-->

środa, 1 maja 2013

Malenie

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Maleń, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Niemysłów, własność prywatna. Ilość domów 12, ludność 68, odległość od miasta obwodowego 7.

Słownik Geograficzny:
Malenie, wś i folw., pow. sieradzki, gm. Wierzchy, par. Bałdrzychów, odl. od Sieradza w. 38; wś dm. 4, mk. 51; folw. dm. 2, mk. 18. Według Tow. Kred. Ziems. folw. M. rozl. mr. 179: grunta orne i ogr. mr. 160, pastw. mr. 5, lasu mr. 10, nieuż. i place mr. 4, bud. mur. 3, z drzewa 6. Wś M. osad 7, z grun. mr. 6.

Spis 1925:
Malenie, wś, pow. sieradzki, gm. Wierzchy. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 16. Ludność ogółem: 113. Mężczyzn 51, kobiet 62. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 113. Podało narodowość: polską 113.

Wikipedia:
Malenie-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Poddębice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1851 nr 202

(N. D. 3905) Rząd Gubernialny Warszawski. (Dalszy Ciąg listy imienej zbiegłych z Królestwa za granicę.)
1006, Zaborowski Walenty obywatel, zbiegł z Malenia pow. Sieradzkiego.

Dziennik Warszawski 1867 nr 64

(N. D. 1461). Naczelnik Powiatu Sieradzkiego.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż z mocy upoważnienia Rządu Gubernialnego Kaliskiego z dnia 16 (28) Lutego r. b. Nr. 163 w biurze Naczelnika Powiatu Sieradzkiego o godzinie 11 z rana odbywać się będzie głośna in plus licytacja na wydzierżawienie dochodu propinacyjnego z gruntów włościańskich na lat dwa, poczynając od d. 20 Sierpnia (1 Września) 1866 r. do dnia 20 Sierpnia (1 Września) 1868 r. z obniżeniem o 1/4 część sumy dzierżawnej.
d. dnia 30 Marca (11 Kwietnia) 1867 r.
W dobrach Malenie od sumy rocznej rs.15.
Mający chęć licytowania obowiązany zaraz przy licytacji złożyć vadium 1/4 części sumy do licytacji oznaczonej, a utrzymujący się dokompletować takowe do sumy wyrównywającej 1/4 części postąpionej ceny dzierżawnej. Inne warunki mogą być przejrzane w każdym czasie w Biórze Naczelnika Powiatu w godzinach służbowych.
Sieradz d. 21 Lutego (5 Marca) 1867 r.

Kaliszanin 1872 nr 30

Folwark Malenie
w powiecie Sieradzkim, między Łodzią, Szad­kiem, Uniejowem, Łęczycą i Zduńską-wolą, po uwłaszczeniu włościan mający rozległości włók 6, jest do sprzedania w każdym czasie bez pośrednictwa osób trzecich. O bliższych warun­kach dowiedzieć się można u właściciela na miej­scu, albo na stacji pocztowej Porczyny, graniczą­ca z tym folwarkiem.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIV. Obszar gminy wiejskiej Wierzchy dzieli się na gromady:
16. Porczyny, obejmującą: wieś Malenie, kolonję Malenie, folwark Porczyny, wieś Porczyny.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza