-->

sobota, 4 maja 2013

Ludwina

Słownik Geograficzny:
Ludwina, folw., pow. wieluński, gm. Starzenice, par. Ruda, odl. od Wielunia w. 91; dm. 1, mk. 5. Por. Dzietrzkowice i Ludwinów.

Spis 1925:
Ludwinów, folw., pow. wieluń, gm. Starzenice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 1. Ludność ogółem: 12. Mężczyzn 6, kobiet 6. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 12. Podało narodowość: polską 12.

Wikipedia:
Ludwina-kolonia wsi Masłowice położonej w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Wieluń.

 1992 r. 

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 78

(N. D. 1031) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
W dniu 17 (29) Grudnia r. z. znalezione zostało dziecię płci męzkiej, nieżywe, donoszone, w studni na folwarku Ludwinów, gminie Starzenie Pcie Wieluńskim, z pochodzenia i nazwiska niewiadome; wzywa zatem osoby posiadające wiadomość o pochodzeniu tego dziecięcia, i sprawcy utopienia, aby zawiadomiły najbliższe władze policyjne.
Piotrków d. 10 (22) Lutego 1854 r.
Sędzia Prezydujący, Radca Dworu,
Bóbr.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 67

Komornik sądu grodzkiego w Kaliszu, rewiru IV, z siedzibą w m. Kaliszu przy ul. Pułaskiego Nr. 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C. obwieszcza, że w dniu 4 grudnia 1931 r., o godzinie 10 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzeda­wane będą dobra ziemskie Starzenice z folwarkiem Ludwinów, poło­żone w pow. wieluńskim, przestrzeni powierzchniej ogółem 1557 mor­gów 257 pr. ziemi, należące do Kazimierza Łubieńskiego. W skład majątku wchodzi: około 535 m. ziemi pod pługiem, około 30 m. łąki, około 20 m. pod budynkami, podwórzem, ogrodem i stawem, około 972 m. lasu, zagajników, łąk i pastwisk leśnych. Majątek obsiany jest żytem na przestrzeni około 130 morgów. W majątku znajduje się dwór murowany, środek którego jest jednopiętrowy, a skrzydła parterowe o 7 ubikacjach na parterze i 2 na piętrze z oficyną oraz 13 budynków gospodarczych i dla służby. Do majątku należą inwentarz żywy: 18 ko­ni roboczych, 20 krów, stadnik i inwentarz martwy, wyliczony szcze­gółowo w protokóle zajęcia oraz krescencja.
Dobra ziemskie Starzenice w zastawie nie znajdują się, mają książkę hip. w wydziale hip. przy sądzie okr. w Kaliszu, prawo własno­ści zapisane jest na imię powyżej wymienionego właściciela czystym wpisem. Nieruchomość powyższa obciążona jest długami: wpisami i kaucjami na sumę: 853.062 zł., 4740 dol. i 75.000 fr. szw. oraz ry­gorami, odnoszącymi się do tych sum w postaci serwitutów oraz in­nymi, zapis. w dziale III wykazu. Dobra Starzenice sprzedane będą w całości, stosownie do protokółu zajęcia z dn. 29 stycznia 1931 r., na żądanie cukrowni „Zduny" i innych wierzycieli.
Licytacja rozpocznie się od sumy 1.500.000 złotych, przyczem do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą przed licytacją na rę­ce prowadzącego sprzedaż komornika, lub do kasy skarbowej do de­pozytu sądu okręgowego w Kaliszu kaucję w kwocie 10 proc.

Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza