-->

sobota, 4 maja 2013

Nowy Świat

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Nowy świat, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Ruda, własność prywatna. Ilość domów 2, ludność 15, odległość od miasta obwodowego 1/2.

Słownik Geograficzny:
Nowy Świat, por. Ruda Wieluńska.

Spis 1925:
Nowy Świat, wś, pow. wieluń, gm. Starzenice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 24. Ludność ogółem: 167. Mężczyzn 82, kobiet 85. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 167. Podało narodowość: polską 167.

Wikipedia:
Nowy Świat-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Wieluń. Przez wieś przebiega ruchliwa droga krajowa nr łącząca Częstochowę z Wieluniem. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

 1992 r. 

Dziennik Warszawski 1868 nr 20

(N. D. 311). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca. (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż pierwszą przymusową przez licytację publiczną w mieście Kaliszu, w pałacu sądowym, przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych:    
 23. Ruda do których należą folwark Taczanów Emanuelin, oraz osady Nowy Świat i Przecław, a raczej Przychłapy, z wszystkiemi przyległościami w Okręgu Wieluńskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 2,042 kop. 58, vadium do licytacji rs. 6,000, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 20,802, termin sprzedaży d. 8 (20) Listopada 1868 r., przed Rejentem Kanc. Ziem. Wilhelmem Grabowskim.  
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Na zasadzie uwagi przy art. 22 Najwyżej zatwierdzonych przepisów, o wypłacie Listów Likwidacyjnych, tudzież art. 129 4, protokułu 206 posiedzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskiem, nadmienia się, że sprzedaż dóbr tych wraz z prawem do otrzymania wynagrodzenia likwidacyjnego uważaną będzie za nieważną, jeżeli okaże się, że licytacja odbyła się po ogłoszeniu lub w sam dzień ogłoszenia przez Komisję Likwidacyjną o przyznaniu wynagrodzenia Likwidacyjnego.
Kalisz d. 26 Grudnia (7 Stycznia) 1868 r.
za Prezesa, E. Załuskowski.
Pisarz, R. Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1872 nr 48

N. D. 1114. Sąd Policji Poprawczej w Petrokowie.
Wzywa wszelkie władze tak wojskowe jako i cywilne o przedsięwzięcie środków celem wyśledzenia pobytu Stanisława Borkowskiego, lat 48, kowala, z pustkowia Nowy Świat gminy Starzenice Powiatu Wieluńskiego, o kradzież obwinionego, przed wymiarem sprawiedliwości ukrywającego się i dostawienie w razie ujęcia Sądowi tutejszemu.
Petrokow d. 14 (26) Lutego 1872 r.
Sędzia Prezydujący, Walewski.

Rozwój 1929 nr 82

Kronika policyjna.
NAPAD RABUNKOWY.

W dniu 21 marca r. b. na szosie Wieluń-Częstochowa w odległości 3 kilometrów od Wielunia napadło 2-ch osobników na jadącego do domu Antoniego Błaszczyka, mieszkańca wsi Nowy-Świat, żądając pieniędzy, przyczem jeden z napastników wskoczył na wóz. Gdy Błaszczyk odmówił napastnicy pobili go laską, poczem zrabowali mu 18 zł. Sprawcy zbiegli w niewiadomym kierunku.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 6

Komornik sądu grodzkiego w Błaszkach, z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Pułaskiego Nr. 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 10 kwietnia 1931 roku, o godzinie 10 rano, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawane będą pra­wa współwłasności Stanisława Wójcika do połowy osady włościańskiej, położonej we wsi Nowy - Świat, gminy Starzenice, powiatu wieluńskiego, zapisanej w tab. likw. pod Nr. 2, należącej do Stanisława i Agnieszki małż. Wójcików.
Powyżej wyszczególniona połowa osady położona jest w 5 kawał­kach, zawiera powierzchni wraz z ziemią za serwituty 11 morg. 74 pręt. ziemi ornej, na której zasiane jest około 3,5 morga żyta, około pół morga owsa, 2 morga seradeli; 3/4 morga łubinu i zasadzone 1 morga kartofli, oraz znajdują się budynki: 1) dom mieszkalny, drewniany z bali; 2) obo­ra murowana z kamienia; 3) stodoła drewniana; 4) płoty drewniane; 5) studnia z rur cementowych i 6) 13 drzew owocowych. Inwentarz ży­wy: 1 krowa.
Osada ta w zastawie nie znajduje się, książki hipotecznej nie ma, znajduje się w posiadaniu wyżej wymienionych małż. Wójcików, prawa współwłasności Stanisława Wójcika sprzedawane będą do przestrzeni, wynoszącej 5 mórg. 187 pręt. i do połowy znajdujących się zasiewów i budynków powyżej wyszczególnionych, stosownie do protokółu zajęcia z dnia 21 czerwca 1930 roku, na żądanie Fajwla Zalcmana.
Licytacja rozpocznie się od sumy 6.000 złotych, przyczem do prze­targu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 10 proc. i dowód o pochodzeniu włościańskiem.

Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu. 
_________________________________________________________________________________

 Echo Sieradzkie 1931 marzec
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 Echo Sieradzkie 1931 czerwiec
_________________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 23

Wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim w Wieluniu obwieszcza, że na dzień 20 czerwca 1932 roku wyznaczony został termin pierwiastko­wych regulacyj hipotek dla niżej wymienionych nieruchomości:
3) osady włościańskiej Walentego i Agnieszki małż. Sitek we wsi Nowy Świat, gminy Starzenice, składającej się z 9 morg. 175 pręt. czyli 5 ha 3653 mtr. kw. ziemi z budynkami, zapisanej w tabeli nadawczej pod Nr. 1 (Nr. 1922 rep. hip.);
Osoby interesowane we wskazanym wyżej terminie, winny zgło­sić swoje prawa, pod skutkami prekluzji, w kancelarji wydziału hipo­tecznego w Wieluniu.

Echo Sieradzkie 1932 16 marzec

Z SĄDU.
Sąd Okręgowy Kaliski na sesji wyjazdowej w Wieluniu rozpatrywał sprawę małżonków Ostrycharzów z Wielunia oskarżonych przez W. Nowaka o wydanie mu wekslna zł. 700 z fałszowanemi żyrami: Fr. Kowalskiego z Wielunia i J. Nowaka z Nowego Świata.
Oskarżony Ostrychar wezwał na swą obronę pięciu świadków: St. Świerczyńskiego i Nowickiego z Wielunia oraz Kaczmarka z Osjakowa i dwóch innych, którzy zeznali pod przysięgą, że Ostrycharz pożyczał pieniądze od Nowaka w ich obecności i u siebie w domu i że wydał weksle Nowakowi nieżyrowane przez nikogo.
Sąd jednak, po wysłuchaniu stron, nie dał wiary świadkom i skazał: Br. Ostrycharza i żonę każde na 2 mies. więzienia. Sąd postanowił karę Ostrycharzowej zawiesić na 2 lata a fałszywych świadków pociągnąć do odpowiedzialności karnej.

Echo Sieradzkie 1932 6 październik

NIEUDANY WYSTĘP MŁODEGO „PODRÓŻNIKA".
W Wieluniu i okolicy uwija się wielu bezrobotnych, podróżnych, żebraków i t. p., którzy chodząc od domu do domu i prosząc o wsparcie popełniają kradzieże.
Wypadek taki wydarzył się Helenie Błaszczyk zam. we wsi Nowy - Świat pod Wieluniem. Wieśniaczkę prosił młody człowiek o wsparcie. Błaszczykowa zostawiła na chwilę -"biednego" - przy drzwiach i udała się do drugiego mieszkania po chleb — skorzystał z tego "głodny" i skradł srebrny zegarek damski — poczem zbiegł.
Sprawcę kradzieży ujęto. Okazał się nim Czechowski Stanisław lat 17 z Poznania.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XXIV. Obszar gminy wiejskiej Starzenice dzieli się na gromady:
7. Nowy-Świat, obejmującą wieś Nowy- Świat.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 6 kwiecień

DWUKILOMETROWY POŚCIG ZA PRZEMYTNIKIEM.
W tych dniach funkcjonariusze Straży Granicznej Insp. Wieluń — natknęli się w pobliżu wsi Masłowice na jadącego rowerem znanego przemytnika J. Grabowskiego z Nowego - Świata. Grabowski na widok "zielonków" usiłował umknąć. — Widząc jednak, że nie zdoła ujść pogoni strażników ścigających go również na rowerach, porzucił swój rower, ratując się ucieczką przez pola do pobliskiego lasu. Ponieważ strażnicy okazali się również dobrymi biegaczami, Grabowski po dwukrotnym pościgu został ujęty wraz z przemytem w postaci 4 kg sacharyny którą — jak zeznał, miał odstawić do Łodzi.
Przeprowadzona zaraz rewizja w mieszkaniu Grabowskiego; przyczyniła się do wykrycia nowego przemytu w postaci większej ilości zapalniczek automatycznych — pochodzenia niemieckiego oraz kamieni do zapalniczek.

Echo Łódzkie 1934 maj
Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 11 maj

Słabe widełki roweru
zabiły kolarza.
Na szosie we wsi Nowy-Świat pod Wieluniem wydarzył się śmiertelny wypadek: Mieszkaniec wsi Jelonki gm. Rudniki Kazimierz Janczak lat 36 zjeżdżając rowerem z dużej pochyłości szosy wskutek pęknięcia widełek u roweru, padł głową na jezdnię tak nieszczęśliwie, że poniósł śmierć na miejscu. Przeprowadzone dochodzenie policji ustaliło, że widełki u roweru były kilkakrotnie spawane.

Dziennik Łódzki 1951 nr 136

300.000 kart w pierwszym dniu
W wielu miejscowościach woj. łódzkiego już przed południem wszyscy mieszkańcy złożyli karty plebiscytowe
(Telefonem od korespondentów „Dziennika")
WIELUŃ
W przeddzień Plebiscytu Pokoju odbył się w Wieluniu capstrzyk, w którym wzięto udział ponad 4 tys. ludzi.
O godz. 7 rano składanie kart plebiscytowych zakończyli pracownicy spółdzielni pracy stolarzy, o godz. 3 zatrudnieni w budowlanym przedsiębiorstwie powiatowym. O godz. 13 personel i chorzy szpitala powiatowego, a o godz. 13.30 złożenie kart plebiscytowych przez całą załogę zameldowała wieluńska cukrownia.
W godzinach rannych podpisane karty plebiscytowe złożyli: wszyscy mieszkańcy gromad Nowy Świat gm. Staszewice i Radostów gm. Czastary oraz robotnicy i pracownicy PGR-ów Czarnożyły, Kopydłów, Ruda i Strojec.

Dziennik Łódzki 1970 nr 276

W miejscowości Nowy Świat pow. Wieluń kierowca ciągnika 24-letni Ryszard Wieloch nie uszanował pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z "Fiatem" Józefa Dawidziaka. Pojazdy zostały uszkodzone na sumę ok. 50 tys. zł.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza