-->

piątek, 3 maja 2013

Nowe Lipiny

Słownik Geograficzny:  
Nowe Lipiny,  kol., pow. sieradzki, gm. Zadzim, par. Rossoszyca, odl. od Sieradza 23 w., ma 16 dm., 105 mk.

Spis 1925:
Lipiny Nowe, kol., pow. sieradzki, gm. Zadzim. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 8. Ludność ogółem: 48. Mężczyzn 20, kobiet 28. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 48. Podało narodowość: polską 48.

Nowe Lipiny, obecnie część wsi Lipiny w gminie Warta.

1965 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVII. Obszar gminy wiejskiej Zadzim dzieli się na gromady:
7. Lipiny, obejmującą: Grabinę Rożdżalską, wieś Lipiny, kolonję Lipiny, Lipiny- Nowe, kolonję Nowe-Miedze, Stare-Sady.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:

wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 62

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, sekcja II niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
8) Antonim Patorze, właścicielu całej kolonji Stare-Sady, ozna­czonej Nr. 1, o powierzchni 9 mórg 145 prętów z pod Nr. 8 działu II wykazu hipot. kolonja Nowe Lipiny, powiatu sieradzkiego;

Termin dla zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyznaczono na dzień 4 lutego 1936 r., w którym to terminie osoby zainte­resowane powinny zgłosić się do kancelarji wyżej wymienionego wy­działu hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw pod skutkami prekluzji. Nr. 303/35.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza