-->

środa, 1 maja 2013

Izabela

Słownik Geograficzny:  
Izabela,  kol., ob. Borzewisko.

Spis 1925:
Izabela, wś, pow. turecki, gm. Niewiesz. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 18. Ludność ogółem: 146. Mężczyzn 77, kobiet 69. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 146. Podało narodowość: polską 146.

Wikipedia:
Izabela-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Poddębice. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1860 nr 108

(N. D. 2515) Komornik przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Zawiadamia, iż dobra Borzewisko z fowarkiem tegoż nazwiska, osady Konstantynów, kolonii Leśnik i kolonii Zaspy, kolonii Borzewisko, kolonii Izabella, kolonii Dzierzążna i kolonii Paulina, z wszelkiemi użytkami i zabudowaniami, położone w Ogu Wartskim, P-cie Kaliskim Gubernii Warszawskiej wydzierżawione będą przez publiczną licytacyą na lat trzy po sobie idące, poczynać się mające od d. 12 (24) Czerwca r. b. Termin do wydzierżawienia oznaczony został na d. 16 (28) Czerwca 1860 r. godzinę 10 z rana, w Kancellaryi Rejenta Ogu Wartskiego Andrzeja Szelążek w mieście Okręgowem Warcie mieszkającego, przez tegoż odbyć mające wydzierżawienie, przez publiczną licytacyą. Dobra te rocznej dzierżawy opłacać mogą rs. 1560,
Kalisz dnia 12 (24) Kwietnia 1860 r.
Fr. Rowecki.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 70

Wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim w Turku obwieszcza, że na dzień 2 grudnia 1929 roku wyznaczony został termin pierwiastkowej regulacji hipoteki dla nieruchomości we wsi Izabela, gminy Niewierz, po­wiatu tureckiego, składającej się z osady włościańskiej, zapisanej w tab. pod Nr. 17, przestrzeni 28 morg. 87 pr. ziemi z budynkami i należącej do Walentego i Józefy małż. Kluska.

Osoby interesowane winny w oznaczonym terminie zgłosić swoje pra­wa w kancelarji hipotecznej w Turku, pod skutkami prekluzji.  

Echo Tureckie 1930 nr 51

W dniu 19 listopada r.b. o godzinie 18- tej we wsi Izabelin, gminy Niewiesz, spali­ła się stodoła, wartości 1000 zł., własność Antoniego Andrzejczaka.
W akcji gaszenia ognia brała udział miej­scowa ludność.
Przyczyna pożaru—nieostrożne obchodze­nie się z ogniem.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
8. Gibaszew, obejmującą: kol. Gibaszew i wieś Izabela.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 79

Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim w Turku obwieszcza, że na dzień 5 stycznia 1938 roku, wyznaczony został termin pierwiast­kowej regulacji hipoteki dla nieruchomości we wsi Izabela, gminy Niewiesz, pow. tureckiego, składającej się z osady nr 3 i części osady nr 4 ogólnej powierzchni 17 ha 2846 m z serwitutami i budynkami i stano­wiącej własność Józefa i Stanisławy małż. Sonda vel Sondka i Pelagii Gręda.
Osoby zainteresowane winny w oznaczonym terminie zgłosić swoje prawa w kancelarii Wydziału Hipotecznego, pod skutkami prekluzji. 144/37.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 38

Wydział Hipoteczny, przy Sądzie Grodzkim w Turku, obwieszcza, że po zmarłej Stanisławie Sondka, vel Sonda, współwłaścicielce nieru­chomości we wsi Izabela, gm. Niewiesz, pow. tureckiego, oznaczonej hip. nr 861, otwarte zostało postępowanie spadkowe.

Termin zamknięcia tego postępowania spadkowego wyznaczony został na dzień 14 listopada 1938 r., w kancelarii Wydziału Hipotecz­nego w Turku, dokąd zainteresowane osoby winny zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji. 56/38.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza