-->

poniedziałek, 27 maja 2013

Klonów

Zajączkowski:
Klonów -pow. turecki
1) 1136 kop. naśl., Łaszcz. 15; KDW 7: Clonova - villa circa Spitimir. W opisie uposażenia arcbpstwa wśród wsi koło Spicymierza wym. C. 2) 1257 oryg., KDW 355: Clonowa - villa in districtu de Spitimir. Bolesław, ks. wielkopolski, sprzedaje kap. gnieźnieńskiej wś Jeziercze w kasztelanii Ostrowskiej za 30 grz., które otrzymał od synów Wierzbięty pro villa eiusdem Capituli, C. nomine, in districtu de Spitimir existente. 3) 1354 oryg., KDW 1323: Klonowa - w wyroku Jaksy, sędziego sieradzkiego, dotyczącym sporu o Kowale (v.) w liczbie osób, którym sąd nakłada super predicta hereditate perpetuum silencium, wym. dwaj synowie i dwie córki Kokossce heredis de K.
4) XVI w. Ł. I, 407-408: Clonowo - villa, par. Jeziorsko, dek. warcki, arch. uniejowski. 5) 1496 P. 172: Clonowo-par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1511-1518 P. 183: Clonow - jw. 1553-1576 P. 223: Clonow - jw. 6) XIX w. SG IV, 159: Klonów - wś i folw., par. jw., gm. Ostrów Warcki, pow. turecki. 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Klonów, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 20 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Klonow, parafia jeziorsko, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Komorowski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Klonów, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Goszczanów, własność prywatna. Ilość domów 14, ludność 112, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Klonów,  folw. i Klonówek, wś i folw., pow. turecki, gm. Ostrów Warcki, par. Jeziorsko, odl. 26 w. od Turku, Kl. folw. ma 4 dm., 92 mk., Klonówek folw. 3 dm., 35 mk., zaś Kl. wś 9 dm., 313 mk. Folwark Kl. v. Czerniaków, rozl. mr. 793, grunta orne i ogrody mr. 513, łąk mr. 7, lasu mr. 126, zarośli mr. 94, nieużytki i place mr. 53; bud. mur. 3, z drzewa 12, płodozmian 12-polowy; wś Klonów osad 15, z gruntem mr. 22. Folwark Klonówek albo Klonów Mały; podług wiadomości z r. 1866 rozl. ma wynosić około mr. 500; folwark ten w r. 1844 oddzielony został od dóbr Klonów v. Czerniaków; wieś Klonówek osad 19, z gruntem mr. 37. (Klonówek znajduje się w gminie Warta.) 

Spis 1925:
Klonów, wś i kol., pow. turecki, gm. Ostrów Warcki. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 10, kol. 19. Ludność ogółem: wś 72, kol. 131. Mężczyzn wś 30, kol. 60, kobiet wś 42, kol. 71. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 72, kol. 130, ewangelickiego kol. 1. Podało narodowość: polską wś 72, kol. 131.

Wikipedia:
Klonów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Goszczanów. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
KLONÓW par. Jeziorsko, p. sieradzki i Klonówek w 1783 roku własność Komorowskiego. W 1841 r. Psarska sprzedała wieś Józefowi Rezlerowi . Klonów v. Czerniaków miał 793 mg, a Klonówek oddzielony w 1844 r. od dóbr Klonów 500 mg. (Białobrzeski 1841 a.35, SGKP t.4, s.159)

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Jeziorsko) 1813

Akt 11.
14.08.1813
Roman Dominik Rembowski ur. 04.08.1813 w Woli Miłkowskiej
Ojciec: Wielmożny Antoni Rembowski, lat 27, sędzia Trybunału kaliskiego
Matka: Wielmożna Marianna z Wolskich, lat 19
Świadkowie: Wielmożny Józef Komorowski, lat 24, dziedzic Klonowa
Wielmożny Ignacy Siemiątkowski, lat 25, dziedzic Kalinowy

Akta metrykalne (Parafia Jeziorsko) 1825

Akt 63.
30.08.1825
Franciszek Zbigniew Cezariusz Biernacki ur. 27.08.1825 w Klonówku
Ojciec: Wielmożny Józef Gabriel Biernacki, lat 50, pułkownik wojsk polskich, dziedzic Klonowa i Klonówka
Matka: Wielmożna Józefa z Komorowskich, lat 28
Świadkowie: Hipolit Dłużewski, lat 40, ekonom i Roch Szeleski, lat 40

Akta metrykalne (Parafia Jeziorsko) 1826

 Akt 33.
25.09.1826
22.09.1826 umarł w Klonówku Franciszek Zbigniew Cezariusz Biernacki, rok mający, syn WW Józefa Biernackiego pułkownika wojsk polskich i Józefy z Komorowskich, dziedziców dóbr Klonów

Akta metrykalne (Parafia Jeziorsko) 1827

 Akt 28.
30.07.1827
28.07.1827 umarła w Klonowie Tekla Świętosława Biernacka, dni 6, córka W. Józefa Gabriela Biernackiego i W. Józefy z Komorowskich.
Świadkowie: Jaśnie Wielmożny Józef Gabriel Biernacki, dziedzic dóbr Klonowa, prezes Dyrekcji Towarzystwa Kredytowego, lat 52

Urodzony Karol Wolski, dziedzic Zakrzewa, lat 34

Akta metrykalne (Parafia Jeziorsko) 1827


Akt 61.
30.07.1827
Tekla Świętosława Biernacka ur. 22.07.1827 w Klonówce
Ojciec: Jaśnie Wielmożny Józef Gabriel Biernacki, dziedzic dóbr Klonowa, prezes Dyrekcji Tow. Kredytowego, lat 52
Matka: JW Józefa Komorowska, lat 31
Świadkowie: Urodzony Karol Wolski, z Zakrzewa, lat 34 i Mateusz Lesiewicz, organista, lat 55

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1827 nr 605

Nro 50831/19087 — WYDZIAŁ SKARBOWY. SEKCYA SKARBOWA.
KOMMISSYA WOIEWODZTWA MAZOWIECKIEGO.
Umieszczaiąc poniżéy wykaz osób z mieysca teraźnieyszego pobytu niewiadomych; Poleca Wóytom, Prezydentom i Burmistrzom, ażeby tych w Gminach swych śledzili, i od wyśledzonych należność tymże wykazem obiętą ściągnąwszy, Kontrolli Skarbowej przy Sądach Woiewództwa Kaliskiego kosztem dłużnych odsyłali, o skutku zaś rapporta Kommissarzom Obwodów właściwych w dniach 30. złożyli, wrazie bowiem nie otrzymania wtem terminie rapportów, będzie tem samem uważane, że osoby śledzone w Gminach nieznayduią się ; gdyby zaś pobyt ich był tamże późniey wyśledzonym, Urzędnik Gminny będzie za to odpowiedzialnym.
Działo się w Warszawie dnia 31. Mca Sierpnia 1827 roku.
Za Radcę Stanu, Prezesa
Referendarz Stanu, Kommis: Wdzki KOŻUCHOWSKI. Komierowski Za Sekr: Jlnego
Wykaz za kwartał Iszy roku 1827. Osób zalegaiących w opłacie Stępla wpisowego a zpobytu niewiadomych.
21. Franciszek Raszkowski, zamieszkały w Klonowie Powiecie Wartskim, wpisu Złotych polskich 10.

Dziennik Powszechny 1834 nr 152

Gdy licytacja dzierzawy dóbr Klonowa na dzień 5 m. i roku bieżącego ogłoszona, z powodu przypadłego na ten dzień święta i dla braku licytantów odbytą bydź nie mogła; przeto podpisany Reient podaie do publiczney wiadomości, iż dobra wspomniene Klonów, w Powiecie Wartskim położone, w drodze exekucyi sądowey zaięte, w Kancellaryi podpisanego Reienta Powiatu Wartskiego, w mieście Warcie dnia 14 Czerwca o godzinie 2giey z południa, przez publiczną licytacyą na lat trzy, poczynaiąc od dnia 24 Czerwca r. b. wydzierzawione zostaną. Dobra te są dotąd w posiadaniu właścicielki, z tego powodu ilość dochodu z nich oznaczoną bydź nie może. Warunki dzierzawy u podpisanego Reienta każdego czasu przejrzane być mogą. w Warcie dnia 22 Maia 1834 roku. Janczewski.

Dziennik Powszechny 1834 nr 198

Komornik Trybunału Cywilnego Wdztwa Kaliskiego. Podaie do publiczney wiadomości, iż dobra ziemskie Klonów, inaczey Czerniaków zwane, w Powiecie Wartskim, Obwodzie i Woiewodztwie Kaliskiem położone, oprócz przyległey wsi Klonowa małego, czyli Klonówka, źadney inney przyleglości niemaiące, z wyłączeniem teyże przyleglości wsi Klonowa małego, czyli Klonówka w tymże Powiecie Wartskim, Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem położeney, w takiem ograniczeniu iak się znayduią, w Kancellaryi Reienta Powiatu Wartskiego W. Wawrzeńca Lubicz Janczewskiego, w mieście Warcie w dniu 30 m. i r. b. o godzinie 3ciey z południa, iako w terminie przez niego wyznaczonym na lat trzy, poczynaiąc od dnia 24 Czerwca r. b. do tegoż dnia 1837 roku, przez publiczną licytacyą naywięcey daiącemu i przybicie otrzymuiącemu, wydzierzawione zostaną; dobra te były w posiadaniu dziedziczki, ceny więc dzierzawney iako teraz nieistnieiącey, podać nie można. Warunki pod któremi dobra wspomnione wydzierzawione zostaną, każdego czasu w Kancellaryi Reienta Powiatu Wartskiego, przed którym licytacya ma się odbywać, przeyrzeć można. w Kaliszu dnia 8 Lipca 1834 roku. Marcin Drzewiecki.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1840 nr 17

Pisarz Trybunału Cywilnego pierwszej Instancyi Gubernii Kaliskiej.
Podaie do publicznej wiadomości, że Dobra Ziemskie Klonów składaiące się z wsi i folwarku Klonów inaczej Czerniaków, z wsi i folwarku
Klonowa małego, z wszelkiemi przyległościami i przynależytościami w Powiecie Wartskim położone, iednę Gminę Klonów składaiące z sobą łączne, Albertyny Biernackiej Panny małoletniej przy swoim Opiekónie Wm. Honoryuszu Biernackim Dziedzicu Dóbr Suliszewic, w Suliszewicach Powiecie Wartskim mieszkaiącej dziedziczne. — Aktem Komornika przy Trybunale Cywilnym Gubernii Kaliskiej Marcina Drzewieckiego w dniach 23 Lutego (6 Marca) i następnych 1840 roku sporządzonym, na rzecz WW Melanii z Krzyckich Psarskiej Józefa Psarskiego Dziedzica Dóbr Krempy czyli oboyga Małżonków Psarskich w Krempie Powiecie Radomskim Obwodzie Piotrkowskim zamieszkałych, i Kazimierza Krzyckiego z własnych funduszów utrzymuiącego się w wspomnionej wsi Krempie zamieszkanie maiącego, za których W. Adam Mazurkiewicz Patron przy Trybunale Cywilnym Guber­ nii Kaliskiej w Kaliszu zamieszkały stawa, i u którego co do [t]ego interessu maią obrane, zaięte zostały.
Akt zaięcia z daty wymieniony Wmu. Xaweremu Maierowiczowi Wójtowi Gminy Klonów dnia 24 Lutego (7 Marca) 1840 roku, Pisarzowi Sądu Pokoiu Powiatu Wartskiego w dniu 20 Marca (1 Kwietnia) tego ro­ ku wręczony, w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej dnia 25 Marca (6 Kwietnia) 1840 roku, a w Kancellaryi Pisarza Trybunału Cywilnego Gubernii dnia 1/13 Kwietnia t. r. iest zaregestrowany.
Dobra te są w posiadania dzierzawnem, wieś i folwark Klonów inaczej Czerniaków, Wincentego Koźmińskiego za cenę co rocznej dzierzawy po złotych polskich 4000, Wieś i folwark Klonowek Roży z Białoskór­ skich Zdzitowieckiej po śp. Antonim Zdzitowieckim pozostałej wdowy za cenę co rocznej dzierżawy po złotych polskieh 3000.
W Dobrach tych niemasz żadnych Czynszowników.
Rozległość tych Dóbr w sposobie przybliżony miest następna:
A. Wsi i folwarku Klonowa czyli Czerniakowa.
W użytku Dominialnym.
1. Plac pod zabudowania i podwórze morg 5 pk. 10.
2. Ogród warzywny — 4 — 15.
3. Grunta orne w trzech polach — 260 — ,,
4. Łąki — 10 —150.
5. Bory i zarośla w całych dobrach — 160—175.
6. Pastwiska — 20 — ,,
7. Drogi, rowy, sadzawka i nieużytki — 18 — ,,
razem morg 478 — 50
Z użytku włościan. Place pod zabudowaniami podwórza i ogrody morg 11 pk. 150
Pastwiska wspólne z dworem.
B. Wsi i folwarku Klonowa małego czyli Klonowka.
W użytku Dominialnym.
1. Plac pod zabudowaniami z podwórzem morg 3 pk. 50.
2. Ogród warzywny — 3 —150.
3. Grunta orne w 3ch polach — 170 — „
4. Łąki —40 —120.
5. Pastwisk — 15 — 30.
6. Drogi, rowy, stawek i nieużytki — 15 —.
razem morg 247 pk. 80
W użytku włościan.
1. Plac pod zabudowania, z podwórzami i ogrodami obejmuie około morg 10 pk. 50.
2. Grunta orne w 3ch polach obejmuią około —20 —100.
3. Łąki włościańskiej —4—150.
Pastwisko —8 ——.
5. Rowy i nieużytki —8 ——.
Razem morg. 52 pk. —
Z których grunta orne należą do 2. 3 i 4 klassy.
Bory i lasy do tych dóbr należące a mianowicie do wsi Klonowa około morg. 100 do wsi Klonowka około morg. 60 w ogóle wynoszą ok około morgów 160.
Rozległość całych dóbr wynosi mniej więcej włók 26 morg. 8 pk. 250 wszystko to miary nowopolskiej.
Sprzedaż ta odbędzie się na Audyencyi Trybunału Cywilnego Guber­nii Kaliskiej w mieście Kaliszu w miejscu zwyczajnych posiedzeń. Wieś i folwark Klonów inaczej Czerniaków oddzielnie, wieś i folwark Klonow mały czyli Klonowek oddzielnie lecz w iednym terminie, ieżeliby zaś na całe dobra był licytant to w tym wypadku całe dobra razem licytowane i przedane zostaną.
Pierwsze ogłoszenie warunków w dniu 10/22 Maia 1840 r. nastąpi.
w Kaliszu dnia 1/13 Kwietnia 1840 roku.
Franciszek Salezy Wołowski.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1841 nr 7

Po nastąpionej śmierci Heliodora Krzyckiego właściciela schedy nie ozna­czonej, z większego kapitału 120000 zp. na dobrach Klonów, inaczej Czerniaków Klonowek czyli Klonów mały zwanych, w Powiecie Wartskim położonych, dla sukcessorów Honoraty z Zielonackich Komorowskiej w dziale IV. ad 3 hypotekowanego wypływającej, oraz wierzyciela summy 5000 złp. w Listach Zastawnych sposobem ostrzeżenia na schedzie Józefy z Komorowskich, z tego co wyżej kapitału 120000 złp. pochodzącej, w tymże Dziale IV. ad 3 ad a subintabulowanej ogłaszam wiadomość otwarcia spadku, z wyznaczeniem terminu do uregulowania takowego w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej, przedemną podpisanym Rejentem na dzień 8/20 Sierpnia r. b. i wzywam interessentów do tegoż spadku prawa jakie mieć mogących, iżby się w terminie tym z dowodami stawili pod
prekluzyą.
Kalisz dnia 28 Stycznia (9 Lutego) 1841 r.
Fr. Nowosielski Rej. Kanc. Ziem. G. K.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1841 nr 34

(N. D. 745) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Po nastąpionej śmierci Heliodora Krzyckiego właściciela schedy nieoznaczonej, z większego kapitału 120,000 złp. na dobrach Klonów, inaczej Czerniaków, Klonowek czyli Klonów mały zwanych w Powiecie Wartskim Gubernii Kaliskiej położonych, dla sukcessorów Honoraty z Zielonackich Komorowskiej w dziale IV. ad 3 hypotekowanego wypływającej, oraz wierzycielu summy 5,000 złp w listach zastawnych sposobem oztrzeżenia na schedzie Józefy z Komorowskich, z tegoż co wyżej kapitału 120.000 złotych polsk. pochodzącej, w tymże dziale IV. ad 3 ad a. subintabulowanej, ogłaszam wiadomość otwarcia spadku, z wyznaczeniem terminu do uregulowania takowego w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej przedemną podpisanym Rejentem na dzień 8 (20) Sierpnia r. b. i wzywam interessentów do tegoż spadku prawa jakie mieć mogących: iżby się w terminie tym z dowodami stawili, pod prekluzyą.
Kalisz d. 28 Stycznia (9 Lutego) 1841 r.
Fr. Nowosielski.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1842 nr 46

Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszej Jnstancyi Gubernii Kaliskiej.
Podaję do wiadomości, iż na żądanie Melanii z Krzyckich Psarskiej Józefa Psarskiego dziedzica dóbr Krempy żony, czyli obojga małżonków Psarskich w Krempie Pcie Radomskim mieszkających i Kazimierza Krzyckiego z własnych funduszów utrzymującego się w tejże wsi Krempie zamieszkanie mającego, za których Adam Mazurkiewicz Patron Trybunału, w interessie tym stawał; aktem zajęcia przez Marcina Drzewieckiego Komornika przy Trybunale tutejszym w dniach 23 Lutego (6 Marca) i następnych 1840 r. zdziałanym zajętą została na przedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia wieś folwarczna:
KLONOW MAŁY czyli KLONOWEK w Pcie Wartskim Ob: i Gub: Kaliskiej w gminie Klonów położona, a to łącznie z dobrami Klonów inaczej Czerniaków zwanemi, Albertyny Biernackiej panny nieletniej przy swoim opiekunie Honoryuszu Biernackim dziedzicu dóbr Szuliszewic w Szuliszewicach Pcie Wartskim mięszkającej, własna; obejmująca w sobie rozległości około morgi 299 prkt. 80 z borem i lasem około morg 60 mającym miary nowopolskiej, łącznie granice z dobrami Klonów czyli Czerniaków mająca grunta której należą do II III i IV klassy obecnie w posiadaniu Józefa Resler zostająca— akt zajęcia powyż powołany Xaweremu Majerowiczowi Wójtowi gminy Klonów dnia 24 Lutego (7 Marca) i Walentemu Ulatowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Ptu Wartskiego dnia 20 Marca (6 Kwietnia) 1840 r. wręczony w Kancellaryi Ziem. Gub. Kaliskiej w dn. 25 Marca (6 Kwietnia) 1840 r. a w Kancellaryi Pisarza Tr. w dniu 1/13 Kwietnia t. r. zaregestrowany został — Po przeprowadzeniu tej subhastacyi w terminie ostatecznego przysądzenia w dniu 10/22 Grudnia 1840 roku odbytym wyrabiający przedaż wyż wymienieni małżonkowie Psarscy i Kazimierz Krzycki wieś tę Klonów mały czyli Klonowek za summę zł. 65000 zalicytawali, kiedy jednak ciż niedopełnili warunków licytacyinych zatem na ich koszt i resico na żądanie Grzegorza Plucińskiego byłego Kapitana byłych Wojsk Polskich w Kaliszu mieszkającego, przez Stanisława Brzezińskiego Patrona Trybunału działającego, przedsięwziętą została resubhastacya tejże wsi Klonowa małego czyli Klonówka i po przejściu formalności wieś tę Józef Resler w dniu 7/19 Maja 1841go r. jako terminie ostatecznego przysądzenia za summę 60000 złtp. w listach zastawnych na własność zalicytował, a to przez swego obrońcę Franciszka Bielskiego Patrona w Kaliszu mieszkającego, kiedy i ten ostatni pluslicytant Józef Resler w wsi Klonowie małym inaczej Klonówku mieszkający, jak świadectwo podpisanego Pisarza Trybunału na dniu 10/22 Października 1842 r. wydane przekonywa że nieuczynił zadosyć warunkom licytacyjnym, zatem na domaganie się Stanisława Psarskiego dziedzica dóbr Łubny Jarosłej w tychże dobrach Pcie Wartskim zamieszkałego, od którego Hippolit Morawski Patron Trybunału tutejszego w Kaliszu mieszkający działa, wieś rzeczona Klonów mały, czyli Klonowek w drodze publicznej relicytacyi na koszt i rysico wyż rzeczonego Józefa Rezler na publicznej Audyencyi Trybunału tutejszego w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń sprzedaną zostanie.—
Pierwsze ogłoszenie warunków relicytacyi na Audyencyi tegoż Trybunału w dniu 25 Listopada (7 Grudnia) 1842 o godzinie 10 z rana, a druga publikacya warunków przy której zarazem temczasowe przysądzenie odbędzie się w dniu 9/21 Grudnia 1842 r. nastąpi.—
Kalisz, dnia 15/27 Października 1842go r. F. S. Wołowski.

Dziennik Warszawski 1867 nr 276

Kronika prowincjonalna.
Rabunki i rozboje. We wsi Ostrowie-Wartskim (w pow. turekskim), w nocy 20 października, niewiadomi złoczyńcy wyłamawszy okno w domu dziedzica dóbr Ostrowa, zamierzali wejść do mieszkania, Falendzki przebudziwszy się ujął jednego z nich za rękę, lecz złodziej zadał mu ranę nożem w rękę i tym sposobem oswobodziwszy się, wraz z swoimi wspólnikami uciekł do pobliskiego lasu. Tejże nocy, niewiadomi ludzie oderwawszy okienice i wyłamawszy okno we dworze dóbr Klonowa (w tejże gminie), usiłowali dostać się do mieszkania, lecz spłoszeni przez przebudzonych ludzi, wystrzelili z broni i uciekli. Celem ujęcia tych włóczęgów przedsięwzięto stosowne środki.

Kaliszanin 1873 nr 47

W dominium Klonow pod Wartą jest do sprzedania
300 sztuk owiec,
młodych, zdatnych do chowu, z poprawną wełną.

Kaliszanin 1875 nr 61


W dominium Klonów pod miastem Wartą w pow. Turekskim, są do sprzedania owce zdrowe, młode, zdatne do chowu sztuk 250 maciory i skopy.

Kurjer Warszawski 1879 nr 209


Dnia 8 września, w kościele parafjalnym w Jeziersku, ks. Adam Grzeliński, proboszcz z miasta Warty, pobłogosławił związek małżeński pomiędzy panną Marją Dłużniakiewiczówną, córką nieżyjących już: Aleksandra i Józefy z Świerczyńskich małżonków Dłuźniakiewiczów, a panem Hipolitem Łuniewskim, rejentem z Warty. Liczny orszak weselny podejmowany był gościnnie w Klonowie, majętności dziedzicznej stryja panny młodej.  Kaliszanin 1886 nr. 39

We wsi Klonowo, w pow. tureckim, zmarł włościanin Franciszek Wieczorek, w skutek ran zadanych mu w głowę przez mieszkańca Lututowa, Wawrzyńca Szmil.


Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1894 nr 321

+ Echa kaliskie.
Korespondent nasz z Kalisza pisze pod d. 16-ym listopada:

(…) W dniu dzisiejszym, aktem, sporządzonym w kancelarji rejenta Paszkowskiego, p. Alojzy Przechadzki sprzedał Abramowi Kost, wieś Kronów, w powiecie tureckim, rozległości 25-iu włók, w tem połowa zagajników i pokładów torfowych. (…)

Gazeta Kaliska 1895 nr. 45

KLONÓW pow. Turekskiego, gub. kaliskiej 1 wiorsta od gorzelni, 7 wiorst od cukrowni, 4 wiorsty od szosy przez Sieradz do Łodzi, rozległ. 15 włók o dobrej glebie bez nieużytków i serwitutów z budynkami w dobrym stanie, inwentarzem żywym i martwym natychmiast do sprzedania. Szegóły w miejscu. Na zapytania piśmienne nie odpowiada się. Najbliższe miasta Warta i Dobra.

Gazeta Kaliska 1904 nr 321

Podpalenia. 17 października r. b. we wsi Klonow, pow. tureckiego spłonęły wskutek podpalenia 4 stodoły drewniane oraz obora włościan Antoniego Sypniewskiego, Walentego Kopalaka i innych. Straty wynoszą 860 r. O podpalenie podejrzany jest mieszkaniec kolonji Klonów Marciu Filipiak.


Łowiec Polski 1906 nr 18

Z żałobnej karty.
W d. 9 b. m. zmarł w Warszawie ś. p. Aleksander Rembowski.
Urodzony w 1847 r. w Klonowie, w Kaliskiem, studyował prawo w b. Szkole Głównej, a następnie przez trzy lata słuchał wykładów w Uniwersytecie w Heidelbergu. Od 1872 r. datuje się jego działalność pisarska. Poświęcił ją głównie przeszłości dziejów naszych, które zgłębiał źródłowo, a płodne jego pióro przysporzyło niemało dzieł, stawiających autora w rzędzie najpierwszych naszych uczonych i publicystów. Do tej kategoryi prac zaliczyć należy: „Stanisław Leszczyński jako statysta”, „Rokosz Zebrzydowskiego”, „Historya pułku szwoleżerów”, „Historya ruchu wieczysto-czynszowego” i wiele innych. Obok tych dzieł „Biblioteka Warszawska”, „Tygodnik Ilustrowany”, „Słowo”, „Kuryer Warszawski” stale zamieszczały liczne, drobniejsze studya i krytyki dzieł historycznych, pióra ś. p. Rembowskiego. Jako długoletni bibliotekarz księgozbioru Krasińskich w Warszawie miał on bezpośredni dostęp do źródeł dziejowych, z których z wielkim talentem korzystać umiał.
Chwile swoich wczasów ś. p. Aleksander Rembowski poświęcał chętnie myślistwu, któremu oddawał się z zamiłowaniem. Redagował przez lat parę „Kalendarz Myśliwski”, wychodzący nakładem ówczesnej firmy B. Ronczewskiego, dopóki redakcya tego rocznika nie przeszła w ręce p. Jana Sztolcmana, od którego przejęła ją redakcya „Łowca Polskiego”. Dla pisma naszego ś. p. Aleksander Rembowski streścił pełen wdzięku „Rok myśliwca” Bartelsa, który drukowaliśmy w odcinkach „Łowca Polskiego” przed paru laty.
Człowiek charakteru nieskazitelnego, prawości niezłomnej, żywiołowo nienawidzący wszystko, co złe i podłe, mało dbały o formy, a zawsze pełen myśli treściwej a zacnej, zszedł z tego świata, pozostawiając serdeczny żal wśród licznych przyjaciół, mnóstwa zwolenników jego świetnego talentu pisarskiego, który dla kraju i nauki umilkł za wcześnie. Z.


Sport Polski 1906 nr 36

Z żałobnej karty. Ś. p . Aleksander Rembowski. W dn. 10. września r. b., o godz. 8 -ej wieczorem, zakończył życie ś. p. Aleksander Rembowski. Do ostatniej chwili zmarły nie wypuszczał pióra z ręki; ostatnie jego prace drukowały pisma zeszłotygodniowe. Rembowski w dorobku naukowym i publicystycznym pozostawił szereg prac wysokiej wartości. W rocznikach czasopism naszych znajduje się bogaty materjał historyczny, zawarty w jego artykułach, studjach, notatkach i t. d . Ś. p. Aleksander Rembowski urodził się w Klonowie, g. Kaliskiej, w 1847 r. studjował prawo w Warszawie, a następnie w Heidelbergu. Działalność jego literacko-naukowa datuje się od 1872 r. W r. 1895 ś. p . Aleksander Rembowski został wybrany na członka Akademji Umiejętności w Krakowie; długie lata zajmował stanowisko bibljotekarza księgozbioru Ordynacji Krasińskich Nauka polska straciła w ś. p. Aleksandrze Rembowskim sumiennego i zdolnego pracownika w dziedzinie przeszłości naszej Ojczyzny. Z prac jego wymienić należy: „O gminie, jej urządzeniu i stosunku do państwa" (1872 r.), „Die polnische Agrargesetzgebung und Stadtgemeindeordnung von 1791" (Heidelberg, 1872), „Publiczne gospodarstwo gminy" („Niwa,1876), „Uwagi nad ustawy dla gmin wiejskich" („Gazeta sądowa", 1875), „Stanisław Leszczyński, jako statysta" (1878 r.), „Sejm czteroletni Kalinki" (Kraków, 1884 r.), „Jan Ostroróg i jego memorjał o naprawie rzeczypospolitej" (1884), „Historja prawa wieczysto-czynszowego w gubernjach północno i południowo-zachodnich cesarstwa rosyjskiego" (1886), „Rokosz Zebrzydowskiego" (1893), „Konfederacja i rokosz w dawnem prawie państwowem polskiem (1893), „Historja pułku szwoleżerów (1899), „Pisma" (1900 — 1906) i inne. Znakomity historyk był również bardzo ceniony i szanowany w świecie sportowym, był on bowiem doskonałym myśliwym i niezwykle miłym towarzyszem. Położył także zasługi w literaturze sportowej.

Gazeta Sądowa Warszawska 1906 nr 37

Aleksander Rembowski Wspomnienie pozgonne. Nauka polska wogóle, a umiejętność prawa w szczególności poniosła w dniu 9 Września ciężką stratę. Umarł mąż wielkiej wiedzy i niepowszedniego ducha, charakteru czystego i nieugiętych przekonań. Ś. p. Rembowski, potomek rodziny, której członkowie za Komisji Rządzącej i Księztwa Warszawskiego brali czynny udział w administracji departamentu kaliskiego, urodził się w Klonowie w roku 1847. Po ukończeniu gimnazjum w Piotrkowie, oraz wydziału prawnego w Szkołę Głównej warszawskiej, udał się na dalsze studja do Heidelberga, gdzie pracował pod kierunkiem prof. Bluntschlego. W roku 1872 uzyskał stopień doktora filozofji po obronie rozprawy p. t. „Die polnische Agrargesetzgebung und Stadtgemeindeordnung 1791”. Rembowski, przygotowany najzupełniej do katedry uniwersyteckiej, zastał oczywiście podwoje wszechnicy warszawskiej dla siebie zamknięte. To też dla względów materjalnych zmuszony był początkowo szukać chleba w karjerze urzędniczej na drodze wiedeńskiej. Następnie przeszedł na drogę sądowo-administracyjną, a reforma sądowa z roku 1876 zastała go na stanowisku sekretarza komisji sprawiedliwości w wydziale administracyjnym. Po wprowadzeniu sądów rosyjskich porzucił zupełnie karjerę urzędniczą i poświęcił się pracy naukowej i publicystycznej. W roku 1876 został redaktorem Biblioteki Umiejętności prawnych i prowadził ją aż do chwili zamknięcia cennego tego wydawnictwa. Jako badacz prawa państwowego, Rembowski zajmował pierwszorzędne stanowisko. Głównie oddawał się studjom z dziedziny prawa publicznego polskiego, a wszystkie jego prace uwzględniają materjały porównawcze zachodnio europejskie. Z tej dziedziny zasługują przedewszystkiem na wyróżnienie: „Stanisław Leszczyński jako statysta”, „Jan Ostroróg i jego memorjał o naprawie Rzeczypospolitej wobec historji, prawa i nauki politycznej”, oraz „Konfederacja i rokosz w dawnem prawie państwowem polskiem”. Doskonały znawca samorządu, napisał rozprawę „O gminie, jej organizacji i stosunku do państwa”. Poza tem Rembowski zamieszczał stałe krytyki naukowe w Ateneum, Niwie, Bibliotece Warszawskiej, Tygodniku Ilustrowanym, Kwartalniku Historycznym i w niektórych pismach codziennych. I nasza „Gazeta” szczyciła się współpracownictwem zmarłego. W roku 1901 rozpoczął wydawnictwo pism swoich, których dotąd wyszło trzy tomy. We wstępie do pierwszego tomu zmarły autor słusznie powiada, że „kto służył piórem swemu społeczeństwu, ma prawo przedstawić owoc swej pracy w zbiorze, ułatwiającym wszystkim poznanie go i ocenienie. Prawo powyższe nie ma nic wspólnego z zarozumiałością lub przecenianiem sił własnych. Jest ono jedynie prawem przedstawienia ogółowi służby swej pisarskiej i ułatwieniem zadania specjalnej krytyce". Rembowski zebrał w wydaniu tem ważniejsze swe rozprawy, rozproszone po różnych czasopismach, czem, wedle własnych słów jego, dopomógł „pracownikom naukowym do zapoznania się z dorobkiem umysłowym jego życia”. „Bo studja drukowane w czasopismach—mówi dalej —ulegają zapomnieniu i późniejsi badacze, często mimo woli i chęci, nie mogą się z niemi zapoznać”. Lwią część dorobku naukowego Rembowskiego stanowią oceny krytyczne. Literalnie nie było prawie pracy z dziedziny prawno-państwowej i historycznej, z której by Rembowski sprawozdania nie napisał. A dotyczyło to nietylko dzieł polskich, lecz także i cudzoziemskich, o ile dla naszych stosunków miały znaczenie. Finkel w znanej swej Bibliografji Historji polskiej, ukończonej w roku bieżącym, w spisie autorów XIX wieku wymienia przy nazwisku Rembowskiego 111 numerów różnych prac, przeważnie recenzji. Wszystkie te krytyki cechuje nadzwyczajny objektywizm. Znać było, że krytyk, zbrojny w wiedzę i doświadczenie, usiłuje zawsze odnaleźć strony dodatnie w ocenianej przez siebie pracy i że nie zgnębienie pisarza jest jego celem. To też zarzuty przezeń czyniona przyjmowano z należnem uznaniem. Gorąco miłując swój kraj, Rembowski wolny był od wszelkiego szowinizmu i nie narzucał przeciwnikom swoich przekonań społecznych. Do wielkich zalet naukowych dodać należy niepospolite strony jego charakteru, a wszystko to sprawia, że ś. p . Rembowski zasłużył na trwałą o sobie pamięć. H.K.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 5

REJESTRY HANDLOWE.
Do rejestru handlowego, działu A sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy: ,
d. 30 września 1919 r.
pod numerem 1734 „Michał Pokrywniecki", sklep kolonjalny we wsi Klonów, gm. Ostrów-Wartski, pow. Tureckiego; właściciel Michał Pokrywiecki we wsi Klonów;


Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 73

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
21) Franciszku Majewskim, właśc. działki gruntu, przestrzeni 7 dzies. 1650 sąż. z maj. Klonów, pow. Tureckiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 23 marca 1923 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 14

Postępowania spadkowe.
Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Michale i Antoninie małż. Tokarek, właśc. wieczysto-czynszowej działki gruntu, przestrzeni 2 morgi z maj. Klonów, pow. Sieradzkiego;


Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych, wyznaczony został na d. 22 sierpnia 1923 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.


Echo Tureckie 1924 nr 8

Komisje Szacunkowe do podatku majątkowego na pow. turecki.
W okręgu wymiarowym pow. tureckie­go będą czynne dwie Komisje Szacunko­we do podatku majątkowego, a mia­nowicie:
Komisja l., obejmująca obszar miasta Turka i gm.: Pęcherzew, Piętno i Skar­żyn.— W skład komisji wchodzą członkowie: (...)
Komisja II., obejmująca obszar miast: Dobry i Uniejowa, oraz gm. Biernacice, Goszczanów, Grzybki, Kościelnica, Kowale Pańskie, Lubola, Malanów, Niewiesz, Niemysłów, Ostrów-Wartski, Piekary, Skotniki, Tokary, Wichertów, Wola-Świniecka i Zelgoszcz. W skład komisji wchodzą CZŁONKOWIE:
1. Rutka Andrzej z wsi i gminy Pieka­ry 2. Moszczyński Józef z Dobry, 3. Szy­mański Bolesław z Uniejowa, 4. Boczek Ignacy z Dobry, 5. Skrzyński Ignacy z Krask gm. Zelgoszcz, 6. Golcz Marjusz z Głaniszewa gm. Grzybki, 7. Zgoda Stanis­ław z Kobylnik gm. Biernacice, 8. Mazur Michał z Grzybek, 9. Czyżo Ignacy z Ost­roska gm. Kościelnica, 10. Jóźwiak Fran­ciszek z Luboli, 11. Szafarz Wojciech z Wielenina gm. Kościelnica 12. Pawiak Jan z Goszczanowa 13. Doniak Józef z Drozdowa gm. Wola-Świniecka, 14. Adamczyk Władysław z Feliksowa gm. Malanów, 15. Zdrojewski Adam z Lipnicy gm. Niewiesz.
Zastępcy członków.
1.Bednarek Stanisław z Piekar 2. Sera­fin Piotr z Klonowa gm. Ostrów Wartski, 3. Płóciennik Jan z Malanowa 4. Olszew­ski Mikołaj z Pęgowa gm. Zelgoszcz, 5. Warych Tomasz z Orzeszkowa gm. Kościelnica 6. Napieraj Piotr z Popowa gm. Niemysłów 7. Kociurski Stanisław z Kik gm. Wola-Świniecka 8. Miniszewski Ignacy z Kozanek Podleśnych gm, Zelgoszcz 9. Szkop Sine z Dobry, Szklarek Wawrzyniec z Ziemięcina gm. Tokary, 11. Opas Mie­czysław z Chorzepinka gm. Zelgoszcz, 12 Ścibior Szczepan z Uniejowa, 13 Gaw­roński Henryk z Uniejowa, 14. Stefankiewicz Bolesław z Uniejowa, 15. Rutecki Jó­zef z Goszczanowa.
Obie powyższe Komisje Szacunkowe urzędować będą w siedzibie Urzędu Skar­bowego podatków i opłat skarbowych w Turku.

Echo Tureckie 1925 nr 44

Ogłoszenia drobne
Kraska Stefan z Klonowa, gm. Ostrów—Wartski rocz. 1892 zagubił książeczkę wojskową wydaną przez P. K. T.
Unieważnia się.


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 16

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kali­szu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte po­stępowania spadkowe po zmarłych:
1) Antonim Mikołajczyku, właśc. działki gruntu Nr. 2, o powierz­chni 10 morgów z majątku Klonów, pow. tureckiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 30 sierpnia 1928 roku, w kancelarji notarjusza, Stanisława Bzowskiego, w Kaliszu.


Echo Tureckie 1929 nr 52

Ognisko Oświatowe w Jeziorsku
W dniach 13 i 14 b.m. członkowie Po­wiatowej Komisji Oświaty Pozaszkolnej wi­zytowali Ognisko Oświatowe w Jeziorsku i filję tegoż Ogniska w Klonowie.
W obu miejscowościach obok systema­tycznej nauki na kursach prowadzona jest praca o charakterze świetlicowym.
Zajęcia w świetlicach zrobiły na wizytu­jących jaknajlepsze wrażenie.
W Jeziorsku trafiliśmy na lekcję chóru i orkiestry.
Ci z pośród słuchaczy, którzy nie brali udziału w lekcjach chóru i orkiestry, zajęci czem innem, a mianowicie: jedni „obkuwali" się ról, gdyż w krótkim czasie ma się odbyć przedstawienie, inni grali w sza­chy, warcaby i t. p., a jeszcze inni czytali gazety i prowadzili ze sobą ożywione roz­mowy.
W świetlicy w Klonowie zastaliśmy pra­wie to samo, co w Jeziorsku.
Szkoda tylko, że w Klonowie świetlica mieści się w nędznej chateńce, skutkiem czego personel nauczycielski ma ogromnie utrudnioną pracę. Nauka na kursach odby­wa się w inne dnie,—nie mieliśmy przeto możności zwizytowania kursów.
Nie będzie wcale przesadą, jeśli powiem, że Ognisko ośw. w Jeziorsku wraz ze swą filją w Klonowie spełnia wśród tamtejszej ludności wybitną rolę oświatowo—kultural­ną, tembardziej, że w pracach Ogniska bie­rze czynny udział zarówno młodzież, jak i osoby starsze.
W Ognisku w Jeziorsku i Klonowie ude­rzyło nas jeszcze bardzo mile to, że w działalności oświatowej ogniska nie brakuje prawie nikogo z pośród wybitniejszych jed­nostek tamtejszej ludności.
Dodatnie wyniki pracy Ogniska podkre­ślił w przemówieniu swem w czasie wizy­tacji inspektor szkolny, p. G. Bartel, za­chęcając jednocześnie obecnych do dalszej owocnej pracy na tem polu.

icz.


Echo Tureckie 1929 nr 40

Obwieszczenie
Komornik przy Sądzie Grodzkim w Sie­radzu, zamieszkały w Warcie, na zasadzie art. 1030 ust. post. cyw. obwieszcza że w dn. 15 paździer. 1929 r. o godz. 10 rano w Klonowie gm. Ostrów-Wartski będzie sprzedawany przez licytację majątek ruchomy, należący do Marjanny Barczak składający się z jałówki i t. p. oszacowany do sprze­daży na sumę 450 zł., którego opis i szacunek przejrzany być mogą na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Nr spr. E. 369-29Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 53a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
w dniu 23 marca 1931 roku.
12212. „Adam Filipczak", detaliczny handel win i wódek, oraz sprzedaż wyrobów tytoniowych w Klonowie, gminy Ostrów Wartski, powiatu tureckiego. Istnieje od 1930 roku. Właściciel Adam Filipczak, zamieszkały w Klonowie.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 33

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępo­wania spadkowe po zmarłych:
2) Wawrzyńcu Majewskim, właścicielu działu gruntu z maj. „Klo­nów", pow. tureckiego, ozn. Nr. 10, o pow. 2 dzies. 1350 sąż. czyli 2 ha 7995 mtr.;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 29 października 1932 roku w kancelarji notarjusza Stani­sława Bzowskiego w Kaliszu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
X. Obszar gminy wiejskiej Ostrów-Wartski dzieli się na gromady:
8. Klonów, obejmującą: wieś Klonów, kol. Stach, kol. Klonów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Echo Tureckie 1933 nr 19

Pożary w powiecie tureckim.
W dniu 22 kwietnia 1932 r o 3.45 w posesji należącej do Tomasza Mielczarka, mie­szkańca kolonji Klonów, gm. Ostrów - Wartski, powiatu tureckiego, wynikł pożar, od którego spaliły się zabudowania składające się z domu mieszkalnego, obory i 3-ch szop, od palących się zabudowań zajął się dom mieszkalny Dygasa Walętego, który spłonął doszczętnie. Ogólne straty wyrządzone przez pożar wynoszą około 2000 zł. W czasie ratowania płonącego mienia został poparzony dość powarznie Kopalak Ignacy, lat 51 ze wsi Klonów, którego odwieziono do szpi­tala w Turku. Dokładnej przyczyny pożaru dotychczas ustalić nie zdołano.


Echo Tureckie 1933 nr 36

Nieszczęśliwy wypadek przy pracy.
We wsi Klonów, gminy Ostrów Wartski, wydarzył się następujący wypadek śmierci 18-letniego Mieczysława Miklasa, syna dość zamożnych rodziców.
Konstanty Miklas młócąc zboże konną maszyną, zatrudnił w tej pracy syna swego Mieczysława, który w pewnej chwili stracił przytomność. Natychmiast wstrzymano ko­nie i rzucono się na ratunek nieszczęśliwemu lecz niestety wszelka pomoc okazała się bezskuteczna.

Dochodzenie policyjne ustaliło, że Mie­czysław Miklas, od dłuższego czasu był cierpiącym na serce i w związku z tem na­stąpiła śmierć.

Echo Tureckie 1934 nr 1

Zw. Mł. Lud. w Klonowie.
W dniu 6 grudnia 1933 r. Koło nasze wizytował instruktor powiatowy Zw. M. L. Witulski. Wieczorem o godz. 18 rozpoczę­liśmy zebranie nadzwyczajne, na którem kol. Witulski powitał zebranych, poczem wygłosił referat o zadaniach Zw. M. L. w współczesnej Polsce, podkreślając jak po­winniśmy pracować w naszych Kołach Zw. M. Lud. Koło Zw. M. L. w Klonowie, za­łożone przed trzema laty, przechodziło róż­ne koleje. Były, jak wszędzie, lata urodza­ju i suszy. Składały się różne okoliczności. W kole naszem mamy różne sekcje: Chór, zespół dramatyczny, orkiestrę smyczkową. Nie było u nas PR. czyli przysposobienia rolniczego. Były nieraz te sprawy porusza­ne na zebraniach, lecz zawsze stawały na martwym punkcie. Brak było do tego chę­ci i odwagi. Dopiero na zebraniu w dniu 6- go grudnia Koło nasze utworzyło dwa ze­społy PR. Pierwszy zespół wziął temat bu­raka pastewnego, drugi zespół złożony z koleżanek, ogródki kwiatowe.
Praca w naszem Kole na marne nie idzie. Posiadamy własną bibljoteczkę, w której mamy kilkadziesiąt książek dobrej treści, mamy siatkówkę i zakupiony materjał na koszykówkę, są warcaby i szachy, więc mamy się czem zabawić.
W dużej mierze do rozwoju naszego Ko­ła przyczynili się pp. nauczyciele szk. pow. w Klonowie.
Wierzymy, że wspólną pracą, przy pomo­cy naszego Związku idziemy w lepszą przy­szłość. Obowiązki obywatelskie spełniamy chętnie i pracujemy dla dobra wspólnego, dobra Ojczyzny, gdyż tem samem poprawiamy własny byt.
Członek Koła Z. M. L. w Klonowie.
Józef Kucharski.

Echo Tureckie 1934 nr 1

Nowe Koło Związku Młodzieży Ludowej w WIELOPOLU.
W dniach od 3—8 grudnia odbyły się zebrania Kol Zw. Młodzieży Ludowej w Popowie w nowo założonem Kole przy udziale 27 członków, w Miłkowicach przy u dziale 20 członków, w Klonowie przy udzia­le 22 członków, w Wilczkowie przy udzia­le 17 członków oraz w Czachulcu Nowym.
Na tych wszystkich zebraniach wygłosił referaty o pracy obywatelskiej i o przyspo­sobieniu rolniczem kol. kierownik F. Witulski, poczem zebrani na wyżej wspomnia­nych zebraniach uchwalili zorganizować ze­społy Rolnicze, jako to—ziemniaki, buraki, koński ząb i ogródki kwiatowe.
W dniu 14 b.m. powstało nowe Koło Zw. Młodzieży Ludowej w Wielopolu gm. Pięt­no. Założycielką nowego Koła jest miejs­cowa nauczycielka p. Marja Łęsskiwówna; bodaj więcej takich się znalazło na terenie naszego powiatu. Nowemu Kołu—Szczęść Boże!

Echo Tureckie 1934 nr 2

Z Klonowa.
Tegoroczny Sylwester miał specjalny charakter we wsi Klonów, bo Koło miejscowe Zw. Mł. Ludowej urządziło przedstawienie amatorskie p.t. "Bez ten święty opłatek" oraz dzielenie się opłatkiem i wieczornicę karnawałową.
O godz. 5 wieczór już się zaczęli scho­dzić ludziska ze wsi: Klonowa, Czerniako­wa i okolicznych wiosek do sali szkolnej, ano bo to będzie przedstawienie. Zarząd Koła miał wielkie zmartwienie: ludu dużo, a tu miejsc mało. Przybyło dużo poważ­nych gospodarzy m. in. znany działacz w naszych stronach p. Józef Pułaski wraz z małżonką i p. M. Pytasz kier. szkoły w Miłkowicach oraz całe Koło Z.M.L. z Kaszewa z viceprezesem kol. Kwiatkowskiem na czele. Oj, oj dużo, dużo było ludu.— A nasi aktorzy ucieszeni, że będą mieli przed kim się popisać, spisali się świetnie, to też otrzymali burzę oklasków a kto nie wierzy, to mógł przybyć zobaczyć.
Po przedstawieniu przenieśliśmy się do następnej sali szkolnej i tam podzieliliśmy się opłatkiem, poczem przemawiali kol. F. Witulski i p. J. Puławski, którzy wzamian otrzymali burzę oklasków.
Po przemówieniach i herbatce, przy ubranej choince odśpiewaliśmy kolędy, a o g. 12-tej rozpoczęliśmy zabawę taneczną, prze­plataną różnemi grami. Trwało to do g. 6-ej rano—tak się bawi młodzież zorganizowana w Zw. Mł. Ludowej.
A za te wszystkie wesołe i miłe chwile należy się serdeczne podziękowanie miejs­cowemu nauczycielstwu, które nie szczędzi­ło swoich trudów, abyśmy się wesoło ba­wili; oby i nadal z nami tak pracowali.— A my młodzi będziemy wierni hasłu "Przez Młodą Wieś do silnej Polski Ludowej".
Widz.
Echo Tureckie 1934 nr 37

Dożynki w Szkole Rolniczej w Popowie.
"Plon niesiemy plon!"
Dnia 2.IX 1934 r w Szkole Rolniczej w Popowie odbyła się tradycyjna uroczystość dożynkowa, którą zaszczycił swą obecnoś­cią Pan Starosta Niżyński wraz z Małżon­ką, przedstawiciele Sejmiku powiatu Tureckiego, oraz Izby Rolniczej w Łodzi. Przy­były okoliczne Koła Zw. Młod. Ludowej, Zespoły Przysposobienia Rolniczego, Powiatowy Związek b. Wychowanic i Wychowanków Szkół Rolniczych, Koło Starych Popowiaków, rodzice uczniów i okoliczna ludność.
Mimo niezbyt sprzyjającej pogody, roz­poczęto „Dożynki" punktualnie o godz. 3 popołudniu. Przed oczyma zgromadzonych gości przesunął się barwny korowód dożynkowy w strojach ludowych. Na czele ko­rowodu kroczyła orkiestra uczniowska—pra­wdziwa wiejska kapela — kwartet, dwoje skrzypiec, klarnet i basetla.
Następnie Powiatowy Związek b. Wychowanic i Wychowanków Szkół Rolniczych niósł piękny wieniec, mający z górą 2 metry wysokości, wspaniale udekorowany, w otoczeniu 4-ch par, w strojach ludowych, przed któremi postępowali: starosta dożyn­kowy, przodownica i dwoje dziewcząt z sierpami.—
W dalszym ciągu korowodu nieśli ładnie przybrany wieniec uczniowie Szkoły Rolni­czej w Popowie w asyście żniwiarzy z pię­knie udekorowanemi kosami i grabiami.
Za Szkołą Rolniczą niesiono wieńce Ko­ła Starych Popowiaków oraz okolicznych Związków Młodzieży Ludowej i zespołów Przysposobienia Rolniczego, z których bu­dziły ogólny podziw swą piękną postawą i strojem zespoły ze Strachanowa i Klonowa.
Korowód dożynkowy zatrzymał się przed domem nauczycielskim, na werandzie któ­rego zasiedli p. Starosta z Małżonką, agro­nom powiatowy p. inż. Boroń, prezes O.T O. i K.R. p. Walerych, radca Izby Rolni­czej p. Pułaski, Dyrektor Szkoły Rolniczej w Popowie p,. Czyżewicz i zaproszeni goście.
Z piersi zgromadzonej młodzieży popły­nęła pieśń dożynkowa:
Naszemu Panu Staroście
Niesiem plony uroczyście
Niesie je Rolnicza Szkoła
Niesie i Młodzież Ludowa
Plon niesiemy— plon!
Dajże Panie Boże, byśmy doczekali
Aby plony w Polsce największe zbierali
I przez Gdynię, polskiem morzem, w świat
cały słali.
Przemówienie do Pana Starosty wygłosił uczeń Pojecki, podkreślając, że Szkoła Rol­nicza w Popowie czuje się szczęśliwą, że na terenie swoim gości w dniu święta pra­cy i chleba, Pana Starostę, jako Opiekuna Szkoły, Gospodarza Powiatu i Przedstawiciela Majestatu Najjaśniejszej Rzeczpospoli­tej Polskiej. Mówca wysunął obecnym jako niedościgniony wzór cnót obywatelskich potężną postać Najgodniejszego Syna Ojczyzny, Marszałka Piłsudskiego. Składając plony ziemi życzył, aby ich nigdy nie za­brakło mieszkańcom powiatu tureckiego, a wszelkie nieszczęścia i klęski życiowe, aby powiat omijały. Przemówienie swe zakończył okrzykiem: — „Pan Starosta Nożyński niech żyje!". W dalszym ciągu uroczysto­ści przemówił w gwarze ludowej "Starosta dożynkowy" ucz. Krajewski. Mowa jego nacechowana była swojskim humorem i try­skała żywym dowcipem, który znalazł uz­nanie u zgromadzonych. Na zakończenie wzniósł okrzyk: „Najjaśniejsza Rzeczpospo­lita Polska Matka i Ojczyzna nasza, niech żyje", oraz na cześć "Najdostojniejszego Gospodarza Kraju, Pana Prezydenta Prof. Ignacego Mościckiego!". Okrzyk powtórzyła zgromadzona publiczność z zapałem i entuzjazmem, poczem odśpiewano „Jeszcze Polska nie zginęła!".
Popłynęły pieśni dożynkowe, urozmaicone inscenizacjami, z których zwłaszcza jedna p.t. „Błogosławiona Dobroć Człowieka" uzyskała ogólne uznanie. Biorący udział w inscenizacji przejęli się swemi rolami tyle w nie włożyli uczucia, że wzbudzili w słuchaczach rozrzewnienie i podniosły na­strój, a zwłaszcza w momencie błogosła­wienia Chleba", kiedy rozrzewnienie ogar­nęło wszystkich i osiągnęło swój punkt kul­minacyjny.
Podobała się również inscenizacja "Mły­narz", pełna humoru i młodzieńczej werwy. Piosenki zespołów P.R. z Klonowa i Strachanowa zwróciły powszechną uwagę piękną melodją i podniosłą treścią.
Zw. Młod. Lud. w Popowie dziękował Prezesowi Powiatowego Związku, Inspekto­rowi Sam. Głębowskiemu (niestety nieobec­nemu) za opiekę i starania nad członkami znajdującymi się w Szkole Rolniczej w Po­powie, z których ok. 10-ciu korzysta ze stypendjum Pow. Zw. Młod. Lud. Wyrażano również nadzieję, że Pow. Zw. Młod. Lud. wyśle na rok 1934 przynajmniej 20 członków, a najbiedniejszym przyjdzie z pomocą w formie udzielenia subsydjum.
Wieńce od zespołów Przysposobienia Rolniczego przyjął p. inż. Boroń. W czasie składania wieńców odśpiewano hasło P.R. w układzie p. Gołąba Janusza, które brzmi:
Hej wsi polska! wsi rodzima
Usłysz wielki zew!
Hasło nasze: "Wiwat P. R."l
Czas rozpocząć siew.
Precz więc chwasty i ugory, w dani nieśmy
trud.
Co oświeci i wzbogaci nasz piastowy lud.
Hej młodzieży! chlubą naszą wszędzie
jest P.R.
Hasło nasze: "Złoty plon miej" weźmy
w ręce ster
Nić nagrody, nie dyplomy, połączyły
nas,
Lecz idea Wielkiej Polski i włościańskich
mas.
Uczniowie Szkoły Rolniczej złożyli wieniec swemu Dyrektorowi, z przyśpiewkami:
Naszemu Dyrektorowi,
Dobremu Gospodarzowi,
Niesiem plonów coniemiara,
Niechaj się też o nas stara.
Plon niesiemy—plon!
Profesorom naszym, dobrego życzymy
Morowe są chłopy, wszyscy, wszyscy o
tem wiemy
I dla chwały naszej szkoły, pracować chcemy.
W końcowem swem przemówieniu "Sta­rosta dożynkowy" życzył wszystkim, aby m się rodziło:
Żyto, jak koryto
Pszenica jak rękawica
Bób, jak żłób.
a w odniesieniu do osobistego szczęścia:
Ile liści na kapuście,
Ile dziadów na odpuście,
Ile sierści na kobyle,
Tyle zdrowia—szczęścia tyle!
Zakończono uroczystość odśpiewaniem: "Kochajmy się". Do zgromadzonej mło­dzieży i publiczności przemówił b. serdecz­nie Pan Starosta, winszując owocnej pracy i zachęcając do dalszych wyników, przyrze­kając pomoc czynników rządowych, samo­rządowych i społecznych, tak Szkole Rolniczej w Popowie, jak również akcji Przy­sposobienia Rolniczego, zakończając wzniesieniem okrzyku na cześć:
Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej,
P. Prezydenta Prof. Ign. Mościckiego,
P. Marszałka Józefa Piłsudskiego!
Niestety - pokrapiający rzęsiście deszczyk nie pozwolił na spożycie wspólnego pod­wieczorku na wolnem powietrzu. W cza­sie podwieczorku miały odbyć się insceni­zacje i tańce ludowe. Zabawa dożynkowa odbyła się w gmachu szkolnym.
Tradycyjna uroczystość dożynkowa wywarła na zebranych podniosłe i potężne wrażenie i trzeba przyznać, że ogólnie się podobała. Panowała miła towarzyska atmosfera, nastąpiło zbliżenie się poszczególnych organizacyj młodzieżowych i zawiąza­nie braterskich węzłów współpracy społecznej—w której życzy im "Szczęść Boże".
Uczestnik.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1935 r.

Smutny epilog sporu majątkowego Terenem krwawego sporu rodzinnego na tle majątkowem była wieś Klonowo, gm. Ostrów-Wartski. W czasie wynikłego sporu, został w tak straszliwy sposób pobity Władysław Hoffman, że doznał on wylewu mózgu. Sprawcy pobicia: Józef Tabaka skazany został za ten krwawy czyn na 8 miesięcy więzienia, natomiast Marjanna Balcerzak, Antoni Frontczak i Michał Marciniak na 6 mies. więzienia. Balcerzakowej i Marciniakowi zawieszono wykonanie kary na przeciąg 5 lat. W obronie oskarżonych występowali adwokaci: Wróblewski i Czajczyński.

Echo Tureckie 1936 nr 50

Oświata pozaszkolna w powiecie tureckim.
W piątek ubiegły (4 b.m.) w sali posie­dzeń Rady Miejskiej w Turku odbyło się pod przewodnictwem p. Borzęckiego, inspektora szkolnego z Kalisza, doroczne po­siedzenie Powiatowej Rady Oświaty Pozaszkolnej z udziałem p. Starosty Nożyńskiego, ks. prałata dra Florczaka, oraz p. p.— por. Donaja Powiatowego Komendanta Z.S., insp. Głębowskiego, prezesa Związku Mło­dej Wsi, Hofmana, instruktora okręgowego Oświaty Pozaszkolnej i sekr. Kristiana pre­zesa powiatowego Zw. Strzeleckiego, prof. Robakiewicza, referenta Oświaty Pozaszkol­nej, p. Sieczki reprezentanta Zw. Nauczyc. Polskiego, oraz dra Skowrońskiego dyrek­tora gimnazjum i delegata Koła T. N. S. W. w Turku.—
Na posiedzeniu omówiono działalność i formy oświaty pozaszkolnej na terenie tu­reckiego powiatu oraz ustalono plan pracy na rok przyszły. W roku 1935/36 oświata pozaszkolna zatoczyła duże kręgi i ogarnę­ła tysiące ludzi. Formami jej, używanymi w terenie, były świetlice, biblioteki ruchome i gminne, uniwersytety niedzielne i lu­dowe, kursy systematycznego kształcenia i samokształcenie.— Świetlic czynnych było sto, z tego 75% po szkołach, trzy uniwersytety niedzielne, jeden ludowy w (Piekarach) pięć kursów systematycznego kształcenia, bibliotek działało w terenie 20, ruchomych 19 i i 1 gminna (w Grzybkach). Najwięk­szymi rezultatami poszczycić się mogą bibljoteki z cyfrą 540 wypożyczających (czytelników ze cztery razy tyle) i liczbą 14 ty­sięcy wypożyczonych książek. Działały w następujących miejscowościach — biblioteki gminne w Grzybkach (obsługująca 6 punk­tów) i Tokarach, ruchome; w Brodni, Czepowie, Cielcach, Goszczanowie, Jeziorsku, Kikach, Klonowie, Kowalach Pańskich i Księ­żych, Lipiczach, Malanowie, Miłaczewie, Niemysłowie, Niewieszu, Piekarach, Przykonie, Słodkowie, Szarowie i Wieleninie. W pra­cach oświatowych w powiecie brało udział w porozumieniu z Radą Oświaty Pozaszkolnej pozostając, 178 osób (z tego 80% nauczycielstwo) w tym 40 z inteligencji m. Tur­ka. Fundusze na biblioteki i uniwersytet Rada czerpała z 3 dotacji Pana Premiera 800 zł. na uniwersytet w Piekarach i po 300 zł. na księgozbiory dla organizacji.
Jeśli idzie o rok 1936/37, Powiatowa Ra­da Oświaty Pozaszkolnej uchwaliła stosować wszystkie możliwe formy z położeniem głównego nacisku na biblioteki i czytelnict­wo. Nadal czynne będą biblioteki gminne w Grzybkach i Tokarach, do których przy­będą wykupione księgozbiory w Dobrej (po Tow. im. Mickiewicza) i Skęczniewie. Bibliotek ruchomych działać będzie 20-ca w punktach: Czepów, Felicjanów, Kiki, Konopnica, Kowale Pańskie i Księże, Lipicze, Lubola, Malanów, Miłaczew, Niewiesz, Przy­kona (dostosowana do potrzeb uniwersyte­tu ludowego), Siedlątków, Skarżyn, Strachanów, Wielenin, Zbylczyce i Żeronice. Uniwersytet ludowy czynny już jest w Przy­konie, świetlice w przeszło 100 punktach, przyczym dużą pomocą są szkoły, lokale Z. S. i Związku Młodej Wsi w powiecie. W r. 1937 urządzony zostanie, dla wzmożenia kultu pieśni i ożywienia świetlic, konkurs śpiewaczy dla zespołów jednogłosowych obwodu kaliskiego oraz konkursy głośnego czytania. Na te bowiem działy pracy spe­cjalny należy położyć nacisk, zwłaszcza na czytelnictwo. - Wieś nasza garnie się do książki (w Grzybkach 112 wypożyczających) i prosi o nią (z 50 wsi prośby o bibliote­ki). Trzeba ją dać wsi. Dużą pomoc mo­gą tu okazać same gminy. Powinny zna­leźć choć 100 zł. rocznie w swych budże­tach na kupno własnych bibliotek gminnych, raz na rok kompletu. Najpierw dla punk­tów oświatowych (wioski, gdzie są szkoły), potem dla wszystkich gromad po nich na­leżących. Tylko w ten sposób zostanie roz­wiązana pozytywnie ta kwestia, głód książ­ki na wsi zostanie choć w części zaspoko­jony. Dla wzmożenia akcji oświatowej Ra­da postanowiła tworzyć Gminne i Rejono­we (przy szkołach) Komisje Oświaty Poza­szkolnej, do których powołani będą ludzie światlejsi, ci, którym poziom kultury wsi le­ży na sercu.
Na zakończenie p. Starosta wyraził gorą­ce podziękowanie wszystkim pracującym na tym polu w powiecie, szczególnie nauczy­cielstwu, które mimo złe warunki kroczy w pierwszym szeregu działaczy oświatowych, poczym zebrani postanowili wszelką drogą zaapelować do ogółu o poparcie akcji oś­wiaty pozaszkolnej, która jest apolityczną (gdziekolwiek się odbywa)—i najważniejszą w tej chwili dla nas i kraju naszego.


Echo Tureckie 1938 nr 30

Odkrycie
W tych dniach na polach wsi Nowogród tureckiego powiatu (między Tokorami, Jeziorskiem i Goszczanowem) dokonano od­krycia cmentarzyska przedhistorycznego.
Odkrycia dokonał kierownik szkoły w Klonowie p. B. Boguwolski, który natych­miast o nim zawiadomił Muzeum Etnograficzne w Łodzi oraz p. dr. K. Skowrońskie­go, korespodenta Państ. Muzeum Archeo. w Warszawie. Cmentarzysko znajduje się o 1 klm od szkoły w Klonowie, obejmuje około 200 m2, składa się z całego szeregu grobów ciałopalnych urnowych z obstawą kamienną. Pochodzi z późnego okresu żelaznego. Przy sposobności zaznaczymy, że w pobliskim Goszczanowie (o czym dono­siliśmy) odkryto niedawno podobne, z któ­rego część wykopalisk znajduje się w mu­zeum szkoły w Goszczanowie, część (numbo żelazne) w muzeum prehistor. w Tur­ku.


Echo Tureckie 1939 nr 33

Zabójstwo
W Klonowie, gm. Jeziorsko został zabi­ty drągiem Ignacy Owczarek, lat 51 przez zięcia Stanisława Zygmunta Ostojskiego lat 21 ze Strachanowa.
Ostojski dokonał ohydnego zabójstwa na tle porachunków rodzinnych i mająt­kowych.


Sprawca zabójstwa aresztowany.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza