maja 1875 r.

Dziennik Warszawski 1875 nr 196

N. D. 6065. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Do 1) Emilji z Kossobudzkich Stokowskiej wierzycielki dz. III Nr, 1.
2) Pauliny Honoraty dwóch imion z Strzeszewskich Konstantego Dembowskiego żony, wierzycielki dz. III Nr. 4 dz IV Nr. 2.
Zamieszkanie w hypotece niewskazane.
Na zasadzie art. 7 postanowienia b. Rady Administracyjnej z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku i Reskryptu Dyrekcji Głównej z dnia 11 (23) Marca 1875 roku Numer 2754 uwiadamia wszystkich interesowanych, iż dobra ziemskie Orzeszków po uwłaszczeniu włościan przy dziedzicu pozostałe; według wykazu hypotecznego składają się: z dóbr Orzeszków z kolonją Marcinów Szczery, z wszystkiemi tych dóbr przyległościami i przynależytościami, położone w okręgu Zgierskim powiecie Łęczyckim, gubernji Kaliskiej, jako zalegające w chwili zajęcia na sprzedaż w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, która to zaległość po termin przedaży oprócz kosztów wyniesie sumę rs 721, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytację publiczną. Sprzedaż odbywać się będzie w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej w dniu 24 Lutego (7 Marca) 1876 roku poczynając od godziny 10 z rana w Kancelarji hypotecznej Paklerskiego Juljana, Rejenta Kancelarji Ziemiańskiej gubernji Warszawskiej w Warszawie przy ulicy Miodowej pod Nr. 487 przed tymże Rejentem lub innym któryby go zastępował.
Vadium do licytacji oznaczone jest w sumie rs. 1,500 w gotowiźnie. Dozwala się jednak przystępującym do licytacji vadium oznaczone gotowizną, złożyć Listami Zastawnemi lub Listami Likwidacyjnemi z bieżącemi kuponami, lecz w takiej ilości, by rzeczywista wartość rzeczonych Listów, obliczając tymczasowo według ostatniego kursu Giełdy Warszawskiej wyrównywała sumie vadjalnej w gotowiźnie naznaczonej.
Licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 14,200 kop. —.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Uwaga: Nowonabywca z postąpionego szacunku ma prawo potrącić pożyczkę Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, w ilości jaka w dniu sprzedaży po zaspokojeniu zaległości pozostanie do umorzenia to jest rs. 6,870 kop. 18.
Ostrzeżenie: W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od obniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń, w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (Art 25 postanowienia byłej Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10Lipca) 1860 r.)
Warszawa d. 28 Sierpnia (9 Września) 1875.
Prezes, Ewaryst Mejer
Pisarz Dyrekcji Słowikowski.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1897 nr 99

Jarmark na konie.
Kalisz d. 6-go kwietnia,
Tegoroczny jarmark wiosenny na konie stanowczo potwierdził mniemanie, że myśl prezydenta Grąbczewskiego co do urządzenia w Kaliszu wielkich jarmarków na konie znalazła tu grunt nader podatny. Kupcy przybyli przeważnie zagraniczni, jak: Hausner i Heiman z Writz, Cadig, Maj, Landau z Wrocławia, Pick z Liszna, Johannistal z Berlina, Banasch z Kempna, Działoszyński z Katowitz i w. in. Zauważyliśmy również wielu właścicieli posiadłości pomniejszych ze Szlązka, przybyłych na jarmark po konie. Oprócz tego przyjechał na jarmark pułkownik książę Gagarin z Wilna, by nabyć konie remontowe dla pułków; z Warszawy przybyli pp. Charłupski i Konopnicki.
Koni, jak już telegrafowaliśmy, przyprowadzono na jarmark przeszło tysiąc, z nich około 500 przypada na konie doborowe, pomieszczone przeważnie w stajniach na placu jarmarcznym, resztę zaś stanowią konie robocze, porozstawiane wzdłuż drogi, wiodącej na „łęg Majkowski”.
Między innemi przyprowadzili konie na sprzedaż pp.: Wyganowski z Pietrzykowa 10 koni, Tymowski z Ustkowa 2, Kuczborski ze Smardzewa 4, Radoński z Kobierzycka 2, Dzierżawski z Wietkinina 2, Kozłowski z Kielc 3, Kręski z Masłowic 4, Ciesielski z Swędziejewic 3, Kurnatowski z Brudzewa 8, Maring 5, Wejgt z Morawina 4, Linke z Korytkowa 2, Schner z Słodkowa 5, Zyls z Miłaczewa 3, Rephan z Dembego 5, Świniarski z Pstrokon 6, Rephan ze Zbierska 13, hr. Toll z Uniejowa 9, Sobczyński z Orzeszkowa 5, Krzymuski ze Świnic 7, Dzierzbicki z Biernacic 6, Poliński z Kalisza 12, Trepka z Długiej Wsi 12, Bronikowski z Chotowa 6, Morawski z Zagorzyna 14, Kisielnicki z Radliczyc 3, Doruchowski ze Złotnik 5, Szczepkowski z Śmiełowa 5, Łuszczewski z Osieka 4, Pieczyński z Czepowa 5, Łaszczyński z Pędoszyna 2, Czarnecki z Przesinowic 2, Czarnowski z Wały 9, Milewski z Rozmatowa 4, Mierzyński z Wąsosz 6, Mikorski ze Stobna 4, Siemiątkowski z Męckiej Woli 5, Chrzanowski z Micesownicy 4, Klukas z Częstochowy 3, Cybulski z Czyżewa 3, Frejdeles z Warszawy 28 koni rosyjskich (kłusaków), Hantower z Warszawy 12 koni i wielu innych. Tranzakcje, aczkolwiek już rozpoczęte, jutro dopiero rozwiną się. Tymczasem zaznaczamy, że jarmarkowi sprzyja piękna pogoda, że punktualnie o godz. 9 ej zrana jarmark otworzył p. gubernator w obecności prezydenta i komitetu jarmarcznego, że ruch w hotelach jest wielki, i że jarmarkowicze chętnie odwiedzają miejscowy teatr, który pod dyrekcją p. Majdrowicza robi dobre interesa.
W drugim dniu jarmarku tranzankcyj dokonano dużo: kupiec Johannistag nabył dotychczas 20 koni, Hausner 15, Pick 24, Działoszyński 16 koni. Za parę ogierów Johanistag zapłacił 1,600 rs., za parę rosyjskich koni 1,500 marek, Burzysko z Galiszewa sprzedał ogiera gniadego za 400 rs., Konopnicki kupił od Celińskiego 4 srokate konie za 600 rs., ks. Gagarin kupił 6 remontowych koni, p. Maring z kolskiego sprzedał 4 konie za 800 rs., p. Kurnatowski z Brudzewa 2 konie sprzedał za 650 rs. (do Warszawy).
Jedne z najpiękniejszych koni, parę rosłych gniadoszów 4-letnich własnego chowu ze stajni p. Dzierzbickiego z Biernacic nabył p. Szloser z Ozorkowa za 1,800 rs., p. Zaborowski z Korzenicy sprzedał hr. Kwileckiemu ładną klacz za 800 rs., p. Kręski z Masłowic sprzedał p. Romockiemu ogiera za 450 rs. Jarmark się udał.

Nadmienić winniśmy, iż komitet stara się, by na r. p. podczas wiosennego jarmarku przyszła do skutku projektowana wystawa koni włościańskich i aby jeszcze w r. b. doprowadzono do skutku projekt założenia w gub. kaliskiej kilku stacyj ogierów ze stada Janowskiego.

Rozwój 1911 nr 219

Dżuma ukazała się wśród trzody chlewnej w majątku Orzeszków w gminie Gostków w powiecie Łęczyckim.
_________________________________________________________________________________

Gazeta Łódzka 1916 nr. 169
_________________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 26

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
12) Lucynie Dąbrowskiej, właścicielce maj. Orzeszków, pow. Łęczyckiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 3 lipca 1920 r. w kancelarji hipotecznej w Kaliszu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 40

Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 26.7.1926 r., L. B. P. 1628/4 wciągnięto do rejestru stowarzyszeń i związków Nr. 1326 „Kółko Rolnicze" w Orzeszkowie.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 73

Komornik sądu grodzkiego w Łodzi do spraw nieruchomości, re­wiru I-go, urzędujący w m. Łodzi, przy ul. 11-go Listopada Nr. 37-a, obwieszcza, że w dniu 2 grudnia 1932 roku, od godz. 10 rano, odbędzie się w sali posiedzeń sądu okręgowego w Łodzi, przy Placu Dąbrowskie­go Nr. 5, na żądanie Władysława Łuczaka, sprzedaż z publicznej licy­tacji nieruchomego majątku, położonego we wsi Orzeszków, gminy Gostków, powiatu łęczyckiego, stanowiącego własność Władysława- Janusza Dąbrowskiego, Mateusza Rosiaka, Andrzeja i Bronisławy małż. Grabskich i Benedykta oraz Józefy małż. Ćwiklińskich.
Nieruchomość ta składa się z ziemi około 30 mórg, zapisanej do wykazu hipotecznego maj ziem, „Orzeszków w powiecie łęczyckim", oraz następujących budynków, szczegółowo wymienionych w opisie z dnia 31 maja 1932 roku: 1) domu parterowego, mieszkalnego, z oborą, pod jednym dachem, budowanego z białego kamienia poddębickiego, wraz z przybudówką z kamienia, 2) stodoły budowanej z desek i belek, wraz z przybudówką z desek i 3) ustępu z desek. Na nieruchomości tej znajduje się studnia oraz rośnie 24 drzew owocowych, 25 drzew dzi­kich, oraz znajduje się żywy i martwy inwentarz, stanowiący nierucho­mość z przeznaczenia: 1 wałach, 1 klacz, 1 krowa, 3 jałówki półroczne, 2 warchlaki-maciory, wóz w deskach i drabinach, 1 pług żelazny, 1 bro­na drewniana i 1 maneż-kierat.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, zostanie sprzedana w całości, posiada księgę hipoteczną w wydziale hipotecz­nym w Kaliszu, oraz obciążona jest: 1) długami na kwoty zł. 13.100.— i rubli 1.000.— z % %, 2) kaucją w kwocie rb. 100.—, 3) ostrzeżeniami w kwocie zł. 5.100.— z %% i kosztami i 4) zaległemi podatkami w kwo­cie zł. 2.464 gr. 99 i składką ogniową w kwocie zł. 92 gr. 21 z %%.
Sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej złotych 10.000.—, a zamierzający wziąć udział w licytacji obowiązany jest złożyć wadjum w kwocie zł. 1.000.—.
Akta sprawy licytacyjnej mogą być przejrzane w kancelarji II wy­działu cywilnego sądu okręgowego w Łodzi.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Gostków dzieli się na gromady:
19. Starzyny kol., obejmującą: wieś Starzynki, kol. Starzyny, wieś Starzyny, kol. Orzeszków, wieś Orzeszków.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1935 nr 8

OGŁOSZENIE STAROSTWA POW. ŁĘCZYCKIEGO
z dnia 21. III. 1935 r. RR. IV. 2/Orzeszków/Łc.
o wdrożeniu postępowania scaleniowego we wsi Orzeszkowie.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31-go lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622 oraz art. 14 rozporządzenia z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 marca 1935 roku uprawomocniło się orzeczenie Starosty powiatowego z dnia 12 lutego 1935 roku, dotyczące wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia na gruntch wsi Orzeszków, położonej w gminie Gostków, powiecie łęczyckiem.
Za Starostę:
(—) A. Kozłowski

p. o. Komisarz Ziemski.  

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza