-->

wtorek, 7 maja 2013

Karolew

 Słownik Geograficzny:  
Karolew,  wś, pow. sieradzki, gm. Zduńska Wola, par. Korczew, odl. od Sieradza w. 18; dm. 10, mk. 95.

Spis 1925:
Karolew, kol., pow. sieradzki, gm. Zduńska Wola. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 16. Ludność ogółem: 111. Mężczyzn 48, kobiet 63. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 97, ewangelickiego 14. Podało narodowość: polską 111.

Wikipedia:
Karolew-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Kaliszanin 1874 nr 77

Wypadki w gubernji Kaliskiej.
Pożary. (...)
Dnia 18 sierpnia, we wsi Korolew, gm. Zduń­ska-Wola, w pow. sieradzkim, także z niewiado­mej przyczyny wynikł pożar, od którego spaliła się karczma, należąca do Pawlickiego, ubezpieczo­na na rs. 200.

Kaliszanin 1885 nr. 88


Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 19

POSTĘPOWANIA SPADKOWE.
Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Józef Dzierzbicki, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Marjannie Pórkowskiej, współwłaścicielce osady Karolew Nr 2 star. sieradzkiego.
Termin zamknięcia wymienionych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 15 września 1920 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVIII. Obszar gminy wiejskiej Zduńska- Wola dzieli się na gromady:
6. Janiszewice, obejmującą: kolonję Benjaminów, kolonję Janiszewice, folwark Janiszewice, kolonję Karolew, osadę Karolew Nr. 1, kolonję Maciejów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 23 kwiecień

ZA KRADZIEŻ WĘGLA.
Wojciech Migas, lat 20. z Karolewa pod Zduńską-Wolą, za kradzież węgla z pociągów Herby—Gdynia skazany został dwukrotnie po 3 miesiące aresztu i za ucieczkę z aresztu jeszcze na 1 miesiąc aresztu.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 23 kwiecień

ECHA AWANTURY NA ODPUŚCIE W KORCZEWIE.
Mieszkańców wsi Suchoczasy, gm. Zd. Wola: Józefa Juszczaka, Ign. Kaczmarzyńskiego, Ksawerego Bakalarczyka, Stan. Wydrzyńskiego: wsi Korczew: Tadeusza Siwki, Tadeusza Mroza: wsi Karolin: Romana Powichrowskicgo oraz wsi Benjaminów: Adama Lewandowskiego, oskarżono o to iż w czasie odpustu we wsi Korczew użyli przemocy, zmuszając post. p. p Góreckiego, Rogozińskiego i Karolaka do zaniechania przeprowadzenia czynności służbowych, powodując zbiegowisko publiczne około 400 osób. Na rozprawę wezwano 18 św. Sąd po zbadaniu świadków, wysłuchaniu mowy prokuratora i obrony adw. Wołkowińskiego skazał J. Juszczaka na 1 miesiąc aresztu. Kaczmarzyńskiego, Bakalarczyka, Wydrzyńskiego i Lewandowskiego każdego po 1 tygod. aresztu: pozostałych uniewinnił.


Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 10 lipiec

ZA KRADZIEŻ WĘGLI Z WAGONÓW.
KOLEJOWYCH.
Na odcinku kolejowym Karsznice-Szadek na przejeżdżające pociągi towarowe miejscowi, osobnicy często w nocy urządzają napady, przeważnie na wagony naładowane węglem. Nawet zdarza się, iż zatrzymują takowe i wówczas rabują.
Podobne zajście miało miejsce w nocy dnia 6.1. 34 r. Na przejeżdżający pociąg, towarowy pod wsią Suchoczasy, napadło kilkunastu osobników; zatrzymali pociąg i poczęli zrzucać węgiel. Naskutek interwencji władz bezpieczeństwa uczestnicy napadu zbiegli, część węgla w ilości około 600 kg. pozostało na miejscu, niewiadomą ilość za brali ze sobą.
Jak wykazało śledztwo głównym sprawcą tego rabunku był Józef Topolewski ze wsi Koralewo gm. Zd. Wola, który zatrzymał pociąg. Niemniej winnym okazał się Szymon Juszczak ze wsi Suchoczasy, który nakłonił Topolewskiego do zatrzymania pociągu i wspólnie wyładowywano węgiel z wagonu. Obaj zostali natychmiast aresztowani i osadzeni w więzieniu w Sieradzu. Dalej uczestnikami napadu byli: Tadeusz Bekalarczyk, Józef Wodziński, Józef Manios, Stefan Jurkiewicz, Ksawery Bekalarczyk i Józef Juszczak, zam. we wsi Suchoczasy.
W dniu 6 lipca rb. wszyscy oskarżeni stanęli przed kaliskim Sądem Okręgowym w Sieradzu.
Przed rozpoczęciem przewodu sądowego przewodniczący sądu przystąpił do badania oskarżonych:
Pierwszy zeznaje Topolewski który wbrew poprzednim zeznaniom twierdził, iż Sz. Juszczak wogóle nie był obecny przy rabunku i nie brał udziału. Dalsi oskarżeni zeznawali sprzecznie co do brania udziału w napadzie.
Następnie zbadano około 10 świadków, którzy bądź potwierdzili oskarżenie bądź też nic nowego do sprawy nie wnieśli.

Sąd po naradzie ogłosił wyrok skazujący wszystkich oskarżonych od 6—9 miesięcy więzienia.

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 94

Wydział hipoteczny sekcja II przy sądzie okręgowym w Kaliszu, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe, po zmarłych:
1) Domiceli Urbańskiej, współwłaścicielce osady o przestrzeni 11 dziesięcin 1370 sążni z osady Karolew Nr. 1, powiatu sieradzkiego;

Termin dla zaniknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczo­no na dzień 27 maja 1936 roku, w którym to terminie osoby interesowa­ne winne zgłosić się do kancelarji wyżej wymienionego wydziału hipo­tecznego celem ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji. L. dz. 375/35.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1937 nr 10

ZARZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 20 kwietnia 1937 r. Nr. KB. IV-4/27-3
o uznaniu niektórych terenów, w otoczeniu m. Zduńskiej Woli na obszarze gminy Zduńska Wola, powiatu Sieradzkiego oraz gm. Zapolice pow. Łaskiego za podpadające pod przepisy art. 52 ustawy z dn. 14 lipca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr. poz. 405 z r. 1936) o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202 z r. 1928).
Na podstawie art. 53 ust. 1 punkt d i ustęp 2 ustawy z dn. 14 lipca 1936 r. (Dz. U R. P. Nr. 56, poz. 405 z r. 1936) o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202 z 1928 r.) — po wysłuchaniu (w myśl art. 53 ust. 2 cytowanej ustawy) w pinii Łódzkiej Izby Rolniczej z dn. 6 lutego 1937 r. Nr. VIII. J/31 oraz z dn. 18 marca 1937 r. Nr. VIII. J/31.
uznaję
niżej wyszczególnione tereny w gminie Zduńska Wola powiatu Sieradzkiego oraz w gminie Zapolice powiatu łaskiego za podpadające pod przepisy art. 52 wspomnianej wyżej ustawy, które to tereny będą mogły być dzielone na dwie lub więcej części tylko na podstawie zatwierdzonego przez władze budowlane planu parcelacji:
A. Gmina Zduńska Wola, pow. Sieradzki
4. Z gromady kol. Janiszewice: kol. Beniaminów, kol. Janiszewice, folw. Janiszewice, kol. Karolew, os. Nr. 1 Karolew, kol. Maciejów.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
(—) Al. Hauke-Nowak.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza