-->

piątek, 3 maja 2013

Miedźno

Czajkowski 1783-84 r.
Miedzne, parafia rososzyca (rossoszyca), dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Suchorski, podsędek sieradzki.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Miedzno, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Kamionacz, własność prywatna. Ilość domów 9, ludność 108, odległość od miasta obwodowego 6.

Słownik Geograficzny:  
Miedzno,  (dok. Miedzwne), wieś i folw., pow. sieradzki, gm. Męka, par. Rossoszyca, odl. od Sieradza w. 12; wś dm. 17, mk. 126; folw. dm. 1, mk. 5. M. stanowiła jedną całość z dobrami Grądy (ob.). Wspomina tę wś Lib. Ben. Łaskiego (I, 388).

Spis 1925:
Miedzno, wś i folw., pow. sieradzki, gm. Męka. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 28. Ludność ogółem: 199. Mężczyzn 104, kobiet 95. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 199. Podało narodowość: polską 199.

Wikipedia:
Miedźno-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Warta. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Wieś Ilustrowana 1913 kwiecień

Wieś Ilustrowana 1913 kwiecień

Gazeta Warszawska 1825 nr 50

Komornik przy Trybunale Cywilnym Woiewództwa Kaliskiego.
Ma zaszczyt Szanowną Publiczność zawiadomić, że dnia 20 Czerwca r. b. o godzinie 9tey zrana w Mieście Powiatowem Warcie w Biórze W. Pawła Dembskiego Notaryusza Powiatu Wartskiego odbędzie się publiczna licytacyia na wydzierżawienie Sądownie Aktem z dnia 8 Marca r. b., przez podpisanego zaiętych Dóbr Zerosławic folwarku z przyległościami, i folwarku Grondow części lit. B., i zarobną częścią wsi Miedzna i Kolass części, młyna i t. p., w Powiecie Wartskim Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem położonych nad samą rzeką Wartą; wydzierżawienie to nastąpi na lat trzy po sobie idących poczynając od dnia 24 Czerwca r. b. — Te Dobra czyniły rocznie dzierżawy 4000 zł: dotąd. — Warunki do licytacyi tey w Biórze tegoż Notaryusza w Mieście Warcie każdego czasu przeyrzane bydź mogą. — Chęć przeto dzierżawienia maiących, na termin i mieysce wyżey oznaczone zaprasza. Kalisz dnia 14 Marca 1825 roku.
Nepomucen Ziałkowski K. T. C.

Gazeta Warszawska 1827 nr 95

Przez śmierć Antoniego Siemiątkowskiego beztestamentowo dnia 15 Grudnia 1826 roku nastąpioną otworzył się spadek; co podaiąc pierwszy raz do wiadomości, oznacza się termin przed podpisanym na dzień 30 Kwietnia 1828 roku o godzinie trzeciey po południu w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, a to celem przeniesienia tytułu własności dóbr spadkowych: 1) Woysławic z wsiami Wola Woysławska, Rembieskie, Pratów, Zamłynie i Stradzów. 2) Stęszyc Tymieńskich czyli Grzymalnych zwykle Tymienice zwanych. 3. Woli Męckiey z przyległościami Zborowskie i Trzelizna. 4) Lipin części B., Rozdziałowizna zwanych, w Powiecie Szadkowskim. 5) Kowali w Powiecie Sieradzkim. 6) Zerosławic z przyłegłościami połowy Miedzna B, połowy Grądów B, połowy Młyna Kolas i części Miedźna. 7) Grądów części A z przyległościami, części Miedzna A i Młyna Kolas, w Powiecie Wartskim, iako też do przeniesienia własności summy 100,000 złotych z procentem na dobrach Kociszewie w Powiecie Piotrkowskim, w Dziale IV pod Nrem 7 zahypotekowaney; wszystkie dobra w Woiewództwie Kaliskiem położone. — Kalisz dnia 31 Marca 1827 roku.
Ignacy Główczewski Rejent K. Z. W. K.

Gazeta Warszawska 1828 nr 130

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż w dniu 26 Czerwca r. b. o godzinie 10 zrana przed Ur: Woyciechem Morkowskim Rejentem Powiatu Warstkiego w Warcie zamieszkałym wydzierżawione będą przez publiczną licytacyią dobra Żerosławice z przyległościami i dobra Grądy litt: A. i B. z przyległościami Miedzno i Młynem Kolas zwanym, w Powiecie Wartskim, a część Miedzna w Powiecie Szadkowskim, wszystkie zaś w Woiewództwie Kaliskiem położone, każde dobra z osobna w trzechletnią dzierżawę poczynaiąc od dnia 24 Czerwca r. b. do tegoż dnia 1831 r. trwać maiącą. Z dóbr Żerosławic opłacał W. Antoni Czyżewski w pierwszym roku 1825/1826 dzierżawy po zł: Pol: 3000, a przez następne dwa lata po 4000 zł: Pol: rocznie, z dóbr zaś Gradów litt: A. i B. oraz Miedzna i młyna Kolas zwanego, opłacał W. Marcin Siemiątkowski z iedney połowy, procent wierzycielowi hypotecznemu od summy 34,200 zł: Pol:, drugą zaś połowę dóbr w procencie od summy swey 60,000 zł: Pol: posiadał.
W Kaliszu dnia 9 Maia 1828 roku.
J. Słowikowski.

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1831 nr 18

Rejent Kancellaryi Powiatu Wartskiego. Zawiadomia Szan. Publiczność, iż w dniu 4 Czerwca r. b. rano o godzinie 10 w mieście Warcie przed podpisanym Rejentem, na żądanie beneficyalnych Sukcessorów JW. Antoniego Siemiątkowskiego, odbywać się będzie publiczna licytacya na wydzierżawienie dóbr Zerosławic, połowy Grądów, Miedznego, w Powiecie Wartskim położonych, poczynaiąc od S.Jana Chrzciciela r. b., na lat trzy po sobie idące. — Warunki do wydzierżawienia u podpisanego Rejenta przeyrzane bydź mogą. — Warta dnia 27 Kwietnia 1831 r.

W. Morkowski.

Goniec Łódzki 1898 nr 109

X Kradzieże na prowincyi. W pow. sieradzkim, mieszkańcowi wsi Miedza*, Aleksandrowi Zielińskiemu, niewiadomi złoczyńcy, dostawszy się przez otwarte okno do stajni, otworzyli od wewnątrz drzwi i skradli parę koni, wartości 120 rubli.


*prawdopodobnie jest to mieszkaniec wsi Miedźno, w której występuje kilka osób z tym nazwiskiem (zob. http://www.geneteka.genealodzy.pl/index.php?rid=4874&from_date=&to_date=&search_lastname=zieli%F1ski&search_lastname2=&exac=1&rpp1=0&bdm=S&w=05ld&op=gt&lang=pol)

Gazeta Kaliska 1905 nr 65

Pożar. W dniu 22 stycznia r. b. w Miedźnie, pow. sieradzkiego, z niewiadomej przyczyny wynikł pożar, wskutek którego spłonęło 9 domów mieszkalnych, zaasekurowanych na summę 3260 rb. i dwie stodoły niezaasekurowane wartości 300 rb. Oprócz tego w ruchomościach ponieśli włościanie strat na sumę 3500 rb. Podczas tego pożaru spaliła się Marjanna Świontek w wieku lat 86.


Gazeta Kaliska 1905 nr 166

Barbarzyński czyn. We wsi Miedzno w pow. sieradzkim niewiadomi złoczyńcy do jedynej funkcjonującej …...(nieczytelne) naleli nafty, pozbawiając tem samem mieszkańców tej wsi tak potrzebnej każdemu wody.

Wieś Ilustrowana 1913 kwiecień

 (...) To też prawdziwą oazą są dalej lasy Miedzińskie, z prawidłowo urządzonem gospodarstwem leśnem i pobudowaną w nich leśniczówką w stylu Zakopiańskim. Lasy te należały do dóbr Biskupice, własności ś. p. barona Graevego prezesa oddziału Kaliskiego Towarzystwa Krajoznawczego, a zarazem zasłużonego badacza na polu etnografji.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 60a

Do rejestru handlowego, Działu B, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto d. 14 kwietnia 1923 r. następującą firmę pod Nr. 68:
Polski Sklep w Zduńskiej-Woli, spółka z ograniczoną odpowiedzial­nością" z siedzibą w Zduńskiej-Woli. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest prowadzenie handlu towarami bławatnemi, porcelanowemi i szklannemi. Wspólnikami są: 1) Stanisław Czajewicz, 2) Bronisław Raszewski, zam. w Biskupicach, 3) Antoni Bartochowski, zam. w Miedzie, 4) Józefa Trusz­kowska i 5) Jan Rembieliński, zam. w Zduńskiej-Woli, wszyscy w Sieradzkim. Kapitał zakładowy, całkowicie wpłacony, wynosi 4.000.000 mk. podzielony na 20 udziałów po 200.000 mk. każdy, z których posiadają: 1) Stanisław Czajewicz 4 udz., 2) Bronisław Paszewski 8 udz., 3) Antoni Bartochowski 4 udz., 4) Józefa Truszkowska 2 udz. i 5) Jan Rembieliński 2 udz. Zarządcami są: Józefa Truszkowska i Jan Rembieliński, zam. w Zduńskiej-Woli. Każdy z zarządców oddzielnie ma prawo podpisywać wszelkie zobowiązania i pokwitowania spółki. Firma jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zawiązaną aktem z dnia 26 lutego 1923 r. za Nr 254, sporządzonym w kancelarji notarjusza Rokosowskiego w Zduńskiej-Woli, na 3 lata.


Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 37


Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1776 U. P. C., niniejszem za­wiadamia barona Fryderyksa w kraju nieobecnego i z miejsca pobytu nie­wiadomego, iż decyzją sądu z d. 10 kwietnia 1926 r. (Nr. akt. I. Z. 264/25 r.). do obrony praw nieobecnego w kraju został mianowany kurator mieszkaniec majątku Miedźko, gm. Męka, pow. sieradzkiego, leśniczy, Antoni Bartochowski.


Przegląd Leśniczy 1926 kwiecień

Spis wszystkich lasów prywatnych, komunalnych, kościeln. i fundacyjnych w województwie Śląskiem, Poznańskiem, Pomorskiem i Łódzkiem o powierzchni ponad 50 ha według stanu z 1924 r. Zestawił W. Przybylski.
209. Nazwa majątku leśnego: Miedzno, gm. Męka, powiat Sieradz. Właściciel: Artur Dobiecki. Obszar ha: 1126, 34.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 63

Komornik przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Roman Grzesik, zam. w m. Sieradzu przy ul. Wartckiej 5, na zasadzie art. 1141 - 1148 - 1149 i 1570 U. P. C., podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że w dn. 14 października 1927 r., o godz. 10 rano w sali posiedzeń sądu po­koju w Sieradzu, odbędzie się sprzedaż z publicznej licytacji osady włoś­ciańskiej, należącej w jednej połowie do sukcesorów po zmarłej Mar­jannie Szadkowskiej, a w drugiej połowie do Antoniego Kluby, położo­nej we wsi Żerosławice, gm. Charłupia Mała, star. sieradzkim pod tab. likw. Nr. 9, obejmującej ogólnej przestrzeni 3 morgi 38 prętów, z czego 2 morgi 8 prętów we wsi Żerosławice, i jedna morga 30 prętów, otrzy­mane za serwitut, we wsi Miedźno.
Na wymienionej osadzie znajdują się następujące zabudowania: a) dom drewniany o jednej izbie i sieni, z oborą z gliny i przystawionym drewnianym chlewikiem, pod jednym słomianym dachem, w stanie li­chym, b) wozownia drewniana pod słomą, w stanie lichym, c) stodoła drewniana z bali, pokryta słomą, w stanie średnim. Ziemia we wsi Że­rosławice, położona jest w 6-ciu działkach, zaś we wsi Miedźno, gm- Rossoszyca, w jednym kawale.
Wspomniana osada niema urządzonej księgi hipotecznej, żadnymi ciężarami nie obciążona, wyznaczona do sprzedaży z publicznej licy­tacji w drodze działów majątkowych, z mocy tytułu wykonawczego sądu okręgowego w Kaliszu z dn. 31 grudnia 1926 r. za Nr. C. A. 1394 1926 r.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 800 zł.
Osoby zamierzające wziąć udział w licytacji, obowiązane są zło­żyć 10% vadium od sumy szacunkowej czyli 80 zł. — osoba zaś utrzymu­jąca się przy kupnie, obowiązana jest złożyć przed upływem dni 7 opłaty aljenacyjne, resztę zaś szacunku przed upływem dni 14.

Warunki licytacji, oraz dokumenty odnoszące się do powyższej sprzedaży, są dla osób interesowanych do przejrzenia w kancelarji ko­mornika a w dzień licytacji w sali posiedzeń sądu pokoju w Sieradzu.

 Ziemia Sieradzka 1927 luty

Zarząd Lasów Dóbr Miedźno
gm. Męka pow. Sieradzkiego
posiada do sprzedania pół miljona bardzo pięknych jednoletnich sadzonek sosny zwyczajnej z nasienia krajowego, w cenie po trzy złote za tysiąc sztuk. Zamówienia jak długo zapas starczy przyjmuje nadleśniczy. A. Bartochowski, Poczta Sieradz.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 37a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
W dniu 31 grudnia 1927 r.
8832. „Zygmunt Paliszewski" — sklep kolonjalno-spożywczy we wsi Miedźno, gm. Męka, pow. sieradzkiego. Istnieje od 1927 r. Właśc. Zygmunt Paliszewski, zam. we wsi Miedźno.

Zorza 1930 nr 25

Wielka burza.
Wielka burza z gradem i piorunami przeszła nad Sieradzem i jego okolicą. Dnia 2 czerwca od strony Błaszek nadciągnęły chmury, z których lał strumieniem deszcz i grad. W wielu miejscowościach, jak Bartochów, Kamionacz, Miedźno, Czartki grad wybił zboże, kartofle zaś pościnał i zmieszał z ziemią. Grad był grubości 10 do 12 ctm. W Kamionkaczu piorun uderzył w dom Bielnarka, cała posesja spaliła się doszczętnie. We wsi Mąka od pioruna zapalił się dom letniskowy Tylińskiego, pożar ten jednak wczas ugaszono. Piorun uderzył w kasztan stojący przy plebanji w Męce Księżej, zabijając przechodzącą krowę. W tejże wsi piorun uderzył w dom Waw. Świniarskiego, w którym znajdowała się tylko jego żona. Wpadający piorun powywracał meble i sprzęty domowe, nie wzniecając pożaru i nie czyniąc krzywdy Świniarskiej. Również częściowo padał grad zmieszany ze śniegiem w części gmin Brzeźno i Barczew, w gminie zaś Bogumiłów spadła ogromna ulewa.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 1a

Wpisy do rejestru handlowego.

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 31 października 1930 roku
11828. „Franciszek Krystek", sklep kolonjalno-spożywczy w Miedź­nie, gm. Męka, pow. sieradzkiego. Właśc. Franciszek Krystek, zamiesz­kały w Miedźnie.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 7

OBWIESZCZENIE
STAROSTY POWIATOWEGO SIERADZKIEGO
z dnia 18 lutego 1931 r.
o kolejności osób obowiązanych do dostarczenia samochodów i motocykli.
Na podstawie §§ 4 i 8 Rozp. Min. Spr. Wewnętrznych i Min. Spr. Wojsk. z dnia 29. VII. 1930 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Robót Publicznych o obowiązku dostarczenia jako środków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju samochodów, motocykli i rowerów (Dz. Ust. R. P. Nr. 58, poz. 470) podaję poniżej do powszechnej wiadomości, celem zapewnienia kolejności i równomierności przy powoływaniu do świadczeń listę kolejności osób powiatu sieradzkiego, obowiązujących do dostarczenia samochodów i motocykli w roku 1931.
116. Zarząd Dóbr Miedźno, Nr. rejestr. 435, autobus — Citroen — m. postoju: folw. Miedźno, gm. Rossoszyca.
W ciągu dwóch tygodni od chwili ogłoszenia listy kolejności w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim osoby zainteresowane mogą wnosić do Starostwa Powiatowego Sieradzkiego uzasadnione reklamacje, w razie uwzględnienia których poprawiona zostanie odpowiednio lista kolejności, co jednak nie wstrzymuje wejścia w życie tejże listy kolejności z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Starosta Powiatowy:
(—) Bukowski.


Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 55a


Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
w dniu 30 kwietnia 1931 roku.
12251. „Artur Dobiecki", autobus osobowy „Rafałówka" w Miedź­nie, gminy Męka, powiatu sieradzkiego. Istnieje od 1930 roku. Właści­ciel Artur Dobiecki, zamieszkały w Miedźnie.


Echo Sieradzkie 1931 29 grudzień

POGRZEB.
W dniu 22 bm. odbył się pogrzeb ś. p. Antoniego Bartochowskiego administratora lasów Miedzno, właścicielem których jest senator p. Dobiecki (ś. p. Bartochowski zmarł po nieudanej operacji w jednym ze szpitali w Krakowie).

Nad grobem piękną mowę wygłosił p. Dobiecki.

Echo Sieradzkie 1932 18 sierpień

KŁUSOWNICTWO ZAWODEM
Kłusownictwo w pow. Sieradzkim nie bacząc na dość wysokie kary, nadal silnie jest rozwinięte z większa brawurą i ruchliwością. W biały dzień wozami wiozą kłusownicy ubitą zwierzynę do domów.
Pewnego poranku dwaj zamożni gospodarze Pioruński i Łapiński zam. w Zamłynie gm. Woysławice udali się na polowanie w t. zw. Zamłyńskie — góry, które pokryte są częściowo zagajnikiem graniczącym z lasami Miedzińskiemi.
Odgłosy strzałów zwabiły gajowego lasów Miedźno, Józefa Rowskiego, który widząc przewagę nad sobą, pobiegł na leśniczówkę przybył ponownie w towarzystwie dwóch gajowych i szofera Rafałówki — Giełdowskiego. Przybyli ujrzeli w zaroślach ukrytego człowieka. Osobnika tego poddano rewizji. Znaleziono przy nim amunicję do fuzji zaś w pobliżu fuzję i ubitą zwierzynę. Kłusownika zabrał do leśniczówki szofer, gajowi zaś oczekiwali w zaroślach na drugiego kłusownika Łapińskiego, gdyż sądzili że po ubitą zwierzynę przyjedzie furmanką. Tak się też i stało. Zuchwały kłusownik nie patrząc na gajowych zeskoczył z woza wrzucił ukrytego w krzakach zająca i fuzje na wóz poczem strasząc fuzją zalęknionych gajowych wskoczył na wóz i pomknął w stronę wsi. Odważniejsi gajowi uchwycili się wozu. Konice jednak podcinane batem szybko rwały naprzód. Jeden z gajowych Rowski dostał się pod koła wozu, a zuchwały kłusownik pomknął do wsi pozostawiając na miejscu niedołężnych gajowych.(...)


Echo Sieradzkie 1933 27 styczeń

Z SALI SĄDOWEJ.
(...)Antonina Lepka z Miedzna został skazana przez Sąd Okręgowy w Sieradzu na 1 rok więzienia za uduszenie dziecka.
Prokurator zapowiedział apelację.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 XI. Obszar gminy wiejskiej Męka dzieli się na gromady:
4. Miedźno, obejmującą: wieś Miedźno, folwark Miedźno, letnisko Rafałówka.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Łódzkie 1933 grudzień

Inżynier Holc
królem polowania.
Sieradz, 6 grudnia. (Od wł. kor.) — W lasach majątku Miedzno odbyło się polowanie przy udziale 16 fuzyj.
Po całodziennym spacerze zabito zaledwie 24 zajęcy, 26 królików, lisa, bażanta. Królem polowania został
inż. budowlany Holc z Łodzi mając na rozkładzie 7 zajęcy i 1 lisa.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1933 11 grudzień

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Sieradzu, I rewiru Mieczysław Ziemski, zazamieszkały w Sieradzu, przy ul. Szosa Kaliska Nr. 27. na zasadzie art. 1030 U. P. C. obwieszcza, że w dniu 21 grudnia 1933 roku od godziny 10-ej odbędzie się licytacja publiczna ruchomości Artura Dobieckiego znajdujących się w Miedźnie, gm. Męka składających się z autobusu f. „Chevrolet" oszacowanych na łączną sumę 1500 zł., które można oglądać w dniu licytacji w miejscu ich przechowania.
Sieradz, dn. 4 grudnia 1933 r.
Komornik:
M. ZIEMSKI.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 22 lipiec

30 MORGÓW LASU SPŁONĘŁO.
Onegdaj o godz. 4-ej popołudniu w lasach leśnictwa Miedźno należących do senatora Dobieckiego w zagajniku sosnowym 15—20 letnim wybuchł pożar.
Początkowo ogień podsycany silnym wiatrem mając łatwopalne podłoże rozszerzył się gwałtownie. Po pewnym jednak czasie wiatr zupełnie ustał i tylko temu należy zawdzięczać że spaliło się tylko 30 morgów lasu na ogólną sumę 15.000 zł. W razie gdyby wiatr nie ustał mogło spalić się conajmniej 300 mórg lasu.
Całą akcja ratowniczą kierował nadleśniczy dóbr Miedźno Grądkowski, któremu w lwiej części zawdzięcza się prędkie umiejscowienie ognia.
Na miejsce pożaru przybyły straże z Sieradza. Rossoszycy i Męki.

Echo Łódzkie 1935 listopad

FATALNE POLOWANIE p. BUHLEGO
Rannego naganiacza umieszczono w szpitalu.
SIERADZ, 19.11. Fabrykanci łódzcy dzierżawią obszerne tereny myśliwskie w Kamionaczu i Miedźnie.
Tam też co pewien okres czasu przeprowadzane są polowania.
W czasie ostatniego polowania, został postrzelony przez fabrykanta Buhlego naganiacz Ignacy Nowicki z Rossoszycy.
Strzał padł w momencie, gdy Nowickiemu będącemu w pościgu za ranionym zającem, przeciął drogę drugi zając do którego wypalił p. Buhle.
Postrzelony naganiacz przewieziony został do sieradzkiego szpitala, gdzie stwierdzono, iż stan jego jest poważny.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1936 nr 15

OGŁOSZENIE STAROSTWA POWIATOWEGO SIERADZKIEGO
z dnia 4 lipca 1936 r. Nr. R. R, IV—2/46
o wdrożeniu postępowania scaleniowego we wsi Miedźno.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 czerwca 1936 r. uprawomocniło się orzeczenie starosty Powiatowego Sieradzkiego z dnia 29 maja 1936 r., dotyczące wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia, na gruntach wsi Miedźno położonej w gminie Męka powiecie sieradzkim.
Za Starostę:
(—) W. Truszkiewicz
p. o.
Komisarz Ziemski

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 46

Wszczęcie postępowań w sprawie uznania zaginionych za zmarłych.
Sąd Okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C., obwieszcza iż na skutek postanowienia Sądu z dnia 14 maja 1938 r., zostało wszczęte postępowanie o uznanie za zmarłego Pawła Walczaka, syna Andrzeja i Marianny z Ciepłuchów, urodz. 2 stycznia 1892 r. w Miedźnie, gm. Męka, pow. sieradzkiego.
Wobec czego Sąd wzywa go, aby w terminie 6 miesięcznym od dnia wydrukowania niniejszego, zgłosił się do Sądu, gdyż w przeciw­nym razie, po upływie tego terminu zostanie przez Sąd uznany za zmarłego.

Wzywa się wszystkich, którzyby o życiu lub śmierci Pawła Wal­czaka, aby o znanych sobie faktach zawiadomili Sąd Okręgowy w Ka­liszu w powyższym terminie, nadto Sąd nadmienia, że Paweł Walczak, był stałym mieszkańcem wsi Miedźno, gm. Męka. nr sprawy Co. 526/38.

Dziennik Łódzki 1957 nr 141

Spotkanie ZMS z b. działaczami KZMP
Ciekawą imprezę organizuje Powiatowy Komitet Związku Młodzieży Socjalistycznej w Sieradzu. W dniu 16 bm. na polanie leśnej koło Miedźna odbędzie się spotkanie młodzieży całego powiatu z byłymi działaczami Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej.
Po części oficjalnej spotkania, odbędą się występy artystyczne oraz zabawa taneczna.
W tak miłej imprezie winna wziąć udział cała młodzież sieradzka.
Cz. Dut.

Dziennik Łódzki 1959 nr 212

Z kroniki MO
POCISK ARTYLERYJSKI W... OGNISKU
W miejscowości Miedźno, pow. Sieradz, 20-letni Krystian Misiak, zamieszkały we wsi Kamionka*, rozpalił w lesie ognisko. Do ognia wrzucił on pocisk artyleryjski, który wybuchł i spowodował pożar. Ogień strawił pół hektara lasu. Dzięki natychmiastowej pomocy miejscowej ludności pożar zlokalizowano.
Krystian Misiak odpowie za swój nierozważny czyn przed sądem. (st)

*Może Kamionacz? Przypis autora bloga.
3 komentarze:

  1. Moj cioteczny wujek Antoni Bartochowski byl nadlesniczym w Miedznie w latach 1902-1929 (lub 1930). Jego grob jest w Rossoszycy.

    OdpowiedzUsuń
  2. Mam tez kopie jego pamietnika z 1902 roku, kiedy objal urzedowanie w Miedznie.

    OdpowiedzUsuń
  3. Poprosze o mozliwosc przeczytania choc czesci tego pamietnika. Wychowalem sie w Miedznie

    OdpowiedzUsuń