-->

wtorek, 28 maja 2013

Młodawin Dolny i Górny

Zajączkowski:
Młodawin -pow. łaski
1) 1393 T. Sir. I f. 45: Mlodauino - Baro de M. 2) 1401 T. Sir. II f. 241, por. Koz. I, 273: Mlodawin - Nicolaus de M.
3) XVI w. Ł. I, 482-483: Mlodawyn podborem, Mlodawyn Byenkowskyego, Mlodavyn duplex - villa, par. Marzenin, dek. szadkowski, arch. uniejowski. 4) 1511- 1518 P. 193: Mlodawin, Młodavyn - wł. szl., par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 241-242, 248: Mlodawyn Can., Modawyn (1553 Niesmirów), Mlodawyn Nyesmyerow - jw. 5) XIX w. SG VI, 532-533: Młodawin Dolny, Górny, Wygiełzów - wsie i folw., par. jw., gm. Zapolice, pow. łaski. 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Młodawin, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 10 dymów.

Taryfa Podymnego 1775 r.
Młodawin, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 8 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Młodawin olny, parafia marzynin (marzenin), dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Wysocki.

Czajkowski 1783-84 r.
Młodawin Gorny, parafia marzynin (marzenin), dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: 4 części, pierwsza Zdzanski, druga Krobanowscy, trzecia Mierzeieski, czwarta Sklarski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Młodawin dolny, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Marzenin, własność prywatna. Ilość domów 10, ludność 74, odległość od miasta obwodowego 2.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Młodawin górny, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Marzenin, własność prywatna. Ilość domów 9, ludność 70, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:  
Młodawin-Dolny, M.-Górny i M.-Wygiełzów, wsie i folw., pow. łaski, gm. Zapolice, par. Marzenin. M. dolny ma 12 dm., 88 mk., ziemi włośc. 60, dwor. 260 mr.; M. górny 112 mk., 12 dm., ziemi włośc. 76, dwor. 426 mr.; M. Wygiełzów ma 160 mk., 15 dm., ziemi włośc. 100, dwor. 324 mr. W 1827 r. było tu wogóle 29 dm., 242 mk. W Lib. Ben. Łaskiego (t. I, 482) wymieniony jest: M. górny al. pod borem i M. dolny, al. bieńkowski. Por. także Kod. Dypl. Mucz. i Rzysz. II, 418. Folw. i wś M. Górny rozl. mr. 406: gr. or. i ogr. mr. 325, łąk mr. 34, pastw. mr. 28, lasu mr. 6. nieuż. i place mr. 13, bud. z drzewa 14, płodozmian 9-polowy. Wieś M. górny os. 21, z gr. mr. 76.; folw. M. dolny rozl. mr. 253; gr. or. i ogr. mr. 217, łąk mr. 27, nieuż. i place mr. 11; bud. z drzewa 8. Br. Ch. i A. Pal.

Spis 1925:
Młodawin Dolny, wś i folw., pow. łaski, gm. Zapolice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 12, folw. 2. Ludność ogółem: wś 76, folw. 21. Mężczyzn wś 39, folw. 9, kobiet wś 37, folw. 12. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 76, folw. 21. Podało narodowość: polską wś 76, folw. 21.

Spis 1925:
Młodawin Górny, wś i folw., pow. łaski, gm. Zapolice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 9, folw. 2. Ludność ogółem: wś 58, folw. 55. Mężczyzn wś 31, folw. 25, kobiet wś 27, folw. 30. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 58, folw. 52, prawosławnego folw. 2. Podało narodowość: polską wś 58, folw. 52, inną folw. 3.

Spis 1925:
Młodawin-Wygiełzów, wś i folw., pow. łaski, gm. Zapolice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 16, folw. 2. Ludność ogółem: wś 80, folw. 35. Mężczyzn wś 34, folw. 15, kobiet wś 46, folw. 20. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 72, folw. 35, ewangelickiego wś 8. Podało narodowość: polską wś 72, folw. 35, niemiecką wś 8.

Wikipedia:
Młodawin Dolny-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Zapolice. Młodawin Dolny wraz i Młodawin Górny wchodzą w skład sołectwa Młodawin, w którym wyodrębnia się jeszcze części wsi: Kopalina i Młodawin-Kolonia. Najstarszy opis Młodawina, pochodzący z 1561 r., wzmiankuje jedynie "o siedlisku starodawnym", zaś relacja z 1789 r. opisująca skromne "pomieszczenie czyli dworek, w którym teraz Imci Pan Zdzański mieszka, który cały słomą pokryty". Przypuszcza się, iż w XVI w. w tej wsi istniała drewniana rezydencja na kopcu, zapewne wzniesiona przez siedzących tu wówczas Jaworskich. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

Wikipedia:
Młodawin Górny-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Zapolice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
MŁODAWIN par. Marzenin, p. łaski, M. Dolny w 1783 r. własność: Krobanowskich, od Jakuba Nieniewskiego w 1801 r. kupili Łączkowscy, sprzedali po 1823 r. rejentowi Pstrokońskiemu, a M. Górny należał do Wysockiego. Dobra obejmują; 52 Młodawin Dolny 12 osad, 88 mieszkańców, 60 mg, Młodawin Górny 12 domów 112 mieszkańców i 76 mg, dworskiej jest 426 mg, Wygiełzów ma 15 domów, 160 mieszkańców i 100 mg ziemi, dworskiej jest 324 mg. W okresie międzywojennym rozparcelowany przez Jarosława Kobyłeckiego. (SGKP t.6, s.533)


1992 r.

KOŚCIÓŁ W MŁODAWINIE GÓRNYMBUDYNEK DAWNEJ SZKOŁY W MŁODAWINIE GÓRNYM
Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego 1822 nr 41

— z Sieradza. —
W dniu 1szym lutego przeznaczonym do odbycia Zgromadzenia Gminnego Okręgu składaiącego się z Powiatów Sieradzkiego i Szadkowskiego odgłos dzwonów we wszystkich kościołach miasta obwodowego Sieradza oznaczył czas, w którym mieszkańcy miast i gmin w assystencyi urzędników administracyynych i sądowych, tudzież władzy woyskowey , zebrali się w kościele parafiialnym, gdzie po odbytem poprzedniczo nabożeństwie, JW. Hrabia Maurycy Kossowski Wice Referendarz, K. O. Sieradzkiego wystawiwszy gruntownie zgromadzonym obywatelom gminnym ważność ich powołania, i przełożywszy im dobroczynne łaski Nayiaśnieyszego Monarchy, przystąpił do odebrania przysięgi od zanominowanego Marszałka JWgo Antoniego Paparona Pstrokońskiego dziedzica dóbr Młodawina i Wygiełzowa, pod laską którego w dniu tymże obrany został Radcą obywatelskim W. J. Xiądz Jan Gawełczyk Kanonik Kollegiiaty Łaskiey, Proboszcz Widawski, większością kresek 321 przeciw 20. — W dniu zaś następnym ułożono listę kandydatów na urzędy administracyyne i sądowe, a w dniu trzecim po zupełnem ukończeniu Zgromadzenia, JW. Marszałek dał wielki obiad, zaprosiwszy obywateli, na którym władze cywilne i woyskowe spełniły w nayżyczliwszych uczuciach toast Nayiaśnieyszego Pana, i całey Jego Rodziny.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1824 nr 444

NRO 36015/13366. WYDZIAŁ SKARBOWY. SEKCYA SKARBOWA.
KOMMISSYA WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO.
Stosownie do odezwy Kommissyi Woiewództwa Kaliskiego z dnia 19. Marca r. b. Nro7243/3029. poleca Kommissyą Woiewództwa Mazowieckiego wszystkim Wóytom Gmin i Burmistrzom Miast, ażeby obiętych przyłączonym tu niżéy Wykazem Debentów kar kontrawencyi stęplowych z Woiewództwa Kaliskiego, a z teraźnieyszego zamieszkania niewiadomych, w swych Gminach śledzili, i wyśledzonych do uiszczenia się z przypadaiących od nich respective kar i odesłania tychże wprost do kontrolli Skarbowéy przy Sądach Woiewództwa Kaliskiego znaglili, o tém Kommissarzom właściwych Obwodów donieśli, którzy skutku tego dopilnować, i Kommissyi Woiewódzkiéy zarapportować są obowiązanemi.
w Warszawie dnia 2. Sierpnia 1824. r.
Radca Stanu Prezes Kommissyi w
Zastępstwie KOŻUCHOWSKI. Filipecki Sekre: Jener:
WYKAZ.
Kar kontrawencyinych na Debentach z mieysca teraźnieyszego pobytu niewiadomych, z Woiewództwa Kaliskiego.
(...) 4. Gorczyński, zamieszkały w Młodowinie, Złłp. 6. gr. 10. (...)

Dziennik Powszechny 1834 nr 137

Komornik Trybunału Cywilnego Wdztwa Kaliskiego. Obwieszcza niniejszym, że wieś folwarczna Młodawin górny część lit. D, w Powiecie Szadkowskim, Obwodzie Sieradzkim położona, przez licytacją przed W. Wincentym Kobyłeckim Reientem Powiatu Szadkowskiego, w mieście Szadku, w Kancellaryi iego w terminie d. 18 Czerwca r. b. o godzinie 10 z rana, odbyć się maiącą, na lat trzy poczynaiąc od Sgo Jana Chrzciciela roku bieżącego wydzierzawioną zostanie, a to podług warunków, iakie każdy z interessentów w Biurze tegoż Reienta odczytać może. Wieś ta przynosi dotąd co roczney dzierzawy po złp. 1000. Kalisz dnia 1 Maia 1834 roku. Józef Narczyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 109

Ogłasza się wiadomość otwarcia spadku po Edmundzie Łączkowskim na dniu l4 sierpnia 1831 r. zmarłym, celem zgłoszenia się osób prawo do spadku po tymże mających, a mianowicie co do części z summy 70,000 zł: W dziale IV. pod Nr. 11 na dobrach Strómiany, Wielkiej wsi i Grzmiący lit. B. powiatu Sieradzkiego wpisanej; co do tytułu współwłasności dóbr Młodawina Górnego części lit. D. i dóbr Młodawina Dolnego w powiecie Szadkowskim położonych, z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 6 (18) sierpnia 1838 r. godzinę 9 z rana, tu do kancellaryi podpisanego Rejenta.
Kalisz dnia 26 stycznia (7 lutego) 1838 r.
Rejent Kancellaryi Ziemiań. Guber. Kalis.
Mikołaj Basiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 166

OBWIESZCZENIA SPADKOWE.
(N.D. 3451.) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadku, 1. po Janie Papiewskim wierzycielu summy 2,000 złp. w dziale IV pod Nr. 1 na dobrach Młodawinie Górnym części lit. B. w powiecie Szadkowskim położonych, hypotekowanej; (…) końcem przepisania tytułu własności na spadkobierców z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 1 (13) Lutego 1840 r. godzinę 9 z rana tu do kancellaryi podpisanego Rejenta.
Kalisz dnia 10 (22) Lipca 1839 r.
Mikołaj Basiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1840 nr 68

(N. D.1401.) — Zawiadamia publiczność, iż w dniu 1 (13) Maja r. b. z rana o godzinie 10tej w mieście Szadku przed Kajetanem Szczawińskim Rejentem Powiatu Szadkowskiego wypuszczone zostaną przez publiczną licytacyą na trzechletnie wydzierżawienie poczynając od 24 Czerwca 1840 r. dobra ziemskie Młodawin górny część lit. D. Nieśnierów zwana, w Powiecie Szadkowskim, Obwodzie Sieradzkim, Gubernii Kaliskiej położone. Cena dzierżawna wynosi rocznie czynszu po złp. 631. O warunkach każdego czasu u Rejenta i Komornika podpisanego przekonać się można.
w Szadku d. 23 Lutego (6 Marca) 1840 r.
Stan: Jackowski K. P. S. i R.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1842 nr 39

(Ν. D. 790.) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Po śmierci:  
2. Konstantego Skaławskiego właściciela dóbr Młodawina Górnego lit. C. w Powiecie Szadkowskim.
(...)ogłasza się wiadomość otwarcia spadków z wyznaczeniem terminu do regulacyi takowych spadków przed podpisanym Pisarzem na dzień 9 (21) Lipca 1842 r. i z wezwaniem na tenże termin interesentów pod prekluzyą.
Kalisz dnia 26 Stycznia (7 Lutego) 1842 r.
Antoni Korzeniowski.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1843 nr 24

Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
W dnia 8/20 Stycznia 1842 roku między wsią Roykowem a Młodawinem w Okręgu Szadkowskim położonych, od łudzi podejrzanych odebrane zostały następujące przedmiota: a. ćwierć drewniana, b. dwie faseczki, c. dwa worki, d. siekiera bez obucha; które to w depozycie Sądu tutejszego znajdują się. — Wzywa niewiadomego właściciela, by po odbiór takowych w dniach 30 do Sądu tutejszego zgłosił się, w razie bowiem przeciwnym takowe na Skarb Królestwa przysądzone będą.
w Piotrkowie dnia 8/20 Maja 1843 r.

Łaguna. Sędzia Prezydujący.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1843 nr 145

(Ν. D. 3127). Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Do regulacyi spadków po:
2 Antoniego Pstrokońskiego właściciela dóbr Młodawina Wygiełzowa w Okręgu Szadkowskim, tudzież w łaściciela Kapitałów to jest 156 rs. z karą 15 rs. na dobrach Kościerzуnie, 423 rs. na dobrach Będkowskiej Woli w Okręgu Sieradzkim; 150 rs. na dobrach Młodawinie Dolnym; 76 rs. kop. 50 i, na dobrach Karczówku i ewikcyi względem900 rs. na dobrach Podłówku w Okręgu Szadkowskim, tych dwóch ostatnich kwot, sposobem tylko zastrzeżenia zapisanych, wreszcie współwłaściciela summy 3,300 rs. na dobrach Charłupi Wielkiej w Okręgu Sieradzkim położonych, wszystkich w dziale IV zabezpieczonych.
(...) wyznacza się termin na dzień 2 (14) Stycznia 1844 r. przed podpisanym Pisarzem Kancellaryi Ziemiańskiej zwezwaniem na tenże termin Interessentów pod prekluzyą.
w Kaliszu dnia 18 (30) Czerwca 1843 r.
Korzeniowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1845 nr 9

(N. D. 170) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu.
Stosownie do art. 682 K. P. S., podaje do wiadomości, iż na żądanie Adolfa Trzcińskiego posiadacza dóbr Rząśnia w tychże dobrach Oręgu Radomskim Ρowiecie Piotrkowskim Gubernii Warszawskiéj mieszkającego, zamieszkanie prawne do tego interessu w mieście Kaliszu u Jana Prawdzic Gowarzewskiego Patrona przy Trybunale tutejszym do popierania tej subhastacyi ustanowionego, obrane mającego, dwoma aktami zajęcia przez Franciszka Roweckiego Komornika Sądowego, w dniu 28 Sierpnia (9 Wrześ.) 1844 roku spisanemi, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie dobra ziemskie: A. Młodawin dolny, B. Młodawin górny część D. Nieśmierów zwana, z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Okręgu Szadkowskim Powiecie Sieradzkim Gubernii Warszawskiéj w gminie Młodawin dolny położone, sukcessorów niegdy Μaxymiliana Łączkowskiego ojca, i Edmunda Łączkowskiego syna bezpotomnie zmarłego to jest: Wincentego Łączkowskiego w wsi Bembnowie Okręgu Wieluńskim: Antoniego Łączkowskiego w Wielkiej Wsi Okręgu Sieradzkim, Wacława Łączkowskiego w wsi Rozniatowie Okręgu Wartskim, Ignacego Łączkowskiego w wsi Młodawinie górnym, Filipa Łączkowskiego w wsi Młodawinie dolnym, obydwóch w Okręgu Szadkowskim, Florentyny z Łączkowskich Pstrosińskiej wdowy, Julii Łączkowskiego panny doletniej obie w mieście Sieradzu, Maryanny z Łączkowskich Jana Piotrowskiego małżonki w assystencyi męża swego czyniącej, w wsi Młodawinie gornym wraz z swym mężem mieszkających, wszystkich z własnych funduszów utrzymujących się, w dobrach Młodawinie dolnym, zamieszkanie prawne do tego interessu obrane mających dziedziczne z których: Ad A. Dobra Młodawin dolny są łączne, składają się z folwarku i wsi zarobnéj Młodawin dolny oraz karczmy Sowiniec zwanej, obejmują rozległości sposobem przybliżonym około włók 9 morg 25 pręt. kw. 150 miary nowopolskiéj, których grunta należą do kl. 2 3 i 4. Włościan jest półrolnik jeden, zagrodnik jeden i komorników ośmiu, do tego odbywają powinnośсi w akcie zajęcia wyszczególnione. Czynszownik niestały jest tylko jeden: Antoni Powiński, który z karczmy Sowiniec i ….* płaci rocznie rs. 9. Dobra te dzierżawi Jan Piotrowski z których płaci rocznie rs. 450, dzierzawa kończy mu się w dnu 12 (24) Czerwca 1845 r. A i B. Dobra Młdawin Górny częśc lit. D. Nieśmierów zwana nie są łączne, stanowią połowę całej wsi Mlodawina górnego, których grunta, łąki, ogrody i inne nomenklatury szczegółowo w akcie zajęcia opisane, są pomieszane pomiędzy gruntami; łąkami, i ogrodami drugich części А. В. С. wsi Młodawina górnego, obejmują rozległości uważając sposobem przybliżonym około włók 6 morg 5 prętów kw. 26 miary nowopolskiej. Grunta są kl. 2 3 4 i 5 oprócz pastwiska wspólnego obejmującego około włóki jednej, oraz dróg, rowów miedzów i wygonów, które około morg 10 zajmują.
Do Młodawina górnego do wszystkich części należał bór, od strony dóbr Ptaszkowic około włók 3 miary nowopolskiej wynoszący, lecz takowy jest w posiadaniu dobr Ptaszkowic, zastrzeżonem jest dla nowonabywcу dochodzenie takowego bez zaręczenia za odzyskanie.
W dobrach tych jest zagrodników dwóch i komorników czterech, którzy robią pańszczyznу co tydzień dni 14 i inne powinności odbywają. Część tę Młodawina górnego dzierżawi Ignacy Łączkowski za summę rs. 180 i dzierżawa ta kończy się z d. 12 (24) Czerwca 1845 r. Tаk w Młodawinie dolnym jak i górnym niemasz żadnego inwentarza gruntowego dworskiego. W Młodawinie dolnym półrolnik na załogę 4 woły, krowę, i świnie, zagrodnik dwa woły i do tego mają porządki gopodarcze. W Młodawinie górnym po spadłym półrolniku odebrał Ignacy Łączkowski dzierżawca 4 woły i porządki.
W dobrach zajętych Młodawinie dolnym i górnym D. zabudowania dworskie i wiejskie w aktach zajęcia opisane wszystkie są z drzewa budowane.
Obydwa akta zajęcia wyż z daty powołane Janowi Piotrowskiemu jako Wójtowi gminy Μłodawina dolnego i Młodawina górnego, i Fabianowi Uziembło Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Szadkowskiego w dniu 20 Sierpnia (10 Września) 1841 roku wręczone i zastawione, następnie dо ksiąg wieczystych właściwych w Kancallaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu pod dniem 26 Grudnia 1844 (7 Stycznia 1845) r. podane, a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w d. 28 Grudnia (9 Stycznia) t. r. wpisane zostały.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie oddzielnie a to na audyencyi Trybunału Cywilnego I Instancyi Gubernii Warszawskiéj w mieście Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń.
Warunki licytacyi oraz zbiór objaśnień w Вiurze Pisarza Trybunału i u popierającego przedaż Patrona Jana Gowarzewskiego każden z interessentów przejrzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i sprzedaży dóbr tych oraz zbioru objaśnień na audyencyi Trybunału tutejszego w dniu 2 (14) Lutego 1845 roku o godzinie 10-téj r. z rana nastąpi.
Kalisz dnia 29 Grud. (10 Stycznia) 1844j5.
Fr. Salezy Wołowski P. T.

*nieczytelne

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 131

(N. D. 2989) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci Antoniny z Paciorkowskich wdowy Pstrońskiej współwłaścicielki dóbr Młodawin Wygiełzów z Okręgu Szadkowskiego: oraz wierzycielki kapitałów: a) złp. 1000 czyli rs. 150, b) złp. 1000 czyli rs. 150 obydwóch z procentem na dobrach Młodawinie dolnym i Młodawinie górnym litt. D. tegoż okręgu pod Nr 2, 3, i 3, 4, działu IV zahipotekowanych, c) złp. 1540, czyli rs. 231, z prowizyą na tychże dobrach Młodawinie górnym litt. D pod Nr. 5, mieszczącym się; na koniec d) współwłaścicielki summy złp 1000, czyli rs. 150 z procentem i karą konwencyonalną rs. 15, na dobrach Kościerzynie z okręgu Sieradzkiego w dziale IV pod Nr. 16 zabezpieczonej, otworzył się spadek, do ukończenia którego i przepisania wspomnionych praw wyznacza się termin na d. 23 Grudnia (4 Stycznia) 1847j8 roku, w Kancellaryi Hypotecznej w Kaliszu.
Kaliszu d. 30 Maja (11 Czerwca) 1847 r.
Jan Niwiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 53

(Ν. D. 980) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Ogłasza toczące się postępowania spadkowe po osobach zmarłych następujących:  
2. Po Ludwice Maryi z Dąbrowskich Krzesińskiej, jako wierzycielce summy rs. 2,250, z procentem na dobrach Krobanowice Okręgi Szadkowskiego zachypotekowanej z przywiązaniem do niéj prawem zastawu wsi Krobanowka, oraz wierzycielce summy rs. 450 z procentem na dobrach Młodawinio górnym części lit. D. z Okręgu Szadkowskiego zabezpieczonnej, (…)
(…) Do ukończenia tych postępowań spadkowych termin na dzień 1 (13) Września 1852 r. w Kaliszu w Kancellaryi Ziemiańskiej przed podpisanym Regentem się wyznacza.
Kalisz d. 16 (28) Lutego 1852 r.
Nepomucen Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 200

(N. D. 3907) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie:  
5, Tomasza Sęczkowskiego właściciela dóbr Młodawin Dolny w Ogu Szadkowskim;
(…) otworzyły się spadki do regulacyi których wyznacza się termin prekluzyjny na dzień 6 (18) Marca 1853 r. przedemną Pisarzem odbyć się mający.
Kalisz d. 23 Sierpnia (4 Wrześ.) 1852 r.
J. Zengteller.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 265

(N. D. 5195) Regent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Adama Sulimierskiego właściciela dóbr Paprotnia i Marzynek oraz dóbr Swiędzieniejewice część lit. A. B. obojga z Ogu Szadkowskiego, tudzież wierzyciela różnych kapitałów i praw na dobrach Ziemskich z Ogu Szadkowskiego zahypotekowanych, jako to: (…) d) na dobrach Młodawin dolny w dziale czwartym pod Nr. 9 złp 10000 albo rs. 1500 i pod N. 10 złp. 15000 czyli rs. 2250, wraz z przywiązanem do nich prawem zastawu tych dóbr w dz. III. pod Nr. 4 i 5 zamieszczonem, (…) otworzyły się spadki, do regulacyi których oznaczony został termin na d. 28 Maja (9 Czerwca) 1854 r. w kancellaryi hypotecznej w Kalisza przed podpisanym Rejentem.  
Kalisz d. 3 (15) Listopada 1853 r.
Miklaszewski.
Gazeta Codzienna 1855 nr 60

Rejent Kancelaryi okręgu Szadkowskiego. — Dobra Młodawin dolny w okr. Szadkowskim pow. Sieradzkim gub. Warszawskiej położone, od miasta fabryczno-handlowego Zduńskiej woli wiorst 3 odległe, rozległości od 153 do 168 diesiatin (włók 10 do 11 miary nowopolskiej) zajmujące, w gruncie dobrym, w łąki piękne, i siana znaczną ilość wydające, obfitujące, z zabudowaniami dworskiemi porządnemi, znaczną propinacyą przedstawiające, z założyć się mogącego paktu krów, jako pod miastem ludnem, fabrycznem, znaczne korzyści przynoszą ce; w skutek dobrowolnego układu teraźniejszych niepodzielnych właścicieli, przez publiczną licytacyę w dniu 23 marca (4 kwietnia) r. b. o godzinie 10-ej zrana, w Kancelaryi mojej, Rejenta tu, w Zduńskiej woli odbyć się mającą, sprzedane zostaną. Warunki urzędownie do sprzedaży tej ułożone, w każdym czasie w Kancelaryi mojej Rejenta i u Biskupskiego lekarza w Sieradzu, przejrzane być mogą, a stan dóbr na miejscu obejrzany. W Zduńskiej woli, d. 19 (31) stycznia 1855 r. Józef Sikorski

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1860 nr 150

(N. D. 1788) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
2. Antoniny Kobierzyckiej wierzycielki summ a. rs. 15,000 z procentem na dobrach Kalinowa pod N. 25, b rs. 6,000 z procentem na dobrach Ligota pod N. 12 i c. rs. 5,400 na tychże dobrach pod N. 14 w dziale 4, obudwóch tych dóbr z Okręgu Szadkowskiego, umieszczonych, oraz co do współwłasności summ i praw zahypotekowanych na dobrach ziemskich z tegoż samego Okręgu jako to: d. na dobrach Ptaszkowice w dziale 4 pod N. 13 rs. 6,000 z przywiązanem do nich prawem zastawu, w dziale 3 pod N. 9 zapisanem, i również w dziale 4 pod N. 15 rsr. 3,600 z procentem, e. na dobrach Młodawin dolny, w dziale 4 pod N. 9 rs. 1,500 do których przywiązane jest prawo zastawu w dziale 3 pod N. 4 stojące, jak nie mniej w tymże dziale 4 pod N. 11 rs. 1,200 i rs. 750, f. na dobrach Marzenin w dziale IV. pod N. 9 i pod N. 6 et 7 oraz na dobrach Rososza w dziale 4 pod N. 11 i ad. 8 et 9 rs. 2250 tudzież na samych dobrach Marzenin w dziale 4 pod N. 10, i ad 6 et 7 i rsr. 900, otworzyły się spadki do uregulowaniu których termin na dzień 8 (20) Października 1860 r. przed podpisanym Rejentem w kancellaryi ziemiańskiej w Kaliszu wyznaczony został.
Kalisz dnia 22 Marca (3 Kwietnia) 1860 r.
Józef Białobrzeski.

Dziennik Powszechny 1861 nr 44
Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 185

(N. D. 3795) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Po śmierci: l Józefy z Szołowskich Czarneckiej co do sumy rs. 2100 w dziale IV. pod Nr. 15b na dobrach Młodawin dolny z Okręgu Szadkowskiego zahypotekowanej; otworzyły się spadki, do regulacji których wyznacza się termin na dzień 8 (20) Lutego 1862 r. godzinie 10 z rana w Kancelarji Hypotecznej w Kaliszu. Kalisz dnia 26 Lipca (6 Sierpnia) 1861 r. Jan Niwiński.

Dziennik Warszawski 1865 nr 156

(N. D. 3090) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na pierwszą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
Termin przedaży dnia 5 (17) Marca 1865 roku.
23. Młodawin górny, dawniej z części A. B. C. D. składające się, obecnie w jednę całość połączone, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Ogu Szadkowskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 76 k. 3, vadjum do licytacji rs. 750, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 1,809, przed Rejentem Kanc. Ziem. Edwardem Milewskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi, wreszcie uprzedza Dyrekcja Szczegółowa, iż gdyby w terminie do sprzedaży oznaczonym przypadła bądź uroczystość galowa, bądź święto kościelne, sprzedaż przez odroczenie odbędzie się w dniu następnym.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz dnia 11 (23) Maja 1865 roku.
Prezes Chełmski.
Pisarz, Roman Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1869 nr 152

N. D. 5206. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
W zastosowaniu się do art. 682 K. P. S. wiadomo czynimy, iż na żądanie Izraela Rotholtz Negocjanta w mieście Gubernjalnem Kaliszu zamieszkałego, a zamieszkanie prawne do prowadzenia dalszej tej egzekucji i całego postępowania subhastacyjnego u Romana Mrozowskiego Patrona Trybunału w Kaliszu z urzędowania zamieszkałego obrane mającego, od którego tenże Patron stawać będzie i sprzedażą w drodze przymuszonego wywłaszczenia dóbr Młodawin dolny, w poszukiwaniu sumy rsr. 758 z z procentem zaległym, bieżącym i kosztami egzekucyjnemi od Feliksa Pstrokońskiego właściciela pomienionych dóbr w tychże dobrach okręgu Szadkowskim zamieszkałego, protokółem Romualda Pinowskiego Komornika Sądowego przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu w d. 5 (17) Marca 1869 r. spisanym, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie
DOBRA ZIEMSKIE
Młodawin dolny, składające się z wsi i folwarku Młodawin dolny, położone w jurisdykcji Sądu Pokoju Szadkowskiego, Trybunału Cywilnego w Kaliszu, Powiecie Łaskim Gubernji Petrokowskiej, jurisdykcji kasy okręgowej w Łodzi, gminie Zapolice parafji Marzenin, oddzielną księgę wieczystą mające.
Są w posiadaniu właściciela tychże dóbr Feliksa Pstrokońskiego, graniczą na wschód słońca z dobrami Swiędzieniejewice i dobrami Młodawin, Wygiełzów, na południe z dobrami Młodawin górny, a na zachód i północ z dobrami Paprotnia, pomiędzy któremi a dobrami zajmującemi się, granice stanowią miedze graniczne i kopce, odległe są od miast najbliższych, a mianowicie: Zduńskiej-Woli wiorst 4, Widawy wiorst 12; miast powiatowych: Łasku mil 2, Szadku mil 2, Sieradza mil 2 1/2, Kalisza mil dziewięć.
Dobra te położone od traktu fabrycznego, szosa od miasta Kalisza do miasta Łodzi prowadzącego o wiorst 4, przez terytorjum których przechodzi jeszcze trakt boczny z miasta Zduńskiej-Woli do miasta Widawy.
Grunta zajętych dóbr odnoszą się do klasy II, III i IV. Obszerności mają w przybliżonym sposobie po strąceniu gruntów na uwłaszczenie włościan przeszłych włók 7, mórg 26, prętów 126 czyli dziesiatyn 123, to jest gruntu ornego około włók 5 mórg 2 prętów 126, ogrodów mórg 3, pod zabudowaniami i podwórzem mórg 3, łąk około włók 1 morgów 2, pastwisk i nieużytków częścią jałowcem zarosłych włók 1 mórg 10, drogi, granice i wygony mórg 6.
Służebności uwłaszczonych włościan bliżej objaśnia wykaz hypoteczny i protokół zajęcia.
W dobrach zajętych znajduje się dwór z drzewa, ogród zaraz przy dworze, w którym znajduje się drzew owocowych około sztuk 1,200, krzewy winogron i agrestu, sklep z drzewa, kloaka w słupy, stajnie i wozownie z drzewa, obory z drzewa, stodoła o dwóch klepiskach z z drzewa, szopa na porządki gospodarcze z drzewa, przed którą stoi bróg na 6 słupach drewnianych, studnia balami cembrowana, kuźnia Nr. 10 oznaczona i dom Nr. 11 oznaczony, czworaki, poprzednio karczma, obecnie przez ludzi dworskich zajmowany, koni roboczych sztuk 8, krów 8, owiec 200, wozów 3, pługów 4, bron 4, maszyna, młocarnia o sile 4 koni, sieczkarnia, młynek do czyszczenia zboża, podatków opłaca się rsr. 102 kop. 10 1/2.
Szczegółowy opis tych dóbr tak pod względem zabudowań, wysiewów i inwentarzy, obejmuje protokół zajęcia dóbr w dniu 5 (17) Marca 1869 r. na gruncie spisany, a który doręczony został Pisarzowi Sądu Pokoju w Szadku Juljanowi Otockiemu i Wójtowi gminy Zapolice Karolowi Rozno w dniu 3 (15) Kwietnia 1869 r.
Protokół zajęcia tych dóbr wpisany został do księgi hypotecznej w dniu 19 Czerwca (1 Lipca) 1869 r. do księgi zaregestrowań w kancelarji Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu w dniu 27 Czerwca (9 Lipca) tegoż roku.
Pierwsze ogłoszenie zbioru objaśnień i warunków sprzedaży odbędzie się w dniu 19 (31) Sierpnia 1869 r. o godzinie 10 z rana na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń przy ulicy Józefina.
Warunki wyprzedaży przejrzane być mogą w Kancelarji Pisarza Trybunału i u Patrona dyrygującego sprzedażą.
Kalisz d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1869 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

Dziennik Warszawski 1869 nr 240

N. D. 8183. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
6. Marcina Papiewskiego co do sumy rsr. 100, poprzednio na dobrach Młodawinie Górnym Lit. Β, z Okręgu Szadkowskiego lokowanej, obecnie Listami Zastawnemi spłaconej i w depozycie Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego będącej;    
(…) otworzyły się spadki, do regulacji których wyznaczony został termin przed czyniącym Rejentem i w jego Kancelarji na dzień 5 (17) Maja 1870 r. godzinę 10 z rana.
Kalisz dnia 11 (23) Października 1869 r.
Wilhelm Grabowski.

Dziennik Warszawski 1871 nr 65

N. D. 1957. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Stosownie do art. 682 K. P. S. wiadomo czyni iż na żądanie Maurycego Mamroth Bankiera w Kaliszu zamieszkałego, i w tymże mieście u Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału, zamieszkanie prawne do tego interesu obrane mającego, od którego tenże Patron Franciszek Modrzejewski stawa i subhastacją dóbr Młodawin Górny А. В. C. D. popiera, z mocy aktu urzędowego w dniu 30 Listopada (12 Grudniu) 1866 r. przed Teofilem Kowalskim Rejentem zeznanego, w poszukiwaniu sumy rs. 1,800 z procentem od daty ostatniego kwitu, od Grzegorza Pietraszewskiego właściciela dóbr Młodawina Górnego należnej, protokół Romualda Pinowskiego Komornika w d. 2 (14) Lutego 1871 r. sporządzonym zajęte zostały na sprzedaż w drodze Sądowego przymusowego wywłaszczenia,
DOBRA ZIEMSKIE
Młodawin Górny, dawniej części A. B. C. D. składające teraz w jedną całość połączone składające się z folwarku dworskiego i wsi uwłaszczonej Młodawin Górny, wraz z wszelkiemi budynkami dworskiemi, folwarcznemi gruntami obsianemi i obsiać się mającemi, łąkami, pastwiskami, polowaniem, propinacją, wszelkiemi użytkami i służącemi prawami, co tylko własność i całość dominialną folwarczną stanowi, z wyłączeniem gruntów i zabudowań na uposażenie włościan przeszłych.
Dobra te położone w gminie Zapolice Parafji Marzenin w okręgu Szadkowskim, powiecie Łaskim, gubernji Petrokowskiej odległe od miast najbliższych, Zduńskiej-Woli wiorst 3, Łasku mil 2, Sieradza 2 1/2, Kalisza 9, graniczą na północ z dobrami Młodawin dolny, na południe z dobrami Ptszakowice i Rojków, na wschód z dobrami Wygiełzów i Młodawin dolny na zachód z Paprotnią. Granice między takowemi stanowią kopce i miedze, mają oddzielną księgę wieczystą w Trybunale Kaliskim.
Ogólna rozległość zajętych dóbr Młodawina górnego których grunta należą do klasy II, III i IV uważając przybliżonym sposobem wynosi miary nowopolskiej około włók 13, mórg 21, prętów 200 czyli dziesiatyn miary Ruskiej około 211 stanowiąc jedną całość obcą dziedziną nieprzeciętą. Inwentarze z dobrami zajęte są: koni fornalskich 12, krów 8, stadnik 1. Owce mają być własnością Franciszka Swidlińskiego który płaci od sztuki po kop. 75. Podatki do kasy w Łodzi opłacone, z dóbr tych wynoszą rocznie rs. 114 kop. 62.
Dobra zajęte stanowią własność Grzegorza Pietraszewskiego z dochodów tych dóbr utrzymującego się w nich zamieszkałego.
Służebności włościanom nadane, są objawione w hypotece tych dóbr w działe III.
Szczegółowy opis dóbr zajętych, mieści się w protokóle zajęcia i w zbiórze objaśnień, który z warunkami sprzedaży, może być przejrzany w biórze Pisarza Trybunału i w Kancelarji Patrona sprzedaż prowadzącego.
Protokół zajęcia wyżej z daty powołany doręczony w kopjach: Wójtowi gminy Zapolice Sebastjanowi Szewczyk do rąk własnych i Pisarzowi Pokoju w Szadku Józefowi Gadomskiemu, na ręce Hincygiera Podpisarza tegoż Sądu w d. 24 Lutego (8 Marca) 1871 r. Następnie wniesiono takowy do księgi Wieczystej dóbr Młodawin górny w Kancelarji Ziemiańskiej d. 11 (23) Marca t. r. a do księgi zaaresztowań w biórze Pisarza Trybunału utrzymywanej d. 16 (28) Marca r. b.
Sprzedaż odbywać się będzie na jawnej audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu, w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina, a pierwsze ogłoszenie warunków takowej nastąpi na tejże audjencji w dniu 4 (16) Maja 1871 r., o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 17 (29) Marca 1871 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

 Dziennik Łódzki 1890, nr. 254 

Napad i morderstwo, niejaka Julianna Kubiak, zamieszkała we wsi Młodawin-Dolny gminy Zapolice powiatu łaskiego, uchodziła za bogatą nietylko we wsi, lecz w całej okolicy. Kilkakrotnie donoszono jej, że złodzieje okoliczni zamierzają ją okraść. Odpowiadała na to, że obawiać się nie ma powodu, gdyż nie posiada wcale pieniędzy, o których mówią. Nie zachowywała też żadnych środków ostrożności. Przepowiednie jednak spełniły się przed kilku dniami. Do mieszkaniu jej w nocy weszło 4 uczernionych drabów, którzy zażądali pieniędzy. Gdy przebudzona nagle zaczęła krzyczeć, napastnicy udusili ją. Następnie pobili okrutnie córkę jej, Katarzynę, splądrowali mieszkanie i zabrawszy ze skrzynki 200 rs. gotówką, uciekli. Śledztwo dotąd nie wykryło jeszcze zabójców.
_________________________________________________________________________________

Tydzień Piotrkowski 1892 nr. 41
_________________________________________________________________________________


Łódzki Dziennik Urzędowy 1921 nr 42

Zawiadomienie.
Komisja Ziemska Okręgowa w Piotrkowie zawiadamia następujących wierzycieli sum hipotecznych, ciążących na dobrach Młodawin Dolny, gminy Zapolice, powiatu Łaskiego i stanowiących własność Józefa Kobyłeckiego, a mianowicie:
1. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie i
2. Kaliskie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu, że w dniu 26 października b. r. na posiedzeniu publicznem tejże Komisji zapadła decyzja następującej treści: „Polecić Komisarzowi Ziemskiemu wszcząć postępowanie w przedmiocie przymusowej likwidacji serwitutów, przysługujących włościanom wsi Młodawin Dolny, gminy Zapolice, pow. Łaskiego, na dobrach Młodawin Dolny, wyznaczając jednocześnie stronom termin 14-dniowy na zawarcie dobrowolnego układu".
Decyzja niniejsza została ogłoszona obecnym na posiedzeniu Komisji zainteresowanym, z wyjaśnieniem im, że rzeczona decyzja może być zaskarżoną, w myśl art. 39 Ustawy z dnia 7 mają 1920 r. w ciągu dni 14, licząc od dnia następującego po dniu doręczenia odpisu decyzji, do Głównej Komisji Ziemskiej za pośrednictwem Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie.
Piotrków, 4 listopada 1921 r.
P. o. Prezesa (podpis nieczytelny)
Kierownik Oddziału 1-go w z. Zaorski.


Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 43

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że toczą się postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Henryku Piasczyńskim, właśc. niepodzielnej połowy dóbr Młodawin Górny, pow. łaskiego.

Termin regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyznaczo­ny został na d. 7 grudnia 1926 r., co do punktów Nr. Nr. 1,2, 3 i 5 w kancelarji wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, co do punktu Nr. 4—w kancelarji Marjana Byczkowskiego, zaś co do punktu Nr. 6— w kancelarji Władysława Piaszczyńskiego, notarjuszy przy tymże wy­dziale, w którym to dniu osoby interesowane mają zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.

Przegląd Leśniczy 1926 marzec

Spis wszystkich lasów prywatnych, komunalnych, kościeln. i fundacyjnych w województwie Śląskiem, Poznańskiem, Pomorskiem i Łódzkiem o powierzchni ponad 50 ha według stanu z 1924 r. Zestawił W. Przybylski.
194. Nazwa majątku leśnego: Młodawin Górny, powiat Łask. Właściciel: Henryk Piasczyński. Obszar ha: 56, 0.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 21

WYKAZ
unieważnionych i wydanych odpisów kart ewidencyjnych w kwartale II. 1927 r. przez Starostwo
w Łasku.
6. Nr. karty ewidencyjnej 2728-IV, wyst. dnia 7. 1924 r. Piaszczyńskiemu Henrykowi, zam. w folwarku Młodawin Górny, gm. Zapolice. — Duplikat wyst. dnia 4. 4. 1927 r.
7. Nr. karty ewidencyjnej 4130, wyst. dnia 10. 7. 1924 r. Piaszczyńskiemu Henrykowi, zam. w folwarku Młodawin Górny, gm. Zapolice. — Duplikat wyst. 4. 4. 1927 r.
Kierownik Starostwa w z. (—) Buliński, referent.

Gazeta Świąteczna 1927 nr 2434

PARCELACJA. (…) Majątek Młodawin-Górny w pow. łaskim. Dojazd do stacji Zduńskiej-Woli, zkąd 4 kilom. do majątku. 110 morgów dobrej szczerkowej ziemi. Cena za mórg 800 zł. —We wszystkich majątkach nabywcy mogą korzystać z długoterminowej pożyczki banku rolnego. Wiadomość na miejscu w majątkach lub: Warszawa, Nowy-Świat 22, m. 4.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 32

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie, na zasadzie artykułów 218 i 219 ustawy Towarzystwa za­wiadamia.
II. Okrąg Piotrkowski
20. Wierzycieli hipotecznych dóbr Młodawin Górny, powiatu łaskiego, a mianowicie: 1. Kazimierza Chojnowskiego, 2. Marję z Piaszczyńskich Chojnowską, żonę Kazimierza;

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 48

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczą się postępowania spadkowe, a mianowicie po zmarłych:
6) Wiktorji - Teofili z Lipowskich Piaszczyńskiej, właścicielce dóbr Młodawin Górny, pow. łaskiego;
Termin do regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 18 grudnia 1930 roku co do punktów 1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 w kancelarji pisarza wydziału hipotecznego sądu okręgo­wego w Piotrkowie, co do punktów 2, 6 i 7 w kancelarji Władysława Piaszczyńskiego, zaś co do punktów 8 i 9 w kancelarji Feliksa - Tadeusza Kokczyńskiego, notarjuszy przy tymże wydziale hipotecznym, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić i zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 33

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie, na zasadzie art. 218 i 219 ustawy Towarzystwa zawiadamia:
I. Okrąg Piotrkowski.
45. Właścicieli hipotecznych dóbr Młodawin Górny, powiatu ła­skiego, a mianowicie: nieujawnionych spadkobierców: a) Wiktorji-Teofili z Lipowskich Piaszczyńskiej, córki Wawrzyńca i b) Wiktorji - Teofili z Lipowskich Piaszczyńskiej;
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipo­tecznych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjach hipotecz­nych, lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Wadjum licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie lub w listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie ozna­czonej przez Dyrekcję Główną — wraz z bieżącemi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych.
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, dru­ga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dalszych nowych zawiadomień, w terminie, jaki Dyrekcja Główna oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku drugiej sprzedaży z powodu braku li­cytantów — dobra te, na zasadzie art. 234 ustawy, przechodzą na wła­sność Towarzystwa.
Gdyby w dniu do licytacji wyznaczonym przypadło święto kościel­ne, lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone, sprzedaż odbędzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego notarjusza.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 55

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie, obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczą się postępowania spadko­we, a mianowicie po zmarłych:
1) Józefie Kobyłeckim, synu Rafała, właścicielu dóbr: „Młodawin Dolny część lit. A", oraz właścicielu reszty dóbr „Młodawin Dolny" obu pow. łaskiego;
Termin do regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 13 stycznia 1932 roku, w kancelarji pisarza wy­działu hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić i zgłosić swoje prawa pod skut­kami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 2

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczą się postępowania spadkowe, a mianowicie po zmarłych:
3) Wiktorji - Teofili Piaszczyńskiej, wierzycielce sumy 6383 złote w złocie z proc., zabezpieczonej na hipotece kolonji Młodawin-Górny Nr. II, pow. łaskiego;
Termin do regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 12 lipca 1932 roku w kancelarji wydziału hipotecz­nego sądu okręgowego w Piotrkowie, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić i zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji

Łódzki Dziennik Urzędowy 1932 nr 4

OBWIESZCZENIE
Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie
z dnia 30 stycznia 1932 r. Nr. 7a/38/Łs. o wdrożeniu postępowania scaleniowego we wsi Młodawin Górny.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca
1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P, z r. 1927 Nr. 92, poz. 833) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 stycznia 1932 roku uprawomocniło się orzeczenie tegoż Okręgowego Urzędu Ziemskiego z dnia 31 grudnia 1931 r., dotyczące wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi Młodawin Górny, gm. Zapolice, powiatu łaskiego.
Za Prezesa:
(—) M. Grąbczewski
Naczelnik Wydziału.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1932 nr 6

Do akt Nr. 337/32.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi do spraw nieruchomości, rewiru 1-go, urzędujący w m. Łodzi, przy ul. 11-go Listopada 37-a, obwieszcza, że w dniu 18 czerwca 1932 roku, od godz. 10-ej rano, odbędzie się w sali posiedzeń Sądu Okręgowego w Łodzi, przy Placu Dąbrowskiego Nr. 5, na żądanie Marji Chojnowskiej, sprzedaż z publicznej licytacji majątku ziemskiego Młodawin-Górny, gminy Zapolice, pow. łaskiego, woj. łódzkiego, stanowiącego własność spadku wakującego po zmarłej Wiktorji-Teofili Piaszczyńskiej.
Nieruchomość ta składa się z dóbr ziemskich o powierzchni 175 morgów 19 pr. kw., oraz następujących budynków, szczegółowo wymienionych w opisie z dnia 17 lutego 1932 roku: 1) domu mieszkalnego (dworu), drewnianego, parterowego z poddaszem i werandą murowaną, 2) kuchni murowanej, 4) kurników drewnianych, 4) chlewów z kamienia i cegły wraz z takiemże mieszkaniem. 5) domu mieszkalnego, drewnianego, 6) obory z kamienia i cegły, 7) stodoły drewnianej, 8) domu mieszkalnego dla służby, drewnianego. 9) stajni z cegły i kamienia, 10) stajni drewnianej. 11) chlewów z kamienia i cegły, 12) stodoły drewnianej, 13) piwnicy murowanej z cegły z wejściem murowanem, 14) śpichrza drewnianego i 15) ustępu drewnianego. Park i ogród z 300 drzewami owocowemi zajmują powierzchnię około 4 mórg, łąki — około 22 mórg, zaś pozostałość grunta orne, z których 50 morgów obsiane żytem, 2 morgi rzepakiem, 6 mórg koniczyną i 2 morgi rajgrasem; w dobrach tych rośnie około 500 brzóz 30-letnich, 20 topól, 2 wiązy i 1 kasztan; w majątku tym znajdują się następujące inwentarze żywe i martwe: 11 koni roboczych, 1 źrebak, 4 krowy, 2 jałowice, 1 świnia-maciora, 3 świnie warchlaki, 1 młockarnia, 1 młockarnia zepsuta, 1 żniwiarka, 2 maneże i sieczkarnia, 1 śrubownik, 1 grabiarka, 1 dryl "Sacka", 2 wozy półtoraki, 2 wozy kolejne, 2 wozy półtoraki nieskompletowane, 1wóz nieokuty bez kół, 2 dwuskibowce, 2 dwuskibowce nieskompletowane, 2 trójradła, 4 pługi pojedyncze, 2 kultywatory, 1 rama do kultywatora, 8 bron, 2 radła, 6 bronek małych, 1 wał pierścieniowy, 1 wał drewniany, 1 młynek, 8 drabin do zboża, 6 desek do wozów oraz 2 skrzynie do woza.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, zostanie sprzedana w całości, posiada księgę hipoteczną, oznaczoną rep. hip. Nr. 112, w Wydziale Hipotecznym w Piotrkowie, oraz obciążona jest: 1) długiem na kwotę zł. 19.500.—, 2) kaucjami na kwoty dol. 2.560.—, zamienionemi częściowo na czyste wpisy hipoteczne w wysokości dol. 2.180.— z % % i kosztami, 3) hipoteką prawną na kwotę zł. 123.408 gr. 75, 4) ostrzeżeniem na kwotę zł. 500.— z %% i kosztami, 5) zaległemi podatkami skarbowemi w kwocie zł. 128.129 gr. 26, które są zabezpieczone jednocześnie jako hipoteka prawna, oraz gminnemi łącznie ze składką ogniową na kwotę zł. 9.039 gr. 75.
Sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej zł. 40.000, a zamierzający wziąć udział w licytacji obowiązany jest złożyć wadjum w kwocie zł. 4.000.—.
Akta sprawy licytacyjnej mogą być przejrzane w kancelarji I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Łodzi.
Komornik
(—) I. Hermanowski.


Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 22

Komornik sądu grodzkiego w Łodzi do spraw nieruchomości, I rewiru, urzędujący w m. Łodzi, przy ul. 11 Listopada Nr. 37a, obwie­szcza, że w dniu 18 czerwca 1932 roku, od godz. 10 rano, odbędzie się w sali posiedzeń sądu okręgowego w Łodzi, przy Placu Dąbrowskiego Nr. 5, na żądanie Marji Chojnowskiej, sprzedaż z publicznej licytacji majątku ziemskiego Młodawin - Górny, gminy Zapolice, pow. łaskiego, woj. łódzkiego, stanowiącego własność spadku wakującego po zmarłej Wiktorji - Teofili Piaszczyńskiej.
Nieruchomość ta składa się z dóbr ziemskich o powierzchni 175 morg. 19 pręt. kw., oraz następujących budynków, szczegółowo wy­mienionych w opisie z dnia 17 lutego 1932 roku: 1) domu mieszkalne­go (dworu), drewnianego, parterowego z poddaszem i werandą muro­waną; 2) kuchni murowanej; 3) kurników drewnianych; 4) chlewów z kamienia i cegły wraz z takiemże mieszkaniem; 5) domu mieszkalne­go, drewnianego; 6) obory z kamienia i cegły; 7) stodoły drewnianej; 8) domu mieszkalnego dla służby, drewnianego; 9) stajni z cegły i ka­mienia; 10) stajni drewnianej; 11) chlewów z kamienia i cegły; 12) sto­doły drewnianej; 13) piwnicy murowanej z cegły z wejściem murowanem; 14) śpichrza drewnianego i 15) ustępu drewnianego.
Park i ogród z 300 drzewami owocowemi zajmują powierzchnię około 4 morg.; łąki — około 22 morg., zaś pozostałość grunta orne, z których 50 morg. obsiane żytem, 2 morgi rzepakiem, 6 morg. koniczy­ną i 2 morgi rajgrasem; w dobrach tych rośnie około 500 brzóz 30-letnich, 20 topól, 2 wiązy i 1 kasztan; w majątku tym znajdują się na­stępujące inwentarze żywe i martwe: 11 koni roboczych, 1 źrebak, 4 krowy, 2 jałowice, 1 świnia - maciora, 3 świnie warchlaki, 1 młockarnia, 1 młockarnia zepsuta, 1 żniwiarka, 2 maneże, 1 sieczkarnia, 1 śrutownik, 1 grabiarka, 1 dryl „Sacka", 2 wozy półtoraki, 2 wozy kolejne, 2 wozy półtoraki nieskompletowane, 1 wóz nieokuty bez kół, 2 dwuskibowce, 2 dwuskibowce nieskompletowane, 2 trójradła, 4 pługi pojedyńcze, 2 kultywatory, 1 rama do kultywatora, 8 bron, 2 radła, 6 bronek małych, 1 wał pierścieniowy, 1 wał drewniany, 1 młynek, 8 drabin do zboża, 6 desek do wozów oraz 2 skrzynie do woza.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, zostanie sprzedana w całości, posiada księgę hipoteczną, oznaczoną rep. hip. Nr. 112, w wydziale hipotecznym w Piotrkowie, oraz obciążona jest: 1) długiem na kwotę 19.500 zł.; 2) kaucjami na kwoty 2.560 dol., zamienionemi częściowo na czyste wpisy hipoteczne w wysokości 2.180 dol. z procentami i kosztami; 3) hipoteką prawną na kwotę 123.408 zł. 75 gr.; 4) ostrzeżeniem na kwotę 500 zł. z procentami i kosztami; 5) zaległemi podatkami skarbowemi w kwocie 128.129 zł. 26 gr., które są zabezpieczone jednocześnie jako hipoteka prawna, oraz gminnemi łącznie ze składką ogniową na kwotę 9.039 zł. 75 gr.
Sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej 40.000 zł., a zamie­rzający wziąć udział w licytacji obowiązany jest złożyć wadjum w kwo­cie 4.000 zł.

Akta sprawy licytacyjnej mogą być przejrzane w kancelarji I wy­działu cywilnego sądu okręgowego w Łodzi.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 31


Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie, na zasadzie art. 218 i 219 Ustawy Towarzystwa, zawiadamia:
III. Okrąg Piotrkowski
4. Właścicieli i wierzyciela hipotecznych dóbr Młodawin Górny, pow. łaskiego, a mianowicie: 1) nieujawnionych spadkobierców: a) Wiktorji - Teofili z Lipowskich Piaszczyńskiej, córki Wawrzyńca, b) Wiktorji - Teofili z Lipowskich Piaszczyńskiej, 2) adwokata Feliksa Missala, jako kuratora wakującego spadku po zmarłej Wiktorji - Teofili Pia­szczyńskiej.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVII. Obszar gminy wiejskiej Zapolice dzieli się na gromady:
8. Młodawin Górny, obejmującą: wieś Młodawin Górny, kolonję Młodawin Górny, folwark Młodawin Górny.
9. Młodawin Dolny, obejmującą: wieś Młodawin Dolny, kolonję Młodawin Dolny, folwark Młodawin Dolny.

§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak

Wojewoda.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1937 nr 10

ZARZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 20 kwietnia 1937 r. Nr. KB. IV-4/27-3
o uznaniu niektórych terenów, w otoczeniu m. Zduńskiej Woli na obszarze gminy Zduńska Wola, powiatu Sieradzkiego oraz gm. Zapolice pow. Łaskiego za podpadające pod przepisy art. 52 ustawy z dn. 14 lipca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr. poz. 405 z r. 1936) o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202 z r. 1928).
Na podstawie art. 53 ust. 1 punkt d i ustęp 2 ustawy z dn. 14 lipca 1936 r. (Dz. U R. P. Nr. 56, poz. 405 z r. 1936) o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202 z 1928 r.) — po wysłuchaniu (w myśl art. 53 ust. 2 cytowanej ustawy) w pinii Łódzkiej Izby Rolniczej z dn. 6 lutego 1937 r. Nr. VIII. J/31 oraz z dn. 18 marca 1937 r. Nr. VIII. J/31.
uznaję
niżej wyszczególnione tereny w gminie Zduńska Wola powiatu Sieradzkiego oraz w gminie Zapolice powiatu łaskiego za podpadające pod przepisy art. 52 wspomnianej wyżej ustawy, które to tereny będą mogły być dzielone na dwie lub więcej części tylko na podstawie zatwierdzonego przez władze budowlane planu parcelacji:
B. Gmina Zapolice pow. Łaski
1. Z gromady Młodawin Dolny: kol. Młodawin Dolny.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:


(—) Al. Hauke-Nowak.
_________________________________________________________________________________

 Orędownik 1937 nr. 205
_________________________________________________________________________________

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza